The encoding of this document complies strictly with iso-8859-2 standard. It is best viewed with either Netscape 2.0 (or greater), or Microsoft Internet Explorer 3.0 (or greater). An appropriate font should also be installed. If you have problems with southslavic characters, please visit FAQ Page.
This text has originally been compiled in 1992 by Henning Moerk. Original compressed ASCII version of this text may be downloaded from Slavisk Institut Aarhus, Universitet Ny Munkegade, 116 8000 Aarhus C Denmark. This HTML version was prepared in June 1996 and revised to comply with iso-8859-2 in December 1996 by Borut Maricic.
AUTHOR: Voja Èolanoviæ
TITLE: Nezgoda
SOURCE: Suvremena jugoslavenska novela Zagreb "Znanje" 1965, pp. 42-51

Nezgoda

Sve do sedam i dvadeset Kaja se pona¹ala nehajno i komotno kao da neæe ni krenuti u "Pergament". Natenane je ustala, umivala se du¾e nego ikad, bez ¾urbe ispila èaj od tre¹njevih peteljaka, i na putu do burekd¾inice u nekoliko mahova zastajala da gleda kako u¾areni ("ganc-novi", ¹to neko reèe) buldo¾eri nadmeno i samosvesno razgræu sneg. Mimo obièaja, mrljavila je i sa nevelikom kri¹kom bureka s mlevenim mesom, a kad je, jo¹ ¾vaèuæi, razgrebala noktom ledenu ¹aru na izlogu, i kroz uzani prorez konsultovala èasovnik na Trgu, umalo da nije viknula od zaprepa¹æenja.

Te istrèa na ulicu. Studen je o¾e¾e po oèima i usnama. Jednim srpastim krajièkom svesti uviðala je da je sve to igra. Dodu¹e, ni njoj samoj ne skroz razumljiva, ali bar ne ostade u sumnji da su podjednako la¾ne i domaloèa¹nja njena le¾ernost, i ta iznenadna, preuzrujana ¾urba. Ona se pridru¾i redu za trolejbus, i, sa rukama u d¾epovima (stare rukavice veæ su se raspadale, a nove je jo¹ uvek plela), poèe da se preme¹ta s noge na nogu.

Pet-¹est vozila proðe a da se i ne zaustavi. Iz jednog je virio karirani pe¹ neèijeg kaputa uhvaæen bezubim ustima automatskih vrata, a iz drugog se na èekaoce sebeznalo isceri riða spljo¹tena glava tapkaro¹a kojega je Kaja viðala gde "ordinira" pred "Kozarom". Zakasniæu, pomisli ona, ali ne oseti ni¹ta ¹to bi slièilo na istinski strah. Njom u stvari stade da struji, u isprekidanom kolu, drhturava slutnja vezana za i¹èekivanje neèeg neodreðenog, neèeg ¹to bi objektivno mo¾da i bilo neugodno, ali ¹to bi za nju lièno imalo sasvim suprotno znaèenje i dejstvo. Kazniæe me, reèe u sebi. Ili æe me samo ispreskakati. Za ¹efa Slu¾be iseèaka, koji je va¾io kao notorni ne¾enja, zuckalo se da je sasma neotporan kad su u pitanju ¾ene (a njegovo odeljenje, za razliku od svih ostalih u "Pergamentu", bilo je sastavljano iskljuèivo od pripadnika ne¾nijeg spola, te je u ¹ali pominjano kao Slu¾ba Amazonki s makazama), i Kaja se zaista ne mogade da seti nijednog sluèaja gde je ovaj pribegao kakvoj drastiènoj meri zbog prekr¹aja radne discipline. Tako je, ispreskakaæe me. Pred svima. Ali, i to je vi¹e nego ¹to sam u stanju da progutam.

Naposletku, èitavih desetak minuta posle poèetka smene u njenom preduzeæu, ona se pope u trolejbus koji je, nekim èudom, nai¹ao gotovo poluprazan, i, usled trzaja kad krete sa stanice, zanese se i zamalo ne pade na leða. Pa se pridr¾a za jednu od stativa na pragu izmeðu platforme i prostorije sa sedi¹tima. - Majèice - prenerazi se Kaja. Samo ¹to joj se prsti ne prilepi¹e za studeni metal. - ©ta je - podbode je kondukter - ne dopada vam se? - Devojka zavrte glavom. - ©to niste èekali drugi? - zapita on, i povesmo pare iz njegovih usta nakri mu podrugljivu minu. - Onaj sa polivinilom?

Izbrusiæe me, konaèno poverova Kaja, silazeæi na Terazijama sa trolejbusa. Kao u nemilostivo beloj elipsi pozori¹ne svetlosti, ona vide svoju skobaljastu priliku, olju¹teni nos, nabubrelu gu¹u, i bezbojnu, ispo¹æenu kosu ("Dika plava, bljutava ko trava", zaèikavali su je, koliko li je veæ otada pro¹lo, u Obrenovcu), pa joj doðe da izglasa zarida. Kad bih izgledala bar malo, malo drugaèije, pomisli ona, verujem da bi me po¹tedeo. Ovako, nema nikakvog izgleda. Na pasja kola æe me izgrditi.

U pone¹to izafektiranom nastojanju da sklopi primirje s tom neizbje¾no¹æu, Kaja minu pored radnje sa sportskim priborom, pored bioskopa, poslastièarnice, knji¾are i apoteke, i sa zadovoljstvom pomisli da je juèe naèinila dobar pazar kupiv¹i suknene cipele sa ðonom od izbrazdane gume koja se ne kli¾e. Jeste da u njima deluje trapavije no inaèe, ali na cièi kao ¹to je ova, kome je do doterivanja. Iz prodavnice radio-aparata zavodljivo joj se osmehnu præeusnat, holivudski ¹armantan momak, i Kaja mu, nesvesno, odvrati sme¹kom punim podavanja. Ali se izraz na njenom licu, poput ¹are u prodrmusanom kaleidoskopu, veæ pri sledeæem koraku rasturi i izoblièi u oporu grimasu. Oh, kako sam naivno nasela, prekore se ojaðeno, sti¾uæi u kapiju preduzeæa. Neki ljudi su upravo ulazili u lift, i zatvarali za sobom vrata. Ona polete k njima dignutih ruku. - Stanite - zavapi. - Jo¹ jedno mesto se mora naæi.

Ko je taj ko bi mene istinski po¾eleo, pomisli ona, tupo motreæi kako na mleènom ekranu promiæu tamne, po ivicama zamuæene, pruge spratova. Mene, ovakvu drljavu i kukavnu? Momak u pitanju bio je, naravno, obièna kartonska reklama, dodu¹e, u prirodnom rastu i sve¾e izbrijana, i u odnegovanim prstima dr¾ala je pravu gramofonsku ploèu. Moram li ba¹ svaki put da ispadnem budala, zapita se Kaja, prizivajuæi sa setom neodoljivi sintetièki osmeh, koji je podjednako pripadao svim prolaznicima. Meðutim, lift se zaustavi, i nju zaokupi¹e druge brige.

Sad, ¹ta mi bude, odluèi ona. Ali kad priti¹te kvaku, i zakoraèi u Slu¾bu iseèaka, iza u¹iju joj zakrcka kao prosuta saèma. Ona dovoljno glasno pozdravi, ali ne èu da joj je iko odgovorio. ©ef je sedeo za pisaæim stolom, neve¹to kljucajuæi po dirkama ma¹ine za raèunanje (one iste, zbog koje je, pro¹le nedelje, do¹ao u zavadu sa Raèunovodstvom), a ¾ene su, kao i obièno, sekle novine i rðogrizale. Kaja sle¾e ramenima, bez reèi skide kaput i odmota ¹al s glave, pa se posle kratke nedoumice da li da prekine ¹efa i objasni kako je do¹lo do zaka¹njenja, ipak uputi svom mestu. Tamo ju je veæ èekao posao, i ona odmah stade da nalepljuje iseèke na zelene etikete s natpisom "Pergament - Slu¾ba iseèaka". (Celokupan njen rad i sastojao se u tome da ono ¹to njene koleginice u toku smene naseku, u istom vremenu snabde nalepnicama s odgovarajuæim datumom i nazivom lista, i ona je tu du¾nost obavljala savesno, spretno i relativno brzo). Obrazi su joj jo¹ brideli od hladnoæe, a zbunjenost je nije napu¹tala: oèekivala je grdnju, a nju, evo, takoreæi nisu ni primetili. Dobro je, pomisli ona bez stvarnog zadovoljstva. Ispalo je ne mo¾e biti bolje.

- U pliæak, ka¾e¹? - iskreno se iznenadi Irma.

Kaja je pogleda ispod oka. Ovo se nastavlja, reèe u sebi, i poverova da za svoje spasenje mo¾da treba da zablagodari upravo razgovoru koji je prekinula.

- Tako je - reèe Dubravka. - S krova od kupatila bacio se naglavaèke u pliæak. Mo¾e¹ misliti kako se svr¹ilo. Prebio je kièmu.

- A ¹to je morao da skaèe lastu? - zapita Nada.

- Jer je to najotmeniji skok - objasni Dubravka. - Naposletku, to je od njega tra¾io i fotoreporter.

- Kakav fotoreporter? - prenu se Irma.

- Kako kakav? - brecnu se Dubravka. - Pa, taj ¹to ga je snimao za turistièki prospekt.

Malo je èudno da mi ¹ef nije zamerio, pomisli Kaja, èereèeæi ekserom zapu¹aæ u novoj boci s lepkom, koji se, èist i prozraèan, ¾uteo kao lipov med. Da je bar zapitao "Gde si dosad?" ili "Misli¹ li ti i dalje ovako?". Apsolutno ni¹ta. A ne mogu da verujem da nije primetio kad sam u¹la. No to njeno nejako ¾aljenje stade najednom da obrasta sve ¾ilavijim ljubopitstvom za udes o kome se tog èasa u Slu¾bi govorilo. Mada nije znala da li je posredi neko ovda¹nji i sada¹nji, ili je Dubravka prosto preprièavala ne¹to ¹to se bogzna kome i bogzna kad dogodilo (jer ona je umela da i najbezazleniju dogodov¹tinu dramatizuje i pribli¾i trenutku njenog ponovnog o¾ivljavanja), èitava stvar ju je ozbiljno dra¹kala.

- Taaaako ¹ta - reèe Irma. - A koliko mu je bilo godina?

- Dvadeset i èetiri - izgovori Dubravka sa¾alno.

Dve godine mlaði od mene, sraèuna Kaja.

- A je li mu i¹la krv na usta? - zapita Mrvica.

- Nije - reèe Dubravka. - Za¹to misli¹ da je trebalo da mu poðe krv na usta?

- Onako - pocrvene Mrvica.

Znaèi, neko ovda¹nji, uzbuðeno zakljuèi Kaja. Jer to su veæ pojedinosti koje su dostupne jedino oèevicima. Do nesreæe je moralo doæi letos, na Paliæu, gde je Dubravka provela godi¹nji odmor. Jezero je, ka¾u, do ispod pupka. Ali, otkud da to nikad ranije nije pominjala? Ona je bar prodrta vreæa, i da se uzdr¾i od tako neèeg isto je ¹to i da dragovoljno odustane od blistavog provoda. Kaju spopade nesnosna ¾elja da utvrdi ko je postradali. Ipak, ni na kraj joj pameti nije padalo da zapita. Ona se nikad nije me¹ala u razgovore svojih koleginica, slu¹ala je samo i æutala, a neko je jednom kazao: - Mora da se naklopala gumiarabike.

- Je li vikao? - raspitivala se dalje Mrvica. Ona je bila vapijuæe neiskusna, i, prema Kajinom raèunu, jo¹ nije videla èoveka u hropcu.

- Vikao? - ponovi Dubravka s visine. - Urlikao je, zlatna moja. Èetiri vratna pr¹ljena bila su mu potpuno smrskana. To su jezivi bolovi, mo¾e¹ biti sigurna. Morali su da mu ubrizgavaju morfijum da ga smire. Dodaj mi one makaze, Saveta.

- To æe iæi pote¾e - reèe Saveta, koja je bila u drugom stanju. - Irma, dr¾i ih, molim te. Pa joj ti dobaci.

I to mi je neka majka, pobuni se u sebi Kaja. Ona bi mirne du¹e pustila da se trudnica iste¾e preko stola. Pfuj! Kaja se popla¹i da æe zaplakati, jer joj kroz glavu prostreli da je i sama veæ poodavno ¾rtva jedne drugaèije nepa¾nje, koliko posredne, toliko i nehotiène, èija je omèa neugodnije zatezala od svega ¹to se dalo zamisliti. Zbog toga ¹to je vazda æutala, s njom gotovo niko nije saobraæao, i, mada nije bilo razloga da je ne vole, jer je marljivost i brzinu svakodnevno dokazivala, te su joj u pro¹lom novembru i platu poveæali, ona je stalno, èas jaèe, a èas slabije, oseæala da je ne primeæuju, da je prosto podrazumevaju, raèunajuæi s njom non¹alantno i nasigurno, kao sa bilo kojim od numerisanih sefova za sakupljanje iseèaka.

Da se ¹to èestitije otme isku¹enju suza, ona poèe da misli o Postradalom, izostavljajuæi s uspehom, jedini strahotni dogaðaj za koji je predstava o tom mladom èoveku bila na izgled neraskidivo vezana. Vide ga nasmejanog i raspolo¾enog, veoma nalik na onog momka iz prodavnice radio-aparata, gde oko nje obleæe, udvarajuæi joj se i te¹eæi je: - To gu¹a? Oprostiæete, ali onda vi pojma nemate ¹ta je gu¹a. To je najprirodnije ispupèenje, Kajice, koje vam, uostalom, sasvim lepo stoji.- Ona se dodirnu prstima po vratu, i zaista joj se uèini da je njena zabrinutost bila neosnovana. Onda joj pogled pade na razdrobljeni zapu¹aè, koji je maloèas jedva bila izvukla pomoæu savijenog eksera. - Vi se muèite bez ikakve potrebe - reèe Postradali. - Dopustite da vam poka¾em kako se to radi.- On sastavi mrvice pluta i zapu¹aè kakav je pre toga bio, utisnu ga u grliæ boce s lepkom, pa zatim izvadi prekrasan poniklovani perorez, spiralnom spravicom, uz mek, prigu¹en prasak, oslobodi bocu zapu¹aèa; nataknutog na gvozdeni ¹iljak, prikazivao ga je sad, likujuæi, celoj Slu¾bi iseèaka, i Kaja poèe da se nadima od ponosa. Èak i ¹ef di¾e glavu od ma¹ine za raèunanja, blagonaklono se nasme¹i, pa i ustade. Èestitaæe mu, s ushiæenjem pomisli Kaja.

- Slu¹ajte, kæeri moje - reèe ¹ef. - Ja sad izlazim. Ako me neko tra¾i, recite da sam u Akademiji nauka. Treba da zakljuèim neke pretplate.

Kaja se razoèara.

- Ni¹ta se vi ne sekirajte, dru¾e Frndiæu - reèe Dubravka. A kad ¹ef navuèe kaput, zaveza pod bradom pertle sa krznenih u¹iju svoje zimske kape, i iziðe u hodnik, ona dodade sni¾enim glasom: - Kakva Akademija! Oti¹ao je taj u Mali Ma¾estik. Na kleku i girice. -

Ko zna ima li u tome istine, posumnja Kaja. Kao ¹to je te¹ko dokazati i druge stvari koje je Dubravka pripisivala ¹efu. Da èupa obrve, i da ne izostaje ni sa jedne utakmice u ¾enskoj ko¹arci, na primer. Ona je znala da drug Frndiæ nije ba¹ noka cveæka, ali joj je isto tako smetalo kad bi èula kako ga Dubravka, zajedno s jo¹ nekima, na sva usta otrcava. Pa ipak, zbog jedne osobine veoma je uva¾avala Dubravku. Za razliku od ostalih Amazonki s makazama, èije su se sve prièe svodile na izno¹enje uzbudljivih èinjenica - da je taj i taj dobio na tomboli Saveza gluvih emajliranu grejalicu, da je nekome pronaðena belanèevina u mokraæi, ili da neko ima zeta koji je u stanju da svakog ¾ivog stvora ubaci na magnetofonski teèaj francuskog jezika. Dubravka je kazivala zaokru¾ene istorije, nasiæene ukusom ¾ivota i smrti, prave pravcate drame od kojih su mnoge poticale iz njene kuæe, de¹avale se njoj ili njenima. Kaja se ne bi nimalo zaèudila kad bi se ispostavilo da je i sam Postradali niko drugi do glavom Dubravkin sestriæ.

Bila je Kaja upuæena i u neke povesti koje ¾ena u "Pergamentu" nisu imale, niti æe ikad imati sreæu da saznaju, jer ih je èula od Dubravke u vreme kad je ova jo¹ stanovala na Kaleniæevom Gumnu, odakle su zajedno svako jutro odlazile na posao, i jer Dubravka nije obièavala da istu stvar dvaput prièa. Ona se seti tog èudnog drugovanja, u kome je njena koleginica bila aktivni, a ona pasivni partner, Dubravka govornik, a ona slu¹alac, i to toliko podreðen i bezlièan, da je Dubravka, govoreæi, morala imati oseæanje kao da se obraæa èitavom ta¹majdanskom stadionu. Treba li mo¾da tome zahvaliti ¹to joj godinu dana u drugim odeljenjima preduzeæa ni ime nisu znali? ©to su je meðu sobom, pominjali u negativnom obliku. "Ona ¹to nije Dubravka"?

- Ali, ni mi nismo lude - reèe Dubravka, namigujuæi. - Mrvice, uskaèi u kaput. Meni èetrdeset dinara bureka. Sa sirom. Jesi ukopèala? Hajde, prijavljujte se, gladni.

Nastade silna graja. ®ene stado¹e da vade sitninu, i da ispisuju imena i dvocifarske iznose na cedulju, koju zatim utrapi¹e najmlaðem èlanu kolektiva. Kaja se takoðe zapisa. Uop¹te nije bila gladna, ali potajno odluèi da od danas pa dokle god bude trebalo, dvostruko doruèkuje; ako se zaobli, delovaæe ¾enstvenije, to je vi¹e nego sigurno, a i zaèetak gu¹e æe se u tom sluèaju manje primeæivati. Samo, za¹to stalno ¹alju Mrvicu, zapita se ljubomorno. Zar ne bih i ja bila u stanju da kojiput skoknem do "Zdravljaka" i donesem tih nekoliko pi¹ljivih paketiæa?

Uostalom, nije va¾no. Njoj ponovo doðe u glavu Dubravka, i ona se gotovo zagrcnu od zavisti. Èak i kad bih imala naviku da prièam, reèe u sebi Kaja, ¹ta je to èime bih druge mogla da zabavim? Meni i mom ocu ni¹ta se ne de¹ava. Ni on, ni ja, izgleda, ne zavreðujemo da se na nas vi¹e od dve reèenice utro¹i. Koga bi ¾ivog moglo zagolicati to ¹to je moja majka, ubrzo posle poroðaja sa mnom, umrla od zapleta creva, ili ¹to moj otac ume (jedino to, uostalom) da opravlja bilijarske takove? Mo¾da bi mogla da iznese na videlo kojekakve detalje o ocu, ali u njima nema nièeg istinski tragiènog. U tome, na primer, da zaspi usred razgovora, svejedno da li je pre ili posle podne, i da li je tema zanimljiva ili ne. Hronièna pospanost, posledica, po svoj prilici, zapaljenja mozga koje je jo¹ kao mladiæ, ne znajuæi, izdr¾ao na nogama, dovodila ga je svaki èas u nepriliku, i ona ga zamisli u veæ klasiènoj pozi naivne odbrane od moguæne optu¾be ili poruge: sa novinama dovoljno ra¹irenim da mu zaklone lice; taj njegov dreme¾ bio je veoma tanak, i èim bi mu do u¹iju dopro kakav sumnjiv ¹um, ili uobièajena reè aluzije, on bi se trgao, protresao novinama da poka¾e kako je budan, i, zazvi¾dav¹i, ne¹to u prigu¹enom stakatu, nastavljao da "èita". Kaja se gorko nasme¹i. Ne, taj ve¹ neæemo prostirati.

Ali mi ga je i ¾ao, pomisli ona. Mada me gotovo nièim nije zadu¾io. ®ao mi ga je ¹to je la¾ljivo razmetljiv (onomad je pred nekim tvrdio kako je ni manje ni vi¹e nego dva puta proèitao enciklopediju "Sveznanje"), ¹to nema svoje liènosti (kao ni ja, uostalom), i ¹to svakome aminuje. Ona se bezmalo zastide pri pomisli u èemu njen otac nalazi najvi¹e du¹ovno zadovoljstvo. On je, naime, smatrao da je propao dan ako se nije rukovao s nekim od ljudi koje ceni, po pravilu onih sa lekarskim ili in¾enjerskim titulama. Ne sedeo ili razgovarao s njima (jer oni, kao ni njegova kæi, nisu nalazili za moguæno da s njim razmene bilo kakvu misao), nego ba¹ rukovao. Tako bi i kazao Kaji: "Sine, danas sam se u dva maha rukovao s in¾enjerom Lovriæem" ili "Jutros u jedanaest stegao mi je ruku doktor Aæimoviæ". Grozno! Kaja se strese na moguænost da Amazonke s makazama saznaju i¹ta o njenom roditelju.

- Tog Protiæa - reèe Nada - moj mu¾ je upoznao u skloni¹tu za vreme bombardovanja.

- Kog Protiæa? - zapita Irma.

- Pa, tog s iseèka - ubaci se Dubravka. - Kritièara. ©to pi¹e o problemu domaæe pripovetke.

- Taaaako - reèe Irma.

Kaja pogleda iseèke koje je tog èasa nalepljivala na zelene etikete. O ovome govore, zakljuèi ona, proèitav¹i pomenuto ime u dnu teksta. Ali istog èasa upade u kljuse jedne davna¹nje uspomene, i neko vreme ne i¹èupa se iz nje. Da, to je zaista tragedija sa poèetkom i krajem. Mogla bih im opisati, reèe u sebi, kako je izgubio ¾ivot tatin polubrat. Zacelo bi ih zgranulo i potreslo. (Desilo se to strika Stanku pred sam rat, na odslu¾enju vojnog roka u Sarajevu. Dobio je, kao i obièno, nedeljni popodnevni izlaz, dobro se oprao i kico¹ki izbrijao, uglaèao koliko god je mogao cokule, utegao koporan, i krenuo u èar¹iju. Najpre se ljudski zasladio kadaifom i sud¾ukom sa æetenalvom, a onda oti¹ao na glavno mesto vojnièke zabave, pod vrte¹ku. Gledao je valjda èitavih pola sata one ¹to su se vozili, i, u magnovenju, po¹to se bio suvi¹e pribli¾io leteæim stolicama, neèija cokula ga je pogodila taèno u slepooèicu, i na licu mesta usmrtila). To je ne¹to, reèe u sebi Kaja. Ne zaostaje ni milimetar iza onoga ¹to je malopre isprièala Dubravka. Ali se napreèac rashladi. U tom sluèaju, pomisli ona, valjalo bi stegnuti petlju pa reæi i kako je do svega toga do¹lo. Reæi da je tatin polubrat oblaporno i bestidno zavirivao pod suknje devojkama na ringi¹pilu. Ne, ja to posigurno ne mogu!

- Proèitala sam - reèe Saveta. - Istina, prilièan sam dunster za te stvari, ali mi se èlanak sviða.

Strika Stankova smrt, nastavi u sebi Kaja, sramna je i nikakva prema naèinu na koji je zavr¹io taj Dubravkin. Leteo je ko galeb kroz vazduh, svet je bio pod njim dok nije ni slutio ¹ta ga na dnu tog juna¹tva èeka. Tatin polubrat je, meðutim, skonèao kukavièki, gledajuæi svet odozdo. Obe nesreæe su, naravno, stra¹ne, ali zar sam ja kriva ¹to se ni onim ¹to je stra¹no u na¹oj porodici ne mogu da podièim! Èinilo joj se da to i ne vodi unutra¹nji razgovor, nego da hoda, pod moranje, po æilimu koji joj uporno izmièe ispod nogu, i ona se najedared zateèe u nedopu¹tenom pri¾eljkivanju da joj i taj bezvredni otac ¹to pre ode s ovog sveta. Najveæa usluga koju mi mo¾e uèiniti, ¹aputala je drhteæi od poroènosti svojih misli. Taènije, prva i poslednja. Nekoliko dana bila bi u sredi¹tu pa¾nje, Amazonke bi se oko nje vrtele, zapitkivale je ovo i ono, i bar na izgled s njome saoseæale.

- Htela sam da ka¾em - reèe Nada - da taj Protiæ svaki èas ne¹to kunja. Kad ga pogleda¹, ®an Mare mu nije ravan, ali iznutra truo kao mu¹mula. Krajem ovog meseca, ka¾u, opet æe na Golnik.

U nagonskom strahu, Kaja di¾e ruku od "zaraznog" iseèka. Mo¾da bi se tom svom glupom reagovanju veæ sledeæeg trenutka nasmejala, da nije bila do gu¹e u jednom posebnom, koliko slo¾enom, toliko i pomraèenom raspolo¾enju, i da joj pri silovitom pokretu uzmicanja sa èetkice nije doletelo na uho nekoliko gustih i debelih kapi lepka. Glupaèa, promrsi na svoj raèun Kaja, i potra¾i maramicu. No bri¹uæi se, ona utvrdi da joj je nastradao i èitav pramen kose nad slepim okom.

- ©ta to radi¹? - zapita je Dubravka.

- Ni¹ta - odvrati ona. - Umazala se gumiarabikom.

- Pravac kupatilo, zlatna moja - naredi Dubravka - pa to operi kako treba. Devojke - nastavi izmenjenim glasom - meni creva veæ odavno ne daju mira, a Mrvice jo¹ nema. Bogzna gde se ta sad smuca. Vala æemo joj oduzeti mandat za dono¹enje bureka.

Kaja ode u kupatilo, u stvari u tesnu prostoriju sa lavaboom i neispravnim tu¹em; nad umivaonikom odvrte slavinu sa crvenim kru¾iæem, ali se iznenadi kad i otud poteèe potpuno hladna voda. Opet kvar, pomisli ona vi¹e utvrðujuæi stanje, no ¾aleæi ¹to je tako, pa, èudno uzbuðena, opra ruke. Radila je to ne¾no i pa¾ljivo, kao da je strahovala da æe naru¹iti kakvu svetinju ako zbrza i smurdari. Mada je tu, u kupatilu, bilo neugodno studeno, i mada je tom oseæanju jo¹ vi¹e doprinosio veliki pravougaoni prozor zastrt arabeskama ledenih kristala. Onda poèe, ne menjajuæi ni¹ta u naèinu, da pere umazani pramen. Iskriviv¹i oèi, ona zaviri u ogledalo nad lavaboom, i zadr¾av¹i dah, zastade da ispita svoje lice iz jednog ugla koji joj je otkrivao potpuno nove vidove njene ru¾noæe. Gledana s te strane, imala je zastra¹ujuæi naborano èelo, otromboljene podoènjake i usne, i neprijatno izdu¾eno, gotovo kao vreteno, lice, na kome je bezmalo èitavu treæinu zapremao olju¹ten i ciglièast nos. Beznade¾no, pro¹aputa ona, i loptice ¹to iz te reèi poiskaka¹e kao iz èarobnjakovog polucilindra, stado¹e da joj zaptivaju jednjak. Beznade¾no ru¾na. Jo¹ pro¹le godine na ne¹to sam i slièila, ali sad sam ordinarna rugoba. Kojoj nikakve pomoæi nema. Uobra¾avala je da æe joj biti lak¹e ako se i dalje bude kinjila tom istinom (ili je, mo¾da, krijuæi od same sebe, raèunala da æe se i na te, dosada nepoznate, vidove ru¾noæe naviæi, i prestati da ih primeæuje), pa se pred ogledalom skameni u nemoguænom pokretu, sagnuta, i oèiju iskrlje¹tenih do bola.

Izvana dopre otegnut tutanj, od koga Kaji ustrepta d¾igerica. Nekontrolisano pritrèa prozoru, razgreba ledenu skramu, i nad u¹æem Save vide golemu dimnu peèurku. Srce joj je divlje udaralo. Na beloj plohi pod kojom je su¾njevala reka, primeti maju¹ne ljudske prilike kako se pomeraju u usporenom trku. Sad razumem, reèe u sebi rastreseno. Vojska razbija led. Izgledalo je to velièanstveno, sme¹no i dirljivo, i Kaja poput posekotine iskusi preneseno znaèenje te presudne scene, koja je istovremeno bila i izlazna kapija i æorsokak, i spasenje i prokletstvo. Te se u nespretnom skoku vrati lavabou, otvori slavinu do kraja, i pod studeni mlaz poturi celu glavu. Razbijaju led, kikotala se i ¹krgutala zubima, a voda, koju je kao plameni jezik oseæala svuda po ranjivoj lubanji, slivala se kao raso niz ¹est ili sedam pramenova, pa joj je glava morala slièiti na tek ulovljenu hobotnicu. To led razbijaju, grcala je Kaja zatvorenih oèiju, sa¾ivljujuæi se sa svojim novim polo¾ajem, sa tim neumitnim toèenjem iznad temena, i odluèujuæi da tako provede sav ostatak ¾ivota. Ridala je i smejala se, ali je izmeðu dlanova èuvala èist ¾i¾ak nade da æe pre ili posle neko morati da bane na ta nezakljuèana vrata, neko iz Slu¾be iseèaka ili (jo¹ bolje) iz drugih odeljenja, gde su je èitavu veènost nazivali "onom ¹to nije Dubravka".