The encoding of this document complies strictly with iso-8859-2 standard. It is best viewed with either Netscape 2.0 (or greater), or Microsoft Internet Explorer 3.0 (or greater). An appropriate font should also be installed. If you have problems with southslavic characters, please visit FAQ Page.
This text has originally been compiled in 1992 by Henning Moerk. Original compressed ASCII version of this text may be downloaded from Slavisk Institut Aarhus, Universitet Ny Munkegade, 116 8000 Aarhus C Denmark. This HTML version was prepared in June 1996 and revised to comply with iso-8859-2 in December 1996 by Borut Maricic.
AUTHOR: Marko Ðonoviæ
TITLE: Pokojnica i znak
SOURCE: Suvremena jugoslavenska novela Zagreb "Znanje", pp. 76-94

Pokojnica i znak

Svoje ime neæu da pomenem - ono ni¹ta ne kazuje. A bila sam ¾ena mlada i zelena, vitkonoga, ¾ilave dojke - sve to zakopa¹e. Sama sam kriva ¹to nijesam ¾iva: ovo je moglo drukèije da se izvede. Nego ko æe tajne bitisanja dokuèiti - gazih kroz njih kao kroz zelenu travu. Trava je sumnjiva: ako tu zec zaboravio da pokupi dlake sa legala, tamo je zmija izgubila ¹arenu ko¹ulju. Pla¹eæi se zeca, nagazih ono drugo - dosta da oboli ko¹æela u korijenu. Nada mnom pobodeni kamenovi - ni na jednom znaka. Dobrièine bili voljni da zapi¹u, da ukle¹u - a ¹ta, sudbo moja? Posmrtno slovo kad je usmeno tad je i ¹areno - u klesavini toga biti ne smije: ona bladna koliko vrste glavodizanja. Ni to¾nja za hvalisavo¹æu nije - zar ona treba ljepu¹kastoj!

Znak na ploèi nedostaje pokojnici - pogodite za¹io. Da se kupe oko njega kao oko mene ¾ive. Manu imam da se mazim ako me ¾ale prijatelji i drugovi - iz oblaka plaèe rosulja; zapliæu se u mekoj tuzi od pamuka - da zbog toga oplemene i obole. To je pola mene - drugi dio njivim za du¹mane. Njivim ¾elju da se spotièu preko nadgrobna kiljana - da im smeta ¹to nijesam sva u jami. O, meleme, znaèilo bi to da je smrt mimoi¹la: koliko te jedni oplakuju, toliko drugi psuju.

No melema nema - trebalo ga za ¾ivota spravljati.

Za ¾ivota ja bila lijepa i èitala knjige. Jedinica u majke - dr¾ali me bolje no drugi sina. Otac, tih i pogodièan, o svemu razgovara s mali¹ankom - kao da sam odbornica. Majka, ¾eljna sina, svu ljubav u curicu investira: suzu pusti kad prut na me spusti. Ipak, u roditeljskoj ¹koli glavni predmet dobi sredi¹no mjesto: ljepota du¹e. Nije, reko¹e, va¾no da ti njedra budu napredna, koliko da ono ispod ne kuca la¾no; i nije glavno koliko ti noga vitka - mnogo va¾nije da li te u kraðu nosi ... Ali stari i vi¹e znavahu: u malim grudima ne staje mnogo dobrote, kriva noga nezgodno nabada pa to narav nagriza. Zato me rano nauèi¹e da skaèem u zelene vode - dno ne vidjeh, nauèih da plivam. Kupi¹e ¾ensko biciklo - uljep¹aæe moj fizièki razvoj. Voðahu curu u hladovine bez pra¹ine - da se zdravlja nadi¹em. Mijenjahu mi zubne paste da gleð jaèe blista, primah vitamine iz svje¾a voæa i povræa, jednom mjeseèno morala sam stati na vagu - sve po katalogu. Jedino ne postupi¹e po uputstvu o njezi grudi: ako ih trljam u studenoj vodi triput dnevno, biæe jedre, stajaæe same. Ta ti vje¾ba sad ne treba, reèe mama, a kad okrilati¹ - vidjeæemo.

Kad okrilatih, vrgnuh æurak naopako: dojke po katalogu, a ostalo koliko se stigne. Imala sam mladolika ratara, ne zapamtih mu ime. Njemu nije smetao bijeli luk, niti debela noga - samo da ono ¹to rukom stisne bude èvrsto. Prvi me ¹tipnu za lijevu zdravicu, ja mu odmah ponudih desnu: golopoèetnicu zanio vrani brèiæ. Kasnije mi kaza¹e knjige i drugarice da ne treba zinut na svaki zalogaj koji kosmata ruka pru¾a. Tu se sjetih majke i oca: ono ¹to posijali klija u dubini mene - valjda æe ne¹to niæi. Mora da nikne, jer veæ prièaju po selu kako mogu staviti mali prst u nos; kuèki su nozdrve ¹iroke. Tata i mama prave se da ne èuju: zlatno je na¹e dijete pa oni èija su deri¹ta srebrna bi da ga potamne.

Zato dobro ako djevojka koja ne vlada sobom dok raste naðe stablo uz koje æe se viti. Posmatram vinovu lozu ispred kuæe: korijen se po zemlji vukao dok se kriva jasena dohvatio. Sna¹la se, znaèi, bezno¾nica - kako neæu ja koja imam dvije. U poèetku, knjige me upuæivahu kraljevom sinu: le¾i na parama, mo¾e objesiti èovjeka za sitnicu, a klanja mu se svaka glava u kojoj ima pameti. Druge knjige, kasnije, nadado¹e dreku: kakvi æosajlije od èokolade, kakva zlatna telad, i prinèevi, ba¹ takvima ne treba nazivati bo¾ju, no okretati leða, neka vide da su sami. Treæe knjige podigo¹e glas kao da me bude: u boj protiv nepravde, i mu¹ko i ¾ensko, nek se zbije pruæe u ljese, neka i u vlasti zadrhte æese, na¹a ga je, na¹a æe ga biti, nema druge! Na kraju, sveznanje meðu dvije korice bio je ¾ivot: uèa¹e da udarim glavom u tvrdo, pa ako me zaboli da to ne uèinim drugi put; kad, reèe, bude¹ sva kvrga, sva èvoruga, to jest kad knjigu dokrajèi¹, osposobljena da ¾ivi¹ po receptu - vrijeme biæe isteklo. Pa ¹ta da radim, pitam sveznajuæi zboroslovku, a svaki list mudruje: gledana iz tog i tog ugla stvar ima tu i tu boju, ali kad mijenja¹ ugao boja ti se ruga...

Izvuèe me Miodrag iz te zbrke. Dodu¹e, veæ imah nekoliko o¾iljaka po tijelu - on kaziva¹e ispod kakve se haljine mogu skriti. Gledam ga sada sa visine i hladno: nit me rukom opasuje, nit mu igram uz sviri¹te. Zato mogu kazivati nepristrasno: nije delija bio niti potonji u koloni. Ima¹e ne¹to znanja, ljublja¹e ti¹inu, savija¹e glavu gdje ne treba isturati. Zborahu da je najnaèitaniji seljanin - drugi bi od toga pravio kapital. Ja rasla na drugoj strani mjesta¹ca i prezivah se drukèije - zato mi bija¹e bli¾i. Kad rekoh da je Miodrag lijepo ime, on se smje¹ka¹e: sladunjava hvalisavost ne slu¾i na èast dobronamjernom krstitelju kumu, nije ¾ivot za ma¾enje, veæ za borbu koja vodi cilju, a cilj je da ne umre¹ potpuno, neki trag da ostane iza.

Mi¹ljah da taj trag mo¾e biti dijete - kazah sagovorniku kako sam spremna da se ¾rtvujem. On pokaza zube pa usta pokri ¹akom: ja, sele, nijesam tamo ciljao. Bi povrijeðena moja sujeta - sama istrèah na èistinu. Umjesto da ustrijeli, ovaj di¾e pu¹ku i gaða u nebo: ¹enluk. Kako i neæe: peèena mu ¹eva sama pada na ramena! Miluje mi perje, hrani iz ruke - ja zapjevaj. Izmeðu pjevanja i milovanja ¾ubore ozbiljni problemi: nije obraz ono ¹to ljudi ¹tave, dobro djelo najljep¹e za jelo, ljubav prava ne mo¾e da spava, no stra¾ari da ko ne prevari...

Velim tada: prevari¹ li ti kada i kada, Miodra¾e - ma ruku na srce! Prizna da vara sebe i svjetinu na dohvatu - to se mora. Sebe obmanjuje kako umrijeti neæe: gazi kroz glinu, ostaæe ¹ara sa gumaèe. Stra¹ljivcu dr¾i predavanje o kièmi: ako ti je bog ne podari, zapni i napravi sam, beskièmenjaci nijesu talièni. Starici na samrti ¹apuæe: blago tebi ¹to æe¹ na poèinak, ja da valjam potrèao bih prijeècem i ostavio te iza sebe. Ljenèini èestita: pametno, kuro, otac radi za obojicu, selo u¾iva ¹to u bundevi na tvojim ramenima vidi kuriozitet. A meni ka¾e da sam rekorderka svoje vrste: e ¹ibljièasta, e lijepa, e èista duha, e, veli, mogu da ka¾em i vi¹e, ne ko¹ta me, a tebi milo èuti. Takav on - ima u rukama sve karte, pote¾e kad mu koja treba i obièno dobija. Kroz èitavu igru, ipak, pora¾eni ne osjeæa zavist prema pobjedniku: potrefi doktor koji ka¾e "popij ovaj otrov" i ti kad popije¹ osjeti¹ da je to lijek.

Odr¾a mi èitavo predavanje o braku: on ¹tetna institucija, glupo vezivanje u lance, ogranièenje slobode èovjeka kao jedinke, srce kuca za sve dobro i lijepo a to podijeljeno po ¾enama, nema je koja sve ima, zar da kradem ono ¹to ¾ivot pru¾a, zar samo jedna da u meni ima mu¾a, dijete mo¾emo zamijesiti na jeftiniji naèin pa opet da raste i bude debelo kao but, brak je kasarna, moma¹tvo civilada, luksuzni auto bez prikolice, zar ograðivati bodljikavom ¾icom ja tebe, ti mene, da nam tuða gubica ne bi zarinula u zabran, jedna ¾ena brzo zasiti kao i jedno jelo, makar bilo ono najskuplje, treba jelovnik da je podebela sitna knjiga zvana imenik... Moram da skratim ovo sabiranje, uzbuðena ustajem, okrenuh mu ¹unku koja zavrcka demonstrativno: prema tome, ne¾enjo...?

Prema tome - uozbilji se Miodrag - nije humano da ubuduæe na slièan naèin prezentira¹ karlicu meni koji smatram... (ustade, baci kapu, i tiho)... da æu uskoro postati zakoniti mu¾ one koja njome sada demonstrira. Sigurno zafrkava, uhvatio me u tjesnoæi pa mo¾e - to tamno kao noæ. Ali nada sviæe kao zora iza dalekih planina i stidljivo pita: a reèe li ne¹to protiv braka, ili se uèinilo? Draga moja, ne vjeruj nikada rijeèima - djelo je metar za istinu; stavljaæe ti na glavu vijence-¹arence: svaka ru¾a biæe rijeè birana, ma se èuvaj jer æe¹ i u najsreænijem sluèaju izvuæi glavobolju. Od velike radosti udarih u mali plaè, zatim navalih da prosca lomim - on dug vrati tako da zaradih paru na paru...

Dobro to momèe, samo opasnu vjeru vjeruje - reèe tata. Ljep¹a od njega na svakom pazaru - reèe mama. - More, ljepota momku vi¹e smeta no poma¾e - primijeti tata. - E, a ovome mo¾e da odmogne i pamet i ru¾noæa - sluæa¹e mama. - To nije iskljuèeno - slo¾i se tata. - U toj porodici ima bogalja, s higijenom ne stoje najbolje - opet mama. - E, ali ovaj dosta uredan spolja, no ne znam kakav je iznutra, mo¾da krivuda - ispravlja tata. - Mora dijete mi tamo da radi, hoæe li znati - pribojava se mama. - Dobro ¹to samo roditeljima, biæe sna¹ici lak¹e i ¹ire - vedri se tata. - I ¹to je taj Mio dobrodu¹an, iskrenokast - vedri se i mama. - Na svadbi bili oboje kao nebo bez oblaka - tako izgledalo kad svatovi napuni¹e kuæu i posjeda¹e.

A kad svatovi napuni¹e kuæu, posjeda¹e, kad izmijenja¹e èa¹e i fla¹e - umije¹a se piæe. Piæe otkljuèava bravu na grudima: utamnièene misli izmaljaju na vidjelo, crven nos se ba¹ oko njih vrti. Poèe ozbiljno: ova trpeza puna, bik je ne mo¾e rogovima prevrnuti, manje nas koji sjedimo i kusamo no ovih koji prinose i poslu¾uju, kad li æe doæi vrijeme da svi sjednemo, svi budemo siti, a ako neka mora gladovati, onda nek to budu oni koji sjede a ne oni koji poslu¾uju. Ovo reèe jedan od svatova - Miodrag birao svoje dru¹tvo, bunðije. Odgovori jedan od svadbara - i tata birao sebi srodne. Onamo uèitelj, ovamo pop, onamo student, ovamo pisar prve klase, onamo nema debelih, ovamo malo mr¹avih. Isprsi se tatin izabranik, rastopi zlatni zub: tu pjesmu lijepo slu¹ati zato ¹to raste iz bajke, ljudima nije dano mijenjati strane svijeta, niti suncu da odreðuje gdje æe isplivati, gdje potonuti. To ne, umije¹a se drugi svat, ali da se raskoraèi¹ izmeðu mene i maloga i sunca sjajnoga - zar je to pravo pa da si od oca staklara! Ako jedna strana ne popusti, mo¾e doæi do bruèice - umije¹a se tata i zabrani utuk na utuk.

Tata volio crvenu boju uvijek kad na tu ljubav ne mora ¹to da plaæa - on se muèi, i nema dosta, te u ovima ¹to se javno bunevidi neku bar daleku svojtu. Vidi pa i od svoje supruge tra¾i da gleda tako - majka ula¾e trud. Trudi se, ali bez krupna uspjeha: ovi ðaci i golaæi ljuljaju bogu nogu od prijestola, misle da ¹krkalicama poèine juna¹tva, to glavolomci koji mogu jer u pogledu imovine nemaju ¹ta drugo da slome. U mladosti majka bila paunica - imalo se. Spremana za kneginju ili banicu - kad doðe vrijeme braène trgovine, neko povuèe iz opticaja knezove i banove. Zinu duboka rana, treba kakav-takav zavoj - prista da je tata prstenuje; tat mrkoput, gladi¾enac: zaprijeti da æe uzeti na se jedno zadu¾enje samo (da radi), a da æe izabranici natovariti dva (da jede i le¾i). Zato se mama i dalje koèila, raspitivala o modi, odahne kad joj zaviðaju vrsnice na pazaru. Sve nei¾ivljene, pohaðam modne seminare, gura me k visokim ¹kolama, tutka knjige u ruke, odreðuje jedinici vrijeme za gimnastiku, vrijeme za kozmetiku...

I opet se snovi porazbija¹e: mrdnu ¾ivot ramenom, toaleta s ogledalima i boèicama pretvori se u gomilu slomljene staklarije. Ja, nezauzdana, okrenuh majci leða, zagazih u vrtloge ¾ivota: koliko su opasni i zeleni, toliko privlaèe. Negdje skvasih noge, negdje se okupah - negdje bilo i davljenja. Tako otkrih Miodraga - danas se javno utapamo jedno u drugo, da budemo ista rijeka. Mo¾da æe nam se smije¹ati boje - manji izvor u veæi uvire. Miodrag tankojed - ali savremen - zna da oèara. Ja ranjavana, mo¾da reckana, ali tankovrha - savijam se kao mlada kita. Zato svatovi bezbri¾ni, orni - kod domaæih manje toga ima. Svatovi raèunaju da su na dobitku: jedna srednjaèka si¹la u ni¾i sloj. Pa pucaju zdravice, ¹krope rakijom, vade jabuke ispod peèenih, ovnujih repova, sudaraju laktovima, grlo grlu ne da izdu¹iti, plava izmaglica pada na oèi da bistra lozovaèa i bistri um grgolje istim koritancem.

Neko iz kuænog kruga osili ili mu uteèe rijeè: kako mlado¾enja dobija premiju. To odjeknu: ima raznih premija, prijatelju, mlada je izabrala onu koja na va¹oj lutriji ne igra, no ne zbori vi¹e ni¹ta. Onaj da obja¹njava, da se izvlaèi, ovaj zapaprièen: nikad ne puhni stra¾njicom onome koji takoðe ima puhalicu. Ovo preko-jego, uzvuèa drugi roðak: da¹ mu da loèe, a on prevrne korito! Sad gosti uzbuèa¹e, a jedan glas za¹estari orlovski: more, taj misli da smi svinje, zato ¹to se gologuzi nijesmo valjali u ¹eæeru kao on kad je bio mali, zato i danas mnogi tvrde da mu je pozadinska obrazina slatka... Sukob èa¹a i rijeèi ne bi kr¹ten krvlju jer tata di¾e obje ruke: ovo moja kuæa, ovo moji gosti, niko od vas koji poma¾ete u doèeku nema pravo da se s njima ovdje obraèunava! Sukob tako bi samo ubla¾en - peckanja se nastavi¹e. Jedni o izborima, drugi o vreæama bra¹na za glasove - treæi glupo poku¹avaju da sastave komadiæe veselja. Da bi dokazali kako su parajlije, svatovi pobaca¹e sitninu i krupninu, uze¹e me ðeveri u podruèje - odo¹e s barjakom pjesme o pravdi i slobodi koju radni narod voli.

Kotac seoske sloge veæ se rasplitao: ide svako za svojom mi¹lju koja vodi istoèno ili zapadno; sredina ne postoji: skliza¹ se u jedan od dva kolotoka. Tako moj tata doðe gdje nije planirao: pliva niz maticu opasnu i crvenkastu; a mama ga prati na odstojanju - mlatara rukama i nogama, pita ¹to pod starost udara u maniti lik, ¹to æe magarcu da se dru¾i s pastuvima i ciganskim konjima... Meðutim, kad puèe ratna pu¹ka, niko ne reèe da otad¾bina nije u opasnosti: gotovo smije¹a¹e dimove. Kad bi jasno da je to æorak - nikom drago. Ali kad ubojni ustanièki metak progorje koprenu noæi, ustalasa¹e se duhovi - svako prizva svoga boga. Poèe re¹eto da podrhtava: jednu stranu bra¹no, drugu trice, u bra¹nu crviæ, u tricama zrno. Naziru se junaci i kukavice, izmalja jedna smje¹a iz druge smje¹e - tvoje da prepozna¹. Na boraèkim kapama plamte zvijezde - du¹man ih tuli iz svih cijevi. Ustanièko drvo cvjeta, miri¹e - u proljeæe plod se zameæe. Iz okupatorske larve polijeæe leptir èetni¹tva, oblijeæe oko voæke: saveznik crv u jabuci.

Prije li zrene, crv ne naudi - èisto cvijeæe daje zdravi plod: nastrada¹e ni¾e grane koje se kasnije oploðavaju - te obljubi ¹arena leturica izdaje. Nasta sudar misli, sudar rijeèi - odmah zatim stupi¹e u akciju noge i ruke. Ja bila s Miodragom: prilog za ratnike, govorim na konferenciji, di¾em parole da se bolje èitaju, zaboravljam na privatne stvari i odlièno se zabavljam. Izgleda¹e, u poèetku, neæe biti mnogo posla: otrsiæemo stvar pjevajuæi. I gotovo opet poèeh da vragolijam, uvijam u hodu, mladi pu¹konosci neka to vide: njihova velika buna dobija smisao vi¹e.

Tada prvi moj kliktaj bi obojen krvlju: ode tata i mama. Nebeski gusari bombe na tro¹ne seoske kuæe - danas pogode tu, sjutra ondje. S poèetka, stravljene ¾ene, djeca i neki ljudi - potom ogugla¹e. Tako i moji stari: rade ne¹to u ba¹ti, zagovaraju, ne vide razlog za¹to da se skriju, to ¹to dr¾e u rukama nije oru¾je no alat. Dvonogi pas s brda zalaja na avion, ovaj zalepeta krilima - ja od radosti poskoèi i zavikni, mo¾da ga dohvatio zubom. Tada vidjeh crna jaja, padaju pravo na me - legoh i za¾murih. Grom riknu trista metara dalje - u ogranak gdje sam djevovala. Kad gromovnik odletje i odjek zamrije, di¾e me ne¹to da potrèim u rod: mo¾da umiruæi tra¾e okom ¹to se gasi. Kako se zove rastanaèki - nijesam èula; kako se gasi oko - ni to da vidim. Vidjeh samo zadimljenu jamu pored zida - malo dalje razvaljen tata i mama. Isjeèeni komaðem, zapra¹eni zemljom, smanjeni kao da pogodila sunèanica, okrenuti u dva pravca - svako svoju brigu brine. Takvi su u ¾ivotu bili: leða jedno k drugom i onda kad se dodiruju trbusi. Koliko danas, smrt æe ih pomiriti: dva strièana veæ kopaju grob ¹irok koliko braèni krevet. Evo prilike da isplaèem oèi svoje èarne - prva sjeèa najte¾e se prima.

Postah siroèe, kasnije bi lak¹e: umno¾ene sestre. Nekoj pogibe brat, majka, nekoj mu¾ - tu metak, tamo iz topa, ovo na polo¾aju, ono u buðaku. Zaèesti¹e skupovi pred crkvicom, a mali: nema ¾ivih da ponesu nosila. Presta¹e glasne ¾alopojke i zadr¾avanja oko krstaèa: èeliène ptice ba¹ tu slijeæu da kljucaju. Jednoj pogibe mu¾ - ona se na sahrani zakle da æe pu¹ku o desno rame. I posta partizanka - mo¾da prva ali ne potonja. Rugaju se oronuli starci kroz bolesni i krezubi smijeh: a, silnija hajduèica koje mogu stiæi i uteæi, brzonoge, ne smetaju ih mo¹nje... I ja bih da se opa¹em, objesim bombe o pojas - to dopu¹taju. Ali ne pu¹taju u bojeve - Miodrag ka¾e da sam nje¾na. Ja jesam nje¾na koliko srna: na svaki ¹um di¾em glavu. Ali malo sam hrabrija u potonje: èesto noæim sama meðu èetiri zida. Èesto se ne¹to prizre pa stegnem pesti: zagledam i ono nestane. Tako uèio Miodrag - sada ga rijetko viðam pa moram sama.

Rijetko ga viðam jer skaèe s èuke na èuku - treba na vi¹e mjesta. U¾elim ga èesto, ali ¹to je bolje: kad naiðe, ozbiljne stvari pro¾dru nam vrijeme, za ljubavne ne dostane; a meni kao siroèetu treba vi¹e njege - doði mili, da se gladimo. Ja od djetinjstva razma¾ena pa to izbija - uzalud grubo¹æu hoæu da potisnem. Jednom sam poku¹ala da pucam pu¹kom, ne ide: popu¹ta ka¾iprst na okidaèu. Drugi put uspijem, no to neprirodno - ¹trecam u snu. I bivam nesreæna na svoj naèin: neæe mi se ukorak s ratnom modom. Zato gledam iza zapeæka - mlada, zelena i oèuvana. Ne¹to mi je otud sumnjiv Miodrag: prelijepo mu stoji uniforma. Prava nije, komesar nije, ali primièe se tome: visi uz bok ko¾na torbica, na pleæima laka ma¹inka, kad govori partizanke prve klièu. Sumnjivo to klicanje: u borbi za mene rðav znak. Jo¹ kad èuh povlaèenje za Bosnu - izgubih glavu. Miodrag je ponovo uèvr¹æuje na ramenima: nije, ¾eno, za tebe Golgota, ove ¹to idu ko¹èate su i otvrdle, ostaæe¹ jer kompromitovana mnogo nijesi, de raspremi postelju da malo razmatramo akta "strogo pov".

Ljubavni val crknu prije no udari u stijenu - vje¹taèka ki¹a zar je prava. Ali i to moglo biti dovoljno za blagoslov - da nijesam jalovica. Ja ovo odavno krijem i od sebe - treba ¾enu razumjeti. U stvari, sama sam kriva - malo Miodrag. Trudnoæa, reèe, deformi¹e ¾enu - no to sporedno; glavno da èovjek danas nema sreæe - èemu patnik vi¹e na svijetu! on to izrijeèi, a dijete mi posija - ja kod babe dok nije i¾ðikalo. Baba nema diplomu, ali kuva trave i zna rukama - ja pusti da me skube. Tu izmuèi trudnicu, aparaturu i¹teti - ostah nerotkinja. Sva nesreæna povjerih mu¾u, on poblijeðe u licu pa se snaðe: more, nije va¾no, nijesmo kuèiæi, ovako manje briga, inaèe kad hoæemo da se zabavljamo bojimo se posljedice, sad mo¾emo otvoriti èesme, ne treba se pla¹iti poplave...

Peta kolona o svemu obavije¹tena pa i o tome - kaza¹e mi kad uðo¹e u selo. Uðo¹e s Talijanima, u buljucima - postavi¹e stra¾e po bre¾uljcima. Okupi¹e seljane na ¹iroko guvno meðu kuæe - dr¾e policijski èas. Odreðuju prostor i vrijeme za kretanje, postavljaju kmeta, popisuju imovinu. Tu vidjeh na¹u sitnu i krupnu stoku, ¹to pase gradsku travu: pu¹ke nose, panjoke primaju, na crveno pljuju. Doðo¹e i njihove porodice - udru¾eno i javno vagahu ko gdje rama. Elita predveèe zakrèi glavnu raskrsnicu: sjednu oko toèka gdje ¾ene vodom pune vjedrice. Ja nailazim, glavu dolje, svi me pilje: zdravo, partizanko, jesi li i¹tetila stidnu stvar radeæi udarnièki za ciljeve komunizma; onaj ¹to izabran za kmeta, èak se i zagoni: kurvetino jedna crvenorepa! Mlaði pokazivahu vi¹e milosrða: ljepu¹kasta je, post joj æaæin, pazi noge, paz podgrlje, gdje ba¹ u partizane da zaluta, za takvu nije selo i kamenjar no varo¹ i debeli tepih. Izmi¹ljali pozive - da me talijanska komanda ocijeni: Kalabrezi na ruèku odlo¾i¹e ka¹ike.

A gore po ¹umi trojke i dvojke - stvara se pozadinska èeta. Udru¾ene vojske gone ih danonoæno: pretra¾uju jame i peæine, pentraju po drveæu, hvataju busije s grmenime. Formira¹e specijalne leteæe èete: momci brzonogi, struènjaci za èuke i jaruge. Svakog dana ulovo ne¹to: poveæava se regimenta mrtvih zvjezdonosaca. Ali te zvijezde ne gase no sijaju jaèe: ¹apat javlja kako koji pade - Marko bombu pod sobom, Janko se zamijeni, Branko hvata no¾ za sjeèivo, Nikola koga uhvati¹e na spavanju dr¾i govor na streli¹tu, prijeti da æe neèiju ko¾u drijeti... Gotovo sve terence istrijebi¹e - pa k Bosni okrenu¹e. Otud se mnogi ne vrati¹e, to prenu vjeru na¹u - biljka bila sparu¹ena od su¹e. Osipamo se ipak im ¹to èekamo odavno - vrijeme stalo iza daleka ¹anca. Dosta veæ na¹ih peciva - kad æe veæ jednom ra¾anj za njihova! Edo, djelju ga negdje iza gora: puca ratna sjekira u susjedstvu. Novo proljeæe donosi nove zvijezde samoniklice - to vjesnici. Selo se talasa, savjesti mnoge nemirne - ko zna ¹ta se iza brda valja.

Na Partizanski domovi gluvi, potuljeni - sad se bude. Na licima isku¹enica treperi ¾iva vatra - to te¹ko skrivamo.Leteæa èeta zeleni se od ijeda - tjeraju u kasarnu, na bièevanje; ukidaju trebovanja, bez hljeba smo - njiva ne raða sama. Glad zijeva na sva usta - povija se duh. Ja na te muke nijesam navikla - pitam kukove mogu li ¹to pomoæi; to i batina¹a opitomi: spu¹ta toljagu a zavlaèi ruku u torbu da mi da cibok. Pokajah se kad napunih crijeva - zatim poèe savjest da ih grize. Gri¾nje nesta kad se isprazni¹e - ¹ta tu mogu. ©ta mogu kad nijesam jaka - krivo bur¾oasko vaspitanje. Zato mislim da je ¾ivot kratak - treba ga bar pro¾ivjeti. Kome korist da lip¹em na pragu - kakvi to principi! Ja lijepa ¾ena, ¾udi me i ðavo protiv koga di¾em ruku - za¹to da to ne unovèim! Eto otud dola¾ahu kod mene s poklonima - u namjeri da æe uzeti vi¹e. Ja svakog primim sa smije¹kom, moguænost mu nagovijestim - dalje od toga bo¾e saèuvaj! Istina, to je igranje vatrom, a ¹ta mogu - ne¹to treba da me grije.

Na¹i gledahu iza stakla - izbrisa¹e sa svog spiska. Reko¹e da brukam mu¾a i borbu - ja to ne èujem no nju¹im. Ako se pitaju za dokaz - pokazivahu miris u vazduhu. Ne bi, zborahu, d¾abe slali pakete u kuæu - no skinula gaæe, izdaje sobu pod kiriju; koji serov - potpali ga: ne ve¾e dobro kad hoda, pid¾ama cijepa do pupka, udara nogu na reklamu, napinje sisu; jalovica pa joj dobro do¹lo: a po njoj, a prutom po vodi - ne poznaje niko ni¹ta; nju su one gimnastike i bogatluk izopaèili, poslije ni Miodrag nije mogao ni¹ta dobro nakalemiti...

Ja primjeæujem da mrko gledaju neke prijateljske oèi - dijelom se dosjeæam jadu. Ali mislim: bo¾e zdravlja i da doðe sloboda, otkloniæemo nesporazume. Zato vi¹ak hrane koji imam nudim kom¹ijama: neko uzme, neko srdaèno zahvaljuje i la¾e da ima zakopano u skrivnici. Mijenja se boja i kapa - dolazi neosjetno godi¹nje doba. ®ivot je, znaèi, pogana stvar: èas te mije, èas te mnogo prlja. Ali: ni za ¹ta na svijetu ne bih ga prodala. Nek drugi dobije medalje i tako dalje, nek ¾ive poslije svoje smrti, ðikaju u spomenike - ja nijesam toliko neskromna. Poku¹ah da budem, na knjige pela da porastem, oslanjala na jaka mu¾a - ni¹ta. ®ivot se svemu tome smije - poziva na gozbu dok nije kasno. Jer, nema zagrobna ¾ivota: nosite se s religijama, dosta uzda i uzdica, neæu gladna da umrem... Ipak ne zinuh koliko mogu, samo rastvorih usta - koliko ¾eð da utolim. Primah pozdrave i poklone mladih èetnika koje i prije poznavala, ali oni odlaze od mene sve natmureniji: praznoruki. Zakljuèi¹e da sam u dosluhu s partizanima koji uèe kako da izdajnike za nos vuèem - mo¾da i darovi preko veze sti¾u u vuèja usta. Zato se polako odbi¹e od mene, na scenu stupi Veljko i jedan Jago¹.

Veljko pouzdano nosio èetnièku pu¹ku: laka mu, draga mu; ali ne zato ¹to politièki obojen: politika za njega nepoznati sumnjiv kontinent, Kolumba naziva smetenjakom. Od starih èuo da "politièarenje" jeste igra visoko¹kolaca: jedno ti zbori, drugo tvori, gledaj ko æe koga, a èitavo varakanje odvija se u ru¾nu osmijehu. Veljka èinja¹e pouzdanim ljubav prema sve¾nju lira, raznovrsni ¹areni d¾aèiæi u naturi i ¹tavljen obraz. Taj kopilanski dio lica crven i mlad kao u zdrave djevojke: izgleda¹e krasi ga stid zato ¹to zbog sitnice zarumeni. Tek zamomèio, a veæ se prièa¹e o njegovim afericama: ovdje uzdisao, tamo kidisao. Uzdisao jeste, ali kidisanja nije bilo; te¹ko da golotrb iziðe na stra¹ni sud, ne uzda se u pu¹ku. Imao u stvari manicu jednu: ¹uplja cijev nije funkcionisala kako treba pa se juri¹lija uvijek na prilazu rovu kinio, kanio...

Nezgodica nije poznata kolonelu - zato ga uputi na mene. Buduæi da ti, reèe, lice djevojaèko i jabuèasto, i zna¹ kako se cvrkuæe sa ¾enama - ajde, izmami joj takozvano srce na èistinu. Ono æe ti kazivati mnoge tajne o partizaniji. U tom sluèaju, mogu da ka¾em, tvoja gozba poæi æe i nama po brkovima: uveæaæemo i politièki kapital i materijalnu prevlast nad crvendaæima. A i tvoje æe se oru¾je proslaviti vi¹e ako se ne zadovolji¹ samo time ¹to æe¹ da je izgazi¹ i opase¹. Ja ne znam kako ti gleda¹ na tu stvar, ali stoji èinjenica da nema o¾iljka - makar joj èapru zgulio - ako nijesi bar dodirnuo du¹u. Dodu¹e, starija od tebe desetak ljeta, ali to ni¹ta ne smeta: od zrela voæa manje trnu sjekutiæi; a tvoje godine neæe njoj biti smetnja jer zna da su slatka prijetnja od koje se i dama grèi, i ba¹ zato ¹to se grèi u susret ti sama trèi... Poèni sa njom ne kao sivonja, no vje¹to i na slatki¹e, to æe je nadajmo se okrenuti, jer je, mogu ti reæi, vaspitana u graðanskom duhu gdje su nazori labilni a gimnastika i busanje u prsa samo znak da hoæe da se dopadne i nogom i dojkom ¹to su sve, ka¾em ti, èista posla za momèinu tvoga kova i zadatka...

Tako Veljko poèe da mi se primièe po zadu¾enju: gazi boja¾ljivo, to godi. Ja znam njegovu manu - ¾ene jedna drugoj brzo prenesu. Opasan redenicima, pi¹tolj, nakrivio mrtvaèki znak, brada - valjda to treba da zanese. Pita kako sam, nosi li me misao na mu¾a - ja kazujem. Nosi ¾elja, od krvi sam i mesa - to je jasno. I ja sam, veli, od istog materijala - no nemam kome da se po¾alim. To mi nije drago, sauèestvujem u nu¾di - a ¹irim usta. Ti si se meni svidala i prije rata kad je bilo svega dosta - podsjeæa me. To, Veli¹a, nije bilo te¹ko: cura ne ba¹ ru¾na, ti momèina. Hoæu ti povjeriti jednu tajnu, reèe na odlasku: nije mi krivo ¹to navija¹ za crvene. Sjutradan povjeri drugu tajnu: da i on crven u du¹i; ponavlja la¾ dok posta istina - ¾ena je lakovjerna. Ali na ¾alost kako æu mu pomoæi: pozadinci se ne javljaju svakom. Ti sumnja¹ u mene, zato ne kazuje¹ - on se ljuti. Ljuta i ja, a on jedno isto: glumi to kome drugom. Lijep kao ¾ensko, to pamet muti: zovem da mane politiku. Kiduckam dugme, èe¹em se iznad koljena - njemu neprijatno, bje¾i glavom suprotno. Mo¾da istinski voli kad je tako nesiguran - lo¹ znak je ako rijeèi teku same. Pripeklo ljeto, on u domu mome - uporno èeka vezu s partizanima; uz to: da ka¾em ko su jataci, gdje skrivali¹te, kakvi planovi, èuje li se ¹to.

Ja èujem klackalicu u njedrima: ubrzano ¹eta, kao da tu zakoniti. Krv mi pjenu¹a slièno mladu vinu - opasna plima. On se povlaèi da ne skvasi noge - biæe zbog one mane; treba vidjeti ima li lijeka: vje¹ta ¾ena mo¾e vi¹e nego ljekar, sigurno kad dobija profit. Istina, ja mu¾u vjerna do danas - ali sve ima svoje granice. Kad njega odavno nema, te¾e gledam kako se drugi muèi pored mene. Jo¹ kad taj drugi pati iskreno i ¾eli me - bez samilosti otkinuæu dio sebe i dali! Vidi èovjek tuðeg psa kako lipsava - baciæe kost. Pogotovo ako je taj pas na¹e èeljade - njemu ljubavna pustolovina s jednom, da ka¾emo, partizankom doèarava blagodati i svijetlu sjutra¹njicu epopeje za slobodu. No i da nije toga, gladan èovjek ¾eli ukrasti, iako zna ¹to je lijepo - ja moram...

Ovaj Veljko mnogo se ne¹to vrti oko veza i jataka, ispituje savjesno - u mene skrivenu neæe da zaviri. Nikad pod momka ne lijegam samoinicijativno - obièno on napada da slabija strana u èasnoj borbi èasno podlegne. A kad se ovaj samo crveni i skuplja noge - toliko ja svoje ¹irim; udri me pa da ti zahvalim - ili - bje¾, mi¹iæu, imam maèku. Znoji se, jadnik, moli da uæutim, nesigurno obeæava da æe me smiriti - ako ka¾em ko sve za crvene... Ne mo¾e¹ ti, jado, nikog smiriti - jedan si mlakonja, invalid i po! Zabranih da dolazi - nek se bezuje preko baba. Slomljenim korakom ode, kamen za sobom - prizna kolonelu da iz peèene partizanke ne mo¾e izvuæi nikakvo obavje¹tenje, stisnula i ne pu¹ta. Tada Jago¹ isprsi: idem ja da je rastavim na sastavne dijelove.

Jago¹ nije zagonio put mene - uvijek se prvi javi. Korak podmuklo odmjeren - ko æe znati da se tako bolje smi¹lja zlo. Kad razgovara, ne gleda sagovornika no sebi u kljun opanka: smjera ne¹to pa savjest nije mirna. Mu¾ njegove majke ne mo¾e repa vuæi, di¹e te¹ko: izlizani kapetanski znak nosi na prsima kad hoda i kad lijega. Na njegova juna¹tva selo plaæa porez: mora¹ slu¹ati kad ga tupi, kad se busa. Ne¹to od toga preðe i na sina: bi da uðe u oficirsko libro; ali ne radi klanjanja, veæ zbog uklanjanja: ide¹ putem a smrtnici se svjesno razmièu da ti bude ¹ire. To je ono: ¾ivot kratak, treba ne samo primiti dar koji nudi veæ i otimati ono ¹to ne daje. Prema Jago¹u ¹krt bio: to ¹to ¾eli¹ nije u magacinu, mijenjaj trebovanje.

Na skladi¹tu bile i ¾ene, raznih boja i kvaliteta, no kakva vajda: ovoga ta roba ne interesuje. Pa se èudi bijeli svijet: kako izraslo momèe i delija ne nastupa u pravcu gdje ga doèekuju cvijeæem! Ja osobito ne mogu da shvatim, mo¾da æe ljekari: ima sve ¹to treba za viðenje sa drugaricom, a neæe sastanak, mrzi ga. Pogana ma¹ta narodna dade glasu drugi prizvuk: neko ima dosta hljeba, dosta smoka, ali nema apetita, pa ne smoèi nego posti; neko ima mu¹ke grudi u dlakama a ¾eli da su one koje mlate pri pokretu... Mo¾da zbog ovoga Jago¹ i sveo obrve vi¹e no kapetan ostavio u nasljeðe.

U svojim kritiènim godinama zapazih njega prije no Veljka: iako devedeset i devet ovaca trèi na pru¾enu slanu ruku, voli¹ radije onu stotu ¹to se izdvaja... Jo¹ vi¹e privuèe njegovo tropatanje kad koraèa - taj namjerno lupa nogom da èujemo. Navuèe crveni d¾emper kad èu pjesmu o komunizmu i ¾andarmima - poèe kokoæenje tamo gdje bilo manje opasno. Prostodu¹ci sta¹e da ga sokole, on se u trenutku zaboravlja¹e: zaturi glavu preko ramena i psovkom lomi prozor op¹tinskog æate. A meni godilo: ako ga volim - to je zbog ideje koju nosi ispod d¾empera, omastiæu i ja svoju bluzu, zvijezda nas zbli¾ava. Kad ga, meðutim, dva-tri puta udari¹e, on se opameti i povuèe u korito...

Danas je, vi ¾ivi, u modi potpetica, suknja do koljena, haljina do èlanka, frizura maca, tifus ¹i¹anje - ¾urnale dobro rasprodaju. A u moje zelene dane savremena bija¹e ona koja zna da izveze srp i èekiæ, zapjeva opasnu pjesmicu ili da korpu gospodinu kome dr¾ava pegla pantalone. I tu postupanje po ¾urnalima - samo tajno ih rasturasmo. Danas je, vidite, u modi da se drugarica od druga razvodi, grièke vje¹tice, biskanje na mjestu nedovoljno zaklonjenu - sve to mo¾da ima zlatnu podlogu. A u moje zelene dane ukrivala se ljubav iza gu¹æe grane: èak i grièku vje¹ticu kopka¹e da sazna ¹ta to propovijeda bradati Karlo Marks. Uèasmo kako da stisnutu pesnicu prinesemo sljepooèici - koja ne zna, slu¾i za porugu; koja neæe, ta jo ovca od gubava oca. Uèismo da igramo na binama, vicovi o bur¾oaziji - smij se narode, re¾im plaæa! Smijao se i Jago¹ dok bija¹e besplatno. Kad izmjeri kojom brzinom duvaju vjetrovi, poslu¹a roditelja: savij se bar malo, koliko da te ne slome. Tako pogrbljen ode iz moje mladosti - izgubih ¹elju da ga istra¾ujem. Dobro ¹to se nijesam izblejala: on pljuje u sramotni brk ¾eni koja ga zavodi o svom tro¹ku. Ali sada nije bilo tako - pro¹le godine.

Sada Jago¹ i ovom stazom tropoæe kad koraèa: zavr¹io obuku: osilio i nosi iskustvo - sigurno se negdje vje¾bao... Ne pita ni kako sam, ni hoæu li - nareðuje da otpa¹em suknju. U prvi mah to drago èuti - nijesam odavno. Ali se neækam iz poznata razloga: neka mi pomogne. On èeka smrtnu, ni¹ta ne bijeli - prosto neprirodno. Svetom vatrom ne gori mu lice - no ne¹to zvanièno. Poèeh da se i ja vje¹taèki cerim - strah osvaja. A kad jurnu i htjede silom da se poslu¾i, pogodih da ga mr¾nja vodi: ruka gruba, prsti grebu, dimi na rakiju. To ohladi u pravi èas: zviznuh mu ¹amar, pazi ti Jago¹a, pazi ti junaka, ¹teta ¹to precjenjuje svoje moæi! Dok smi¹lja¹e kako da odzvizne, izmigoljih u dvori¹te. Divljaèino jedna zadrta, idi svojim poslom - ovo nije tvoje zanimanje! Poslu¹no savi rep i poðe otkud do¹ao - kao prebijeni mrkov. Gotovo mi ¾ao, htjedoh viknuti - ne¹to sprijeèi.

Otada poèeh opet da gladujem - na moja vrata ne kucaju. Ako i neko zaluta - to nije Veljko, nije Jago¹. Selo u nedoumici stalo pa nagaða: il je varka, il odbranih glavno? Ponovo se javlja staro dru¹tvo - novo izbjegava susret. Izmeðu, ne¹to se kuva u vazduhu - kuvari me ne gledaju. Ba¹ zato ¹to ne gledaju treba da sam na oprezi - dugove svako lako pamti. Mo¾da zato Veljko i Jago¹ jedan s drugim - ¹ale se i ¾ale na me. Istu ranu nose, ne tra¾e dva lijeka - ko zna kakvi æe melem spraviti. Bolje da se smirim - prièekajmo da se odmota; nadoknadiæemo u¾itak kad sloboda grane - i ja sam zaslu¾ila. Va¾no je sada saèuvati glavu - danju grakæu gavrani, noæu sestre njihove.

Ja sve bolje pipam da se ne¹to sprema - mnogi naslute zemljotres i kad nijesu pernata ¾ivina. To je predosjeæaj koji posluje na principu radara: tvoja misao emituje talase koji u dodiru sa mnom odjeknu. Ovom prilikom isti sluèaj: ne¹to mi se mnogo drijema. Drijeme¾ hoæe da sastavi trepavice, ja se branim: treba plijeviti vinograd. Vinograd ispod sela - u zavjetrini. I dobro raða ko ga dobro pazi - èitave zime vino na trpezi. Lozostruk pohaðam i njivim, mada ne znam ko æe cijeð piti - treba vjerovati. Treba vjerovati da grom mo¾e sve sagorjeti - a on samo ponekad. On samo ponekad digne lelek - ostali se plati strahom. Biæe tako valjda i ovog puta - mo¾da mi se malo spava.

Sanjiva ustajem i ne¹to doruèkujem - nema hrane pa imam apetit. Kom¹ije vide da se tromo kreæem - niko ne pita snijevam li ru¾no. Idem goloruka, za pljetvu prsti dovoljni - sunce prije pozlati ovr¹ine. Vinograd modar od zeleni, takmièe se èokoti koji vi¹e grozdova dr¾i. Navalila pa grabim - Miodrag neæe okasniti na berbu. U blizim gusta ¹uma - ko bi da krade prvu nju osvoji. A bilo ovdje lupe¹tine: saminja pa manje opasno. Ja pojaèavala ogradu, bivala kiselica, a mu¾ ¹eæer: pusti, mila, ne bi da nijesu gladni, kad budu siti ograde æe smetati, treba razumjeti sirotinju... E, moj golobradi svje¹tenièe - ¹teta ¹to nijesi na ikonostasu. I tako, ra¾ali se smrtnu stvoru: suze bri¹em, vinograd plijevim.

Iz gusti¹a izviri glava, viknu po imenu - to je Veljko. ©trecnuh ¾enski - stomak spade niz koljena. Koliko juèe, bija¹e slobodniji; ima vlast, a ja nemam pu¹ku - sada neodluèan. Pripeklo sunce, ¾aropek ispod saæa - mo¾da bi da rashladim, krv za njega voda. Mo¾da mi vidio raskriljeno njedro - daj da ukrijem bjelinu... Doði ovamo, viknu crvenota - treba ne¹to da pretresemo. Uhvati me poznata nesvjestica: njemu nu¾da, meni veæa, dijete mi neæe naèiniti. I Miodrag govora¹e da glad nema oka - ja zaista odavno postim. Podvezah kosu, ruke na kuke, iskrivih pogled, tobo¾e neæu: a ¹ta to imamo da pretresamo udvoje ja i ti Velimire? Nije Velimir sam, no ima druga - poznaje¹ li me? Jo¹ jednom ¹trecnuh, smije¹ah crijeva: to Jago. Valjda neæete dvojica na jednu - ja kao u ¹ali. Bo¾e zabrani, od¹ali Jago¹, iako se ima gdje - Veljko potvrdi. Nego ¹ta æete, smije li se znati - drhti mi glas. Tra¾e te u komandu, neko saslu¹anje - promrmlja Veljko. Neko te optu¾io da zbori¹ ru¾no, treba provjeriti - pripomogao Jago¹. Primièu se polako do prve loze - Veljko zadnji. Pogledaju u stranu jer nesta rije¹i meni i njima - zlu prilika. Dobro izgleda¹, sjeti se Jago - da zavara. Nikako da stari¹, no kao vila, doda Veljko - da ne zaostane. Odgovorih, ali ne znam ¹ta - tamni oblak zamraèi mi pamet. Èistim ruku o suknju, popravljam nabore - i to izvan moga znanja. Izlazeæi iz redova, zatvaram prijelaz - Veljko po¾uri da sam navalja draèu. Jago¹ reèe "hm" i pljunu u stranu - tomu se ¾uri.

Idemo, neèujno: ja platnene, oni gumaèe. Utonusmo iza okuke - ne vidi¹ nebo od gorja. Ukr¹æen brijest i dubovina - izmeðu grablje i jasenje. Tu sjenovito usred podna pa neki ne prolaze sami - mo¾e samac da se pomami. Mjesto stvoreno za tajnu presudu - zemlja se uzalud kune raju. Sluh me opominje, ne koraèaj prva, ova dvojica vode - moje da im u stope pogaðam. Predlo¾ih da vodièi zauzmu mjesta, a oni oba: bo¾e saèuvaj, dama ima prednost, mi kavaljeri, samo gazite. Gazih do prva sunèana prozora koji bljesnu izmeðu grana - tu stadoh. Stadoh jer iskoèi peta iz le¾i¹ta - hoæu da nazujem. Tada sjen pu¹èana pade ispred mene - jedan je pote¾e. Hitro se okreæem, ali zar su oni lijenci: dva debela ra¾nja su u¹e kroz pleæa, probudi¹e me konaèno. Prvi vi¹e u¾aren i br¾i - drugi zakasni. Udarih glavom u veliku ¹kalju, zatim u odbranu: raspraæah se rukom i nogom. ©to uèiniste, momci od ¾enidbe - ja mislila da æe silovanje: to se oru¾je ne di¾e na ¾ene, nego drugo - kako te¹ko shvatate; radije lovite medalje no ribe, treba drukèije baciti udicu; ¹to tro¹ite ubojne metke - ja sam slaba ¾ena koja mo¾e samo da legne.

Crvenko i Crnac obezglavljeno æute - drugi manje. Sa¹aptavaju se u brzini, ¹kljocaju zatvaraèi - zalaze mi iza. Bila sam se predala kad upravi¹e jo¹ dva metka: izvrtje¹e lobanju. Upla¹ili se da ne umrem kasno: mo¾e ko naiæi, sleðenu usnicu odgonetnuti. To su znali, ostalo zaboravi¹e: da le¹ sklone, èaure pokupe. Treba ih razumjeti, jer prvo ubistvo najte¾e pada - gubitak nevinosti nikad nije lak; ni med, prvi put kad ku¹a¹, nije sladak. Zato potrèa Jago¹, potrèa Veljko - uteko¹e glavom bez obzira, kidaju dijelove odjeæe, polomi¹e sitnogoricu, zahuktani sta¹e daleko od sudnice. Misli Jago¹ kako je daleko oficirovanje: ljuljaju se planovi i ideje, vjera za¹titnica pliva kao na vodi ¹uplja tikva, èudne ptice dozivaju kroz ove grmene. Veljka trese groznica, cvokoæu ruke i oèi: neæe biti spavanja doveèe, mo¾e neko i meni da presudi iza grma, u grudnu ko¹aru zec udara èelom, kod ¾ive bih vazda na¹ao obrok, mogla bi mrtva napuækati sudbinu na mene...

Bijah topla kad put nanose strinu nepismenu i kratkovidu: breme trave na glavi, gleda pred sobom. Zamalo nagazi na ¹arenu vreæu - valjda neko izgubio. Pripogleda, pade breme: to ¾ena, pala trbuhom, glavom meðu ploèe zarila, zubima izvlaèi toliko svojski da se i kosom poslu¾uje. Prikupi hrabrost da utvrdi koja sam, ne bi dovoljno: kad savi ruku, na vrijeme tr¾e. Prepozna me po suknji i marami - prva uska i za selo kratka, druga ¹arena i tanka pjena sapunova. Ko strinu vidi, zabezeknut stane: ¾eno jesi li na sugreb nagazila? A ¾ena prièa, selo na prièu natièe: neko ubio lijepu ¾enu, eto svoju krv loèe, nikad da naloèe.

Ljudi su pametni, takvo vrijeme, pa razmi¹ljaju: ovu je vlast makla na du¹u, kako bi bilo da se pazi svoj posao, mo¾da hoæe da utvrde ko koga voli, kako bi bilo da se padne u postelju. Selo uskome¹a, odmjeravanje snaga: èetnièke oèi potajno igraju, sve druge gledaju u stranu, pada æutanje; æutanje odnese pobjedu: kakva bila da bila, èeljade jeste, grijeh ostaviti na putu i govedo, tome i tome kad se slomi krava do¹lo u pomoæ pola sela, i strah ima svoje granice, budimo nekad ljudi, majka mu stara!

Naniza se grivna: dosetak starih opaljova i ¾ene neke - dugo me gledaju nepomièno. Izvali¹e ljesu od vinograda, na nju odneso¹e. Sklanjaju se mu¹karci namjernici - ¾ene rukavima bri¹u oèi. Neko poku¹a da zaljulja zvono - stidljivo, stidljivo; umije¹a¹e drugi: o glavu æe ti se razbiti, ona komunistica, budalo! Poèe da se ¹apuæe: glavna za na¹e selo, trebalo da ide u Bosnu s drugovima, ovdje ostavljena po zadatku, da izdaju minira iznutra, da navraæa vodu na partizanski mlin, slu¾eæi se svim motikama, u korist firme radila i rukama i nogama i izmeðu nogu, pitanje hoæe li biti dopu¹teno da takvu zakopamo u sjenu crkovnu. Bi dopu¹teno, jer iste noæi doðo¹e Jago¹ i Veljko - da opasnim nagaðanjima daju drugi tok.

Èusmo u bloku da poginula - laka joj zemlja. Tamo se razne verzije pronose - ne zna¹ sve koje. Talijani æute i na¹i u komandi - mo¾da znaju ne¹to. Kru¾i glas da se Miodrag èetvorici zamjerio - njegova ¾ena vraæa dug na ovaj naèin. Po drugima nije tako, nego sukob na ljubavnom podruèju: ubistvo iz ljubomore, ili mu znala manu politièku - pa smetenjak ba¹ po danu! Najvjerojatnija biæe treæa glasina: kao partizanski ¹pijun nije obavila sve kako treba, mo¾da pridobio koji od na¹ih - dovoljno da joj njeni zavrnu ¹iju. Inaèe ¹teta ¹to se to desilo: iako obilje¾ena, zavedena je samo. Mi ne volimo ovakvu likvidaciju i zato ¹to pokojnica bija¹e po prirodi dobrodu¹na, ¹irokogruda - kad bi koji od nas pao u partizanske kand¾e, pru¾ila bi ruku da ga i¹èupa. Prema tome, sahranu obavite bez kompromitovanja, reèe Jago¹, doreèe Veljko - ¾alite po obièaju.

Tada starac iz sredine: more vi¹e ¾albe ima tu od vas koji ustajete iz kreveta na treæu nogu, no od nas kojima se rep odavno vuèe po dolini. Juri¹lije shvati¹e aluzije i bi im drago: sumnje, dakle idu krivim tokom. Odmah opazi¹e, rano je za draganje: djeda niko ne sokoli. No svako gleda u zemlju ili æuteæi klima glavom - tako bezbo¾nici na prisilnoj liturgiji. Mora da nas èitaju, trepæe Veljko - druge nam boje glasovi. Rijeè nam nesigurno hoda, priznaje Jago¹ sebi - mrgodan psuje oèeva sina. Trebalo mo¾da i da pogledamo, misle obojica - ali gdje smoæi toliko juna¹tva. Krupni seljanin dobro pogaða, pa se di¾e: hodite malo da skupa gledamo, svjedoèiæemo bolje ako ko slu¾beno pita. Veljko se vrpolji. Jago¹u nezgodno - ali mora se. Prineso¹e svijeæu mome licu: jedno oko zalazi u donju trepavicu, drugo di¾e gornju. U stvari ni¹anim dva hrabra momka - oni osjeæaju, oni strepe. Razmrskana brada i podnosje - preko èela crno mazivo. Usta raskomadana - ako èudom o¾ivim, neæu moæi ljubiti. U smoli od uha do uha trunje i pra¹ina, poginule dvije-tri mravlje. Pleæa mi zakrpljena ko¹uljom - tu progorjela na oba mjesta. Istu sliku i grudi vjese: platno pocijepano da poka¾e ono ¹to se krilo. Glas iza leða pita toèi li krv jo¹ - reko¹e mu da ne zna ni¹ta. Neko pita hoæemo li kupati - to neka ¾ene rije¹e. ®ene se izmièu i gube redom - nijedna da zasuèe rukave. Neæe, jer danas nije vjerovati: jedno ti zbori, drugo kuje. Strah i lukavstvo smjenjuju se na usnama: prvi æuti, drugi se snalazi. Ko je da je, svinjarluk napravi - kre¹e Jago¹. ®enu bez za¹tite nasred puta - dokresava Veljko. Samo vi kre¹ite i svirajte fino - svevidljivo mno¹tvo pohvataæe gre¹ke u notama...

Sahranjena tiho, sirotinjski: tri lopate, dvije motike. ®ene ¹to jedna uz drugu doðo¹e svaka na grob drugi pade - suzama koje ja mamim zalivaju nadglavlje davno upokojenih srodnika. Neokupanu polo¾i¹e u postelju vjeènu - mene kod koje na visokoj cijeni bila higijena. Sve se, vidite, tumbe okreæe: danas jesi otrov, sjutra cvijeæe, prekosjutra zaborav. Pla¹e se gre¹nici da ih moja kob ne pozna - zavlaèe lice u duboke skrivnice. Nije se jelo, niti pilo, popa nije bilo - rijedak obièaj u na¹em kraju. Graju tim povodom èetniku¹e, klopoæu krilima i ¾valicama - zbilja, kad ¾enu svrab nahvata, èe¹agija ne poma¾e. Zato ¹to mu¹ko oko na mene odmaralo - njih mrko gledalo. Ni mrtvoj ne mogu da mi oproste - odoh sita one stvari koju i smjerne povuèenice stalno u mislima prebiraju i mjere spicama. Trebalo bi samo zbog toga da rastem ispod zelena pokrivaèa pod ko¹æelom - to ¾enska sreæa.

A ja sreæna nijesam. Vitka noga i ¾ilava dojka za ¾ednoga gube se u zemlji crnici - slatki ¾ivot ostaje gore. Ali to nije uzrok mome nemiru - drugo ne¹to. Svoje ime ne mogu da pomenem, jer ni¹ta ne kazuje - to je boljka. Nema kiljana da se du¹mani preko njega spotièu - to pola mene. Druga polovina svojti namijenjena: za¹to ne plaèu, za¹to tu¾no ne skaèu! Eto sloboda, ¾iv Miodrag drugu na¹ao, Jago¹ poginuo, ali Veljko se sna¹ao, od milovanja i dobri moju travu gaze, kako æe da paze kad nema nikakva znaka - zato mi zemljica nije laka.