The encoding of this document complies strictly with iso-8859-2 standard. It is best viewed with either Netscape 2.0 (or greater), or Microsoft Internet Explorer 3.0 (or greater). An appropriate font should also be installed. If you have problems with southslavic characters, please visit FAQ Page.
This text has originally been compiled in 1992 by Henning Moerk. Original compressed ASCII version of this text may be downloaded from Slavisk Institut Aarhus, Universitet Ny Munkegade, 116 8000 Aarhus C Denmark. This HTML version was prepared in June 1996 and revised to comply with iso-8859-2 in December 1996 by Borut Maricic.
AUTHOR: Ivan Katu¹iæ
TITLE: Prore¹etano jedro
SOURCE: Suvremena jugoslavenska novela Zagreb "Znanje" 1965, pp. 131-151

Prore¹etano jedro

Jere - jedno obièno dalmatinsko ime - a zvali su ga Ugor. Za¹to? Odgovor bi trebalo tra¾iti u zaboravljenim godinama njegova djetinjstva. Mo¾da je do toga do¹lo sasvim nevinom igrom rijeèi ili kakvim neobja¹njivim lapsusom. Tako se (uostalom) zove jedna morska riba: dugaèka kao zmija, sluzava, sa stotinu kralje¾nika. Od svih svojstava te tajanstvene ribe iz dubokog mora Ugor ima tek po koju zajednièku crtu. Posebnom bojom puti on podsjeæa na tamnosmeðu poleðinu svog imenjaka iz ribljeg svijeta. U njegovim bjelooènicama odra¾avala se tamnozelena nijansa. Uvijek si u njegovim oèima mogao nazreti pritajena pitanja. Mo¾da su ba¹ ta pitanja u Ugorovim oèima imala ne¹to zajednièko s prestravljenim, ozbiljnim, bespomoænim pogledima ulovljene ribe? Taj utisak je bio uporan, ali zato nejasan i fluidan, pa se ljudi nisu mnogo trudili da ga odrede. Jednostavno ga poveza¹e uz Jerin nadimak. Sluzav kao ugor: ne mo¾e¹ ga uhvatiti ni za glavu ni za rep. Time ipak nije bilo sve reèeno. Bilo je u Ugoru ne¹to, ¹to se pru¾alo, ¹to je stajalo nadohvat svaèijeg opa¾anja. To nitko nije uspio odgonetnuti. Tek kad je kao zavjesa posljednjeg èina iza Ugora ostalo jedno tu¾no prore¹etano jedro, ljudi se sjeti¹e: vidjeli smo to veæ odavna. Uistinu: ni¹ta nisu vidjeli. Ni¹ta nisu znali. Njihova hvastanja bila su prazna.

Pi¹èevo uho htjelo bi prisluhnuti pjesmi jedara na Ugorevu brodu; njegovo oko bi se htjelo prebaciti preko tvrdih bridova dogaðaja i sagledati sakrivene perspektive.

Za tihih poslijepodneva prvoga ljeta osjeæa¹ kako stabla rastu. Sjedeæi u sobi, Ugor je kroz kamenu ogradu renesansnog balkona mogao pregledati cijeli trg, usred kojega je raslo nekoliko topola. Vrhovi njihovih grana bili su upravljeni prema suncu, i Ugor se pred tim nijemim manifestacijama ¾ivota osjeæao veseo. Oblizao je usne i prislonio im svijetlu jazz-trubu. Odjeknu¹e promukli zvukovi: kao da se njima napre¾e èovjek, kojega je veæ izmorio taj ludi ritam. Sviraè je osjeæao, kako mu br¾e kuca srce, kao da se nalazi na nekoj divljoj trci. Pogleda preko oka: mo¾da topoline grane sad naglije rastu?

Tko zna, po koji se put javio odozdo ¹jor File. Njegova se farmacija nalazi odmah s druge strane, u kuæi s nekoliko kamenih emblema. Apotekar je zvao njegovu majku:

- Mandina, Mandina! Ona mi tvoja lijenèina ogorèava ¾ivot. Neka prestane s tom svirkom! Ne mogu misliti! Ne mogu raditi! Mije¹am lijekove: stavim li dva grama vi¹e ili manje - odo¹e ljudi na vjeèno poèivali¹te. Ustavi ga ti, ili æu se ja pritu¾iti vlastima... I ja sam "mu¾ièi¹ta". Od djetinjstva sviram klavir, ali ovi barbarski zvukovi, ovo divlje kreveljenje bez melodije... Dio mio! Ritam bluda! Il ritmo del rapporto sessuale! Purtroppo! Il ritmo del coito!

Tada je u sobu do¹la majka. Ugor je odaleèio od sebe instrumenat i nervozno tipkao po kljuèevima. (Iznutra je curila pljuvaèka: kap po kap).

- Sinko moj, daj se razlogu! Hoæe¹ li, da se zamjerimo onima, koji upravljaju na¹om sudbinom? Ja moram crvenjeti zbog tebe. Osim toga, oni su moæni. Jedan ¹jor Filin pokret - i mi smo satrveni kao u¹enak.

Ugor je spremao svoj instrumenat u kartonsku kutiju. On to vi¹e nije ni slu¹ao. Star je veæ taj dvoboj izmeðu njegove trube i ¹jor Filina klavira. Ugor je u¾ivao u svom divljem prkosu. Kad su u mirnim noæima prozori kuæa na malome trgu èeznutljivo otvoreni prema zvijezdama, znade ¹jor File poigrati na svom klaviru. Ugor mu odgovori raspojasanom pjesmom, a redoviti odgovor je buèno zatvaranje ¹jor Filinih prozora. Nisu nikako mogli da se slo¾e. ©jor File se nije mogao naviknuti na moderne ¹lagere. (Queste melodie indigene smangiarono i miei nervi!)

Truba je bila samo jedna taèka na dugaèkoj pruzi Ugorovih prijestupa protiv nazora, koji su vladali gradiæem gdje je ¾ivio. Za uski krug gospode, koji su u svojim obiteljima èuvali kulturne tradicije, a u polumraènim salonima imali zakljuèane vitrine s talijanskim knjigama - Ugorovo u¾ivanje u preglasnoj i divljoj modernoj muzici bio je vrlo sumnjiv znak. Tko sa strahom i po¹tovanjem ne otvori usta, kad po klaviru udara ¹jor File ili Anuncijata (njegova maloumna kæi!) taj nema smisla za vrhunaravnu harmoniju, prema kojoj moraju te¾iti sva biæa. Harmonija: to je kretanje nebeskih tjelesa u straviènoj ti¹ini beskonaènog svemira, o èemu pi¹e neki Pascal. Muzika: to su nebeski ideali dani nadohvat ljudima; hrana ljudskim du¹ama u ovoj suznoj dolini.

Kad se tko tu¾i kakvu inteligentu iz maloga grada, kako mu je ¹jor File skupo naplatio lijek, mo¾e se èuti i ovaj odgovor: "Nevjerojatno! Apotekar ima smisla za muziku, a to znaèi, da ne mo¾e biti guliko¾a!"

U¾ivati u ru¹enju harmonije zvukova, to znaèi pljuvati na sunce; to znaèi luciferskom drsko¹æu zaprijetiti svemirskom bo¾jem poretku.

Ugor je za ¹jor Filu bio zato Lucifer - a poglavica ðavolski je nepomirljiv.

Kada Anuncijata poène po o¾utjeloj klavijaturi umarati svoj solfeggio - ¹jor File iziðe iz apoteke, nasloni se na dovratak, zatvori kapke, kao da èita iz kajdanke svoje mladosti. Najednom mu zadr¹æu svi udovi. ®estoko lupne nogom o tle (a noga mu je u finoj, malenoj cipeli od ¾utog chevreaua):

- La-si... La-si... Anuncijata, ancora una volta! (Ponovi!) Klavir zastane. Djevojka uzdahne i oèajnièki pogleda svoje oznojene prste. Ponavlja:

- La-si... La-si-la...

- Bravo!

Otac trlja ruke. Onda ponovo uperi pogled u imaginarne note. Zadovoljan je, smije¹i se: mala izvrsno svira. Na suncu se la¹ti njegova masna crna kosa. Govore, da je bojadi¹e.

Tada se na suprotnoj strani s balkona javi Ugor, koji za ¹jor Filu znaèi neprestanu budnost paklenskih sila:

- Ma-do-na Kla-ra!... Do-fa-la do-si-la-sol!

©jor Fili je bilo dosta da vidi toga buntovnog mladiæa: ponosito stoji na prekrasnom kamenom balkonu, koji odskaèe od toèljiva zida stare kuæe kao simbol neuta¾ive ljudske te¾nje za ljepotom i skladom. Za ¹jor Filu je to bio prkosan stav Vandala, koji se popeo na vrh Koloseja i gleda, kako bi uni¹tio najljep¹i mramorni ukras. Ljutili su ga Ugorovi zagrnuti rukavi, njegove ¹iroke plave hlaèe, koje su visile u nemarnim naborima.

- Eno onog razbojnika! Onog Lucifera - promrmlja ¹jor File iznenada, da mu se u ustima prevrnulo umjetno zubalo. Zavièe: - Mandina, èuje¹ li? Opet tvoja nesreæa trubi!

Na prizemnom prozoru uka¾e se bri¾no lice Ugorove majke:

- Oprostite, ¹jor File!...

Jadna, pogleda prema balkonu:

- Jere, molim te, ne ljuti ¹jor Filu!

Ugor se izazovno nasloni na balkon:

- Molim, ¹to je? ©to ga ljutim?

- Zar ne èuje¹, da svira ¹injorina Anuncijata?

- Ona je luda! Ako joj smeta, neka se zatvori u samostan, pa mo¾e svirati harmonij do mile volje, glupaèa!

- Nemoj tako sinko! Nije ona luda... Malo, tek malo djetinjasta! Ali ¹jor File je plemenit èovjek...

Apotekar nije vi¹e mogao izdr¾ati. Uèini nekoliko bespomoænih pokreta i buèno zatvori vrata. Stakla bljesnu¹e na suncu. Na prozoru ostade prestra¹ena Mandina, bez rijeèi, a na balkonu Ugor, pun prkosa. Od njegove svirke odzvanjao je cijeli trg:

- Do-fa-la do-la!

U topolama su brbljali vrapci. Maestral je lagano pokretao li¹æe. Kro¹nje se podale tihoj igri boja. Ugor je svoj pogled uperio prema dnu trga, gdje se vidi komadiæ mora. Mladiæ se veselio: tu je veæ ljeto.

Kao ¹to je Ugor prkosno ispoljavao svoju volju u muzici, èistim prkosom je htio da ¾ivi na svoj naèin, i kod toga ga nije ni najmanje zanimalo, ¹to o tomu misli njegov grad. Nisu ga privlaèila "po¹tena" uobièajena zanimanja. Te¹ko je on mogao shvatiti svoga brata, koji je u jednoj konobi, punoj pauèine, po cijele dane blanjao, pilio i udisao mirise pokvarenog ljepila i pljesnive boje. Majka ga je u najranijoj mladosti dala u nekoliko radionica, da izuèi zanat. Nigdje nije mogao da izdr¾i. Sliène djeèake bi jednostavno nazvali Ga¹o, po poznatoj pjesmi iz puèke ¹kole. Na njega se to nije moglo primijeniti. Osjeæalo se da taj Ugorov nemir nagovije¹ta neobièniji i zanimljiviji ¾ivot. I svi su oni voljeli po radionicama prièati o njegovim podvizima i uspjesima sa zadovoljstvom bijednih feodalnih kmetova, koji u¾ivaju u rasko¹noj odjeæi svojih gospodara. Bilo je oèito da Ugor nije roðen da bude zanatlija.

Ugor je najprije nabavio jedan mali èamac, kojim je ljeti vozao turiste, a kad mu je to dobro oti¹lo, kupio je svoju "Lastavicu". To je bio mali brod na jedra, krasan, brz. Ljeti je Ugorova "Lastavica" krstarila zaljevima, a iz nje se prosipala pjesma ili alpinski zov... A njega su voljele ¾ene!

Kad bi opustjela kupali¹ta, Ugor bi se dao na pogibeljan posao. Krijumèario je robu iz slobodne zadarske luke. Za vjetrovitih tmastih noæi isplovio bi iz Zadra natovaren papiriæima za cigarete, kavom, ¹eæerom. Nekoliko takvih upada, i - bio je siguran do nove sezone. Jednom ga zaustavi financijski patrolni èamac. Nije mogao umaæi. Iz mraka se pojavio pored njega i u tili èas je skoèio u njegov brod financijski stra¾ar. Lampica osvijetli hrpu kontrabanda. Ugorova hrabrost nije zatajila ni u tom trenutku. Bez rijeèi pru¾i hiljadarku u svjetlo stra¾areve elektriène baterije. Financ neodluèno zastane. A onda uze hiljadarku i smota je u d¾ep.

Nepresu¹ive jesenske ki¹e na¹le bi "Lastavicu" u su¹i. Ugor se vukao malim mjestom: i¹ao od radionice do radionice, sjedio za vla¾nim mramornim stolom do kavanskog prozora.

Eno: po¹tar mu nosi pisma. Pi¹u ¾ene sa svih strana: bri¾ljivo su ispisane adrese na ukusnim kuvertama.

©jor File je odigrao svoje tresette i razgovara sa starim kapetanom Bronom.

- Gledajte, moj ¹jor File! - ljuti se kapetan. - Dobio je cijeli snop pisama!

- Ljubav, ah - odgovori preko volje ¹jor File, gotovo uvjeren da se taj Lucifer ne mo¾e nikako satrti.

- Bravo, ¹to treba govoriti! Dunque, lei ha il coraggio di pronunziare la sacra parola: amore!?... Molim vas, ¹jor File! Ne, ne! Ni-ka-ko - uistinu se nervirao kapetan Bruno. - To nije ljubav nego industrijalizacija ljubavi. Ljubav bez individua! Kaput, koji se izraðuje u konfekciji!... Zamislite: pi¹u mu ljubavna pisma ma¹inom.

Kapetan Bruno skupi prste u kokicu a onda ih kao èarobnjak rastvori:

- Pisati ljubavno pismo! To æe reæi postati pjesnik; misliti na trubadure. Sjeæate li se: Machiavelli je oblaèio sveèano odijelo, kad se prihvaæao pisanja o historiji?! Tako bi trebalo okruniti se pjesnièkim lovorom jednoga Petrarke, kad se ¾eli pisati svomu dragomu. Ni ova moderna èelièna pera, ni naliv-pera ni¹ta ne vrijede. Zamislite: gu¹èje pero, koje preko pergamene klizi kao misao! Tako treba pisat, ne uvuæi jeftini papir (izraðen od prljavih krpa) u ma¹inu s èetrdeset registriranih patenata pa prepisivati neki ljubavni listar!! Dakle, vi imate hrabrosti da izgovorite svetu rijeæ: ljubav?

Apotekar se nije usuðivao postavljati primjedbe. Bojao se: nije htio imati s Ugorom posla ni u njegovoj odsutnosti. Od onoga dana, kada je svoju Anuncijatu na¹ao onesvije¹tenu pokraj klavira, on ne ¾eli ni susresti toga neobuzdanog susjeda. Nitko ga nije mogao razuvjeriti, da je nesreæi njegova djeteta kriv ba¹ taj zao duh - Ugor.

Kapetan je u stvari bio na Ugora ljubomoran. On nije prestajao govoriti:

- Pazi samo, kako je namr¹tio obrve: kao da èita najdublju filozofiju. A u stvari? Glupa, tupava pisma. - Le stile imbecille! Ah, ja mu vi¹e neæu ni slova pomoæi! Nekada me molio, da mu prevodim pisma s njemaèkog. Ne, vi¹e ne! Pomogne¹ im, a poslije, èim se malo snaðu u tom za njih fantastiènom svijetu, onda te veæ gledaju s visoka! Crna nezahvalnost! Po nekom dopisnom kursu nauèio je nekoliko fraza za Umgangssprache i sada misli, da je popio mudrost cijeloga svijeta!

Ugor je èe¹ljem otvarao posljednje pismo. Kapetan nije mogao da se smiri:

- Sve je to naopako! Otvarati po¹tu - i to, nota bene: ljubavnu èe¹ljem usred kavane! Sve naopako!... Trebalo bi barem imati malo karaktera. Sveti Ambroz (crkveni otac) je rekao: Si non sanctus - saltem cautus! A to znaèi: ako ne mo¾e¹ biti svetac, budi barem oprezan! Za¹to na javnom mjestu pokazivati tolika ljubavna pisma!... Ah! Komu to govorim. On to ne mo¾e razumjeti.

Lije ki¹a. Valovi juga prebacuju se preko obale. Stakla hladna kao mraz. Po kavani se vuèe duhanski dim. Ugor polako èita pisma. Zaka¹lje. (Konobar, molim jedan punè!).

Jedno pismo je bilo datirano u Zagrebu, prije dva dana. Bilo je ispisano èistim rukopisom. Pri svr¹etku postajala su slova sve sitnija, redovi sve gu¹æi. Osjeæalo se, kako toj ¾eni teku reèenice iz same krvi: kako je na kraju pisma imala jo¹ mnogo toga reæi:

- Pitanje je, hoæe¹ li mi uopæe odgovoriti. Bojim se da neæe¹. Toliko si lijep; u tvojim oèima kriju se tajne, koje osvajaju svako ¾ensko srce. Ja se ne zavaravam. Oko tebe lijetaju ¾ene. Krivo mi je, ali sam svjesna, da je svaka moja ¾elja kod toga izli¹na.

- ®eljela bih da primi¹ jedan moj savjet. Dragi Ugore, voli ¾ene, voli ih onakvom strastveno¹æu, kako ti to tvoja ju¾njaèka priroda nala¾e, ali... Ali se i èuvaj ¾ene! Nemoj pokloniti svoju ljubav onoj, koja to ne zaslu¾uje. Vjeruj mi, malo ih je, koje zaslu¾uju ljubav mladiæa kao ¹to si ti.

- Pisati o sebi neæu: za¹to da te rastu¾ujem. Teèe dosadni braèni ¾ivot: kao "nepoznata ma¹ina", kako bi to rekao Balzac. Mu¾? Ljubomoran. Da, to mi pravi veæe zadovoljstvo nego da je indiferentan. Ako pi¹e¹, pi¹i na adresu moje prijateljice. Neæu to mnogo obja¹njavati. Ti to zacijelo shvaæa¹. (Zacijelo bolje od mene! Glupa ¾enska, htjela bih ti savjete dijeliti, kao ¹to majka dijeli ¾emlje svojoj djeci).

- Za¹to ti dakle pi¹em? Znam da mi neæe¹ odgovoriti. Isto tako znam, da ti ne mogu ni¹ta pametno savjetovati. Reæi æu ti istinu do kraja: ovo pismo ipak pi¹em radi sebe. Htjela bih se nad ovim komadom papira sjetiti tebe i "Lastavice", zapu¹tenih uvala, maslina i smreka; i tebe one noæi... I one noæi, iz koje iziðosmo sretni, kad smo s djetinjom rado¹æu promatrali, kako se u ti¹ini lome zraci prve zore, dok iz mraka izranja jadranski arhipelag. Pi¹em gluposti. To znaèi da sam nesretna. U sreæi ni¹ta ne izgleda kao glupost: sve se èini prijeko potrebnim ornatom sreæe, pa i duge reèenice bez ikakva smisla. Ja ipak ne mogu pisati takve reèenice. Ne mogu. Moje srce se grèi od jada.

- Ti se mo¾e¹ i smijati. Mo¾da su za tebe oni dani bili dosadno ponavljanje sliènih situacija. Mladiæ hladan, prozaièan, drzak i bezobziran (sve to ti jesi!) i djevojka (ja ¾ena!) puna sanja, prava Eva, koja oèekuje, da æe se u mirisnim gajevima Dalmacije sresti s mitolo¹kom sreæom... Mnogo toga smo uèili po ¹kolama, crpli iz knjiga, i to samo pridonosi na¹oj nesreæi: uzalud oèekujemo, da æe se nad zaljevima zaoriti zvukovi Panove frule, i da æemo u obijesnom veselju satira, drijada i nimfa...

Iako Ugor ovo pismo nije shvatio do kraja, zadovoljno se nasmijao. Njega nisu mogle staviti u nepriliku ovakve reèenice:

- Na¹ odgoj se okreæe protiv nas samih. Umjesto da nas oslobode iluzija, profesori nam nastoje pru¾iti iluzije svih pro¹lih, pa mo¾da i buduæih kultura... Sva ta idilièna mitolo¹ka biæa - ¾ena tridesetih godina odbacuje kao glupe varke. Na ¾alost, okrvavljena srca...

Za Ugora je bilo glavno, da te retke pi¹e ¾ena, a on je spoznao da mu kuharice i profesorice pi¹u u biti jednake stvari. Nijanse ga nisu zanimale. Sve moguæe razlike vi¹e zanimaju uèenjaka, koji pi¹e doktorsku disertaciju, nego dalmatinskog Apolona, koji u najkraæem vremenu pru¾a kontinentalnim Venerama i Junonama ljubavni alfabet od alfa do omega. (Ba¹ mu pi¹e daktilka iz jedne velike, beèke trgovaèke firme, koja ga redovito naziva Apolonom. Siroma¹tvo ma¹te je najbolja preporuka za daktilku, koja pi¹e po diktatu).

Iako je Ugor lo¹e poznavao njemaèki, dovoljno mu je bilo preletjeti pismo, pa da nekom prefinjenom kategorijom opipa sagleda cijelu atmosferu, u kojoj je ono nastalo. Ra¾ali mu se ta daleka djevojka zelenih i krotkih, pla¹ljivih obraza. U velikoj poslovnici, gdje lupaju ma¹ine, odjekuju zvonca i stru¾u raèunaljke, ona se sjetila veselih boja, u kojima ¾ivi jadranski pejza¾, sjetila se ljubavi, zagrljaja na laði, koja plovi punim jedrima. Nju umara ovaj tempo, ovaj neljudski polo¾aj, gdje joj ¹efovi mumljaju nerazumljive reèenice, a od nje tra¾e jasne dopise s taèkama i zarezima. Zakljuèuje: Du, lieber Ugor, und immer Du...

On je pio punè i osjeæao, kako se miris limuna ¹iri nosnicama, a vruæa para otkravljuje prehladu. Misli: jesenske prehlade. Kao: jesensko ¾uto li¹æe, jesenske slutnje i jesenske duge noæi. Kako to èeznutljivo zvuèi. U posljednje vrijeme sve vi¹e ga osvaja nostalgija za pro¹lim godinama.

- "Ni¹ta previ¹e", rekao je stari filozof - trudio se u meðuvremenu kapetan Bruno da doka¾e proma¹enost Ugorova ¾ivota. - Slu¹ajte me, ¹jor File, ja vam ka¾em, da on ne mo¾e svr¹iti dobro. Apsolutno! Èovjek nije èelik, a i èelik puca.

Nad rastvorenim pismom odjekne Ugorov suhi ka¹alj. - Kapetan znaèajno pogleda apotekara:

- Jeste li èuli? Ne miri¹u mi ruke! Èiniti takve di¾ordine kao on, ne mo¾e se bez kazne. Ni¹ta previ¹e!

Ti¹ina. ©jor File se ogleda oko sebe. Pod zapusima ¾estoke du¹evne borbe, njegovi obrazi se slede kao na jaku vjetru. Na koncu protisne kroz zube:

- Prije tri mjeseca povjerila mi je njegova majka, stara Mandina: "©jor File, naredio mi je Ugor, da mu ne stavljam soli u hranu"...

Apotekar je neprestano promatrao Ugorovu fizionomiju, koja se ocrtavala na svijetloj plohi prozora. On je u njemu uvijek slutio ne¹to ðavolsko. Bojao se: naslutit æe njegove rijeèi i mo¾e ga zadaviti na licu mjesta. Nije se micao. Samo je lijenim pokretom gnjeèio dogorjelu cigaretu.

Kad je Bruno opazio, da is Fila ne mo¾e vi¹e izvuæi ni jedne besjede, znaèajno zakima glavom:

- Gonoreja. Slabi su to putovi. Ako nije stigla, stiæi æe i spirochaeta pallida. Noæni zrak nagrist æe mu grudi... Ja sam pre¹ao mora. Mladiæ mora izbjegavati noæi. Drukèije...

Kao da je preko nesvjesnog, opæesaznavaèkog instinkta osjetio rijeèi uvrijeðenog kapetana, Ugor je mislio o sebi i o svojoj buduænosti.

Bio je nadomak tridesete. Vi¹e ga nije zadovoljavao nestalni naèin ¾ivota: od ljeta do ljeta. Èovjek postaje sve nepokretniji, u njemu se neminovno otkrije ¾elja da se smiri, da uredi "egzistenciju". Kod toga Ugora nije izdala njegova ma¹ta. Brzo je stvorio sliku svoga buduæeg, ozbiljnog ¾ivota: krijumèarenjem treba zaraditi mnogo novaca, a onda "nastaviti po¹tenom trgovinom". Te zime Ugor osjeti da mu se ¾uri. Bio je nestrpljiv.

Pro¹lih godina je mnogo polagao na to, da na poèetku ljetne sezone popravi i oboji "Lastavicu". Danas Ugor nije na to pazio. Veæ oko sredine januara spustio je brod u more. Odluèio je "raditi". Nevremena ga nisu smetala. Bio je saveznik pomrèina. Sam samcat krstario je noæima, èvrsto dr¾eæi kormilo u svojim rukama, u¾ivajuæi kako ¹kripe stari zglobovi broda, kako vjetar zvi¾di kroz napete sartije. Topile su ga ki¹e, udarali vjetrovi. Potpuno se odao svom poslu. Na pustoj obali, u spiljama, spremao je prokrijumèarenu robu. Stvarao je mre¾u ortaka.

Jugo... "Lastavica" se propinje iznad talasa, probija kroz kovitlace. Ugor je sav okupan morem. Mrk. Bori se s vjetrom. Ako mu samo malo pusti jedra, prevrnut æe ga. Bijes vjetra æe njim kao igraèkom zamlatiti o greben susjednog otoka. On vidi: migolje svjetionici. To je za komotne kapetane. Ugor èeka posebni znak s obale. Tamo ga èekaju drugovi. Pomoæi æe mu da skloni dragocjeni teret.

Osamljeni mornar broji rtove. Smiono plovi uz samu obalu. Na njega se krevelje ¾drijela peæina. Sablasti! Evo, to je onaj komadiæ ¾ala. Ugovoreno je, da se sastanu na tom mjestu. Vidi ih: svjetlo, kretanje sjena po bjelini ¾ala. U isti mah Ugor dr¾i kormilo i ravna jedrom. Brod strelovito leti. Zebnja: ako dohvati samo vr¹ak kojeg saronjenog grebena - rasjeæi æe ga na dvije pole.

Ali ¹to je to? Svjetlo se gasi. Za¹to ne daju signale? - U takvim trenucima svako pitanje se raða nerazdvojno sa svojim odgovorom. Na ¾alu je èekala zasjeda financijske kontrole.

Nagli zaokret kormilom. Zajauka¹e rebra broda. Samo za jedan èas: prestra¹eno zatreperi jedro, a onda ¾estoko poletje pod udarcem vjetra. Konop se zasijeèe u Ugorove prormrzle prste. Sa ¾ala nesreðeno vikanje. Zatim pu¹èani hici: jedan, dva, tri, èetiri, pet... Prestado¹e. "Lastavica" juri do ruba nagnuta nad more. Poslije smrtne opasnosti Ugor poène mirnije disati. Opa¾a: kroz podivljalo more brod klizi ravnom linijom kao idealan znak pobjede. U nutrinu pljusne po komadiæ razbijena vala. Jedro je prore¹etano mecima. Kroz rupe cvili vjetar.

U Ugoru potpuna ti¹ina. I nesalomljivi, èvrsti napor volje: pobjeæi... Prenuo ga je ¾estoki udarac broda o obalu. Iz ruke mu poletje¹e ¹kota, a osloboðeno jedro zavijori na vjetru. Ugor pribra posljednje snage i izvuèe brod na ¾alo.

Do¹ao je kuæi pred samu zoru. Majka je bila prestra¹ena:

- Sinko, ti gori¹. Bolestan si.

Bio je sav mokar. Dok se presvlaèio, osjeæalo se jako isparivanje. Majka ga dobro pokrije.

- Moj Ugore, i kuæi se naði!

- Neka Turci mirno veèeraju! - ¹apne mu u uho.

Starica se bojala da mu smeta. Ona bi mu imala reæi mnogo, mnogo toga. Utisne mu poljubac u èelo. Osjeti, kako ga dr¾i vruæica. Otiðe.

Sam u ti¹ini svoje stare sobe. Udaranje sata. On se odmara. Osjeæa blagodati meke postelje i èistog toplog rublja. Misli: evo me kao u kutiji! I to je ¾ivot! Njegov brat mirno spava u drugoj sobici. Od njega ga dijeli tanki zid. Èuje njegovo disanje: spava i ne sluti, ¹to sve sa sobom nose tamne burne noæi. To je ¾ivot miran, tih, zatvoren kao ¹to je zatvorena intimnost ove starinske sobe, gdje pod zapusima vjetra titraju stakla, a propusti na prozorima su zapu¹eni krpama i papirom. Ugor je u prvoj mladosti od sebe odbacio sigurnost ovakva nezanimljivog ¾ivota. Danas tra¾i zakloni¹te u ovoj sobici. Kruta tvrda istina: da se nije sklonio pod stari krov svoje oèinske kuæe, noæ bi ga progutala. Znaèi li to, da se on vraæa ti¹ini, da se vraæa obiènoj radinosti, da na sebe uzima male brige, kojima se muèe mali ljudi? Ne, on to ne mo¾e uèiniti. To bi znaèilo zamijeniti veliki teret malim, neznatnim. On je jak, on æe izdr¾ati na svojim opasnim strmoglavim stazama. Pitanje: a za¹to se noæas utekao majèinskoj brizi? Za¹to se kao malo dijete podao nje¾nostima svoje majke? Je li slomljen? Je li svladan?

Ugor osjeæa stezanje grla. Naviru mu suze. Slu¹a indiferentno udaranje sata. Disanje njegova brata je tiha pjesma bezbri¾na sna. Zazvi¾di vjetar. Pijetlovi se javljaju. ®ivot, ¾ivot! Ugor se muèi. Da se pokaje, da se u suzama baci u krilo svoje majke. "Oprosti, mnogo sam htio: htio sam osvojiti ¾ivot, svijet, izvuæi se iz sitnih ljudskih jada. Razlupao sam se. Tresnuo sam o hridine kao moja barka. Vraæam se. Oprosti! Pomiluj me!"

Ipak on to nije mogao uèiniti. Zar toliko vrijedi ljudski ¾ivot, da èovjek mora boja¾ljivo izabirati svoje puteve i mijenjati svoje odluke. On je ¾elio biti dosljedan. U suzama, u grèu, u boli, ali dosljedan samom sebi.

U njemu sve gori. S kreveta mo¾e pogledati ravno kroz prozor. Gleda na ¹jor Filinoj kuæi poreðane dimnjake, koji se ¹aljivo okreæu na vjetru kao roboti s vatrogasnim ¹ljemovima. ©kripi zarðali lim. A dolje, na prvom katu, bezbri¾no spava ¹jor File u noænoj kapici od flanela. Spava njegova maloumna kæi Anuncijata u sobi punoj starih portreta. Graðani spavaju: anðeli èuvari im èuvaju djecu, madone velikodu¹no bde nad njihovim braènim posteljama. Eto ti, to je bezbri¾an ¾ivot! Automatske blagajne bilje¾e, koliko imaju novaca; sud im po slu¾benoj du¾nosti ureðuje nasljedstva; policija ih brani od tatova; popovi za njih mole boga; mole za dobru ¾etvu i jematvu - blagoslivljaju ih; triput na dan zvona za njih zazivaju milost Gospoda. Bla¾enstvo!

Na Ugorovim usnama trpak smijeh. Sjeti se kapetana Bruna: le¾i u postelji, a do njega na noænom ormariæu - umjetni zubi (uronjeni u èa¹u slatkaste vode!). Sjeti se apoteke: smrad lijekova, koje piju graðani, da im povrati zdravlje. Suspenzoriji za kilu, mideri sa grbe, kateteri, bizarne sprave za irigiranje, kireta¾u i klistire, nadrealistièki instrumenti za primaljstvo i - sve to za bolji, udobniji ¾ivot. Hvala lijepa! Ugor pljuje na takav ¾ivotni komfor. ©jor File, vi ste rob ¾ivota! Badava vam, ako progutate sve piliæe iz okolice, ako iz mora pojedete posljednju jegulju, posljednjeg zubaca!

Mladiæ se nasmije. Osjeti, kako ga ponovo brije hladan vjetar. U u¹ima mu za¹umi bijes valova. Hici! Bljeskovi! Zvi¾de jedra! Vjetar mu iz ruku izvlaèi ¹kotu. On je hvata zubima: hladna je, slana. Ugor je radostan. Vièe: Ja ¾ivim!

Vani je veæ vladao dan. U sobu je doletjela majka.

- Znojan si. Rublje ti je mokro od znoja!

Majka ¹umno otvori stari ormar, s kojega se veæ lju¹tio furnir. Zamiri¹e lavanda. Tra¾ila je èisto rublje.

- Evo, pa se presvuci. Idem ti donijeti kavu.

Ugor ne reèe ni jedne rijeèi. Kad je majka izi¾la, zami¹ljeno se zagleda u èisto, izglaèano rublje, koje odi¹e ozonom, aromatikom mirisnog bilja, svetom ljubavlju majke, koja povija svoje èedo. Opet ista pitanja: da se prepusti toj struji sentimenata? da popusti afektima, koji ga vezuju uz rodnu kuæu? Svi detalji njegove sobe postado¹e toga jutra rjeèiti kao nikada prije. Stari pod, po kojemu je puzao u godinama najranijeg djetinjstva, fantastièni likovi na ispucanim zidovima, stol, stare stolice, od kojih je svaka u toku godina dobila svoj karakter (njemu dobro poznat), sve ga je to zvalo, pozdravljalo kao starog znanca...

Mladiæ nije mogao napustiti svoj "veliki" svijet.

- Slabo izgleda¹ - rekao mu je brat.

- I osjeæam se tako. Kad sam se presvlaèio jutros, svoje noge nisam mogao prepoznati. Omr¹avio sam.

Brat se neodluèno nasmije:

- Ah, ti si se svuda vukao! Da si ostao kod kuæe... Tri su sata, idem na posao.

Opet - sam. Je li to bio izazov? Kako bilo: "Ne prihvaæam ¾ivot na satove, dragi moj brate!" - Ako je jedini uvjet ¾ivota, da se ¾ivi u zavjetrini, Ugor je spreman taj i takav ¾ivot ustupiti bilo komu. Izvoli: ustupam ti svoje mjesto na kamenim sjedalima pod grobi¹tem. Tamo mo¾e¹ bezbri¾no sunèati svoje èireve u ¾elucu i rane u dvanaestopalaènom crijevu! Za to se ne isplati ¾ivjeti! Usprkos svemu, Ugor te¹ko podnosi sva ona ozbiljna lica, koja mu ka¾u: "Uèinio si glupost, prenaglio si se!" To mo¾e biti i taèno, ali: slijepac ne mo¾e suditi o bojama, a oni, koji su cijeli ¾ivot proveli pod za¹titom paradnih limenih dimnjaka, ni po èemu ne mogu superiorno suditi o svjetovima, koje nisu ni primirisali. Je li pravedno, da dana¹nji golobradi kadeti daju Kolumbu lekcije iz navigacije. - Kroz svoju upornost Ugor je opazio, kako mu ponestaje razloga. Kako mo¾e pobijati komfor onaj, kojemu je potrebna toplina meke postelje i koji sa zadovoljstvom srèe toplo mlijeko? A Ugor se ipak ne mo¾e pomiriti s ovim stanjem. Pa to (u postelji) nije on! Ne, ni¹ta ne mogu da ka¾u njegovi krhki zglobovi. Pogledajte njegovu volju! Ona jo¹ nije ispustila krmilo: Ona se jo¹ bori s valovima.

Lijeènik je bio u neprilici:

- Trebalo bi poku¹ati drugim termometrom. Èetrdeset i jedan! Nevjerojatno!... ©jora Mandina, skoknite dolje do ¹jor Fila, neka mi posudi svoj termometar.

Krupni lijeènik je bezbri¾no stupao po tro¹nom podu, tako da se na stolu prevrnula èa¹ica, u kojoj su ga poèastili rakijom.

- Nervira li te? - upita on Ugora.

Ugor odmahne rukom. Èudno: Uèini mu se, da mu je ruka po¾utjela, stanjila se u zglobu; da su mu omr¹avjeli prsti. Lijeènik je nastavljao dalje:

- Ah, ti si èelik, Ugore! Nepregledne su legije ljepotica, koje æe jo¹ proæi kroz tvoj naruèaj. Po Beèu i Pragu one veæ ¹tede novce, da bi mogle doæi u Dalmaciju... Samo æe¹ poslije ove bolesti morati opreznije! Ne valja pretjerati ni u èemu. Svako zlo ima svoje dobro. Iduæe æe¹ se sezone moæi djevojkama predstavljati kao doktor medicine. Ti si do sada bio samo in¾enjer, zar ne?...

Lijeènik je gledao kroz prozor, a soba se neprijatno ispunjavala mrakom. Pred Ugorom zatrepta¹e rijeèi pobune, kao da su ispisane neonom: Za¹to mu lijeènik to govori?! I on se naslaðuje njegovom nesreæom! Kakva smisla imaju te aluzije na diplomu, kao da su se oni ovoga trenutka prvi put sreli? Ugor je doista i do¾ivio, kako svi ti doktori i magistri sa svojom psihologijom i pedagogijom nisu sposobni da slome ni rutave usidjelice iz Pe¹te! - Mandina se povratila zamotana pledom. Ugor uzdahne: gnjavilo ga je po drugi put staviti toplomjer.

- Gospodine doktore? - upita Mandina.

- Odmah æemo vidjeti.

Kad je Ugor bezvoljno pru¾io toplomjer, ovaj ga prinese prozoru:

- Èetrdeset jedan i dvije male! To je fenomen! A tako bistar pogled, tako ¾ustar razbor!

- Inaèe? - sapita Ugor.

- Kod auskultiranja zapazio sam neke sumnjive krkljaje na lijevoj strani.

- Na pluæima?...

- Da, da, na pluæima. Moramo biti vrlo oprezni. Ima sluèajeva, da se tek kod njegovanja, kad bolesnik legne u postelju, oèituju izvjesne konstitucijske slabosti, te se organizam ne mo¾e odrvati bolesti, koja se ¹iri. To je stra¾no hirovito. Medicina je u tom sluèaju samo promatraè...

Poslije ovoga razgovora s doktorom Ugor vi¹e nikada nije zahtijevao, da mu se bilo ¹to objasni. Bio je potpuno uronjen u sebe samoga, obuhvaæen svojom neukrotivom voljom, do koje ne dopiru razbijeni uzvici s ulice. Ti¹ina, kroz koju se bi¹ice javljaju iz starog pokuæstva; tihi ambijent zatvorene sobe, koji ¾ivi svojim ¾ivotom nezavisno o ljudskim ushitima i sumnjama; pojave rezonance i sinhronizacije izmeðu mi¹jeg glodanja i kucanja starog sata; dobra majka, koja kao dobar duh nosi kaduljin med i mirisnu kamilicu - slike, koje su se pojavljivale iz dana u dan za vrijeme njegove upale pluæa, za Ugora su bile sasvim neva¾ne. Osjeæao je, kako se sve vi¹e od toga udaljuje. Gorio je od ¾elje, ¾udio je da ozdravi. I kada poðe daleko, daleko - sve ove slike i raspolo¾enja otiæi æe u zaborav.

Kad su se topole okitile prvim zelenilom - Ugor je veæ ¹etao po sobi. Kroz otvoreni prozor dra¹kao ga je miris raspuklih pupova. Vani je rasko¹no sjalo sunce. Tama ove sobe mu je izgledala nepodno¹ljiva. Smjelo je izlijetao pogledima u sveèanu tihu prirodu, no¹en nezadr¾ivom te¾njom da se oslobodi.

Dolje, ispod apoteke razgovarali su ¹jor File i kapetan Bruno. Apotekar se sav raskopèao u¾ivajuæi u milovanju sunca. Kad se smijao, upravio bi glavu ravno k nebu, pa su mu se na suncu sijali zlatni zubi. Sama pomisao na Filine zlatne mostove (pljuvaèka, ostaci hrane, ru¾ièasta sluzoko¾a) - bila je dovoljna da se Ugoru zgadi ne samo ¹jor File, nego i sav ¾ivot, koji taj èovjek predstavlja. Iza zatvorenih stakala na prvom katu odjekivali su udarci klavira. Ugor je imao utisak, da je sve pra¹njavo u tom klaviru. Kod svakog udarca di¾e se pra¹ina. I sam zvuk je mutan, pra¹njav. Luta starom sobom i bubnja po staklima kao po membrani.

- Anuncijata - zovne ¾jor File.

Kad se otvori prozor, poka¾e se sterilno (jest, pra¹njavo) bijelo lice, plavozelene prestra¹ene oèi, kosa, koja podsjeæa na staru periku.

- Hej, hej! Otvori prozor! ©to se boji¹? Pogledaj termometar!

(Toplomjer je bio smje¹ten na vanjskoj strani prozora).

- Plus petnaest! - proèita djevojka.

- Sjeæa¹ li se Leopardija? - zapita kapetan. - La primavera brilla nell'aria... Intenerisce il cuore...")

©jor File mu je ba¹ htio ne¹to odbrusiti radi njegovih vjeènih citata, kad se iznebuha pojavi kraj njih jedna turistkinja u kratkoj pid¾ami, mlada, okrunjena krièavim bojama kao modrom aureolom. Stari kapetan se zagleda za njezinim nogama. Htio je ne¹to reæi, ali se suzdr¾a, kad opazi na prozoru Anuncijatu.

- Hajde, sviraj, dijete!

Djevojka je bila poslu¹na. Odmah je sjela za klavir i nastavila svoje vje¾be.

U razmaku od jednog trenutka ¹jor File opazi kroz vrata od balkona pokret u Ugorovoj sobi. Kapetan mu proèita misao:

- Onaj razbojnik je konaèno dolijao. Ti-bi-èi, dragi moj. ©to sam ti ja govorio?!... Zanima me, kako æe se taj mu¹ketir osjeæati kad mu poènu ispred nosa prolaziti mlade ©vabice i Èehinje...

©jor File je sve jasnije poèeo osjeæati, kako kapetan ima pravo, i kako je konaèno taj Lucifer skinut s dnevnog reda, kad se kroz monotono udaranje klavira javi Ugorova truba:

- "O, dolci baci, languide carezze..."

Apotekar prepla¹eno pogleda kapetana. - Èujete li ga? "Vjeèno budan kao zlo, koje prati èovjeka do groba! - I bez rijeèi pobjegne u apoteku.

Ugor je æutio neotklonjivu potrebu da zasvira. Kad je susjedni klavir poèeo "dizati pra¹inu", uèini mu se, da je truba za njega u ovom trenutku ¾ivotno pitanje. Pre¹ao je preko doktorovih zabrana i prihvatio se svoje trube strastveno, prkosno. Pocrvenjelo mu lice. U oèima se pojavile suze. Nije mogao dalje isdr¾ati, a da ne zapadne u stra¹an ka¹alj. (Mnogo crne, guste krvi).

Kad je Ugor le¾ao u postelji, a majka veæ pokupila i isprala krv, stigao je gradski lijeènik. Sobom je doveo jednog mladog doktora, da prisustvuje viziti.

- Crescit - kratko primijeti poslije pregleda.

- Koga vraga sva va¹a pitanja, svi va¹i pregledi? - ljutio se Ugor.

- Jeste li èuli, mladi gospodine kolega!? Lijeènik mora biti spreman na napadaje od strane TBC pacijenta. Bolest ih dovodi u razdra¾ljiva psihièka stanja.

Lijeènici se suvereno nasmije¹i¹e. Kako je komotno, savr¹eno komotno suditi i djelovati, kad se praksa pokorno odnosi prema teoriji!

Kad se oporavio, Ugor se s posljednjim nadama obratio svojoj "Lastavici". U tihu ranu zoru udisao je opojni miris oseke: vonj alga, ¹koljaka, vlasulja. Kroz tanku maglicu ljetnoga jutra Ugorov brod klizio je bonacom. On se nadao: arome mora izlijeèit æe mu grudi, ponovo æe ga ispuniti snagom. Lagano je veslao, kao da se bojao, da æe poremetiti to velièanstvenu ti¹inu, u koju se uvukao kao uljez. Pred njegovim oèima prostiralo se morsko dno: u travi su kretali rakovi; u poluotvorenim lju¹turama ¾ario se ¾ivot. Kroz bistro more pratio je bezbri¾no kretanje riba, koje veselo plove noseæi sa sobom svoj ¾ivotni smisao. Postoji li takva ravnote¾a u njemu? (On je bolestan: veslanje ga umara). Vjeèita trzanja izmeðu njegove naravi i njegove svijesti. Nemiri! Kod njega je svijest okrenuta protiv samog ¾ivota. Osjeæao se otuðen od posvema¹nje harmonije morskog svijeta. On je tu stranac. (Ruke na veslima: slabe, ¾ute. Pod prvim sunèanim ¾arom one postaju prozirne: nazire se svaka ¾ilica, svaka tetiva, svaka kost!). Svaki Ugorov pogled je - kraða! U grudima muka. Zaka¹lje. Smije li pljunuti u èisto, tiho more?! ©to od umora, a ¹to od duboke potpune rezignacije - Ugor je polako veslao, da ne uznemiri sklad svjetova, koji su uzmicali pod kobilicom njegove laðe.

Kroz jarbole, konope i podignuta jedra - jedan glas iz luke:

- Ugore, zar se umorila tvoja "Lupe¾ica"?...

(Tako su mu prekrstili "Lastavicu"). Te¹ko ga je pogodilo ovo pitanje.

Blistao se puni ljetni dan, kad se povratio kuæi. Umor. Temperatura.

- Moj sinko - jadikovala je majka, koja je nad njim bdjela kao sjena. - Doktor je rekao, da razbije¹ toplomjer, ako misli¹ ozdraviti. Ti sam sebe ni¹ti¹!

Gorki smijeh: razbiti toplomjer, le¾ati, zuriti u strop, slu¹ati doktorove upute. Hvala na savjetima. Zbogom! Oprostite, ¾to smo se vidjeli!

Ugor je le¾ao na krevetu u tami svoje sobe. Is posadine duboki akordi, sumorni zvukovi te¹kih odluka.

Dao je dozvati uèitelja mjesne glazbe, staroga Bepa. (©to mu je sad sunulo u glavu?).

- Muzika: jadan ti je to posao, mali moj! Evo gledaj!

Stari muzikant mu poka¾e svoje uni¹tene zube.

- Otpado¹e od sviranja. Ovomu za pir, onomu za pogreb, carevima i kraljevima za roðendan. A sada?... Bijedni Bepo nema zuba!

- Pa kad ste svirali tolikima, zasvirajte i meni... - Ugor mu je punio èa¹icu izvrsnim likerom Luxardo.

- Zato si me, dakle, zvao?

-... Pozovi dru¾inu, pod prozorom mi zasvirajte jedno pola sata, pa koliko bude - plaæam.

- Hm, platiti? - Bepo neodluèno pogleda mljaskajuæi ustima. - Slabo se to mo¾e platiti...

- Pa dobro. Koliko vas je u glazbi?... Petnaest! Eh, i ja sam muzikant! Platit æu vam, da se dobro najedete, pa bog vas veselio! - (Nalije mu punu èa¹icu). - Je li rijeè?!

- Skupiti glazbu u radni dan!... ©to æe reæi svijet?

- Ni¹ta! Ugor plaæa - muzika svira!... (Potap¹a staroga po ramenu). - U dva sata! Je li tako?!

Maestral se poigravao zavjesama u Ugorovoj sobi. Sat nije vi¹e kucao. Ugor iziðe na balkon. Kupili su se glazbari. Pod topolama je ¹etao ¹jor File s jednim profesorom, uva¾enim mje¹taninom, koji svake godine doðe na ljetovanje. Profesor je raspop i slobodni zidar, vanjskopolitièki urednik jednog velikog dnevnika u glavnom gradu. Pi¹uæi o vitalitetu na¹eg graðanstva, profesor je jednom prilikom jasnom aluzijom oznaèio ¹jor Filinu obitelj kao degeneriranu, i otada su njihovi odnosi postali hladniji. Ipak, gledajuæi sve, ¹to se pred Ugorovim balkonom de¹avalo, apotekar nije mogao da izdr¾i na svojoj pla¹ljivoj distanci, pa se stao unositi u samo lice sugovornika:

- To jo¹ nitko ne mo¾e slutiti, ¹to mo¾e uèiniti taj mladiæ. To je Lucifer, Herostrat!... Gledajte, poslao je muzikantima nekoliko fla¹a likera! A u stvari?... Obièni kontraband! Budite uvjereni, na bocama nema carinskih markica. Mi smo tako dobri pa ga toleriramo. Samo tolerancija cijeloga grada mo¾e omoguæiti takvu egzistenciju.

Profesor je radoznalo promatrao ¹arenu grupu, iz koje su se sjali ¹areni limeni instrumenti. U svemu tomu je bilo njegove mladosti. Glazbari, koji piju nadu¹ak, da probude nebesa svojim sviranjem! Uh! Taj ¹jor File ga prska pljuvaèkom. A mladiæ? Hoæe li se pojaviti na balkonu? Bezuvjetno, sviða mu se!

- Dobro - odluèi profesor da konaèno prekine ¹jor Filinu filipiku protiv ekstravagantnog mladiæa. - Radi èega ga vi mrzite?

- Mrzim? Ne, ne, bo¾e saèuvaj! Ja ga samo osuðujem.

- Za¹to?

©jor File se zamisli.

- Osuðujem ga radi svega toga.

- Konkretno?

-... Hm! Uvijek hoæe ne¹to izvanredno. Sempre ha certe idee straordinarie in testa...

- Ne razumijem. Osuðujete ga radi èudnih ideja? Dopustite, to nije uvjerljivo... Recite mi ne¹to, ¹to bi ga diskvalificiralo u sociolo¹kom smislu. Dakle, ne¹to ¹to se mo¾e uzeti kao objektivna zamjerka tom mladiæu... (Sad se profesorovo lice prelije smije¹kom)... Tko da na mladiæa baci kamen radi njegova odnosa sa strankinjama? Nas dvojica ni u kojem sluèaju... Sjetimo se na¹ih mladih - ludih dana...

Ponosan na legendarne pothvate svoje mladosti, ¹jor File bi se u svakom drugom sluèaju udobrovoljio. Danas on nije mogao odstupiti od svog ljutitog tona:

- Nemojte mi govoriti. On je negativan!

- Ako mu spoèitnete jazz-muziku, to æe samo ilustrirati jednu nesuvremenu preosjetljivost va¹ih ¾ivaca... Sve to nije ni¹ta ozbiljno.

U¾asnut, nestrpljiv, ¹jor File naglo kao marioneta ra¹iri ruke:

- Sve to vama nije ni¹ta! To nije liberalizam. Vi nesvjesno poma¾ete anarhiju... Vi branite toga lijenèinu!

- Lijenèinu - hladno ga prekine profesor. - Ka¾ete, da je lijenèina. To veæ jeste ne¹to.

Apotekar se naglo umiri.

- On nema zanata. ©to æete vi¹e.

- Ali ni to nije tako nedopustivo, ako se gleda iz ¹ire perspektive... U statistikama mediteranskih zemalja odavna je veæ udario u oèi veliki broj ljudi "bez zanimanja". Dokazano je s druge strane, da se veliki dio njih na specifièan naèin bavi trgovinom valuta, galanterije, dragulja, sitnica i specijaliteta, koje nikada uz tako povoljne uvjete neæete naæi na ¹alterima banaka ili u velikim magazinima. Bez trgovine pod kaputom ne bismo imali ni Trsta, ni Atene. A ¹to bi bilo s Rijekom i Splitom?... Sam ¾ivot nas uèi liberalizmu!

Zasvira glazba. Argumentacija postade savr¹eno neva¾na.

- Treba se ukloniti napasti... - reèe ¹jor File i ode u apoteku.

Profesoru odlane: stade se brisati od ¹jor Filine pljuvaèke. Lagano je ¹etao pod svojim slamnim ¹e¹irom i èekao, ¹to æe se dogoditi.

Ugorova majka je dvaput do¹la u sobu. "Sinko, cijeli grad se uznemirio. ©jor File se zatvorio u apoteku. Ne zaboravi: on ti mije¹a posebne lijekove... ©to æe reæi svijet?"

- Neka bude ¹to hoæe! Ugor naredio - Ugor platio. Ne treba mi lijekova ni savjeta!

Zakljuèao se. Trebalo je ¹to prije zavr¹iti. Ogledao je revolver, nov, svijetao. Kupio ga je, da mu poslu¾i u njegovim noænim pothvatima. Nikad ga nije upotrebljavao. Ako zataji? Ti fabrikati su puni gre¹aka! Repetira: èelik zasija, a metak glatko skoèi u cijev. Raspojasano je svirala muzika. Misle na peèenu janjetinu, na vino. Sada bi trebalo!

Pogled mu je zastao na jednoj fla¹i likera, "Sangue morlacco". Da ispije, pa da iz njega iscure potoci krvi? Ne valja!

Ugor je uhvati za grlo i baci preko balkona. Glazba zastane.

- ©to ste stali? Razbila se! Svirajte - bit æeeee! - prodera se on.

Uhvati ga ka¹alj. Neæe ga prekinuti! Gospodar je on! Treba ¹to prije! Legne na postelju i prisloni na sljepooèicu cijev. Iz muzike je raspoznavao osobito klarinete. Svirali su raspolo¾eno.

Njegov brat je radio, kao da ga se ni¹ta ne tièe. Èulo se udaranje te¹kog drvenog mlata. Za koricu kruha! (Grè ili smijeh?) Ugor prisloni pi¹tolj.

Ako zataji oros?

Birati trenutak? - Svi su jednaki.

Ugor okine.

Doktor nije vi¹e bio potreban. U opæoj strci poðo¹e po kapelana.

- ©to se ¾urite veleèasni? - radosnalo ga zaustavi profesor.

- Pozvan sam, moram, hitno je!

- On je u vjeènosti - naglasi mason - a za vjeènost su nepoznati na¹i dani, na¹i sati i na¹i minuti... Molitva prije ili kasnije... Osim toga - samoubojstvo.

- Nezgoðno, vrlo nesgodno - govorio je kapelan uhvaæen u profesorove satanske mre¾e.

- Svejedno - profesor je poznavao sve crkvene propise - propter delirium nervosum alcocholicumque... sprovod se mo¾e obaviti.

Zajedno su oti¹li u Ugorovu sobu. Bila je velika gu¾va. Poslije prve strke, na stepeni¹tu je stajao veliki bubanj, napu¹ten. Profesor spazi do mrtvaèeva uzglavlja mrlju.

- Prsnuo mu mozak! - objasni ¾ena, koja je bezobzirnim potezima umivala mladiæa mokrom krpom.

Na noænom ormariæu stajalo je neotvoreno ljubavno pismo. Kapelan znaèajno pogleda profesora: ¾ena - sredstvo sotone.

Profesor se zagleda u po¹tansku marku:

- Iz Èe¹ke. Portret Toma¹a Masaryka. Zar on nije napisao "Der Selbstmord als sociale Massenerscheinung der Modernen Zivilisation". Samoubojstvo kao masovna socijalna pojava...

-... moderne civilizacije - zavr¹i kapelan, utje¹en, prihvaæajuæi se svojih molitava.

Ugorova majka je gledala sad profesora, a sad kapelana, a kad je spoznala da joj oni ni¹ta ne mogu reæi - zaplaèe nad mrtvim sinom.

Stih iz pedesetog psalma:

"I TAD ÆE© SE OBJAVITI U RIJEÈIMA SVOJIMA; I POBIJEDIT ÆE© - KAD TE OSUDE!"