The encoding of this document complies strictly with iso-8859-2 standard. It is best viewed with either Netscape 2.0 (or greater), or Microsoft Internet Explorer 3.0 (or greater). An appropriate font should also be installed. If you have problems with southslavic characters, please visit FAQ Page.
This text has originally been compiled in 1992 by Henning Moerk. Original compressed ASCII version of this text may be downloaded from Slavisk Institut Aarhus, Universitet Ny Munkegade, 116 8000 Aarhus C Denmark. This HTML version was prepared in June 1996 and revised to comply with iso-8859-2 in December 1996 by Borut Maricic.
AUTHOR: Miodrag Bulatoviæ
TITLE: Crveni petao leti prema nebu
SOURCE: Beograd "Prosveta" 1963 Gl. 1-7 (s.7-49)

Crveni petao leti prema nebu

1 MASLAÈAK I POÈETAK

Bosa, polunaga, sva izgrebena i èupava, luda Mara le¾ala je na livadi. Izvaljena nauznak, s crnim kovrd¾ama u travi i cveæu, gledala je veèito plaènim oèima u provaliju neba: èinilo joj se da mu kraja nema, kao ¹to ga nije bilo ni èvrstoj zemlji pod njenim pleæima. Izgledalo joj je da se sunce u pomamnom obrtanju sve vi¹e zagreva. Podnevna vrelina dopirala je i do njenih slepooènica i mutila joj misli.

Ni o èemu va¾nom nije ni mislila. Samo je tako le¾ala, grickala kiselicu i gledala oblaèak ¹to se, poput jagnjeæe ko¾e, rastezao izmeðu ¹iljatog kamenog brda i sunca. Oblak je bio ne¾an i nije se mogao mnogo rastegnuti: pucali su mu ¹avovi i on se raspadao kao ¹to se ra¹èinja svaka ko¾a kad se tegli na sve strane.

Prelazila je rukama preko mladih i jo¹ jedrih grudi, stiskala ih, gnjeèila ih vla¾nim dlanovima, uverena da æe joj se bolovi u utrobi sti¹ati. Ruke su klizile niz telo, pr¹tile ga, muèile ga kao tuðe da je. Ali bolovi nisu prestajali, i ona je drhtala i æutala. Ruke su se, najzad, sastajale na trbuhu i tu se hvatale i stezale. Ali bol na njih nikako nije hteo da preðe. I one su se, te dobre ruke pokrzanih noktiju, rastavljale i na slabinama savijale u grè. Krti i oko¹tali nokti grebli su ko¾u, ulazili u nju, sekli je: jaèi i o¹triji bio je bol u mesu oko pupka.

Misli na ne¹to drugo, reèe sebi kad oseti da ju je popao hladan znoj, misli na ne¹to deseto. I zaboravi da postoje nevolje. Zamisli da nigde na zemlji nema bola. Eto, jesi li shvatila: nema vi¹e muka i patnji, i ljudi lak¹e di¹u i koraèaju. Ni tebe vi¹e ne peèe, zar ne vidi¹. Misli o tome kako ti je dobro i kako je i ostalima lepo. Niko nije nesreæan. Ljudska srca su puna, i nikome neæe suze na oèi. Hajde, jesi li veæ zamislila.

Zamislila sam, reèe opet sebi, sve sam zamislila. I lepo je. Na sve strane je mir. Ljudi su se odjednom prodobrili i neæe jedni drugima oèi da vade. To mi je bilo najte¾e da zamislim. U poèetku nisam mogla da poverujem oèima kojima sam ih videla. A sad su tu, preda mnom, krotki i meki.

Ne misli na bol, kad ti ka¾em, pro¹aputa u sebi. Nije toliko va¾an - proæi æe. Bolje podigni glavu i ¹araj oèima po nebu. Gledaj u sunce. Eto, tako. Ako mo¾e¹, zagledaj mu se pravo u oèi. Vidi na kojoj mu je strapi srce. Ima li du¹e, je li surovo, i mo¾e li i¹ta u svojoj kljuèaloj glavi da zamisli. Ako ti se uèini da je dobro i lepo, poljubi ga u gornju zavrnutu usnu. A ako to neæe¹, ne budi dokona i misli na ¹ta lièi. Ima li kakve sliènosti s cvetom bele rade. Nema, ne lièi na taj cvet. Da te ne podseæa pa carevo oko? Da, ba¹ me podseæa na cvet carevo oko ¹to raste po planinama. Ali zar ti se ne èini da lièi i na bolesnog pauka koji, muèen glavoboljom, gunða i prede, i baca oko sebe nevidljive smrtonosne konce. Jeste, i na tog pauka vatrono¹u lièi.

Na nebu je videla oblaèak. Topio se kao grudva snega u detinjoj ruci. Sunce je sve vi¹e hvatalo brzinu i njoj se opet mutilo u glavi. Sad je te¾e mogla da zamisli ono ¹to je htela. Nije je muèila glad iako od juèe ni¹ta nije jela. Drugi se jedan ðavo motao njenom utrobom i terao je da drhti, da se savija i opru¾a kao od gume da je.

Oèi su joj bile pune svetlosti. Nije znala ¹to plaèe. Oseæala je kako joj se o licu razlivaju suze. ®elela je da za veèita vremena ostane tako izvaljena, tako rastavljenih nogu i unazad zabaèene glave.

Neæu da hulim, pomisli, neæu da hulim. Jer nije lo¹e kad se plaèe. Posle plakanja æe mi olak¹ati, pa æu bolje podnositi batine i glad, i sve druge nevolje.

Kako su bolovi rasli, tako je ona obema rukama privlaèila sebi vlati trave i æumice cveæa i duvala u neokrnjene i okrugle glave maslaèka. Gledala je kako se beli plodovi di¾u a onda opet k njoj vraæaju. Duvala je jaèe i bele semenke, bezbroj njih, upadale su u struju vetra i letele sve vi¹e i vi¹e. Duvala je jo¹, i jo¹, dok je bol rastao; duvala je plaèuæi, i kroz suze videla kako se odjednom celo nebo prekrilo plodovima maslaèka.

Ne, nema vi¹e neba, èinilo joj se. Sve je to meka i golicava vuna maslaèka. Ni sunce se vi¹e ne vidi - cveæem se pregrejani nebeski svod opleo. Ni ¹iljatih brda nema - ¹uma pobelela. Ni zemlja na kojoj le¾i u ritama vi¹e nije tvrda - eto postelje nevoljnicima, prosjacima i skitnicama, onima koje je jutros sretala na lje¹nièkom putu.

Duvala je jo¹, ne bri¹uæi suze ¹to su joj sve vi¹e golicale jagodice, i mislila kako bi bilo lepo svu zemlju i sve nebo maslaèkom i drugim cveæem da okiti i prekrije. Bolova bi tada nestalo, raèunala je. Patnji vi¹e ne bi bilo, zami¹ljala je. I sve bi bilo lepo i svetlo kao pre, ¹aputala je.

Le¾ala je na bregu, na proplanku, i gledala kako se roj belog semenja kome¹a i okreæe, kako se razreðuje i opet gu¹æa, no¹en vrelim vetrom; kako se trava koju je i dalje razgrtala i èe¹ljala prstima gu¾va, veæ ¾alosno obr¹æena.

A nije videla dolinu ¹to je poèinjala stotinak metara ispod nje; ni pra¹njavi put koji je vodio u gradiæ; ni reku ¹to se stalno i uzaludno prestizala s tom gadnom, s tom prljavom i d¾ombastom putinom, provlaèeæi se kroz jo¹ja i vrbake.

Nije videla, niti æe ikada moæi da vidi, kako se nekoliko najkrupnijih plodova poèe da odvaja od svog uskome¹anog jata; i da se, praveæi bele krugove, spu¹ta k zemlji.

Prvi plod pade kraj puta i ukrsti svoju senku sa senkom divlje kru¹ke: tu æe uskoro neko doæi da ispru¾i svoje umorne noge. Krvave, zatupaste i gotovo oko¹tale, noge æe le¾ati jedna pored druge. Grejaæe ih i peæi pra¹ina i sunce, i one æe se micati i dodirivati. Tako ispru¾ene, tako ostavljene, podsetiæe svakog prolaznika na izranjavljene i nerazumne gu¹terove koji ne mogu da miruju ni trena. Èetiri pra¹njave, èetiri jogunaste, èetiri ljudske noge tabana okrenutih na istok.

Drugi plod, nalik na galeba, spusti se nasred muslimanskog groblja, koje je od puta branila samo ograda od zarðale ¾ice: tu æe neki ljudi izgubiti ono ¹to nikad vi¹e neæe moæi da naðu i povrate. Te¹ko æe im pasti taj gubitak, pa æe se, prvi put otkad se znaju, priljubiti jedan uz drugog. Biæe zagrljeni tako èvrsto da æe im se i suze me¹ati. Zateæi æe ih noæ i prvi strahovi kraj belog maslaèkovog ploda.

Treæi i dosad najveæi plod, u kosom letu zabode se u trnje pokraj ble¹tavo bele kuæice, pokraj vesele gomile: i tu æe dugorepi ðavo brzo doæi po svoje. Rakija æe ljudima okrenuti pamet naopako: èupaæe se za perèine, vuæi æe se za u¹i i noseve; poigraæe se s pogurenim nezvanim gostom koji se na njih neæe naljutiti; pucaæe za ¾ar pticom, olovom æe joj raskomadati srce. Kad se s lje¹nièkih bregova spusti noæ, keziæe se na mesec, pa èak i na zvezde. DJavo uvrnutih nogu i klempavih u¹iju preskakaæe veliki plod maslaèka, cerekati se i nuditi ih rakijom, veæ polumrtve; ¹aputaæe im glasom slepog mi¹a da zna gde je odleteo crveni petao i ¹ta æe s njim biti. Ljudi æe blenuti u krastavog ðavola i dajaæe na mesec i na zvezde sve dok se ne razdani.

Ostale pahuljice padale su po putu koji se, vijugajuæi ispod brega, gu¹io u nesvakida¹nje ¹arenoj gu¾vi i mete¾u. Tuda æe, pre mnogih drugih, proæi pogrbljen èovek crnih, velikih - najveselijih oèiju. Svi æe ga poznati po golotinji, po petlu, po ka¹ljucanju. Dr¾aæe nos u petlovom perju; ¾mirkaæe ne stresajuæi sa sebe pra¹inu. I kad ga budu muèili, ¾eleæe da se izjednaèi s njima. Bosi èovek nosiæe ¾ar petla i gaziti ovèje brabonjke i bele maslaèkove pahuljice.

2 TU®NA BRAÆA

I¹li su ru¾nim, pra¹njavim putem, k reci ¹to je tiho ¹umorila. Vukli su se tromo, sa zave¾ljajèiæima na pleæima. Toliko su se znali i poznavali da im se nije otpoèinjao novi razgovor. Pa su i¹li bosi i dronjavi, prljavi i zapu¹teni: takve ih nepregledni i svakojaki putevi znaju veæ petnaestak godina.

Snaga im je bila pri kraju, videlo se, ali su koraèali po navici, nesvesni lude ¾elje da treba da stignu na kraj sveta. Nisu se osvrtali iza sebe, niti su oèi skidali sa ¾ute i tvrde zemljurine puta.

A imali bi ¹ta i videti - svet ih je gledao: bolesna i tankovrata deca, mahom gola i kriva; ¹iljoglavi oèevi varo¹lije s kesama ispod oèiju; krezube ¾enetine razmek¹anih trbu¹ina i ¹otkastih nogu; beli starci i slinave babe bez glasa i te¾ine. Bilo je tu jo¹ mnogo ljudi: svi su ih s èuðenjem gledali, jer poodavno njihovo Bijelo Polje nisu pregazile èudnije noge. Niko nije progovarao; samo su se podgurkivali i beèili oèi. Ali kako su skitaèi odmicali, tako su se i oni oslobaðali: èim strance izgubi¹e iz oèiju, vrati im se glas, i oni brzo poèe¹e da prevræu jezièinama, i da blebeæu i o ¾ezi koja je spr¾ila p¹enicu i jeèam jo¹ u klasu, i o tome kako æe poskapati od gladi i nema¹tine.

Du¾i i crnji èovek, onaj Petar, zgrabi Jovana za ruku i ste¾e ga. Iako je znao da taj stisak ni¹ta ne znaèi, Jovan odozdo pogleda svog drugara i zinu oèekujuæi reè.

Dugonogi je èitav trenutak gledao rohavo Jovanovo lice. Nikako nije mogao da naðe pravu reè za misao koja mu je le¾ala na vrhu jezika. Pa ga je samo gledao, pa je samo blenuo. Njegove lepe oèi izra¾avale su umor, a pre vremena izrovano i naborano lice dosadu i gaðenje. ®eleo je da pljune u pitomo i ¹iroko Jovanovo lice, uokvireno riðom bradom, da pesnicom ulupi i smrska baburasti nos ¹to mu se crveneo pred oèima.

Jovan se nije usuðivao da po drugi put podigne pogled do Petrovih oèiju: gledao je ne¹to ni¾e. I video je kako se modre Petrove usne raste¾u, kako bubre od dobro mu poznatog besa. Jarost i gorèina èesto su obuzimale njegovog drugara - ni ovog puta nije hteo da mu se protivi. Petrovi prsti stezali su mu lakat i podlakticu, ali je on znao da æe ga pobediti i nadmudriti samo trpljenjem i æutanjem.

Petar ga je sve vi¹e stezao. Jovan se malo uvi i zadrhta. Pogleda ga u oèi i reèe:

- ©ta ti je?

- Most - reèe Petar bunovno i smraèi se.

- Pa ¹ta? - reèe Jovan i poku¹a da osdobodi ruku.

- Pa most! - bubnu Petar. - Zar ga ne vidi¹?

- Vidim. - Pa ¹ta s tim? - reèe Jovan.

- I tebi on ne zadaje nikakvu brigu? - reèe Petar.

- Preæi æemo ga i - kvit - reèe Jovan. - Zar je prvi?

- Ali nije ni poslednji - reèe Petar gnevno.

- Hvala bogu ¹to nije poslednji - reèe bolno Jovan kad oslobodi ruku.

Petar oseti da vi¹e ne ste¾e Jovanov lakat i obuze ga srd¾ba. Hteo je neèega da se doèepa, neèega èvrstog i o¹trog. Ali kad spazi da u blizini nièega nema za ¹ta bi se uhvatio ili s èim bi se sudario, on odgurnu od sebe labavog Jovana i ujuri u reku.

S crvotoènog mosta Jovan je gledao kako Petar gazi sve dublje i dublje - kao da su ga dole vukle zelene mahovine i mulj. Mlatarao je rukama oko sebe, tukao bezazlenu reku, tabanima pipao sumnjivo dno i povodio se za nejakom maticom. Voda mu se pope do pojasa - Lje¹nica je bila najdublja tu, pod mostom. Oseæao je kako od njega, s vodom, odlaze bes i srd¾ba njegova praskava. I dah mu je postajao mirniji, lupanje srca ravnomernije, a pogled mraènih oèiju bla¾i i mek¹i.

Raskoraèen i s rukama na trbuhu, Jovan je s mosta gljuckao u vodu. ®mirkao je i gledao kako se njegov drug igra s rekom, kako kvasi svoju ¹iljatu i kosmatu glavu, i vrat svoj dugi i ¾ilavi, i cièi pri tom kao dete koje su iznenada bacili u vir s obale.

Na¹av¹i se nasred reke, Petar stade. Voda mu je grgoljila oko rebara. Bio je miran, i nije vi¹e ¾eleo da ra¹èepi ¹iroke Jovanove vilice. Sunce mu je grejalo obna¾ena ramena i laktove. Sve vi¹e se smirivao. Korio je sebe ¹to je malopre onako grubo odgurnuo Jovana. Skot si, reèe sebi, pravi si skot. ©to ga muèi¹. Ne zaslu¾uje to. Da njega nije, odavno bi krepao od gladi. Nemoj vi¹e to da radi¹.

Oko Petrovih nogu poèe¹e da se obmotavaju zelene alge. Pristizale su i ribice, bedna gaovica, ribice nalik na punoglavce, i poku¹avale da ga naènu. Algi je bilo sve vi¹e. I ribice su u jatima nasrtale na nj. On se uznemiri. Poèe da drhti. Zgadi mu se bistra Lje¹nica. Pogleda prema mostu i viknu:

- Ej!

- ©ta hoæe¹? - reèe Jovan i sav se iskrivi.

- Gladan sam! - viknu Petar.

- I ja - reèe Jovan.

- Ali ja sam gladniji! - viknu Petar i naje¾i se.

- Nisi - reèe Jovan i ispravi se. -- Nisi.

- Kako sme¹ da ka¾e¹ da nisam gladniji! - reèe Petar. - Kad dobro zna¹...

- Ni¹ta ne znam - zakikota se Jovan. - Ba¹ ni¹ta.

- Ako ni¹ta drugo, treba da zna¹ da ne sme¹ da mi se protivi¹ - reèe Petar.

- Dobro, gladniji si - reèe trezveno Jovan i isturi trbu¹èiæ napred. Pa ¹ta s tim?

- Dokle æe¹ da me seca¹? - reèe Petar.

Jovan sle¾e ramenima i zamalo ne prsnu u smeh.

- Vek mi pojede, ðavole debeli - reèe Petar. - Buduænost i karijeru mi upropasti. Otkad sam s tobom, stalno me maleri prate. Baksuze.

Ra¹irenih ruku i pognut, na mostu se crneo Jovan; i Petru se èinilo kako hoæe k njemu da skoèi, da zaroni. Ali Jovan èitav trenutak osta tako razapet: niti polete, niti skoèi u vodu, niti bilo ¹ta drugo uradi. Samo je gledao ribe i ribice koje su plivale iznad ljigavih i zelenih algi.

¹utke podeli¹e koru hleba i poðo¹e putem. Iza njih je ostajalo samrtnièko zapomaganje bjelopoljskog hod¾e, lupanje zvona koje je opominjalo na glad i nesreæu, i ¾agor subotnje svetine na nedalekom stoènom pazari¹tu. Nisu dobro poznavali ovaj kraj, ali poðo¹e pravo, putem uz Lje¹nicu.

- Kad smo poslednji put ovuda pro¹li? - zapita Petar setno.

- Ne seæam se da smo ikad ovde bili - reèe ozbiljno Jovan i obuhvati Petra oko struka.

- Ne ljuti se na mene - poèe Petar tiho i s izrazom krivca u oèima. - Nepravedan sam prema tebi.

- Ne detinji - reèe Jovan. - Ti na mene nemoj da se ljuti¹, a sa mnom æemo lako.

Petar prebaci ruku preko njegovih ramena. Primeti da su vrela.

- Mnogo si bolji od mene - reèe Petar.

- Ja sam veliki gad - reèe Jovan. - Stalno se smejem. I kad treba i kad ne treba. Gad sam, da zna¹: meni je sve sme¹no... a to tebe mnogo ¾esti... meni se najvi¹e smeje kad, recimo, vidim pogreb...

- I tebe ljuti ¹to ja stalno vièem - reèe Petar.

- Ne - reèe Jovan. - Sve ¹to ti radi¹ ja volim.

- Pa i ja volim kad se ti smeje¹ - reèe Petar iskreno. - Pa èak i kad sam gladan. Eto, sad bih voleo da se smeje¹. Hajde, poèni. Nek ti suze poðu... zna¹ kako se veæ ti smeje¹...

- E, sad ba¹ ne mogu - reèe tu¾no Jovan. - Sad bih mogao samo da plaèem, da ne su¹im obraza do mrkle noæi...

- A ¹to to ba¹ sad? - upita nervozno Petar.

- Ne znam - zacvile Jovan. - Mo¾da zbog sunca i vruæine. Ili zbog pra¹ine.

- Neæe¹, valjda, na ovoj ¾ezi da plaèe¹? - ljutio se Petar.

- Oseæam da æe se danas dogoditi neka nesreæa - pro¹aputa Jovan.

- Gde? - izbeèi se Petar. - Gde misli¹ da æe se dogoditi?

- Ne znam - reèe Jovan. - Negde na zemlji. Mo¾da èak i u blizini. Ali oseæam. Ja uvek oseæam. Mislim da mi se i zbog toga plaèe.

- Mo¾da se ona veæ i dogodila - reèe Petar muklo i tvrdo. - Ne misli na to.

- Zna¹ veæ: nesreæu oseæam u vazduhu - reèe Jovan. - Ba¹ sam gad. I da nije toga, to da ne oseæam, ja bih se toliko smejao da bih na kraju krajeva pukao od smeha. Ba¹ sam gad.

- Ne govori gluposti - reèe Petar i namr¹ti se.

- Da li ti mnogo smetam? - ¹apnu Jovan. - Ako ti smetam...

Petar je æutao. Jovanova ramena bila su isuvi¹e vrela, ali on s njih nije hteo da mièe ruku.

- Ako ti smetam...

- Manimo se tu¾nih prièa - reèe odluèno Petar. - Neæemo, valjda, samo o tome kao tetke. Treba neki debeo hlad da naðemo, i da se lepo odmorimo.

S obe strane puta raslo je trnje. Ne¹to dalje koèoperile su se pra¹njava aptovina i kopriva u klasu. Na posnim stranèinama ¹to su se dizale odmah od reke i puta na dve strane, zelenile su se niske kleke. Glog i ¹ipurci smenjivali su se s bledim jo¹jem i jasenjem koje se crnelo oko razgraðenih i izga¾enih njivica brkatog jeèma i pitome p¹enice.

Peklo je sunce. Hlada pokraj puta nije bilo. Ljudi su gazili pra¹inu kao blato i gledali ¾ute bre¾uljke oko puta, s kojih su poplave, vetrovi i sunce odnosili sve ono za ¹ta bi se gladan i nesreæan èovek mogao uhvatiti: zevale su mnogobrojne ¹krape, belelo se kamenje, crnele su se vododerine - bile su to njive.

Videli su i gu¹ave èobanèiæe kako na vezama dr¾e poludivlje i balje¾ave kravice koje nisu imale ¹ta da pasu, pa su rikale ili prosto-naprosto gledale u daljinu i sunce. Znoj im je obojici tekao niz lice, a hlada zaista nigde nije bilo.

Petru se uèini da æe se sruèiti u pra¹inu, pa se nasloni na svog ni¾eg druga. Jovan se nape i odr¾a ga. Petru uzbuèa u glavi: oène duplje mu ispuni¹e pra¹ina, opako sunce i ¾uta kukuruzna kora o kojoj je mislio èak i kad mu se nesvestica okrenula oko glave. Sniza se pored raskoraèenog Jovana, kleèe pored njega i ne¹to smrsi.

Jovan ga ¹èepa za ramena. Podi¾e ga. Petar je otvarao oèi i gledao poga¾eno ¾ito pored puta. ©to su ga izgazili, su¾eno je mislio, ¹to su ga goru¾njali. Ba¹ grehota. Surovi ti seljaci iz brda ¹to idu subotom u Bijelo Polje za gas, so i bra¹no. Gaze ¾ito, gaze sirotinjski hleb. Vidi, to ¾ito je ga¾eno i pre klasanja. Sramota. Ali pogledaj: jeèam se opirao ljudskoj nepa¾nji - koljenèio se, zametao zrno i utvrðivao ga.

- Eda li igde hlada? - zapita Petar kad ustade.

- Eno ga - reèe Jovan kad ugleda drvo pokraj puta.

- Je li daleko? - reèe Petar bunovno.

- Tu smo - reèe Jovan brzo.

- Gladan sam - reèe Petar s prikrivenim besom.

Jovan oæuta. Stado¹e ispod divlje kru¹ke.

Petar ne¾no pogleda dugaèki plod maslaèka ¹to mu se nadohvat ruke beleo i reèe:

- I ti ovo naziva¹ drvetom?

- Ipak, biæe hlada bar za glavu - reèe Jovan.

- A ostalo, veli¹, nek gori - reèe Petar.

- Pa i nek gori - reèe Jovan i zacereka se. Vrlo va¾no.

Opru¾i¹e se jedan pored drugog.

Petar uplete prste ispod glave i vide muslimansko groblje preko puta. Gurave humke zarasle u èièak, divlji ovas i nanu. Natruli drveni ¹iljci vire iz kupinjaka i o¹tre travuljine kojoj nisu mogli ni¹ta ni stoka, ni rðava vremena, ni opako sunce. Beli i veæ krnji ni¹ani s istoènjaèkim ¹arama i slovima. Jedan sasvim sve¾ grob - velika gomila ¾ute i peskovite zemlje: kako li se uvijaju nesreænikove kosti. Oko groba sijaset naherenog mramorja i obiènog kamenja.

Petar je gledao zapu¹teno groblje. Dopada mi se, reèe u sebi. Nema ni krstova, ni imena s datumima roðenja i smrti, ni sme¹nih fotografija. Le¾i¹ dole, zemlja i kamen uvijaju ti rebra, a niko ne zna gde si. Niko ne dolazi da te oplakuje, kori, grdi i la¾e. Ba¹ divota. Samo nema smisla po sade duvan izmeðu grobova, ¹to ¹vercuju tako.

Jovan je ¾mirkao zraènim oèima, naviknutim na sve, i video kako putem idu dva èoveka s nosiljkom. Ne, ne nose ranjenika, pomisli. Mrtvaca tegle. Uvijenog u belo platno nose ga na daskama.

- Ej, donose nam mrtvaca - reèe Jovan.

- A ja mislim o hlebu, do ðavola - reèe Petar.

- Pa misli i dalje, reèe Jovan.

- Okreni glavu i na drugu stranu - reèe Petar.

Na ¹ljunkovitoj ledini ¹to se kroz jo¹je i vrbak spu¹tala reèici na obalu, belela se kuæa. Ni mala, ni velika. Ali ble¹tava kao i sve kuæe ¹to su takve kad imaju sreæu da èuèe pokraj rðavog puta, i kad su pune ljudi koji piju i vesele se. Od plastova sena i slame, od gomila lanjske pleve i ¹a¹e, i od velike tre¹nje za¹titnice, ne vidi se ba¹ sve. Glavno je da se pred kuæom, u slabom hladu na brzu ruku sklepanog naslona, ¹areni mlada. Njih dvojica dobro je vide: velika glava lièi joj na neku èudnu zemljanu posudu. Crne joj se velike i pomalo kose oèi. Kao grad stoji na te¹kim nogama - ne bi je pokrenuo ni sam ðavo. Iako je pod naslonom, greje je sunce: tope se pomade, boje i ulja kojima su joj namazali krute obraze, nabubrele usne, dugi vrat i crne i debele pletenice.

Petar vide kako ona dvojica spusti¹e nasred puta nosila s belim tovarom. Dugo je gledao kako su se ljudi klatili i grlili iznad dugaèke i bele mrlje na putu.

Seljaci su zaobilazili i ljude i njihov beli prtljag - skretali su s puta, lomili ogradu i gazili prezrelo ¾ito koje se prosipalo. On zatim pogleda Jovana èije je lice, okrenuto prema svadbarima i nevesti, bilo zadovoljno i razvuèeno u velik, ¹irok osmeh.

- Imaæemo ¹ta da gledamo - reèe Petar. - Neæe nam biti dosadno.

- Da - reèe Jovan i protrlja riðu bradu. - Da.

- Predstava - reèe Petar. - Prava predstava.

- Da - reèe Jovan i opet ugleda ¹arenu mladu.

Sunce je pr¾ilo retke grane divlje kru¹ke.

Vetriæ je ljuljao visoki plod maslaèka.

3 BELI CVET

Umorni i znojavi, grobari su se vukli s mukom tegleæi tovar na daskama. Bosi i dronjavi, a povrh svega i jako pijani, s bocama rakije u d¾epovima, njih dvojica su pleli korake putem i sve se vi¹e pribli¾avali groblju. Posrtali su i spoticali se; tovar s dasaka se ljuljao, ali mu se jo¹ nije padalo u pra¹inu.

Petar je gledao prvog, onog Sreæka. Bila je to crna i neobrijana ljudina, oèiju sitnih, iskrlje¹tenih i nezgodno posaðenih navrh lobanje. Masna i èetvrtasta glava klatila se na neprijatno tankom vratu. Petar je zamatrao i prouèavao njegovo mraèno ali i nekako veselo lice: oèi njegove, iako zapaljene i crvene, neprestano su se sme¹ile, pa se oko njih skupljalo mno¹tvo bora i borica.

Jovan je pratio drugog, Ismeta. Èetvrtast i zdepast, niskog èela i isturenih viliènih kostiju, on se trudio da dr¾i korak sa Sreækom. Po¹to od nosiljke nije mogao da vidi zemlju i put koji je gazio, klecao je i prevrtao oèima. Kako je Sreæko bio du¾i i nepa¾ljiviji, to se zamotani i mrtvi ðavo klizao daskom: bela stopala sve vi¹e su mu se primicala licu, i njega je poèinjalo da obuzima gaðenje. Pijan i balav, ugibao se pod nosiljkom, i koraèao neve¹to kao dete koje su tek izvadili iz dupka i pustili ga da samo hoda.

Petar i Jovan vide¹e kako se Sreæko spotaèe, i kako kleknu na kolena. Za nosiljkom sniza se i Ismet: zamalo mu u pra¹inu ne ispado¹e buljavo plave oèi. On se pridi¾e, opsova Sreæka i vrati na daske beli tovar.

Da su hteli da se podignu, skitaèi bi videli sve. S rukama ispod glave, i opru¾eni preko puta, oni su videli samo dugaèku belu mrlju na daskama, i dve ljudske glave koje su se primicale jedna drugoj. I ni¹ta vi¹e, sem zaslepljujuæe svetlosti, kr¾ljavog trnja oko puta, strmih njiva, i pra¹ine koja je kao mali oblak lebdela na mestu gde su Sreæko i Ismet posrnuli.

Ni èuti, tako le¾eæi, ni¹ta nisu mogli: takva je ¾ega bila.

4 S DJAVOLOM IZMEDJU SEBE

Veæ pijan, Sreæko potegnu iz fla¹e: bio je to gorki, triput peèeni i prepeèeni ¹ljivovi otrov. Vatra mu proðe ¾drelom, i on za¾mirka oèima. Onet povuèe i, osetiv¹i novu toplinu negde u utrobi, pru¾i bocu Ismetu.

- Dobra je - reèe Sreæko - jaèa od one prve.

Èitav trenutak gledao je mrdanje Ismetove jabuèice, i oseæao da s onih nekoliko gutljaja jo¹ nije utolio ¾eð.

- Nije - reèe oèajno Ismet i zasuzi oèima. Ni¹ta ne valja.

- Tebi nijedna ne valja - reèe Sreæko.

- Pio bih ne¹to jaèe - reèe Ismet zlovoljno. Ne¹to kao benzin.

- Danas ne bi trebalo toliko da pijemo - reèe Sreæko.

Ismet zakoluta oèima ¾abe.

- Ne polivaj je rakijom - reèe Sreæko. - Samo joj jo¹ to treba.

- Neæe joj od rakije biti ni gore ni bolje - reèe Ismet glasom propovednika.

- Jadna ona - reèe Sreæko. - Do¾ivela je da je sahranjuju bitange za jeftine pare.

- Biraj reèi - reèe Ismet i podi¾e do nasred èela debelu obrvu.

- Otkad te znam, gad si - reèe Sreæko.

- Vara¹ se - reèe Ismet brzo. - Ja sam dobar èovek. Fin èovek. Mana mi je samo to ¹to ne mogu da ¾ivim dok ne uradim ne¹to lo¹e. Samo to. Ali sam, u stvari, jako dobar èovek. To svi znaju.

- Ako i zbog kog propadnem, propa¹æu zbog tebe - reèe Sreæko kao za sebe.

- ©ta ti mogu kad si kukavica - reèe Ismet suvo i hladno.

Sreæko poku¹a da ustane. Ali samo kleèe na kolena.

- Jesu li je zaista toliko muèili?

- Kako ne - reèe Ismet. - Gledao sam sto puta kako je dever, onaj Ibro, tuèe. Bio je zaljubljen u nju i dok joj je mu¾ bio ¾iv. Jedva je doèekao da ostane udovica. Nije mu se dala, po svoj prilici. I on ju je svakodnevno muèio batinama i glaðu.

- Kako joj je bilo ime?

- Zaboravio sam, pravo da ti ka¾em - reèe Ismet.

- Gad - reèe Sreæko. - ©ta mu je sve to trebalo. Bolje da je pio.

- Nikako mu se nije dala - reèe Ismet. - A imao je merak na nju.

- Gadna Turèuljina taj Ibro - reèe Sreæko.

- Ni¹ta gori od va¹eg Spasoja - reèe Ismet. - Dao roðenoj ¾eni konopac i naterao je da se obesi. Sve zbog jedne nosate i guzate ¾enetine. A pravio se anðeo - hteo je pre rata i predsednik op¹tine da bude. Ibro bar nije izigravao sveca.

Sreæko gadljivo odmahnu glavom i pljunu u pra¹inu.

- Vidi¹, i taj va¹ Spasoje i danas nekog vraga tra¾i - reèe Ismet. - Stalno se vrti oko vlasti. Na reveru nosi tri odlikovanja, iako na okupatora nije ni metka ispalio.

Sreæko je æutao.

- Koliko nam je ostalo para? - zapita Ismet.

Sreæko se seæao prepodneva. Svet, pravoslavni i muslimanski, trèao je oko tro¹ne kuæerine: svi su hteli da vide pokojnicu koju su za ¾ivota vi¹e ¾alili nego sada. ®ene su vri¹tale i psovale, a ljudi su nadirali preko plota. Bilo je tu i dece i staraca. Otvarali su se prozorèiæi susednih kuæa: na sve strane videle su se samo nekakve glave, nekakve ruke, nekakvi vratovi. Jedino su bili mirni neradnici, besposlièari i skitnice kojih su bili puni jendeci. Najspokojniji od svih bili su njih dvojica: gledali su mnogoglavu rulju i mislili kako da doðu do malo hleba i rakije.

Prosed, krupan i razjaren, Ibro je jurio u susret radoznalom svetu. Mahao je motkom oko sebe i sipao psovke. Ali je narod stizao sa svih strana, nadirao preko ograde koja je Ibrovu mraènu kuæu delila od zapla¹enog i ne tako obiènog ¾ivlja. Krkljao je nasred dvori¹ta, hvatao se za glavu, tukao se sa susedima koji nisu hteli da ga ostave. Prido¹lice ni vrelom vodom nije bilo moguæe rasterati.

Tada su njih dvojica, seæao se Sreæko, upali u Ibrovu kuæu, izagnali iz nje ostale besposlièare koji su se bili dali u pljaèku. Zavili su le¹ belim platnom i krenuli prema lje¹nièkom groblju. Za njima je dugo trèao veliki i glavati Ibro, i neute¹no plakao. Po svoj prilici, hteo je da ih stigne, da im se pridru¾i, ali su oni po¾urili. Pre no ¹to su zamakli za breg, okrenuli su se i videli ga nasred puta: krièao je i tukao se pesnicama u glavu. Izgovarao je njeno ime. Ve¹ti svom grobarskom, svom strvinarskom poslu, njih dvojica su, s bocama uzgred kupljene rakije, brzo nestali iz oèiju zaprepa¹æenog, radoznalog i upla¹enog sveta.

- Odgovori kad te lepo pitam: koliko jo¹ imamo para?

- Ne brini - reèe Sreæko. - Tri dana ne moramo dolaziti k sebi.

- Èuvaj dobro te pare - zare¾a Ismet.

Pogleda¹e se s mr¾njom.

- Kako su vam gadni obièaji: jo¹ se nije ni ohladila, a veæ je nosimo na groblje.

- Ne bi, valjda, hteo da mrtve meæemo u salamuru - reèe Ismet.

- Nisam na to mislio - reèe Sreæko.

- Mrzim vas ¹to obo¾avate mrtve - reèe Ismet. Gadni ste: divite im se, ljubite ih, grlite ih. Pih!

- Pa... ona je jo¹ vruæa - reèe Sreæko sa strahom.

- To je od sunca - reèe Ismet. - I mi smo vruæi.

- Èini mi se i da mrda - reèe Sreæko.

- Mrda tebi u glavi - reèe Ismet.

Sreæko otpi. Onda s mukom ustade i podi¾e kraj nosiljke. Obuze ga ¾alost koju je poodavno zaboravio. Seæao se davno preminulog oca, kom ni danas ne zna za grob, i majke, koja je proseæi preminula negde pred nekom bogomoljom. U belom svetu imao je i brata, o kom za poslednjih dvadeset godina ni¹ta nije èuo.

- Kreæi - reèe Sreæko muklo. - Ti bi tu i zanoæio.

- Bih - reèe Ismet.

Poðo¹e. Pra¹ina im se usuka oko nogu.

Ismet ga je merio sa zavi¹æu. Bilo mu je krivo ¹to je manji. Ta èinjenica uvek je u njemu podsticala zlobu i pakost, i on bi prestajao da se s njim ¹ali. Nije hteo da mu prizna koliko ga mrzi zbog toga, koliko mu zavidi, i ¹ta bi dao da su ga krstili u crkvi ili na bilo kom drugom mestu zemlje. Neravnopravan sam, ¹aputao je u sebi, neravnopravan sam. Zato i èinim prljave stvari: bar u neèemu moram prednjaèiti. Kad puno prljav¹tina i gadluka uèinim, siguran sam da æe reæi kako sam hrabar, kako sam opasan i va¾an. A dok ne postanem to èemu ¾udim, ja sam za vas samo lojava, smrdljiva i podmukla Turèuljina Ismet. I ni¹ta vi¹e.

Nisu i¹li - ljuljali su se. Bela pokojnica mogla je pasti svakog èasa.

- Jesi li siguran da zna¹ gde treba da je zakopamo? - upita Sreæko. - Zna¹ gde se oni kopaju?

- Pazi da ti iz d¾epa ne ispadne fla¹a - reèe Ismet i oseti zavist prema ¹trkljastom i prljavom pravoslavcu ispred sebe.

- Ne pravi se lud - reèe Sreæko. - Èuo si ¹ta sam te pitao.

- Nisam - slaga Ismet i obradova se.

- U kom se delu groblja kopaju? - reèe Sreæko. - Zna¹ li?

Ismet reèe da zna. I oseti slast od la¾i. Prevario sam ga, reèe u sebi. Ne znam gde se kopaju. Jer odavno nikog iz njihove kuæe nisam zakopao. Prevario sam te, i ¹ta mi mo¾e¹. I stalno æu te lagati. Na kraju æu ti i glavu otkinuti i baciti je psima i maèkama. Razume¹ li me. I ne idi tako brzo. Pa¹æu. Lako je tebi - prvi si i vidi¹ kuda gazi¹. Pa¹æu, zar ne vidi¹. Samo mi jo¹ to treba. Lak¹e idi, kad ti ka¾em. Ispustiæu nosila i posle neæu hteti da ih podignem. Stani za trenutak. Hteo bih da povuèem malo, da gucnem. Da se napijem i da zaboravim da sam strvinar koji je kraæi od svog drugara za èitave dve mu¹ke glave.

Obojica posrnu¹e. Pado¹e na kolena. Ali ne ispusti¹e nosiljku. Bela klada se samo zaljulja, prevrnu i umiri.

- ©to toliko ¾uri¹? - reèe Ismet zadihano.

- Ostavi tu rakiju - reèe Sreæko ozbiljno. - Kako ti se veæ jednom ne ogadi!

5 PETAO

- Kud se to sprema¹, Muhareme? - upita seljak, zastav¹i nasred puta.

- U varo¹ - odgovori tiho sitni, neugledni i pognuti èovek. - U Bijelo Polje.

- Pa da te prièekam? - reèe èovek i zaturi na potiljak okruglu kapu. - Da idemo zajedno?

- Neæu ja tako brzo - reèe Muharem. - Idi ti. Ne gubi vreme zbog mene.

- Onda æemo se videti dole, u kafani - reèe èovek. - Da popijemo po koju.

- Dobro - reèe Muharem i od stida obori glavu.

Kad èoveka nestade, Muharem reèe sebi: vidi¹, ne preziru te svi. Ne budi nesreæan. Eto, kom¹ija te pozvao. Nemoj da mu odbije¹ èast Uvrediæe¹ ga. I ne misli vi¹e kako te se svi stide. Nije taèno. Ovaj s kojim si malopre razgovarao viðen je èovek i pristaje da s tobom u kafani sedi za istim stolom. Kad to mo¾e i hoæe on, èiniæe i drugi. Jer ti nisi najgori. Ti si samo sitan, bolestan i æutljiv. Ako ti se jezik razve¾e, sve æe biti u redu. Oprostiæe ti ¹to si nejak i ¹to ka¹lje¹. Jer nisi ti jedini bolestan. Skoro svi su bolesni. Boluju najvi¹e od glave i od srca. To je, po svoj prilici, najgore. A ti samo ka¹lje¹ i izbacuje¹ ne¹to rumeno. Samo to.

Da bi izbegao kapalj, prisloni se uz ¹ljivovo deblo. Umiri se. Opru¾enih ruku i bez ijednog pokreta, gledao je u mutno prozorsko okno. I odraz njegov bio je pognut i skamenjen. A on sav tanak i pljosnat. Video je svoju dugu i ko¹èatu glavu, i crnu kosu oèe¹ljanu i zalizanu nadole. U dnu kolibe ¾utela se gomilica slame u kojoj je spavao. Nazirali su se jo¹ sto od bukovine, patuljasta trono¾na stolièica i furuna bubnjara koju je proletos zaboravio da odnese na tavan. Ni¹ta vi¹e njegovo oko nije moglo da naðe.

Njegova pojava, slabo odra¾ena u oknu èetvrtastog prozorèiæa, krenu se. Sekiru i druge alatke ubaci u kolibu, a onda zakljuèa vrata. Treba se uvek osigurati, pomisli i kljuè zavuèe pod kamen, u koprive. Jer mo¾e naiæi neka lopu¾a ili neka skitnica, i odneti mi sve ¹to imam.

Tamnim oèima tridesetogodi¹njeg grudobolnika i osamljenika gledao je svog crvenog petla. Krupan, sjajan i koèoperan, petao je peru¹ao koko¹ku. ©irio je mu¹ka i topla krila i dizao pra¹inu.

Izbolovano i zapu¹teno Muharemovo lice ozari stidna radost. Jo¹ èuèeæi kraj plota, on se nasme¹i petlu koji je mlatarao krilima, zaklanjajuæi tako potpuno sreænu ¾rtvicu. Ali se brzo rastu¾i i reèe:

- To ti je poslednji put...

Muharem otvori ¹aku s jeèmom. Prva priðe koko¹ka. Kad petao s njegovog dlana poæuka i poslednje zrno, Muharem ga pomilova i uze u naruèje.

Petao se nije branio. Naviknut na ovakve zagrljaje, samo je rakolio i odmicao glavu od Muharema, koji mu je tepao naèetim glasom. Èovek je bez prestanka zujao, i petao ga je gledao oèima pripitomljenog jastreba.

Ali moram da te prodam, reèe Muharem glasno i pogladi vrat plamene boje. Moram. Gasa nemam. Ni soli. Pedeset dinara du¾an sam susedu. Gazda Iliji veæ drugu godinu dugujem trista dinara, red je da mu ih vratim. On stalno govori da mu ih ne moram vraæati. Ne znam ¹to mi pra¹ta. Mo¾da zato ¹to me ¾ali. E, bogami, neæu vi¹e da me ¾ali i da prelazi preko mojih dugova. Kao da sam poslednja ¹u¹a. Prodaæu te, petliæu, i pare mu baciti na sto. Mora ih uzeti. A ti nemoj na mene zbog toga da se ljuti¹. Obeæaj da neæe¹.

Muharem izbi na lje¹nièki put. Propusti brkate i namrgoðene seljake s crnogorskim kapama, skloni se buljuku plavom bojom markiranih ovaca i jagnjadi, pa reèe petlu: Mo¾da te buduæi gazda neæe odmah zaklati. Mo¾da æe¹ mu trebati za koko¹ke. ©ta ga zna¹. Ala bi to bila u¾ivacija. Ti jedan, a njih desetak. Bolje no kod mene, samo s jednom.

Slu¹aj, poèe opet Muharem. Potrebne su mi pare i jo¹ za jednu stvar. Otiæi æu s njima u kafanu gde æe me èekati kom¹ija. Rekao je da hoæe da me èasti. I ja æu primiti èast. A onda, kad se ljudi iz kom¹iluka iskupe, ja æu poèeti da plaæam. Lupaæu pesnicom u sto i kelner æe drhtati preda mnom. Napiæu sve. Nudiæu ih s èim budem mogao. Tamo u kafani, danas, moram postati èovek. Vreme je veæ da uðem meðu ljude. Kad se zaèoveèim, biæe mi lak¹e i ¾ivot i bolest da podnosim. Eto, kao ¹to vidi¹, moja buduænost prilièno zavisi od tebe. Biæe mi te ¾ao, ali nièeg na svetu nema ¹to se ne bi moglo pre¾aliti i zaboraviti.

Sti¾e ga druga stoka, novi buljuci. Bilo je tu i krava, i volova, i junaca. Da ne bi gutao pra¹inu, on sakri nos u toplo i meko petlovo perje, i seti se peru¹anja pred kuæom, i mirne koko¹ke s kljunom zagnjurenim u travu i koprive. ®alost ga obuze. Pomilova petla i produ¾i da ka¹ljuca: Za mene mnogo ne brini. Muèiæu se i dalje. Gledaæu da postanem èovek: tada bih glad, nema¹tinu i bolest lak¹e podnosio. Ako ikako mognem, i ako ne umrem jesenas, nas su¹ièave obièno s jeseni kosi, gledaæu da se vratim u vodenicu. Bolestan sam ti mnogo, i iznemogao, i nisam vi¹e ni za kakav te¾i rad, a ponajmanje za napolicu. Gazda Ilija ne tra¾i od mene mnogo, sve mi pra¹ta, ali to je ono ¹to me najvi¹e èudi i vreða. Vidi da mu upropa¹æujem imanje, da nema od mene vajde, a æuti. I stalno me gleda i ispituje æutke. Izbeèi na me oèi pa po èitav sat ne trepæe. I mene je pomalo strah od njega. Volim ga kao da mi je otac, ili stric, ali ga moram napustiti - sram me ¾ivog pojede ¹to mu imanje upropastih. Iæi æu u vodenicu, odakle me i doveo. Ne znam ¹ta æe on na to reæi. Neka misli ¹ta hoæe, ali neka zna da ja ¾elim da postanem èovek, i da radim ono za ¹ta imam snage. A to je vodenica...

Bosi Muharem gazi pra¹inu i ovèje brabonjke, a petao sve vi¹e izdu¾uje ¹iju i gleda sve nova i nova stada ovaca i jagnjadi. Petao zbog neèega strepi i ¾mirka, a Muharem prebira po glavi hiljadu puta lomljenu misao: upali li mi kec s vodenicom, i ako me i na proleæe preskoèi smrt, iæi æu da prosim devojku.

Preturao je po mislima i seæanju sve one koje bi smeo da zaprosi. Ismetu Hasanovu neæu, jer je previ¹e vesela i raskala¹na, pomisli. ©aèiru takoðe. Hajru æu zaobiæi zbog jedne druge stvari. Te tri bi me htele. Sudeæi po onome ¹to sam èuo da su govorile o meni, zameraju mi samo bolest. Hajra je, èak, rekla da to nije tako stra¹no ¹to sam su¹ièav. Ali nju neæu, jer je tri mu¾a pod zemlju oterala, pa ja lako mogu biti èetvrti: zato joj ne smem prag prekoraèiti - godine mi njene pogoleme ne bi smetale, dosta je starija od mene, poèele su glavu da joj osvajaju bele, i mislim da se ne bi hvatala za tuð gatnjik.

Odmièuæi putem, doðe do gre¹ne misli, do Ivanke. To je dugaèki, beloputi i brkati anðeo s ¾uækastim ¾ilicama u oèima. Iz susednog je sela, s onu stranu Lje¹nice. Ni¹ta ¹to je usedelica, reèe sebi, ni¹ta za to. I ¹ta s tim ¹to smo drugih vera. Ti, Muhareme, nikad ne bi dirao njenog Hrista, a ni ona tvog Muhameda. I sve bi bilo lepo. I ako bi ti zamerala ¹to si bolestan, na nju se ne bi ljutio.

Oseæajuæi kako se vreli petao mièe u njegovom naruèju, Muharem se seti koko¹ke i njenog ¾alosnog polo¾aja: nije se videla, zaklanjala su je crvena i ra¹irena krila njegovog petla. Kad god bi ugledao to veselje, Muharema bi obuzeo i stid, i neka èudno tiha radost, i ¾elja da promeni svoje samotnièko ¾ivotarenje u èièa-Ilijinoj kolibici, u koju su, pre njegovog useljenja, spraæali goveda. ®eleo je da se u paprati, u slami svoje izbice, ili na bilo kom drugom mestu zemlje, naðe nasamo s Ivankom. Udenuo bi se nekako izmeðu njenih okruglih kolena, i isprièao joj otkad ¾eli da su tako na gomili. Samo bi joj istinu govorio. Kazao bi joj da misli na nju, i danju i noæu, i kad motikom kri¾a tuðu zemlju, i kad se zaburuèe u usitnjenu slamu svog skrovi¹ta. Rekao bi joj da mu u san dolazi, i da mu dre¹i èak¹ire. Ne smem ni u snu da budem do kraja èovek, rekao bi joj. Jer èim me se dotaknu tvoje svete ruke poèinjem da gubim ljudske oblike. Izgubim sve ¹to mo¾e da ima èovek. Brzo se pretvorim u svog crvenog petla. Ti se zavuèe¹ u ko¾u koko¹ke i odene¹ se njenim lepim perjem. Onda trèim za tobom, gonim te po koprivama i korovu. Pa kad se posle peru¹anja probudim, dugo mi se èini da nikako neæu moæi da se preobratim u èoveka. Kazao bp joj jo¹: ej, gledam te veæ punih deset ili petnaest godina, i znam kako di¹e¹. Ti si moja kraljina, i ne ljuti se ¹to hoæu da te preko Lje¹nice prevedem, i da te za veèita vremena zatvorim u moju kolibu... I ko zna koliko bi jo¹ ka¹ljao i vezao, kleèeæi na kolenima, nesigurno uglavljen izmeðu njenih debelih i modrih nogu.

Muharem ubrza hod. Izgleda da sam poprilièno zadocnio, zakljuèi i obuze ga strah pri pomisli da æe za sat-dva neko drugi dr¾ati u naruèju, njegovog petla. ©ta æu ja onda bez njega, zapita se. Kad njega ne bude bilo, neæu moæi da sanjam da sam èovek. S Ivankom æe onda biti gotovo: ni u snu neæe mi biti blizu. A po¹to ni s jednom drugom neæu da se ¾enim, po¹to nju èekam...

Tada se sledi. Po svoj prilici veæ mi je kasno za pazar, pomisli i vide veliko sunce kako iznad njega lebdi kao deèji zmaj. Ali, mo¾da je i dobro ¹to sam zakasnio, reèe u sebi pa nastavi: ba¹ je dobro to te neæu prodati, petliæu, ba¹ je dobro. Zaceniæu te. Tra¾iæu za tebe dvesta hiljada. Onda æu i dalje gledati kako rakoli¹ i kako opkraèe¹ koko¹ke. Pa za¹to te onda nosim èak u Bijelo Polje kad nikako ne ¾elim da te prodam. ©ta æu s tobom u onoliku subotnju graju na pazari¹tu. Uostalom, i ti vidi malo sveta. Biæe tamo i koko¹aka, pa mo¾e biti sva¹ta. A nisi mi te¾ak.

Seti se Ivanke. Obièno èuva stoku oko Lje¹nice. Legne na leða, ra¹iri ruke i noge, i èupka travu. On ide putem, pa èim je ugleda, èuène u jo¹je i posmatra. Vidi joj okruglu glavu i sve druge izboèine s prednje strane. Otvorenih usta ona blene u oblaèiæe ili sunce ¹to se kloni smiraju, i le¾i dugo kao mrtva da je, kao peru¹ana da je, kao da èeka samo nebo da se na nju svali. On puzi po zemlji i oseæa da ga poèinje obuzimati neko èudno, roditeljsko oseæanje prema brdu od mesa, prema kladi od krpa i stidnih izboèina. Tada samo ¾eli da joj priðe i neprimetno podvuèe pod nju svoj kaput - da se zami¹ljeno i ¾alosno dete ne prehladi.

Nikad s njom nije progovorio ni reèi. A èesto mu se za to pru¾ala prilika. Jer je stoka koju je èuvala stalno prelazila preko reke i harala èièa-Ilijine njive. Jednom se njihovo ¾drebe ujurilo u gazdin jeèam. Do¹la je da ga vrati Ivanka. On ga je uhvatio i doveo do blizu nje. Nije smeo da joj priðe. Samo je dr¾ao ¾drebe za grivu. Milovao ga je po glavi, po toplim pleæima, po trbuhu.

Ivanka se èudila iskraj plota: nije pominjao ¹tetu, niti je bilo ¹ta progovarao. Zadihana, prsata, bosa; raskoraèena, kao da se za trku spremala, mokra od rose; s tankom haljinom koja joj se pripijala uz usedelièki jaka bedra. Obuzeo ga je strah. Osetio je koliko je slab i nejak prema njoj, namr¹tenoj i narogu¹enoj. Za¾eleo je da padne pred njene noge, da joj tankim rukama obgrli gola i od rose mokra kolena, da joj ka¾e kako se ne ljuti ¹to je njihovo ¾drebe naèinilo ¹tetu - vrlo va¾no, jeèam je ionako pregust - i kako je sreæan ¹to je ba¹ ona do¹la da ga vrati.

Ali nije imao hrabrosti ni da joj nazove dobar dan. Dr¾ala je suknju koja joj je otkrivala i kolena i ne¹to vi¹e, i bila malo izboèena, tako da su joj laktovi zalazili u rosnu paprat. Pobrkale su mu se misli. Mokar i musav, gledao ju je preko ¾drebeta. Ivanka mu se èudila. Nije se micala, niti je suknju spu¹tala preko kolena.

®drebe se odjednom okrenulo, ¹èepalo ga za ruku, negde za ko¹ulju na pleæima, ugrizlo ga i odgurnulo. Sa zemlje, iz trave i kupina, gledao ga je kako trèi, ¾eleæi i od Ivanke da pobegne. Ali ga je ona zgrabila za æubu i brzo zaularila. Video je kako je ðipila sa zemlje i kako se brzo na¹la gore, na ravnim ¾drepèevim leðima. Udarala ga je nogama u slabine i ¹tapom po sapima. I jurila je tako, povijena napred, pripijenih golih nogu uz ¾drepèeve bokove. Proleteli su pored njega i brzo nestali. Vadeæi se iz kupina i trnjaka, rekao je sebi: Eto, ne da ti se nikako da postane¹ èovek...

Danas se seæao samo trenutka kad joj je vetar zadigao mokru haljinu i obna¾io joj debele i mi¹iæave noge sve do sastavaka. Nikad mu se vi¹e za razgovor s njom nije pru¾ila bolja prilika.

Pra¹njav, znojav i iznuren, Muharem izbi iza okuke i spazi belu kuæu pokraj puta. Svezani za plot i dovoljno udaljeni da bi se grizli i ujedali, konji su se tukli zadnjim nogama. Ble¹tava kuæica tresla se od pesme i vike. Nasred puta se okretalo crnogorsko kolo. Ispod naslona, ali uglavnom sva na suncu, ¹arenela se mlada. Èinilo mu se da je zgodna.

Bravo, Kajice, reèe glasno, bravo, Kajice. Ti se, bogami, o¾eni. Lepo. I ja æu uskoro. Sram te bilo, nisi me zvao u svatove. Ja æu tebe zvati - nismo uzalud odrasli zajedno.

Kad se bli¾e primaèe gomili, Muharem se ohladi. Za¾muri i zaustavi dah. Zapamti poslednji kliktaj pesme, ukipi se i oseti da æe mu se iz naruèja, ne prestane li da drhti, oteti petao, i da æe onda poleteti na suprotnu stranu, prema nebu.

Pognuta i s izrazom bola i patnje na licu, luda Mara stajala je u ¹ipra¾ju kraj puta. Gledala ga je oèima koje vi¹e nisu mogle da plaèu. Pratila ga je budno i pitala se ¹to toliko ¾uri. Ne bi mu se glasnula da je nije primetio. Pustila bi ga da proðe, i da di¾uæi za sobom pra¹inu sam sa sobom razgovara.

- A ti na svadbu, Muhareme? - reèe luda Mara.

Muharem zbunjeio zatrepta oèima.

- Pa zar se na svadbu ide sa ¾ivim petlom? - opet upita luda Mara.

- Ne idem ja ni na kakvu svadbu, luda Maro - reèe Muharem.

- Proæi æe¹ pored nje hteo ne hteo, Muhareme - reèe luda Mara.

Muharema pro¾e studen. Upitno je pogleda u oèi. I ona reèe:

- Kajicu danas ¾ene.

- Pa neka ga ¾eie.

- Eh - jeknu luda Mara.

- A valja li mu ¹ta mlada? - upita Muharem.

- Ima u njoj sto kila - reèe luda Mara. - Sto kila.

- Uh - ote se Muharemu.

- Izgledaju kao maèka i mi¹ - reèe luda Mara. - Mo¾e ga nositi u zubima kao ni¹ta.

- Uh, uh - nastavi Muharem s izrazom ¾aljenja na licu. - Siromah Kajica.

- Hajde da se ja i ti uzmemo, Muhareme - prostenja luda Mara i usne joj iskrivi bol.

- Na drugu sam bacio oko, luda Maro - reèe Muharem toplo.

- Ima li i u toj tvojoj sto kila? - upita luda Mara skloniv¹i s lica crne kovrd¾e.

- Ima i vi¹e - reèe Muharem spontano i odmahnu rukom.

- Pa udaviæe te, jadan bio - reèe ona tu¾no.

- Neæe, duda Maro, neæe, - reèe on ka¹ljucajuæi. - Ne da se Muharem tako lako udaviti.

I rekav¹i to, Muharem produ¾i.

Gledala ga je kako, umoran, zastajkuje, propu¹ta ispred sebe markiranu stoku, i rukavom slobodne ruke bri¹e znoj s lica i s èela.

6 STARAC I OSTALI

Krupan, mrk i podbuo, starac Ilija stajao je prislonjen uz krilo kuæe. Leða je okrenuo dugaèkoj i prepunoj trpezi oko koje su se glo¾ili i veselili siti i pijani svadbari. Grebla mu je po mozgu kre¹tava i neujednaèena svadbarska pesma, i on je ¾eleo da bude ¹to dalje od te ¹arene i dosadne rulje. Bilo mu je tesno u novom crnogorskom odelu, u tom trobojnom oklopu, i nije znao kako te neugodnosti da se oslobodi: pljunuæe ubuduæe na sve trobojke, makar bile i zastave. Oèi njegove velike, nekad kose i pune vatre, a sad poprskane krvavim ¾ilicama i umorne, strogo su merile poslugu koja je s punim sudovima trèala iz kuæe prema trpezi, ¹to se ugibala pod piæem i jestivom. Sunce mu je udaralo pravo u teme i njemu je poèinjalo ne¹to da ¹umi u u¹ima. Bojao se tog zujanja, te tanane i ne¾ne piske; poslednjih godina, otkad mnogo jede i pije, to zujanje obièno je prethodilo kratkim nesvesticama i ubrzanim lupanjima srca. I nemoæ za koju nikad nije znao poèinjala je da mu se javlja: posle nje dolazile su glupe, meke i vla¾ne tuge i otrovne misli koje su ga dovodile do stra¹nih zakljuèaka i crnih ideja; i teskobe, kad je najvi¹e ¾eleo da neèim prekine svoje ¾ivotarenje, da no¾evima izbode svoju punu i trulu telesinu, i da se nekako u nadljudskim bolovima izgubi i zaboravi; i gaðenje, jezivo gaðenje nad samim sobom, nad svoji gnusnim i la¾nim ¾ivotom, i nad svetinom koja ga je okru¾ivala. Trebalo mu je samo da popije nekoliko rakija, pa da oseti ono ¹to je sad oseæao: hladnu pusto¹ u srcu, krvavu izmaglicu u prostranoj lobanji, i veliku, opipljivu mnogoglavu la¾ pred oèima i na domaku ruku. I isto kao i danas, uvek se gnu¹ao svadbarskih, neukusnih i odvratnih pesama; izbegavao je takve skupove, ¾albe i parastose, jer je znao da neæe moæi da se odbrani od rakije i o~gavne sete koja je za njom dolazila. Pa je zato najvi¹e voleo ~da se iz gomile izdvoji, usami, i na miru nagleda neba, sunca, bilja i zemlje.

U oku mu se zaiskri suza. On se tome zaèudi: ni o èemu ru¾nom nije mislio. ®eleo je samo nekoliko trenutaka da bude sam. Oseti i drugu suzu. To ga jo¹ vi¹e zbuni. Te¹kom rukom preðe preko oèiju i mrkih obraza.

Ne oseti nikakvo olak¹anje. Doðe mu da zgromi ¹aku koju je malopre podigao i otvorio: najradije bi pljuvao i poni¾avao tu podmuklu, tu osramoæenu ruku: toliko bi je pljuvao i vreðao da joj nikad vi¹e ne bi palo na pamet da se podi¾e i da time pridaje va¾nost suzama.

Starac se obradova kad vide mlado¾enju. Sitan i zakr¾ljao, zelen u licu, ruku jako dugih i opu¹tenih niz krhko telo, i potpuno nezainteresovan za veselje prireðeno u njegovu èast, Kajica se igrao s deèacima pored reèice. Golobrad, utuèen, neveseo i povuèen u sebe, Kajica se samo po smehu razlikovao od svojih drugova u igri: smeh njegov bio je naèet, suzdr¾an nekako, vi¹e krt no iskren. I tek kad bi se nasmejao i borice mu zrakasto napale sive i bezizrazne oèi, videlo se da je ne¹to stariji od deèaka njegovog rasta.

- Kajice!

Bilo je u tom pozivu, u tom poviku, i mr¾nje, i gnjeva, i roditeljske strogosti, i ljubavi od koje se oko srca hvata leden krug. Tu¾an je bio starèev glas. A jo¹ ¾alosniji njegov izgled: zaljuljao se kao staro, kao debelo drvo koje godinama truli iznutra i sa strahom i jezom oèekuje prvi sna¾niji vetar. Kruti obrazi se malo nabra¹e, iskrivi¹e. Na oèi se opet navuko¹e te¹ki, namre¹kani i crni kapci. I tako nepokretan, s tupim bolom u potiljku, vide kako se njegov sinovac Kajica prenu.

- Kajice!

To vi¹e nije bio glas kojim se neko drag i blizak poziva. Bila je to kruta, hladna, predsmrtna opomena posle koje se nije moglo ni s kim igrati. Velika i brkata starèeva glava malo se prikloni grudima. I tek kad oseti da pred njim neko sipljivo di¹e, otvori oèi i kroz toplu maglu predsna spazi mlado¾enju.

- Tu sam, strièe.

- Dobro je ¹to si tu - reèe starac.

Kajica ovo shvati kao ¹alu i razvuèe tanke usne. Ukaza¹e se sitni, nareckani zubi ribe. I tek kad se starac uvreðeno naka¹lja, Kajica usnama pokri modre desni i kratke zube.

- Slu¹aj - reèe starac i polo¾i ruku na mlado¾enjino rame. Slu¹aj.

- Slu¹am - ¹apnu Kajica.

- Dobro zapamti ovo ¹to ti govorim - reèe starac. - Govorim ti u ime oca, koji me na samrti zakleo da vodim brigu o tebi. Jesi li me èuo? Jesi li razumeo?

Kajica klimnu glavom.

- Dana¹nji dan va¾an je za sve nas - reèe starac mraèno. - Za tebe je najva¾niji. Devojku smo ti doveli. I te kakvu devojku. Svaki drugi na tvom mestu bio bi sreæan.

Kajica se kiselo isceri.

- Uozbilji se veæ jednom - reèe starac muklo.

- Krajnje je vreme. Ne brukaj nas. Gledaj kako nas njena rodbina motri. Treba da se poka¾emo. Bar danas...

- Hi-hi, hi-hi - zacereka se Kajica.

- Ne uzimaj mi obraz, Kajice - reèe starac strogo.

Kajica ga nije shvatao. ©arao je oèima levo-desno - nije znao na koju stranu da strugne.

- Nemoj vi¹e da krade¹ - procedi starac kroz zube. Bije te glas da si najobiènija jajara. A poèeo si i piliæe da di¾e¹. Jeste, jeste, sve znam. Sve mi je tvoja majka rekla. I mene zbog svega toga srce boli. Da zna¹. Hteo bih da jednom postane¹ èovek. Ima¹ punih trideset godina a ne rastavlja¹ se sa decom. Ali sve to mo¾e da se popravi. Uvek mo¾e da se postane èovek. je l' da je tako?

Kajica ga je upla¹eno gledao.

- I kakvog smisla ima ¹to stalno be¾i¹ od kuæe! hrupi starac upla¹iv¹i se da ga je neko èuo. Samo ludi ljudi i krajni nesreænici be¾e ispod svog krova.

Kajica se spremao da zaplaèe. Starca to dirnu, pa produ¾i malo ne¾nije:

- Sramota, sine moj, sramota. Spava¹ po tuðim kuæama kao skitnica, a tvoj lepi dom pust. Bruka! Umesto da vodi¹ kuæu i da zameni¹ oca, ti èuva¹ tuða goveda. Sva sreæa ¹to prijatelji to sve ne znaju.

- Znaju - promuca Kajica.

- Uveriæemo ih da su to klevete - planu starac. Je l' da hoæemo? Dok je tebi strica - ne boj se.

- Ali ja volim da skitam - ¹apnu Kajica.

- To je zato ¹to si bio bez ¾ene - reèe starac. Odsad neæe¹. Vezaæe te ona za svoju sisu, ne boj se. Nje se dr¾i, sine, nje se dr¾i. Vidi samo kakva je - grad èitav. Planina!

- Ne volim ¹to je onolika - reèe Kajica glasno.

- Za¹to ne voli¹? - izbeèi se starac. Za¹to?

- Tako... ne volim, ote¾e Kajica. - Bojim se...

- Nema èega da se boji¹, sine - raskravi se starac. Va¾no je prve noæi da bude¹ dobar. Posle joj neæe pomoæi ni da je jo¹ onolika. U to budi siguran. Nigde je neæe biti. Biæe mala i nemoæna kao ¾aba izvrnuta na leða.

- Ja sam se nje oduvek bojao - reèe Kajica iskreno i glasom koji je drhtao.

- Za¹to da se boji¹? poèe starac tu¾no. Kad je kod tebe na donjem spratu sve u redu. Za¹to? je l' da je sve na svom mestu? Zna¹ na ¹ta mislim. Ne stidi se. Reci stricu slobodno. Ka¾i. Oslobodi se. Zamisli da sam ti drugar. Ka¾i da je kod tebe kao i kod drugih. Obraduj strica...

- Jeste, reèe Kajica i pocrvene. Ba¹ kao kod drugih.

- I nije kao ¾ir? reèe starac ne gledajuæi sinovca u oèi.

- Nije kao ¾ir - reèe Kajica.

Starac se izmaèe i udari ga po ramenu. Kajica se uvi, zanese, ali ne pobe¾e. Starac se grohotom zasmeja, lupi ¹akom o belo krilo kuæe, i poèe:

- Pa kad je tako, neæu vi¹e da mi govori¹ o strahu. Tu reè da nisam èuo iz tvojih usta. Ne govori mi vi¹e o tome. Takva momèina, pa se boji. Bruka! Hoæu da mi govori¹ o drugom. Da mi prièa¹ kako æe¹ doveèe da je usuèe¹ i oplete¹. Kako æe¹ da je èereèi¹ i uni¹tava¹. Kako æe¹ da joj pravi¹ decu. To stricu da prièa¹. I deca æe da je doje i razvlaèe kao vuèicu. To ti meni prièaj. Sit je tvoj ~stric bljutavih i tu¾nih prièa. Sad hoæu ne¹to masno... i to od tebe... od moje krvi... naslednika da nam napravi¹ - jednog crnpurila... jer nam se krv razvodnila, pa svi oèekujemo da nas ti spase¹... za nju ne brini - zdrava je i jaka kao ¾drebica... sad samo ti da stisne¹ petlju i da ukre¹e¹ - nema ko drugi, da zna¹...

Starac se zagrcnu. Crven u licu i znojav, on se prisloni uz æo¹ak kuæe. Kajica poku¹a da se izvuèe ispod njegove levice, ali ga on jo¹ vi¹e privuèe k sebi.

- Obeæaj da æe¹ me poslu¹ati, poèe starac tiho kad oseti da mu se krati dah. Obeæaj stricu svom. Hajde. Ponovi sve ono ¹to sam ja malopre govorio. Hoæu iz tvojih usta da èujem one reèi.

Starac mu se unosio u lice. Beèio je oèi, drhtao i ¹aputao:

- Poèni. Ka¾i ¹ta æe¹ doveèe da joj radi¹. Isprièaj mi to pravim reèima, onako kako se to ka¾e. Sve mi natenane isprièaj. Ne stidi se. Stric tvoj sve zna i sve razume. i ni od èega ga vi¹e nije sramota. Pa se ni ti ne stidi. Ostavi to babama. Deder, poèni, mu¹kiæu moj...

- Sve sam zaboravio, priznade tiho Kajica i brada mu zadrhta.

- Poku¹aj da se seti¹, reèe starac i oseti kako mu se preko oèiju navlaèe kapci koje neæe moæi lako da podigne. Govorio sam ti kako æe¹ doveèe da je razapne¹, i kako æemo pre ovog doba godine dobiti naslednika...

Starac zadrhta. Ruka kojom je dr¾ao uza se Kajicu pade mu niz telo. Primeti kako Kajica odskoèi u stranu.

Mo¾e¹ reæi i odatle, ¹apnu starac. Slu¹am te. Samo ni¹ta ne preskaèi. Prièaj sve. Izgovaraj sve reèi.

Kajica se osvrnu oko sebe: u blizini nikoga nije bilo. Kad shvati koliko je starcu stalo do njegovih reèi, poèe ¹apatom:

_ Strièe, sve æu ovo ponoviti ako mi ne¹to prizna¹...

- A ¹ta to, sine? - upita starac podigav¹i glavu. ©ta to?

- Prvo da mi u poverenju ka¾e¹: ¹to ste mi je doveli - zamuca Kajica. To da mi objasni¹...

Starac izbeèi oèi. I vide kako Kajica, tiho cvileæi, odjuri u jo¹je.

Iz kuæe izaðe Kajièina majka, sredoveèna ¾ena sastavljenih crnih obrva.

- O èemu onoliko prièate? zapita ona boja¾ljivo pri¹av¹i starcu.

- Zna se o èemu, Anðelija, procedi starac.

- Pa reci mi, reèe ona.

- Govorili smo o onim stvarima, ¾eno, reèe starac muklo. Prièao mi je kako se nao¹trio za doveèe. Ka¾e da jedva èeka noæ. Smotaæu je, veli, striko moj, i zgu¾vati kao krpu. A meni lupa srce od sreæe. Lom æu, veli, da napravim. Satreæu je, ka¾e i stiska zube. Rusvaj æe to da bude, veli. I doði, ka¾e mi, sutra, da vidi¹ kako æe izgledati. DJavo mali!

- Eh, poèe majka razdragano. Sna¾no je ono kao zemlja. Jedina mu je mana ¹to je malen.

- Sna¾an je i ve¹t, da zna¹, reèe starac gledajuæi u zemlju.

- Ako se na strica bude metnuo, znaæe i gde ðavo spava, reèe majka i oseti da joj se vraæa pouzdanje.

- Veli on meni, ¾eno: striko, dva sina æu odjednom da napravim. Da nadoknadim, veli, izgubljeno vreme. Jer mnogi moji vr¹njaci imaju veæ odraslu decu. I ja mu, Anðelija, sve verujem. Na¹a je to krv. Ne da se na¹a kost!

Smraèi mu se pred oèima. Utroba poèe da mu se prevræe. Da ne bi grunuo u plaè, on grubo prisloni èelo uz iviènjak kuæe. I tu, uèini se Anðeliji, zare¾a. Za¹krguta zubima i za¾ele da na najstra¹niji naèin sebe osramoti i ponizi.

©to je la¾e¹, reèe sebi, ¹to je tako la¾e¹. ©to ti je to trebalo. Najgore je to ¹to æe poverovati. I doveèe æe, èim se gosti i prijatelji raziðu, da tra¾i po tavanu staru kolevku - nek bude spremna. Neæe moæi da scava. Obigravaæe oko njihovih vrata i prislu¹kivati. A loma i rusvaja neæe biti. Jer on je jo¹ zelen i nejak. I sutra ujutro, kad uðe u njihovu sobu, neæe ga zateæi meðu njenim kolenima, ni na krevetu uop¹te. Le¾aæe iza vrata kao premlaæeno kuèe koje je neko pustio pod krov da ne kisne. ©to si to uradio, ludi stari.

Anðelija ga povede stranom. Pao bi, sru¹io bi se na zemlju da ga nije, onako sitna i koèoperna, dr¾ala za ruku. Upita ga:

- ©ta ti je, stari? Bolestan si?

- Nisam, poèe neubedljivo starac. Malo mi se zavrtelo u glavi. Ni¹ta vi¹e. Proæi æe to, ¾eno.

- Zovu te, stari, reèe Anðelija bri¾no. Prijatelji te zovu.

- ©ta æu im? reèe starac i protrlja lice ¹akom.

- Da se kucne¹ s njima, stari, reèe Anðelija koèoperno.

- Ne pije mi se vi¹e rakija, reèe starac tvrdo.

- Hoæe zdravicu da dr¾e, stari, reèe Anðelija. Neko im s na¹e strane mora otpozdraviti. Ko æe ako ti neæe¹.

- Bojim se da neæu imati ¹ta da im ka¾em, reèe starac.

- Mora¹, stari, reèe ¾ena. Ti si sad glava na¹e porodice. Sve ostalo je tanko i mr¹avo.

®ena ga privede trpezi. Uzbuèa mu u glavi. Nije mu bilo jasno otkud im snaga da onoliko vièu, i da onoliko urlaju. I pre no ¹to ga posadi¹e u èelo sofre, on muèno podi¾e fla¹u s rakijom.

- Zdrav si, glavni prijatelju! iskezi se s onu stranu trpeze brkat, nosat i crven starac. Zdrav si!

Èitav trenutak starac Ilija gledao je kroz paru ¹to se dizala s jela svog krezubog prijatelja. I ni¹ta nije mogao da mu odgovori. Izgledalo mu je da mu se jezik u pet èvorova zavezao. I dok je krezubi kre¹tao i bulaznio, ljuljajuæi se, starèeva ruka s crnom bocom ¹trèala je nad mnogoglavom trpezom kao ugljenisana da je. Podli oèni kapci prevlaèili su se preko zenica, i gusti mrak sve vi¹e se zgu¹njavao oko reèi ¹krbavog prijatelja nazdravièara.

7 MLADOJ JE IME IVANKA

Nepokretna ispod naslona, Ivanka je gledala Muharema. Gledala ga je ispod oka i ovla¹, kao da to on uop¹te i nije bio; gledala ga je pogledom kojim je malopre tra¾ila Kajicu.

Videla je kako je, priljubiv¹i se uz plot pored puta, zavukao pljosnati i za¹iljeni nos petlu u perje ili negde pod krilo, i kako je celo ¹areno veselje posmatrao iznenaðenim oèima. Pognut napred, kao da se spremao za ka¹alj, dronjav i bos, propu¹tao je pored sebe seljake glava velikih, èetvrtastih i brkatih: u odelima od crnog sukna i u goveðim opancima, zajapureni i neumorni, gonili su stoku. I njih je Ivanka gledala pogledom bezbri¾nog èobanina. U stvari, ni njih nije gledala - samo ih je videla.

Zaèudi je pogurena Muharemova nojava. Bo¾e, ¹to je onako iznenaðen, pomisli Ivanka, pa produ¾i tromo i bezvoljno: za¹to onako zeva u nas; ¹ta li mu je to toliko neobièno. Ne vidi, valjda, prvi put svadbu i veselje. Oh, kako je gadan i èudan taj na¹ kom¹ija Muharem. Zapu¹ten i ¾alostan, pa jo¹ i s petlom u naruèju. Uop¹te, ¹ta æe njemu petao - nije ovo prvi put da ga vidim s tim crvenim ðavolom u naruèju. I jo¹ se ovom èudim: ¹to se bar ne obrije? Ovako izgleda da se sprema za hod¾u. Bo¾e dragi, kako su mu krupne i tu¾ne oèi. Pa on, po svoj prilici, hoæe da zaplaèe. Od vruæine verovatno.

Dr¾ala je te¹ke ruke skr¹tene na trbuhu. Niz njeno ¹iroko lice slivao se znoj. Pomerala je pogled udesno. I videla je veselje, nodnapite i sasvim pijane svadbare. Trèali su oko nje, jurili na sve strane, psovali i pevali na sav glas.

U obesnim vragolijama prednjaèio je Kajièin roðak, zubati Mrkoje: nije se smirivao, i velika usta neprestano su mu bila razjapljena. Jakih, ¹irokih leða i krivonogi, njeni roðaci, mahom stariji ljudi, vodili su tobo¾ va¾ne razgovore sa starcem Ilijom: izmeðu njih se cerilo nekoliko neoglodanih jagnjeæih glava. Sitan i bezvoljan, dever njen, Kajièina daljna svojta, le¾ao je pod plotom; poku¹avao je da ustane, blebetao ne¹to i pru¾ao joj neljudski tanku ruku.

Pogledom je tra¾ila Kajicu. Nije ga bilo. Nije bio ni u znojavom i pijanom kolu u kom se orila neslo¾na i ¹kripava pesma, ni u kuæi iz koje je izbijao otu¾ni miris kuvane ovèetine i zapaljenog sira, a ni meðu ljudima koji su iza nje govorili i kuckali se kilenjaèama.

Ba¹ me briga ¹to ga nema i ¹to je onakav, pomisli Ivanka. Va¾no je da nisu sirotinja, i da neæu morati da idem u tuðu njivu. Uostalom, za mene kao usedelicu i ovaj je dobar. Bolje i¹ta no ni¹ta. Mo¾da æe i ovako biti lepo. Ako on i¹ta bude mogao, nakotiæu im pun tor dece. I biæu gazda u kuæi. Bogme, skupo æu ih ko¹tati. Povuæi æe maèka za rep ¹to im je Kajica onako nesojast... a mo¾da æe porasti kad ga ja budem poèela hraniti...

Èula je kako ga njeni strièevi, roðaci i kom¹ije zovu. Nazdravljali su mu i èestitali. Nije joj bilo jasno ¹to je Ilijino ¹iroko lice bilo onako crno.

Kajicu su opet svi, s podignutim èa¹ama i bocama, zvali da doðe i primi èestitanje. Rodbina nevestina htela je jo¹ jednom da ga vidi, da se s njim rukuje i malo bolje upozna: zanimala ih je najvi¹e zemlja koju je njegova majka nameravala da kupi odmah posle venèanja.

Sam u ¹iblju i ¹evaru, pokraj reèice, Kajica se igrao s punoglavcima i ribicama. Dra¾io je i tu maèke koje su na nj kidisale. Èuo je kako ga svadbari zovu, najgrlatiji je bio èupavi Mrkoje sa zubima nalik na kukuruzna zrna, kako ga mole da doðe i primi zdravicu glavnog prijatelja, Ivankinog strica. Zvala ga je i majka, glas joj odmah poznade, i starac Ilija. Zvali su ga svi, èinilo mu se, dok je maèkama bacao vodozemce, i dok je strepeo od noæi koja ga je oèekivala kao crno i tvrdo brdo preko kog je, bez dovoljno snage i volje, trebalo da preðe.

Kroz svetinu se probijala luda Mara. Svadbari su je zadevali i napadali dok je prolazila pokraj belog maslaèkovog pera. Nije se branila, i oni su je nepo¹tedno hvatali i ¹tipali.. Ivanki se èinilo da k njoj ¾uri, da ima ne¹to da joj ka¾e. Pa oka s nje nije skidala. Gomila je brzo zakloni, a ljudi je negde povedo¹e, i Ivanku to ra¾alosti. Doðe joj da napusti dosadno mesto na kom je stra¾arila i preme¹tala se s noge na nogu, kao zavladièena da je, kao pred oltarom da je, i da rastera pijanu rulju koja se povela za opipljivim tragom nerazumne i neza¹tiæene ¾ene.

Ivanka je gledala kako se putem mièe èudna slika: dva èoveka nose ne¹to belo i èisto meðu sobom - kao na svadbu s poklonom da su se namerili. Teturaju se i klecaju, pra¹inu silnu di¾u, dok sunce peèe dasku na kojoj se ljulja le¹ina.

Ljudi, po svoj prilici, pevaju, pevaju ili se svaðaju; ili, prosto-naprosto, govore glasno i o obiènim stvarima po starom strvinarskom obièaju. Izgleda da su bili zadovoljni ¹to im do groblja nije ostajalo jo¹ mnogo, pa nisu ni pazili hoæe li se ugruvati u krpe i èar¹ave zamotano telo.

Ni skitaèi nisu bili daleko od nje. Le¾ali su pod divljom kru¹kom i kroz trecavice gledali put neba i sunca. Bose noge dosezale su im do nasred puta. Izgleda da ni¹ta ne progovaraju; pomisli ona. Kao da su nemi. Otkad su se onde zaustavili, po svoj prilici nisu progovorili ni reèi.

Misleæi o skitaèima, spazi Kajicu. Èuèao je u ¹evaru i trski. Bio joj je okrenut licem. Na suncu se sijalo njegovo malo i èvorugavo èelo.

Ne sekiraj se ¹to se igra s maèkama i ribicama, reèe ona sebi. Ne misli o tome. Neka se igra s èim god hoæe. ©ta te se tièe. Va¾no je da si se udala, da æe¹ biti sita, i da ti u novoj kuæi niko neæe motkom brojati rebra. A njemu eto i ribica i punoglavaca. I svega mu eto... ne bilo primenjeno, ba¹ mi se èini kao da je Muharemov brat. Obojica su æutljivi, stidljivi i sipljivi. Slièno i idu, i govore, i mrdaju obrvama.

Videla je i prosjake i jurodive ¹to su izvirali sa svih strana, nicali iz ¹iblja, i primicali se trpezi. Ljudi su im bacali kosti, i oni su se, mnogo njih, jagmili i tukli. Kljasti i sakati, gu¹avi i nakaradni, sve vi¹e su se primicali i njoj i trpezi. I nju je poèinjalo da obuzima gaðenje.

Majèice moja ¾alosna, pomisli, majèice moja tu¾na. Gde si danas da vidi¹ u kakvom sam ti narodu, u kakvom gadluku. Sve neki nakaradni ljudi. Nigde zdravog uveta. Kao da ih je sve jo¹ u utrobi grom spalio.

Opet joj se nametala oku slika dvojice mirnih, dostojanstvenih i èudnih putnika.