IZDAVAČ

Izdavačko preduzeće RAD, Moše Pijade 12, BeogradGlavni urednik: JOVICA AĆIN
*
Za izdavača: ZORAN VUČIĆ
*
Lektori: JELKA MILISIĆ, BOJANA STRUDNjAS
*
Nacrt za korice: JANKO KRAJŠEK
*
Realizacija: ALjOŠA LAZOVIĆ
*
Tehnički urednik: MILAN MILETIĆ
*
Korektori: NADA GAJIĆ, MIROSLAVA STOJKOVIĆ
*
Priprema teksta: Grafički studio RAD
*
Štampa: ZUHRA, Beograd

© Yurope, 25. decembar 1995.