The encoding of this document complies strictly with iso-8859-2 standard. It is best viewed with either Netscape 2.0 (or greater), or Microsoft Internet Explorer 3.0 (or greater). An appropriate font should also be installed. If you have problems with southslavic characters, please visit FAQ Page.
This text has originally been compiled in 1992 by Henning Moerk. Original compressed ASCII version of this text may be downloaded from Slavisk Institut Aarhus, Universitet Ny Munkegade, 116 8000 Aarhus C Denmark. This HTML version was prepared in June 1996 and revised to comply with iso-8859-2 in December 1996 by Borut Maricic.
AUTHOR: Miroslav Krle¾a
TITLE: In extremis
SOURCE: Sabrana djela Miroslava Krle¾e. Svezak osmi: Novele, Zagreb (Zora) 1955

In extremis

Kraj bija¹e sivosmeðe i smolavo olièen, a pra¹ina po cestama èaðava i crna. Sve bija¹e prljavo od glinena lignita i sve vonja¹e gorko po toplim vrelima i po sumporu. Nad tim golim, ustalasanim bumovima, oglodanim danas plugom i sjekirom, gdje prije hiljadu i hiljadu godina rigahu vulkani lavu i isparivahu se beskrajne pretpotopne moèvare, pojavi¹e se banke i dionièke kompanije s dalekose¾nim osnovama.

Stali su ljudi rovati po masnostalo¾enom gnjile¾u i blatu dan i noæ. Izrasle su iz zemlje rudarske kolonije kao veliki putujuæi cirkusi, i u tom kraju, gdje su zdenci bili otrovani i bljutavi, a zrak zasiæen zaraznim parama, sinule su goleme crvene èetvorine tvornièkih okana, iza kojih je ¹umjelo transmisiono remenje i grmjeli golemi toèkovi, a po krèmama stale su da plaèu rudarske harmonike. Nov i te¾ak ¾ivot poèeo je da se odvija na dnu plosnatog i zamuljenog korita moèvarnog, i prije svitanja, kada su jutra mlaka, i kada crni musavi rudari hodaju po poljima s trepetljivim uljenicama u jame na svakodnevnu patnju, tako izgleda, kao da se mrtvaci vraæaju u otvorene grobove, i kao da æe se dogoditi ne¹to nadnaravno i neshvatljivo.

Dvospratni elevatori i masivna nakatranisana strojarna ¾ièare, tankovi kamenoga uglja i crvenoza¾arene koksove peæi, sve je u sutonu u crnim, markantnim obrisima podsjeæalo na strojeve i poluge prekomorske luke, pak je ona mala mad¾arska stanica od crvene cigle, obrasla akacijama i lipama, sa pet pari svojih traènica i zeleno¾utim skretnicama i semaforima, izgledala kao laða, koja je isplovila na puèinu i uperila preko brazda i oranica k dalekim otocima i horizontu. Zapovjednik i ¹ef te malene provincijalne stanice, stari Walter, umirao je na sjevernoj verandi u prvome katu veæ dva mjeseca. Njegov sin, mladi lijeènik, neurastenik, kratkovidan i simpatièan èovjek, doputovao je u svoj roditeljski dom na stanicu, pozvan brzojavom, da mu je ocu jako zlo, da nema vi¹e nade, i da odmah doðe, prvim vozom. Putovao je mladi doktor èitavu pro¹lu noæ i na¹ao oca na verandi, u starom naslonjaèu, u zlatom op¹ivenoj majorskoj bluzi ¹efa stanice, sa svilenim Merkurovim krilatim koturima na ovratniku od crnoga pli¹a.

Stari je sjedio kao kostur, ispijen i ¾ut; stakleni mu je pogled bio nepomièno uperen na pletene kotarice pune poljskog cvijeæa, ¹to su visjele na dugim ¾icama s drvenog arapskog luka verande. Sjeo je mladi doktor uz umiruæeg oca te se nijemo zagledao u pletene kotarice s poljskim cvijeæem i u fantastiènu staru afresko-sliku na zidu, i tako je èekao smrt oèevu èitavo prijepodne.

Ta fresko-slika na zidu trule sjeverne verande bila je naslikana veæ onda, kada su Walterovi do¹li ovamo na stanicu, a tome ima mnogo godina. Izjela je tu sliku na zidu salitra i vlaga, i sada se prièinja, kao da se sa dna slike isparuju i pu¹e sive maglu¹tine, te one laðe na zelenoj vodi, ovjenèane raznobojnim signalima i zastavama, i ona procesija sa stjegovima, ¹to se penje na brdo k crkvi, sve je to zavijeno pljesnivim parama i sve se razabire samo u obrisima. Slika gasne. Na verandi bilo je tiho. Iz prizemlja èulo se od vremena na vrijeme tuckanje brzojavnog stroja, i tihi se lahor poigravao li¹æem vinjaga i trnulja, ¹to se penjalo uz verandu na starim i okorjelim èokotima. Li¹æe je bilo bolesno, ranjavo i staro. I¾ivjelo se. Izjele ga ki¹ne rudaèe i soli, i voda je po njemu zarezala duboke izderotine i jaru¾asta korita¹ca; peteljke su trunule u sr¾i, a po zelenom pletivu ¹irile se ¾uækaste i gnjile mrlje smrti. Preko puta vidjela se kroz vinjage na verandi krèma u sjeni oklja¹trenih dudova. Tamo su èeprkale koko¹i po smradu kvocajuèi neprekidno, a od vremena na vrijeme uzrujano i kao u nekom paniènom strahu lepetale bi krilima i uzvitlavale èitave oblaèine pra¹ine. Gledao je doktor zelene oguljene letve plota pred krèmom i koko¹i, kako se kupaju u pra¹ini, i tako mu se pogled razlio niz cestu, po kojoj su stupale dvije crne ¾ene i nosile na glavi u ko¹arama ugljen. Kao dva crna magneta te su ¾ene upile svu pa¾nju mladoga èovjeka, i on se zagledao za njima daleko niz cestu uz dudove i telefonske stupove, kao da se ovdje ne radi o nekim odreðenim crnim rudarskim ¾enama nego o optièkim prividenjima i pjegama, ¹to se javljaju u kru¾nici njegova vidokruga. On se zamislio, kako je to èudno, da su tu, pouzdano i matematièki sigurno tu, na tom istom mjestu, gdje sada stupaju te dvije ¾ene, cvale ju¾noamerièke palme, lovorovi, èempresi i stabla miri¹ljive slatke kore. Sve je bilo tropski bogato i nabubrelo, zapareno ekvatorijalnim vruæinama kao u parnoj kupaonici, a sada je pusto, golo, otrcano, prljavo. Tu su ribe pjenile perajama vodu, praæakale se jegulje, zmijurine i pliskavice, a mo¾da se ba¹ na tome mjestu, gdje sada stoji veranda, valjao ogroman mastan nosorog. Sada gladne ¾ene vuku ugljen i djeca su im slabokrvna, nateèenih ¾lijezda, kostobolna. Te¹ka smolava hrana, vodena, ¾ablja, prozirna krv, glad, su¹ica, rahitis, umiranje u beskrajnim statistièkim ciframa i skri¾aljkama. I sve je u tome, da postoji ta kru¾nica jednog izvjesnog vidokruga, i u njoj se odrazuju neke pjege, oblici, dogaðaji. Nosorozi, ihtiosaurusi, rudarske ¾ene i starci s krilatim i zlatnim Merkurovim koturima pod vratom, umiruæi ¹efovi provincijalnih stanica na verandi. A kada nema te kru¾nice, onda nièega nema. - A ¹to ja to èinim? I li¹æe gledam, i o diluvijalnim ¾ivinama mislim, i o rahitiènoj rudarskoj djeci na jedan te isti naèin, kao o svom jadnom i jedinom ocu! Je li to ljudski? Gdje je u meni èovjek?

Na to pitanje kao da se trgnuo oda sna; no bilo je u njemu jo¹ mnogo nekog logiènog prkosa, i tako mu se shvatljiva prièinila ta zapravo nevjerojatna pojava, da mu otac umire. - I¾ivio se kao li¹æe i stara slika na verandi. Fenomen kao i svi ostali fenomeni, i tome je tako. Ali ga onda ipak steglo u grudnome ko¹u i postalo mu neugodno. On se patrijarhalnom ropskom kretnjom sagnuo, stisnuo oèevu suhu desnicu i poljubio one nabrekle modre ¾ile nad zlatnim peèatnjakom. Stari mu se nasmije¹io blago i htio da ga pomiluje, ali mu je ruka klonula na jastuk, i on je tiho i bolno uzdahnuo. Bilo je sparno i sjenke su potitravale izmeðu li¹æa u sunèanim snopovima, punima èaðavih iglica od dima parostrojeva, ¹to su ¾alosno pijukali na stanici. Mnogo se je bio napatio zbog svoga oca pro¹lu noæ. U vagonu treæe klase, u dimu, meðu barbarskim kletvama, omamljen monotonim gibanjem voza i dosadnopuzavim potitravanjem uljenice na daskama stropa, on je intenzivno nastojao da misli, kako æe to biti, kada otac umre. Znao je, da se ovdje radi kod oca o konaènom i neizbje¾ivom dogaðaju, i htio je da predoèi sebi sve to, kako æe on oca pokopati i kako æe ostati sam na svijetu, i kako æe naslijediti neke bankovne knji¾ice, staro zlato i prstenje i oèev zlatan sat s budilicom od rubina i sa tri tanana poklopca.

Zgadio se sam sebi zbog misli o tom oèevom zlatnom satu sa tri poklopca i nije htio da razmi¹lja o tome, ali se taj motiv paklenski vraæao i muèio ga neobièno ¾ivo èitavim putem. Na terenu vani bila je duboka tmina i samo od vremena na vrijeme u daljini bi protekla neka svijetla. U vodoravnom strujanju crnih kro¹anja i telegrafskih stupova svrdlao se voz u noæ, i sve je ostajalo za njime: svjetiljke, mostovi i lave¾ pasa. Nasuprot Walteru, licem u lice, sjedio je fratar, redovnik. Èovjek je taj veæ prebacio pedesetu, ali su mu obrazi bili zdravi, krvlju nabijeni, te je svojim masnim, salom pojastuèenim prstima listao po molitveniku i poluglasno ¹aptao veèernju molitvu. Walter nije nikada mnogo razmi¹ljao o crkvi i o crkvenim pitanjima. Kad bi god u¹ao u crkvu, prièinjala mu se ona golemim kamenim prostorom, koji stoljeæima veæ stoji nijem. - Vani teèe krv, padaju glave, valjaju se strasti, ¾ene, knjige, ratovi, novac, sve teèe vani kao rijeka, a crkva stoji kamena i nijema. I stoji. Eto i taj debeli redovnik pred njime, koji va¾e najmanje devedeset i devet kila i masnim prstima lista svoj molitvenik, dobro mu je, savjest mu je èista. Ne bavi se on kriminalnim idejama, kako æe okrasti mrtvoga oca! Ne baca njega ¾ivot iz sumnje u sumnju, iz jedne krajnosti u drugu, a sve bez rezultata. - Oprostite mi, molim vas, oèe, ¹to vam smetam! Zanima me, ¹to biste vi uèinili sa èovjekom, koji se sprema da okrade mrtvoga oca? Putuje k ocu, da ga jo¹ naðe ¾iva na mrtvaèkoj postelji, a misli o kraði i o prljavim, gadnim zemaljskim stvarima! O ba¹tini i zlatnini, ¹to æe je naslijediti! - Kako, ne razumijem vas! ©to bih ja trebao da uèinim? Kome da sudim?

- Da imate vlast nad èovjekom, koji je toliko gadan, te putujuæi k te¹ko bolesnome ocu misli o tome, kako njegov otac treba da umre, da bi on prisvojio i pokrao oèevu zlatninu i novce. Crni redovnik pogledao je Waltera ispod svoga staklenog i nabuhlog oka sa mnogo nepovjerenja. Po sjenama ispod nosnica i usana nalijevale su se fratru ¾ute pjege uljenice, i ta je mesnata mje¹ina, opasana isposnièkim u¾etom, disala sipljivo i te¹ko. - Gospodine, èovjek èovjeku ne mo¾e da sudi, jer je vrhovni sudac svima nama gospodin bog. To je jedno. A drugo, ja vas ne razumijem! Èovjek, koji poznaje èetvrtu zapovijed bo¾ju, da treba po¹tovati oca i mater, taj ne mo¾e da misli ovako bogohulno, da bi ¾elio smrt svome roðenome ocu zbog nekih zemaljskih probiti! Da! Èetvrta je zapovijed jasna i glasna! (Doista! U taj se tren doktor Walter sjetio, da postoji i èetvrta zapovijed bo¾ja, i to ga je posve smelo.)

- Da, ali pretpostavimo, oèe, da je taj èovjek smetnuo s uma tu va¹u èetvrtu zapovijed. Zaboravio je naprosto. To mo¾e da se dogodi! - Kakva moja zapovijed? Ta je zapovijed jednako moja kao i va¹a! Uostalom, mislite li vi mene vrijeðati, moj gospodine, onda se varate! Sve va¹e bezbo¾njaèke gadarije padaju vama natrag na va¹u vlastitu du¹u. Svi vi, koji ne vjerujete u boga, ¾derete sami sebe kao ¹korpioni! - Pa nemojte se, molim vas, ljutiti! Nisam ja htio da vas vrijedam! - I niste me uvrijedili! Sebe ste uvrijedili! Bog je na¹ gospodar, a svi smo mi njegove sluge, htjeli mi to ili ne! Tko je dobar i pokoran sluga, njemu je i gospodin bog dobar gospodar. A tko nije, sebi nije! Da! Tako je to! Redovnik se bio uzrujao i stao da vièe, i to je svratilo pa¾nju ostalih suputnika na tu scenu : podizale se mnoge glave u vagonu od radoznalosti, i doktoru je stvar postala neugodnom te je ustao i iza¹ao van na platformu vagona. Voz se vukao polagano, da bi ga dobri konji bez muke prestigli kasom, i sve je vonjalo po èadi i mokroj paljevini; iz posjeèenih krèevina lijevo i desno od pruge odjekivala je grmljavina toèkova. Stajao je doktor vani na vjetru, dr¾ao se za èaðavu preèku ograde s jakom voljom, da ostane stojeæi, da se ne sru¹i i ne padne meðu toèkove. On je tu prugu proputovao nekoliko stotina puta i poznavao je sve zavoje, mostove, i tunele je znao napamet, kada koji treba da doðe; sve one stra¾arnice, ¹to stoje sa crvenim zastavama i signalnim ploèama na vjetru voza kao drveni sveci, i stanice, ¹to zaostaju jedna za drugom u blatu kao pobacano crvene cigle. Sve je to doktoru bilo poznato kao stara i dosadna kutija puna razlupanih igraèaka. - Kako su ono bila divna putovanja njegovih prvih ðaèkih medicinarskih godina. Kada je polazio u sjeverne gradove pun megalomanske vjere u ¾ivot i u pobjedu. U Evropu! U nauku! U velike i divne dogaðaje i stvari! Vagon je onda tutnjio na toj istoj liniji preko devet metara dugih traènica, od razmaka do razmaka, u ludom letu, te bi svaki treæi hip pao preko okna telefonski stup, a krèevina odjekivala puna junaèke gvozdene glazbe.

A sada stoji tu kao poderana krpa bez volje, i ni¹ta nije rije¹eno. On je svr¹io nauke, ¾ivi po bolnicama, i u ðavolskom kaosu sam sebe ¾dere kao ¹korpion, kao ¹to mu je dobro malo prije otkresao onaj crni redovnik, i nije dobar ni spram koga, a najmanje spram samoga sebe. - Ta mesnata fratarska mje¹ina ¾ivi spokojno i mirno u ravnote¾i. Ima svoje zapovijedi, dogme, sto¾ere, osovine, njima se pokorava, po njima ¾ivi, oko njih se okreæe i vrti kao zubati kotaèiæ u stroju, i stvar je jednostavna i potpuno rije¹ena. On lièno nema nikakve dogme ni sto¾era, i to je temeljni nodostatak njegova ¾ivota! A ba¹ to treba imati u ¾ivotu! Sto¾er! Dogmu! Htijuæi naæi sam sebi odgovor, na taj postavljeni imperativ, doktor Walter osjetio je u sebi silnu potrebu da se ogrebe i oèisti od sviju svojih neizvjesnosti. Da stane izvan svega toga van, da se smiri. Da samoga sebe vagne. Konaèno: on sam o sebi nema ni pojma. Sve se to s njime dogaðalo tako brzo u ¾ivotu, da on nije imao vremena ni sekunde, da sam o svome ¾ivotu mirno i objektivno misli. A ¾ivot ne smije da se ¾ivi bez smisla i bez svrhe, da se improvizira!

®ivot treba da se arhitektonski gradi iz dana u dan, po nekom odreðenom nacrtu. Neka bude taj nacrt fraza, dogma, sveto pismo, paragraf, formula, zlatno tele, evidentna la¾, neka bude taj plan ¹to mu drago, samo da je podloga! Podlogu treba sebi stvoriti u ¾ivotu! I to se jo¹ mo¾e, jer nije ni¹ta propalo, i jer je on mlad i jo¹ mo¾e da se izlijeèi od tih otrova, ¹to mu grizu ¾ivot veæ duge godine. Bilo mu je, kao da je osjetio jednu svijetlu nit i nove moguænosti, da se mo¾e jo¹ naæi ravnoto¾a, i hodati uspravno, i ne dati se, i prkositi. I dok je minutu prije toga le¾ao u takvoj depresiji, da je i redovnika, koji èita svoj brevijar, osjeæao kao nadmoænu i sreðenu snagu (te bi se bio mogao da baci onom sipljivom glupanu pred noge i da mu obujmi koljena i da se ispovjedi, kako je on ocoubica i hijena, koja krade mrtvaèku zlatninu), on je sada osjetio u sebi nadnaravnu snagu posrknuv¹i mlaz noæne rosnate promaje punim pluæima i nekom imaginarnom tjelesnom dubljinom.

Izmeðu vagona lajali su toèkovi i zvonili vijci vagonskih pladnjastih pufera, varnice su vrcale u rojevima i kao vatrene niti vijorile zrakom. Èaðavi te¹ki gvozdeni lanci, zubate kuke i ¹arafi, sva ona paklena ma¹inerija zjala je tako inkvizitorski crna, tako pakleno èaðava, da se doktor umoran i neispavan, kao fasciniran, zagledao u crno lajavo ¾drijelo, u kome su vrcali konci iskara.

U taj je èas osjetio svu masivnu, teretnu glomaznost ¾ivota, i to, kako je on sam suvi¹e nemoæan i prenesposoban, da bi u svemu tome te¹kom i primitivnom mogao da pobijedi i da prkosi. Osjetio je neku perverznu ugodnost, koja se raða u bolesnicima, kada im zgnjeèeni zglob zamataju u mekane povoje, i pomislio je na to, kako bi mekano i toplo bilo sklopiti oèi i zauvijek nestati. A stvar je izgledala na jedan korak blizu, i smrt se prièinila doktoru Walteru vrlo jednostavnom i logiènom. Kako se zagledao u onu tamnu i lajavu crnu rupu pod svojim nogama, prièinilo mu se, kao da se iz tmine, odozdo, ispod vagona, penje gore na daske platforme neka te¹ka crna pojava i nikako ne mo¾e da se ispne gore, nego ga vuèe dolje, meðu kotaèe.

Osjetio je doktor jasno, kako ga je ne¹to crno uhvatilo za nogu, te ga vuèe, vuèe, sve jaèe, i on se obim rukama prihvatio za masnu èaðavu ¹tangu i posljednjim se naporom volje opro, da se ne stropo¹ta u onu crnosivu masu i samljevenu krvavu ka¹u, koja bi se slijedeæi tren cijedila po traènicama uz tu¾ne crne rakite opaljene munjama. U onaj èas, kad se istrgnuo crnome i udario ga petom, osjetiv¹i o¹tru bol u no¾nome zglobu, njemu se prièinilo, kao da je vidio ko¹tunjave ruke svoga oca, kako ma¹u zrakom, i oèevo blijedo lice, ¹to je na èas kao fosforom obasjano zasjalo i ugaslo duboko dolje pod vagonom. Sjetio se umiruæeg oca i bilo mu je te¹ko. Reski se fiæuk parostroja razlijevao po tmini. Makina se u tupim krivuljama zmijuljasto svijala s dugim crnim vozom uz mraène okomite stijene tik uz prugu; sa soptanjem se stroja stapao mukao ¹um vode, ¹to se valjala silna i crna uporedo s rasvijetljenim vagonima.

Stari Walter, ¹ef stanice, umro je oko tri poslije podne. Sin ga je sam oprao, presvukao u najbolju paradnu odoru (koju je stari dao sebi skrojiti za preuzvi¹enu audijenciju, kada se bio spremao samome ministru), spustio platnene zavjese u sobi i zapalio dvije lojanice. Zujale su muhe u ljetnoj polutmini, rasvijetljenoj ¾utim sjajem svijeæa, i poèela je procesija staniènog osoblja, strojara, strojarskih ¾ena i djece, i nosaèa u opancima i modrim ko¹uljama s limenim brojkama na grudima.

®ene su plakale poluglasno, jer je pokojni gospodin ¹ef bio dobar èovjek; ¹kopio je svima kokote, pisao molbe, posuðivao novce, cijepio voæke po stra¾arnicama uz prugu, i personal ga je cijenio i po¹tovao. Ljudi su dolazili, ¹kropili mrtvaca struèkom ru¾marina namoèena u srebrnoj èajnoj posudi. Krstili se, molili i kleèali, a onda se èulo, kako im te¹ki i umorni koraci i okovana obuæa muklo odzvanjaju na drvenim stepenicama. Doktora je boljela glava od pro¹le probdjevene noæi, i on je sjeo na verandu i zagledao se umorno niz s vu cestu i kro¹njate dudove; gu¹ilo ga u grlu od neke njemu potpuno neshvatljlve duboke tuge.

Prijeko u krèmi svirali su cigani i èula se harmonika i cimbal, tamo se slavila rudarska svadba. Pratili su rudari mladence na stanicu i zastali na momenat u krèmi, pak je onda krenula povorka okiæena dugim crvenim svilenim pantljikama i umjetnim cvijeæem i zlatnim kristalnim bobicama u ru¾marinu na klobucima.

Svi su bili pijani, plebejski su poigravali i ciktali, te se malena èekaonica u prizemlju napunila cike i harmonike, i sve je izgledalo odvratno i glupo, kao sastavljeno i iskonstruirano od neke te¹ke ljepljive tvari.

Èekaonica ta stradala je u oktobarskim danima osamnaeste. Zidovi su bili rasparani brazgotinama tanadi, okviri prozora popaljeni i pocijepani, okna zabijena limom i papirom; sve je bilo vla¾no i zaudaralo po kreèu i mortu. U onom musavom paklu meðu zidarskim ljestvama, jarcima skela i kablovima vapna, gdje je pijesak ¹kripao pod petama, stali su pijani rudari da igraju bijesno svadbeno kolo, i cijelo se stanièno zdanje potreslo od mukle grmljavine; a onda je sve utihnulo kao presjeèeno. Bit æe da je netko rekao pijanoj svadbi, da u prvom katu le¾i mrtvac.

Potrpali se rudari u veèernji voz i otputovali, pao je suton i èula se daleka grmljavina. Spremalo se na ki¹u. Sjetio se doktor svoje meblirane sobe u gradu, u onoj antipatiènoj blatnoj trokatnici, gdje se uvijek èuje isto tako mukla grmljavina praznih baèava, jer je u pivnici veletrgovina vinom, te èitava zgrada vonja po kiseljkastim sokovima patvorenih piæa. - Tako je! To je to! Tako æe se on sada vratiti u svoju mebliranu sobu i slu¹ati grmljavinu baèava, a dopodne pisati cedulje uvijek istih ili uvijek sliènih bolesnika, koji se njega savr¹eno ni¹ta ne tièu. Stajat æe po operacijama, i dok se na operacionom stolu tresu krvavi bubrezi i crijeva pacijenata, on æe gledati kroz prozor tramvajsku liru, kako klizi po ¾ici, i slu¹ati glasove kolportera na ulici. To æe biti sve! Slava mu budi i dika! A onda æe i on leæi u svijetlu ¾utih lojanica, sklopiti ruke i ¹kiljiti ispod lijevog oka; ljudi æe dalje plesati na svadbama i svirati harmoniku. Grmjet æe, padat æe ki¹a, pijukati lokomotive, i sve æe ostati isto. Glupo. Golemo. Neshvatljivo. Poslije jake ki¹e, ¹to je bila u predveèerje udarila sa crnim oblacima i gromovima, razvedrilo se i razlila se mjeseèina. Isprala je ¾itka svijetlozelena tekuæina sve uvale i vododerine, i zemlja je zaronila u poplavu bujne soènosti kao mlada breða kobila. Zagnjurila se zemlja duboko u biljurnu mjeseèinu; potopila svoje te¹ke masivno izvajane obline negdje na modrim dnima i sjenama, i samo se na srebru povr¹ine lelujale plohe ¹uma kao zelene grive, po kojima se cijedila fosforna ki¹nica i svjetlucala.

Svijetla na stanici sjala su naranèasto jasno, tek na rubu ne¹to zakrvavljena gu¹æim boleæivo zapaljenim rumenilom, koje je obasjavalo sve predmete u prozornim staklenim kvadratima bolesnim groznièavokrvavim svetokrugom kao u spektru. Nad jablanovima i oranicama pu¹ili se gejziri bijelih oblaka u nebotiènim vertikalama. U nerazmjeru spram tih visokih maglenih okomica, protkanih vrtoglavom jurnjavom zvijezda, tamnosmeða slabo ustalasana kora zemlje raspuzla se u beskrajnu vodoravnu crtu, na kojoj su se sve stvari, i pruga s rasvijetljenim stanicama, i mjeseèinom okreèeno seoce s baroknom crkvom, spljo¹tile do nevidljive siæu¹nosti.

Daleko nad brdima, na obzorju, sijevalo je bezglasno. Ljeto je bilo rano, lipe su ocvale, a u golemom moèvarnom krugu kreketale su ¾abe u korovima, kao ¹to to veæ biva po moèvarnim panonskim stanicama, poslije ki¹e, na mjeseèini. Osjeæao se vonj zemlje, a ugljen, ¹to su ga izlopatali iz utrobe praznog vicinalnog parostroja, pucketao je vla¾no i cvrèao natopljen ki¹om. Da bi na èas odahnuo od sumorne mrtvaèke sobe i te¹kih dogaðaja popodnevnih, iza¹ao je doktor Walter pokraj staklene stra¾arnice skretnièara i semafora van na prugu. Tu na ravnoj pruzi, na beskrajnom zelenom bedemu, posutom tratinèicama i modrim zvonèiæima, na toj beskrajnoj liniji traènica, ¹to se gube meðu akacijama i jablanovima, tu je protekla mladost doktorova. Deset punih godina le¾ao je u sjeni tog ¾eljeznièkog nasipa, slu¹ao kravlje klepke i èeznuo u svojim gimnazijskim depresijama i oèaju i jalovim samoæama za veæim i intenzivnijim ¾ivotom.

A sada eto i to je prerastao i sada u sivom ¹pitalu, gdje se pu¹e smrdljive juhe i opatice ¹ume èislima i krstovima, sada tamo ¾ivi taj takozvani veliki i intenzivni ¾ivot. Tu se na toj pruzi ¾derao i klao godinama s Marijanom, sinom mesara i krèmara pod dudovima, ima li boga ili boga nema? A Marijan je postao ratni sveæenik, i on je sastao toga feldkaplana s revolverom o bedru, ratobornog, kao da je roðeni ratnik i oficir; taj mu je isti Marijan govorio o javnim ¾enama i kelnericama jezikom pravoga konjanika, mesarskog sina, s ostrugama i browningom, kao brutalan ratnik, koji ratuje po jamama i tvrðavama veæ duge godine.

Sjetio se toga suhonjavog ¾utog dugonje, s tananim beskrvnim usnama i neugodno namre¹kanim vjeðama i podoènjacima, sa ovalno izglodanim prednjim zubima, i toga se sjetio, kako se taj Marijan spremao za neotomistièku filozofsku tezu, na jedan motto iz enciklike Leona Trinaestoga "Aeterni Patris" od godine 1879. - A eto, gle, od toga se neotomista idealnog izrodio pijanica feldkurat, koji nosi revolver o bedru, govori struènjaèki o ¾enskoj robi i pokapa mrtve vojnike kao da broji poderane prazne vreèe. Tvrd je ¾ivot! Tvrd je ¾ivot! Iz svega toga te¹koga hodanja u zelenoj polutmini isticalo se plastièno samo to, da je ¾ivot tvrd, i da je te¹ko i primitivno ovako ¾ivjeti. - On nije izrastao ni u ¹to vrijedno, i sve to "njegovo" nije nikako arhitektonski svladano. Sve su to jo¹ uvijek trudni uzdisaji i gorèine umornoga èovjeka, koji hoda, hoda, pun pro¹lih stradavanja, okrutno ravnodu¹an spram svega, pa i spram krvave rezultante svoga najintimnijega i roðenoga najunutarnjijega "ja".

Zaustavio se daleko vani, u onoj mlakoj zelenoj glicerinastoj rastopini mjeseèine, i do¹lo mu je da digne ruke i da zajaukne kao pseto; ali se postidio i te¹kim se korakom vratio natrag na stanicu. U bijeloj svjetlucavoj rasvjeti, kao polivena èudestvenom esencijom rastopila se paklenost crvenoèaðavog zdanja stanice i smrdljivih magazina obijenih te¹kim re¹etkama, i tako se sve prièinjalo za èitavu skalu sno¹ljivijim i mekanijim.

Nije sve izgledalo tako oèajno beznadno kao danju, kada pali reflektor ljetnoga sunca i kada loèu vodu prljavi teretni vozovi s transportima dasaka i debelih crnih svinja. Bio je tihi zeleni mol, i netko je na dnu stanice kod skretnica mahao svjetiljkom. Zastao je tako doktor i zagledao se u ove traènice i u ove svjetiljke. U onu crvenu staniènu zgradu iza lipine kro¹nje, gdje u prvome katu iza zavjese le¾i njegov otac, pokriven bijelom mrtvaèkom ponjavom. To je njegov roditeljski dom, ta stanica, i sada æe otputovati za koji dan, i nikada se vi¹e ne æe vratiti na taj komad zemlje. A ipak, ne æe na toj stanici ostati pokopani samo sanduci s kosturima njegovih roditelja, nego i dvije treæine njegova ¾ivota, po tim magazinima i po tim verandama. ®ivot, koji se jo¹ nije ni razlistao, a veæ jedva tinja u gnjiloj i bolesnoj rezignaciji, bez goriva i bez plamena. Izmeðu dva masna, uljem i katranom polivena pru¾na praga, puzala je velika krastaèa i htjela je da se popne preko mamutskih te¹ko okovanih traènica na glavinu skretnice. ®aba se napela da se prebaci preko traènice, ali je pala nekoliko puta i onda se vratila natrag do toploga ugljena, ¹to se pu¹io i izgarao u zagasito krvavim pjegama.

Osjetiv¹i strani topli elemenat, jadna je ¾ivina izgubila smjer i u bezglavoj panici stala da vrluda u velikom prostoru izmeðu pragova nasutih ¹iljastim kremenom i hrpe goruæeg jo¹ ugljena. To se oèajno tra¾enje izlaza, penjanje preko traènica i padanje i nenala¾enje smjera ponavljalo dugo i ustrajno; doktor je stajao nad ¾abom i gledao tupo u taj proces. Gadilo mu se to ¾ablje pla¾enje, a opet je osjeæao, da je ta krastaèa na mjeseèini ozbiljna i krvava stvar.

Popela se bila ¾aba konaèno na prvu ¹inu i plazila je ba¹ preko svjetlucave cakline, kada je iza doktora duhnula silna vjetrina, i on se instinktivno bacio ustranu, zapeo za neku skretnièku preèku i tako se stropo¹tao na topao ugljen i ¾eravicu. ®ivo o¾e¾en na lijevoj podlaktici, on se trgnuo i odskoèio, kad su se od sveèano rasvijetljenog ekspresnog voza, ¹to je protutnjio kroz stanicu, pu¹ili jo¹ samo bijeli oblaci dima nadrasvijetljenim paralelogramima i¹aranim crvenim pjegama, a po stijenama magazina odzvanjao rezak fijuk lokomotive na drugom kraju kolodvora kod semafora. Doktora je ¾estoko peklo na laktu, gdje mu je bilo progorjelo sukno, i sve je vonjalo po paljevini. ®abe je nestalo bez traga. U sobi gore bilo je sparno. Kao da se poèeo osjeæati neugodan vonj mrtvoga mesa, te je doktor otvorio oba prozora. Od lupe stakala i ¹uma platna zavjesnog prestra¹ile se ptice u kro¹njama, ¹to su intenzivno obasjane svijetlom svjetiljke stajale pred prozorima u ¾uækastoj rasvjeti; razlio se oèajno izgubljeni cvrkut i lepet krila u tmini, a onda je bila duga ti¹ina.

Leptir je jedan uletio i kru¾io nad mrtvaèkim svijeæama i èulo se, kako bijesno bije èitavom nadnaravnom snagom svog organizma o strop i o ormare. Dolje u prizemlju tuckao je morze. Na noænom stoliæu pokraj mrtvaèeve postelje, na crvenoj svilenoj papuèici op¹ivenoj ¹koljkama isedefnim pu¾iæima, blistao je starinski zlatan sat. To je bio onaj isti sat, koji je pro¹lu noæ muèio doktora u vagonu èitavim kompleksom nezdravih ideja o kraði i o kriminalu.

On je ustao, i kao uspavan, gotovo ¾mireæi, najbr¾om kretnjom, ¹to je uopæe bila moguæa, uzeo sat, napipao pod mrtvaèkom bijelom ponjavom d¾ep od bluze, spustio ledeno klizavo zlato u prazninu d¾epa i vratio se natrag do stola, a srce mu je tuklo u grlu. Tamo je onda klonuo i dugo mislio o tome, ima li sve to smisla i nije li to sve bizarna neka smije¹nost i pretjerana neurastenièna glupost?

- Jer sigurno je to, da taj sat ne æe ostati u mrtvaèevom d¾epu. Ukrast æe ga nosaèi, ili podvornikovica, ili stolari, kada sjutra donesu lijes, i mnogo bi pametnije bilo, da ga on uzme k sebi, da se sabere, da uredi neke atvari, da obavijesti rodbinu, da brzojavi, neka mu ¹ef produ¾i dopust, da napi¹e neka potrebna i va¾na pisma, da se makne, da ne gnjije tu kao na smrt bolestan. Tako je ustao i po¹ao do mrtvaca, uzeo opet sat natrag iz d¾epa i postavio ga na crvenu papuèicu op¹ivenu ¹koljkama, gdje je bio prije toga. U taj mu je tren palo na um, da bi najmudrije bilo da legne pa da se temeljito ispava. Okrenuo se da poðe do ormara, da u¾me rubeninu za noæ, kada je netko pokucao, kratko i energièno. - Naprijed! Bio je to Viktor Kunej, sin staniènoga nadstrojara, doktorov drug iz djetinjstva, kada su jo¹ praækama razbijali stakla po magazinima, postavljali kamenje pod lokomotive i igrali ¹ah u sjeni akacija uz prugu. Taj je Kunej bio pred maturom baèen iz gimnazije zbog politike, a poslije se i nisu viðali nego su tek èuli od vremena na vrijeme jedan za drugoga.

Èuo je doktor za Kuneja jo¹ kao vojni medicinar, dodijeljen galicijskoj ku¾noj bolnici, da taj Kunej ratuje u Krasnoj Gvardiji od Urala do Aserbejd¾ana i da je bio dodijeljen nekoj delegaciji, koja je pregovarala s austrijskim generalima negdje u ju¾noj Ukrajini, i tamo su ga vidjeli znanci i razgovarali s njime. Kolao je glas, da je on s tim generalima kod zelenoga stola razgovarao izazovno kao s ordonancima i da ih je tukao dijalektikom kao neznalice i obiène nepismenjake. Poslije sloma Austrije èitao je u nekoliko navrata, da je taj Kunej uap¹en, a eto, sada je pokucao i stupio u sobu. Kunej je bio èovjek ko¹tunjav, slabokrvan, blijed i upalih obraza, tako da su mu se jasno zapa¾ale mi¹ièave laloke kao nabrekle nad gornjom èeljusti. Jaka èeona kost nije bila suvi¹e otvorena, ali tvrda i markantno ¾ljebasto izboèena odavala je jaku volju i tvrdoæu znaèaja.

Kunej je bio jedan od onih na¹ih ljudi, bujne, crne, èetinjave kose, opore ko¾e i zdravoga zubala, kojima je kostur graðen tvrdo i prkosno, a temperamenat bujan, prejak i agresivan. Dvije godine mlaði od doktora, Kunej je Waltera mlatio kao bijesan, i u pitanju baruta za pi¹tolje i flobertice, poslije u prvim ljubavnim zapletajima, razrednim sukobima, dugovima, Kunej je bio pokretaè i inicijator sviju njihovih pothvata. Rukovali se i poljubili. Cjelov im je bio iskren te je ispao pomalo dug i nekako sveèan. Kunej je po¹ao do mrtvaca, otkrio ga i dugo se zagledao u onu zelenkastu masku, koja se oko nosnica i sljepooènih plitica veæ la¹tila vo¹tano i nadnaravno. Onda se vratio do stola, sjeo i zapitao doktora, ima li ¹to za piæe? Sjetio se doktor, da veæ puna dvadeset i èetiri sata nije zalo¾io ni mrve, i da æe i to biti jedan od razloga njegovu umoru.

Iza¹ao je u smoènicu i donio neko suho meso, pergamentom zatvorenu staklenku kiselih krastavaca, te zapeèaæenu bocu stare rakije. Jeli su i pili; ovi su se kiseli krastavci s rakijom dobro slagali, i tako su razgovarali o pokojniku, kako ih je vozikao na motoru po pruzi, kako je bio dobar èovjek, i èitava se rana mladost tih djeèaka rasula po mrtvaèkoj sobi, gdje je vonjalo po uvehlom cvijeæu, suhom mesu i rakiji, kao na karminama. A poslije, kad se ¾ganica razlila ¾ilama, rijeèi su im sve dublje i dublje svrdlale u ¾ivotno gradivo, i oni su poèeli raskapati po tim naslagama dogaðaja, odnosa, pitanja i èe¾nja sve neposrednije i sve silnije. Pucali su tu veliki i beskrajni izgledi i ¹irile se dimenzije sve veæe i veæe, i dva se druga izgubila pod bezgraniènim kupolama uspomena kao dva djeèaka pod vedrim nebeskim svodom.

Bila su to dva mozga sagraðena od dviju potpuno opreènih tvari. Dva znaèaja, dvije naravi i dvije sudbine, koje su potekle iz ove provincijalne stanice kao iz mutnoga izvora prije mnogo godina, da se probijajuæi kroz velike ¾ivotne daljine i komplekse opet sliju u jedan tok intimnih i sudbonosnih dogaðaja. Doktor Walter osjeæao je unatrag nekoliko godina kao najveæi nedostatak svoga vlastitoga ¾ivota to, ¹to nije u njemu postojala nijedna stvar, nijedna misao, nijedan predmet, da bi on o njima imao precizno odsjeèenu predod¾bu i neko tvrdo stalo¾eno znanje. Bile su to u njemu sve same razderane mo¾dane krpe i sjeæanja, namoèena u tekuæu rastopinu nekih takozvanih intuitivnih slikovitih poimanja, ¹to su se razlijevala uvijek u ¹iroke maglene i neodreðene obrise, te se nikada nije moglo toèno i golo odrediti: ovako jeste, a ovako nije; nego je sve bilo istodobno i - da, i - ne, i - moguæe da, a moguæe i ne! Da!

Postojalo je duboko negdje u doktorovoj liènosti zakopano osjeæanje istinitosti, ali to on nije mogao nikada izraziti ni sebi ni drugima, te svoje unutarnje spoznaje istinitosti. To je on osjeæao u sebi na svome dnu, tu svoju stvarnost, golemu i neshvatljivu kao sumrak, u kome se stvari gledaju, ali ne vide. Pa kada bi se i dogodilo, da je on te svoje istinitosti htio da primijeni u ¾ivotu, onda mu se ¾ivot prièinjao mnogo te¾im i mnogo veèim i problematiènijim, a dokazi njegove istinitosti izgledali su mu tako ¹upljikavi, spu¾vasti, neodreðeni i jadni, da on nikako nije mogao da zahvati u stvarnost i uvijek je ostajao izvan onog pojasa, koji bi bilo potrebno pregaziti prije svake djelatnosti.

Iz toga su se pasiviteta onda raðali nemiri, nespokojna grizodu¹ja i bolesno trajno glodanje samoga sebe iznutra, a sve se stalo¾ivalo u ljenivu zlovolju i besciljno lunjanje, nad kojima su le¾ale kao kamenje silne i sablasne kolièine praznoga i izgubljenoga vremena. U toj se dakle razdrtosti bjesomuènoj kao otrovna vulkanska para isparivala dosadna i negibljiva trajna sumnja u sve vlastite liène sposobnosti, skruæivalo se bolno osjeæanje bespomoænosti i nepokretnosti, i prerez kroz samoga sebe izgledao je doktoru u njegovim autoanalizama bijedan, tako neizrecivo bijedan, da mu je bilo da zaplaèe nad samim sobom. I veèeras, kada je prièao Kuneju o svojim dubokim krizama: o oèevom starinskom zlatnom satu, ¹to tamo sja na zlatnoj papuèici, o svojim mutnim kriminalnim maglama, koje osjeæa u sebi i koje onaj debeli fratar u vagonu pro¹le noæi, naravno, nije mogao da pojmi, o bolesnoj krastaèi na traènicama, koju je pregazio ekspres, on je toliko patnièkog osjeæaja ulio u ove ispovijesti, te mu je glas bio tih i jedva èujan, i tako se èinilo, kao da ga zagrcavaju suze. Kunej je otprije jo¹ poznavao te nastranosti svoga druga, ali mu je takvo ekscentrièno do¾ivljavanje uvijek izgledalo pomalo kao bolesno i knji¾evnodekadentno, dakle, daleko i tuðe. Jer Kunej je jo¹ u gimnaziji, èitajuæi velike materijaliste osamnaestoga stoljeæa, mislio o tome materijalizmu, kao da je taj materijalizam vrsta nekog protestantskog, luteranskog pokreta, u koji se treba svrstati kao borac i protestant u veliku jednu èetu, i tu svoju koordinaciju u velike redove materijalistièkih legija treba shvatiti vojnièki stegnuto i pokoravati se pravilima i intelektualnim vje¾bovnicima.

Taj mu je materijalizam izgledao genijalnim novim matematièkim ud¾benikom, i on je mislio, da u te formule treba vjerovati od devetnaestog do dvadeset i drugog stoljeæa, kao ¹to se vjerovalo od devetog do trinaestog stoljeæa u Sveto Pismo. To je jedan nazor o svijetu i sistematski istesan pogled na ¾ivot; do posljednjega treba povjerovati u njegove formule i vjerovati kao da vjeruje¹ do posljednje konzekvencije.

- Jer stvar je jasna kao kristal. Sve le¾i na ekonomskoj podlozi, to je jasno. Ekonomska podloga znaèi stvaranje i razmjenu robe. Roba se najprije zamjenjuje za Robu. To je najprimitivnije stanje civilizacije uopæe. Iks Roba - Ipsilon Roba. Ali Iks Roba se ne zamjenjuje samo za Ipsilon Robu nego i za Alfa Robu, Beta Robu, Gama Robu i tako dalje. Dakle je alfa, beta, gama, delta jednako iks.

Sve se svodi na Iks Robu i mjesto Iks Robe uzima se "Zlato", "Aurum". Tako nastaje Muneta, i sve historijske civilizacije, deset hiljada godina unatrag do dana dana¹njega, sazdane na Moneti, civilizacije su nedostojne ljudskog dostojanstva. Èovjek danas vi¹e nije na tako niskom stupnju te bi trebao da podnosi nad sobom vladavinu tako mrtvog predmeta, kao ¹to je novac. Dakle formule optjecaja monete i Robe: Roba-Moneta-Roba, i obratno Moneta-Roba-Moneta, to su kljuèevi za shvaæanje dana¹njega zamr¹enoga ¾ivota. Jer onaj momenat, èim u drugoj formuli optjecaja Robe: Moneta-Roba-Moneta postane Roba Radnom Snagom, znaèi da je Moneta, po¹to je pro¹la kroz Radnu Snagu, narasla do Profita, dakle formula Moneta-Radna Snaga-Profit znaèi, da moneta mo¾e da naraste do Prafita samo u onom sluèaju, ako joj poðe za rukom, da cijenu Radne Snage snizi ispod ekvivalenta.

Ta je formula jedna od osovina historijskih, kao ¹to su Krist, Kolumbo, Kopernik bili prekretnice i osovine historijsklh poglavlja, i sve ovisi o brzini, kojom æe se ta formula ra¹iriti do subjektivne svijesti po èitavoj zemaljskoj kugli. Onoga dana (pojam toga dana treba shvatiti u biblijskom, dakle vremenski neodreðenom smislu) sve æe biti rije¹eno! Nepokolebljivo i sigurno povjerovao je mali i naivni gimnazijalac Kunej u tu marksistièku formulu, i ona ga je bacila iz gimnazije u zatvor i njegovu ¾ivotu dala jak romantièni zamah, koji ga je kao vjetar zavitlao od Lavova do Krasnojarska i od Èeljabinska do Bajkala, od Moskve do Arhangelska i Berlina, kao varnicu i goruæi iver novih po¾ara velike evropske meðunarodne kataklizme. U njemu nije bilo sumnje. Kunej je intolerantno mrzio sve mozgove i sve dokaze i sve ljude glupane, kojima se kli¹eji njihovih pogleda ne bi podudarali s njegovim betonskim, tvrdim, na traverzama dvadeset i pet proljeæa mlade logike konstruiranim sistemima. Èitav ¾ivot ove na¹e panonske Mezopotamije izgledao je Kuneju tako mekanim i gnjilim, da je imao osjeæaj, da se od toga ¾ivota dade izmodelirati "u dvadeset i èetiri sata" sve, ¹to se hoæe. - Preorati treba te na¹e podmukle moèvare kao jednu veliku farmu, postaviti po vodama elektriène centrale, rasvijetliti zemlju sa sedam milijarda volta, sazidati goleme aerodrome, na kojima æe pristajati leteæi strojevi zrakoplovne linije Velebit-©angaj-Peking-London i zrakoplovne linije Helsingfors-Kartaga-Kongo! Raditi treba, raditi! Kunej je duboko osjeæao temeljno protuslovlje na¹ega malograðanskoga, bijednoga, provincijalnoga ¾ivota s tim meðunarodnim i velikim evropskim pitanjima i projektima, i bjesnio je na taj na¹ zaspali domaæi dosadni ¾ivot iz osamdesetih godina pro¹loga stoljeæa, kada su jo¹ knjige bile pune staromodnih drvoreza, a parostrojevi zdepasti s pladnjastoplosnatim dimnjacima, kao lijevci starinskih mlinaca za kavu.

On je mrzio tu bla¾enu, pospanu idiliènu zemlju, gdje se po krèmama sa mnogo straha jo¹ i dan dana¹nji govori o mrtvim razbojnicima, koji su èekali "¹ezdeset i treæe godine na po¹tansku dili¾ansu pod tim i tim mostom" a po stropovima salona u takozvanim boljim kuæama namaljani su ¹tigleci i crvendaèi na granama okiæenima narodnim trobojkama.

Gospoda ma¾u mustaèe briljantinom prst debelo i oblizuju se poslije ¹pricera, podrigujuæi se u basu, a gospodiène "maèki sliène" èitaju gnjile i pljesnive knjige, u kojima se ljubav rimuje na ubav i èesma s pjesma. Jede se panonski opasno dan i noæ; pite i pohanci, palaèinke i gibanice i kosano meso, peèeno meso, krvavo meso, meso; rokæu svinje, klokoæe vino po pivnicama, muèu krave pod mesarskim sjekirama, sviraju harmonike, zvone zvona po crkvama, ¾ivi se idilièno, kao da se sanja i kao da ne postoje istodobno kristalno jasne formule o Moneti, o Robi, o Profitu i o materijalizmu. - A inteligencija? Kakva je to inteligencija? Tu i nema inteligencije! Tu nikada nije ni bilo nikakve inteligencije! Kakva je to inteligencija, da je ðavo ¹to prije odnese! Debeli popovi, koji za sebe sentimentalno govore, da su slabije plaæeni od proletera i da su oni zapravo proleteri, a vuku puna teretna kola bra¹na, i butina, i lukna, i desetina, pa neki glupani, ¹kribenti petolizi, i gnusni ¹treberi èinovnici, a ne knji¾evnici! I politièari mad¾aronski, koji su prodavali narod pe¹tanskim magnatima i feudalcima, kao ¹to ga danas prodaju suvremenim politièkim boljarima, i koji æe ga sjutra prodavati u drugoj konjunkturi i samom neèastivom, samo da zvone cekini i ordenje! Oh, ti na¹i novopeèeni veliki ¾upani ad hoc, sa svojim prefaranspartijama karta¹kim i jakobinskorojalistièkim ideologijama, ti na¹i bezbo¾njaci-rimokatolici u jednoj te istoj osobi, zar je to neka inteligencija? Ljudi, kojima je jedna zga¾ena ¾aba problem. Sentimentalni lijeènici, koji ne znaju ¹to zapravo hoæe. Sve to treba baciti na smeti¹te kao staro smeæe! Stoji tako Kunej po pet stotina i peti put pred crnim gomilama i govori ljudima pluga i tvornice, kako su ih kao marvu nagnali da se kolju, i kako su svemu krivi bankari, generali i ministri! Govori o automobilima, o izvoznicama, o Berlinu, o Parizu, o Moskvi. O tome, kako smo bili austrijanski robovi i kako su Srbi bili pariski robovi i lutke, i kako se ni danas nismo oslobodili, jer da se ne radi o tome, da li novine pi¹u, da smo slobodni ili ne, nego o tome, jesmo li bogati ili su nam kese prazne, pak prodajemo svoju radnu snagu; a o tome novine uopæe ne pi¹u.

Govori narodu o tome, kako treba uni¹titi veleposjed, centralizirati sve banke u jednu narodnu banku, organizirati sindikate, zemlju dati seljaku, a tvornice radniku, i govoreæi tako on ima osjeæaj, kao da dr¾i u ruci ruèice pluga i da plu¾i. On je stjegono¹a i zabada zastavu novih orijentacija ovdje u ovoj zaspaloj staromodnoj kraljevini, gdje vise limeni Kristu¹i na raskr¹æima, i gdje se u vrijeme petkontinentalnoga Spartakusa slave vatrogasne sveèanosti s vatrometom i tamburicama. Veæ je bila kasna noæ, a razgovor se u mrtvaèkoj sobi nad truplom pokojnoga ¹efa stanice jo¹ uvijek kretao oko jednog te istog pitanja: mo¾e li se ¾ivot pretvoriti u ne¹to drugo, u ne¹to vi¹e i intenzivnije nego ¹to je ovo danas?

Postavljene su bile analitièke teze ovoga na¹ega ¾ivota, ovoga kaosa bezglavoga i luðaèkoga, i doktor je neprestano tvrdio, da tu pojedinac apsolutno ne mo¾e ni¹ta ni da unaprijedi ni da pomogne, ni da ukoèi ni da zaustavi. - On jedino mo¾e da svoj lièni ¾ivot baci na kocku i proigra. A njemu lièno svega je toga dosta, i on je odluèio da se seli. On stoji u dopisivanju s jednom hrvatskom kolonijom kalifornijskom i on æe se iseliti jo¹ ove jeseni i tamo na oceanskoj obali poèet æe da ¾ivi iznova. Za sebe lièno, potpuno odijeljen od svijeta i od kaosa, tamo æe se on preporoditi i odahnuti.

©to da on otpoène u ovim trgovaèkim prevarama i politièkim konjunkturama, kada nije varalica ni trgovac? Tu po ovim na¹im blatnim jarugama teku sive prljave vode, i neki se neukusni gradovi zidaju, s beskrajnim kamenim paralelogramima ulica, rasvijetljenih zelenim plinskim svjetiljkama. Dvokatnice, trokatnice, petorokatnice rastu u groznici novogradnja, a beton, traverze, skele, balvani, zidari, banke, sve to le¾i na putu èovjeka, sve je to ¾ivot, koji tek nastaje i koji se tek sada organizira.

©to æe biti rezultat toga, tko to mo¾e da zna? A njemu kao subjektu nije stalo ni najmanje do tog ¾ivota, koji æe se organizirati pristojno tek poslije sedam ili sedamdeset decenija, a pitanje je, hoæe li i onda? U tom vjeènom tegljenju i ¹kripi teretnih kola, u oblacima vapna i maltera, ¾buke i pra¹ine, politike, automobilskih nesreæa, barova, vinotoèja i samoubojstava, u tome nije ¾ivota èovjeku, koji se najbolje osjeæa u samoæi podnevnoj i ¹umskoj. Njemu treba mora, borove ¹ume, guste sjene crnogoriène, a burze, parlamenta i ¹tampe on je savr¹eno sit, sve je to za njega bespredmetno i sve mu se to neizrecivo gadi. I zato æe se on iseliti i pustiti to sve do vraga! Kuneju je Walterovo gledanje izgledalo malograðansko, sentimentalno, ¾enkasto i jednoga mu¹karca nedostojno. - Jer ¹to je ovo danas? Ovo je jedna neosporna konjunktura prosperiteta. A ¾ivot ekonomski treba shvatiti mehanièki! Postoji dakle ta konjunktura prividnoga prosperiteta! Ali po istom naèelu, kao ¹to na jedan uvis baèeni kamen djeluje gravitacija, tako i na jednu konjunkturu (prividnoga) prosperiteta djeluje gravitacija krize. Onaj momenat, kada pod konjunkturom nestane podloge, raða se padanje, koje kako znamo (po zemaljskim zakonima) raste u akceleraciji devet i osam. Stvar se dakle giba iz prosperiteta u katastrofu, i to je propadanje ubrzano sa devet i osam akceleracije: iz dana u dan mi se u katastrofu strovaljujemo sve br¾e! - I to je matematièki sigurnu. I ekonomska te¾a ima svoju protute¾u i svoju akceleraciju u padanju spram kritièkih zona, u kojima se ljudi obièno pokazuju kao ¾ivotinje nerazmjerno gluplje od koko¹i. To je jasno kao kristal. A u tome svemu biti lirski raspolo¾en i èeznuti za morskim ti¹inama, to nije mu¾evno. Eto, ¹to se to s njime zbiva veæ punih sedam, osam godina! - Iz gimnazije na optu¾enièku klupu, pa u zatvor! Iz zatvora u vojarnu, pa u bolnice, pa u jame, na frontu! Pa opet u ruske bolnice, pa u sibirske zarobljenièke tabore, pa opet u Odesu, na frontu. Onda revolucija, pa s revolucionarnom baterijom opet u Sibiriju; onda revolucija u Evropi, i opet natrag ovamo u zatvore; kakav je to pakleni cirkulus? Te kada gleda ovako natrag na ovih te¹kih sedam godina, veæ i sam misli, kako bi bilo vrijeme, da se negdje smiri i odmori i odahne - neko vrijeme.

Ali gdje da stane? Gdje da se odmori? Eto! I sada ga ganjaju. Izdana je opet tjeralica za njime, i on je do¹ao ovamo da vidi svoju staricu majku, da se ispava kojih èetrdeset i osam sati, jer policija ne zna, da mu je ovdje majka ¾iva! Pa æe onda opet dalje kao Ahasver! To je tako! I tu nema ¹to da se misli! To treba podnijeti! Mora netko i to na sebe uzeti! A o tome, da ovako ¾ivjeti znaèi svoj lièni ¾ivot baciti na kocku i proigrati, o tome nema spora.

To znaèi sa sobom obraèunati! Uzeti spu¾vu i izbrisati se s tablice, kao kad se djeca igraju osliæa pak se bri¹u. Da! I to je te¹ko! Èovjek bi lagao da ka¾e, kako to nije te¹ko. Javljaju se u takvim ljudskim krizama mraèni, subjektivni glasovi sumnje, neki glasovi puni napasti, da se ovdje o ¾ivotu radi, o jednom jedinom ¾ivotu, ali takve se krize nadvladavaju. Jednu od najte¾ih svojih subjektivnib kriza izvojevao je bio prije nekoliko noæi, na moru. Bilo je to u jednom masliniku. Tu u tome masliniku oblijevao ga je - doslovno oblijevao - getsemanski znoj. Stvar je naime bila u tome, da je trebao biti izbatinan. Srknuv¹i gutljaj rakije, stao je Kunej da prièa, kako je to bilo u masliniku, kada je oèekivao da doðu i da ga izbatinaju do krvi. On se bio spustio prije nekoliko dana u kvarnersku kotlinu. Nebo bija¹e mraèno, javljali se prvi cvrèci i cvale su tre¹nje. Buknuo je bio ¹trajk u ¹umskim revirima, planuli su po¾ari, onda stali transporti tesanoga drva u luci; u ¾eljeznièkim je radionicama poèelo isto neko sumnjivo gibanje, kada je pogranièna komanda izdala nalog, da se Kunej uapsi i dobro izmlati.

Na¹ao se netko na demarkacionoj pograniènoj komandi, tko je poznavao Kuneja i upozorio ga, da se ne vraæa u hotel, jer da ga tamo èekaju i da æe ga po nalogu jo¹ ovu noæ istuæi do krvi. Nije se dakle vratio u hotel nego je iza¹ao van, u tminu, na more, i sjeo u jednom masliniku na grebene i slu¹ao jugovinu, kako muklo i duboko tutnji pod nogama.

Èetiri pune godine nije vidio mora, a uvijek se silno zanosio zelenom vodenom masom. More ga je u mislima uvijek ispiralo od opasnog precjenjivanja svoje vlastite liènosti, i on je na moru, zanesen silnim horizontalnim obrisom zemaljske kugle, uvijek osjeæao, kako je zemlja zvijezda, i kako jedan èovjek kao pojedinac na toj zvijezdi ne znaèi savr¹eno ni¹ta. No ovaj put nije bilo mora ni zvijezda; sve je bilo tmasto i crno.

Pjenila se voda bijesno, i u onoj olujnoj tmini, u zapljuskivanju crnih tintastih talasa, sve je izgledalo prljavo i gadno. Kunej je u sebi osjeæao veliko poni¾enje. Kao da ga je netko zgazio, kao da mu je pljunuo u lice, on se svijao na talasu proljetne crne vjetrine i zurio u vodu tu¾no i slomljeno. Sve je bilo razdrto u njemu. Htio je da ustane, da digne ruke i da nadvièe i jugovinu i more, a gutao je gorke sline i borio se sa samim sobom sve do poslije ponoæi. Kada je bio ovdje na Kvarneru posljednji put, onda su topovi grmjeli, a on je u soldaèkoj ¹pitalskoj rubaèi slu¹ao vojnièku glazbu na terasi, rasvijetljenoj ¹arenim svjetiljkama i lampionima. Na terasi su mar¹ali i generali pili skupocjena vina, slavili pobjede i ljubili ¾ene. A on je sjedio na grebenu pod terasom i (bizarne li gluposti, ali koja korist, tako je to bilo) dr¾ao u ruci revolver i borio se u sebi, da opali po onim pijanim kondotijerskim ¾ivinama. Da im poka¾e, on, gladan, bolestan, su¹ièavac, da ima netko, kome se gade i tko pljuje po njima.

Nije onda ni u snu mislio, da je ta kondotijerska internacionala tako jaka. Nije se nadao, da æe se on ovdje na ovim grebenima ¾derati kao bijesan pas, kada ovima mar¹alima i kondotijerima vi¹e ne æe biti ni traga, ali æe zato drugi kondotijeri biti tu i ganjati ga, da ga izmlate do krvi! Kako je to glupo! To je bilo onda, kada je, baèen vojnièkim austrijskim transportom s Kvarnera na zavislanske muèvare, posljednji put bio u Fijumi i tamo se napio kao vreæa. Ekscentriènih li ludorija ima u ¾ivotu! U rulji pijanih pje¹aka, mornara i konjanika (svi izbaèeni iz bolnice u nove skandale i u novu krv kao svje¾e rezerve protiv prodora ruskoga generala Brusilova), napio se on do nesvijesti kod djevojaka, tako da je glasno ridao i tukao od oèaja glavom o pod.

Tamo negdje u jednoj od onih strmih ju¾njaèkih ulièica, gdje su tinjale crvene svjetiljke, tamo je on onu noæ silno osjetio Supila Frana i njegovu beznadnu "apo¹tolsku" koncepciju. (Jo¹ su bili u "ni¾oj gimnaziji, golobradi djeèaci, kada ih je zanijela ta romantièna supilov¹tina te su razbijali mad¾aronska stakla i nosili baklje na bakljadama i politièkim povorkama.)

U pijanom, suludom, ludaèkon, bordelskom bjesnilu, on je onu noæ osjetio sablasnu daljinu od svih na¹ih predratnih politièkih ideala i onaj pakleni oèaj, ¹to znaèi zapravo biti jadan gu¹avi samouk - apostol i samozvanac - predstavnik balkanskih nepoznatih plemena i panièki se krvao znojiti po predvorjima crnih, ukrutnih i cinièkih meðunarodnih kabineta.

U rulji divlje soldateske, ciktanju pijanih djevojaka, zveketu te¹kih konjanièkih sabljetina, on je vidio jasno tog na¹eg "Apo¹tola" kako se znoji u zlatnome predsoblju, gdje stoje nijemi, zlatom op¹iveni lakaji i dr¾e u rukama petorokrake girandole. "Apo¹tolu" su rukavice za tri broja prevelike, ¹tirka mu se na ovratniku rastapa od plebejske panike, gu¹i ga u grudima, i on se svija u paraboli ispod kljuèanice, kucajuæi na zlatnim rokoko-vratima, i kao kljast bogalj ulazi pred lice jednog "velevlasnog" ministarskog fraka.

Crnome fraku, tom odvratnom predstavniku zapadnjaèkih velegradskih banaka i civilizacija, tom plaæenom advokatu meðunarodnih la¾i, toj krvoloènoj bestiji oèi su staklene, brci prosjedi kao otrcana kefica za zube, i èitavo to na¹e "apo¹tolsko pitanje" ne znaèi za toga gospodina meðunarodnoga diplomata savr¹eno ni¹ta: neku ¹arenu, nepoznatu, stranu i mraènu mrlju na balkanskoj etnografskoj karti.

A ipak, onaj na¹ apo¹tolski bogalj prosi za ove pijane konjanike, za ove bijesne mornare, za ove djevojke iz uzanih ulièica, za èitav ovaj jadni i nesretni ¾ivot, za ovo patvoreno vino i smrdljivu kavu i za njega, infanterista bez èina, Kuneja, koji sada kao austrijski vojnik putuje u Galiciju protiv kozaèkih divizija generala Brusilova. Tako je to Kuneju izgledalo onu noæ, kada je tukao glavom o daske bordelskoga poda i glasno jeremijski plakao i naricao. - A ¹to se dogodilo? Pokazalo se, da su sve ove "apo¹tolske" metode zapravo jedine i prave metode! "Apo¹tol" je si¹ao s uma! morao je siæi s uma! Umro je! Morao je da umre! To je jedino logièno, da èovjek ovdje, u svemu ovome, poludi. I ovdje u na¹im bijednim, zaostalim i balkanskim prilikama ne mo¾e ni¹ta drugo da se dogodi nego to! Ili èovjek poludi, ili mu prere¾u grkljan, te di¹e dva-tri dana na cjevèicu; ili krepa od gladi. Sve je crno! Ustane po koji sedmogimnazijalac, s debelim naoèarima, puca po nekakvom austrijskom ili mad¾arskom politièkom manekenu od pilovine. Manekenu iscuri ¹aka pilovine i dalje ostaje na zlatnoj stolici, kao da se nije ni¹ta dogodilo; a sedmogimnazijalac umre za dvije godine od su¹ice!

Javi se koji mladiæ, piskara po provincijalnim novinama, umre! Objasni kome arhimandritu, da je crkva vrsta glupe i suvi¹ne nesuvremene predstave i kazali¹ta! Govori narodu, obustavlja procesije, kamenuju ga! Di¾u se bolesni ðaci, samouci-slagari, jadnici! Kao u bunilu iz te¹koga sna probuðeni govore neke jasne istine, ali ih zatvaraju i okivaju. Stotinu godina na¹i najbolji i na¹i jedini ljudi zvone lancima! - Kako jo ono naivno bilo od njega, ¹to je htio da puca po pijanim austrijskim kondotijerima! ©to je plakao za "Apo¹tolom"! Jer ono nije znaèilo nikakvo rje¹enje! Stvar je ostala ista, kao ¹to je i bila. Premetaèine, policija, detektivi, progoni, zapisnici, sve je to ostalo na vlas isto, kao ¹to jo i bilo. Tko mo¾e da doka¾e, da ove premetaèine i ovi detektivi nisu one premetaèine i oni detektivi?

To, ¹to danas ovim strojem upravljaju neki provincijalni tvgovci ¹ljivama, medenjacima i svijeæama i nepismeni novinari, a juèer su ovim istim strojem upravljali blesavi austrijski baruni i paralitici, ¹to se to njega tièe? On nije bio juèer barun, isto kao ¹to nije danas medièar i ne trguje lojanicama ni gvercom ni politikom.

Juèer i danas on je predmetom progona. Otvorena pisma! Beskrajne istrage, ¹to on misli i kamo se kreæe! Stalna detektivska pratnja! (Koliko samo tro¹e na to? Da to upotrebe na potpore bolesnim ðacima! Da pobijaju nepismenost!)

- Opet su vas tra¾ili - veli mu stanodavka, nervozna gospoða, dobra katolikinja, koja ¾ali svakoga, koga ganjaju. - Tko me je tra¾io?

- Detektiv! - Bili su opet ovdje! - Tko je bio ovdje?

- Detektivi! - Odnijeli su vam opet sve knjige! Razbili su ladice od stola i lokot na koferu! Njima je dopu¹teno razbijati lokote! Da bi ih nesnaga bo¾ja!

- Njima je sve dopu¹teno, draga gospoðo! Sve je njima dopu¹teno! - A koga ðavola ga tra¾e? On im je veæ toliko puta jasno napisao i rekao, ¹to o njima misli! Da su od ovoga ideala na¹e mladosti stvorili najveæi skandal, koji uopæe mo¾e da se zamisli! Da su sve profanirali, ¹to je u ovoj zemlji izglodalo svijetlo i zanosno! Pak ¹to hoæe jo¹ od njega? Hoæe li to, da stane u njihove redove, da se ovjenèa lancem kakvog visokog ordena i da sjedi u dvadeset i drugom fijakeru ¹panjolske povorke? Da stane pisati èlanke, kako je sve to, ¹to oni rade, dr¾avotvorno i mudro? Idioti prokleti! Strojevi glupi! Èovjek ne mo¾e ni da pljune, da ne bi pljunuo na kakvog detektiva ili poltronsku kakvu krastaèu!

A tako nije samo s njime nego sa svima mu znancima i prijateljima. Jedan mu se javio glasnikom iz nekog oèajnog gorskog sela, gdje medvjedi mumljaju, sedamdeset i sedam kilometara daleko od prve stanice po¹tanske. Ne smije da pi¹e pisma, ne smije da ¹eæe, i pet puta na dan treba da se javlja na ¾andarskoj postaji! A jedan, koji je bio toliki romantik i glupan, da je prolio dvije litre svoje roðene krvi na Balkanu, taj sjedi u okovima od prvoga dana, kako smo se probudili u ovoj zemlji.

I drugi mu intimni drug sjedi ranjen i izbatinan u kazematama, a su¹ièav je jo¹ iz austrijskih kazemata! I toliki drugi, beskrajni, bezimeni! Zatvori! Vjeèni zatvori! Od najranije mladosti do dana dana¹njega, uvijek samo zatvori! I ¹to je èudno u toj historiji, to je to, da uvijek isti ljudi zatvaraju, a isti su zatvoreni! - To i nije èudno! To je prirodno! To su dvije klasne linije, a ostalo sve je samo la¾ i dekoracija! Tako je Kunej sebi razbijao glavu u onom masliniku, i sve to u Kuneju nije bilo neko odreðeno razmi¹ljanje, nego se sve talasalo u njemu kao uskipjela crna jugovina pod nogama.

I hotel, u kome titra lojanica i plaze stjenice po zelenom zidu, i ona mesarèina oficirska, koja je biljarila u kavani sa sabljom i ostrugama (ljudeskara, medvjedina, tamo se kao nevino igra crvenim i bijelim biljarskim kuglama na zelenom suknu, a tu hoæe da ga izmesari do krvi), i ti èempresi crni i masline, ¹to ¹ume i tajnovito se svijaju kao detektivi, i crno, debelo more, sve se to elementarno talasalo i prelijevalo u Kuneju kao potop i poplava.

Istodobno osjeæao je on duboku i iskrenu potrebu, da tu buru i talasanje nadjaèa, da ispliva iz svega toga, da se dohvati neèega, ¹to je tvrdo, pouzdano, logièno. Do neke formule, do neke konstatacije, do odu¹ka iz ove astme, koja mu je legla na prsa kao da æe ga zagu¹iti. Goli se kr¹ velikih kamenih gromada u tmini lomio u jakim obrisima, kao glacis golijatske silne tvrðave, i one crne baterije na pograniènoj crti, i oèaj pogaslih svjetionika na golom kamenu, i ¹um tamnozelena mora, sve se to pritajilo do neugodne kriminalne tajnovitosti, onu noæ.

Mrtva luka, s lancima, s napetim jedrenjacima, ¹to su ¹kripali na talasima, crnomodre, zelenkasto isprugane ¹iroko-akvatinte, ¹to su se razlijevale na svijetlu dalekih munja, pa onaj rasvijetljeni hotel u noæi, sve se to prièinjalo odurnom vizijom, kakvu je mogao da zamisli valjda sam neèastivi u svom najgorem raspolo¾enju.

Hotel je izgledao kao mlin u paklu. Debeli mlazovi svijetla iz rasvijetljenih balkona i prozora cijedili su se po masliniku, èula se muzika i puzale su sjene po zavjesama. Sjene odvratnih nakaza, agenata i krijumèara, ¹to ¹apæu u valutama i o vagonima robe, ¾vaèu debele cigare, a na rukama im blista prstenje s draguljima krupnima kao lje¹njaci ili tuèa o Ilijinu, sjene ruskih knezova-carinika, vrangelovskih aristokrata-¾andarma s polugolim damama u svili i pleuresama, sjene cigana i mornarièkih operetnih oficira u bijelome platnu, glupi karneval hotela, gdje ga èekaju detektivi i lisièine, ¹to se zarezuju do krvi u meso, i udarci pod rebra i kletve!

A tu vani vije saharska jugovina, zasipava oèi kremenom i bodljikavom pta¹inom, zaljepljuje pore smolom, ¹kripe teretna kola i ojkaju koèija¹i, primitivno kao ljudi neandertala! ©ume masline crnoga maslinika, udara more, valja se Roba po marijaterezijanskim cestama, ojkaju koèija¹i na putu iz sjevernih provincijalnih tvrðava, sazidanih na ¹est stotina turskih glava; Ruba se valja preko ¹uma punih kurjaka, Roba ¹kripi u glavinama toèkova, sve je zasmraðeno blatom i patrolama, iz svakog grma svjetluca goli no¾, crno more, batine, van, kamo i kako van iz ove klopke?

- Postoji jedno temeljito rje¹enje sviju zapleta i kaosa, a to su formule: Roba-Moneta-Roba i obratno: Moneta-Roba-Moneta! Uostalom, to je veæ i Aristotel znao, ne samo Marx! A gdje je Aristotel, do vraga? Te bi formule trebalo poduèavati u osnovnim ¹kolama uporedo s jedamputjedan! Moneta-Roba-Moneta. Ljudi bi onda to znali, i sve bi bilo rije¹eno, to je jasno! Ali kako da se ova formula primijeni na ovu odreðenu situaciju tu u masliniku?

Kako da se primijeni na hiljade i hiljade zapletaja i èvorova, koji u ovaj èas ne muèe samo njega nego istodobno tolike hiljade drugih ljudi, u èitavom ovom prostoru demarkacije i tvrðave i èitave zemlje. Sve su te patnje i besane noæi gladnih ¹trajka¹a objektivni i neopozivo svr¹eni dogadaji! Prolivenim suzama pomoæi nema. - Kako da se rije¹i zaplet transportne tvrtke Hajni¹ Comp.? Jedni vièu, da je stari Hajni¹ lopov, jer njega plaæaju po kubiku, a on ljude na dan! (Sasvim logièno, uostalom! To je naèelo dobitka!) Ljudi hoæe da i oni budu plaæeni po kubiku! (Sasvim logièno, to je otpor roba i radne snage, koja je izrabljivana!)

- Tako je! Po kubiku on, po kubiku i oni! I jo¹ æe mu ostati èistoga tri stotine i ¹ezdeset hiljada! Stari Hajni¹ naravno ne da ni krajcara od svojih proraèunanih èistih sedam stotina hiljada! A gdje bi pao na tri stotine èistih, za punih èetiri stotine èistih ni¾e? I tako baca tri stotine i dvadeset robova (i s njima èitavu karavanu ¾ena i djece) na ulicu, i radi po danu uz vojnièku pratnju i mitraljeze! Neka samo smetaju slobodu rada! Postrijeljat æe ih kao pse! Stoje nemoæno gladni robovi izbaèeni na ulicu, i jedan glas se javlja, da je èuo, kako je u hotel do¹lo pismo od jedne grofice, koja tra¾i za sebe dvadeset i dvije sobe! A drugi veli, da je njemu ovdje glupo ¾ivjeti, i da mu je bolje bilo u Rusiji. Tamo je, veli, na zidu njegove kasarne bilo napisano: "Slava Platonu, piscu Republike! Slava Tomi Moreu, autoru Utopije! Slava Lavoisieru! Slava Babeufu!" Tamo je bio oficir, a ovdje radi kod Hajni¹a! Vratit æe se natrag radije nego da ovdje krepa! Svi stoje kao izbijeni psi i oèekuju od Kuneja, da im on pomogne! A Kunej je od njih sedam puta jaèe izbijeni pas! Kako da im pomogne! On voli te crne, nepismene, jadne ljude! Ti porivi simpatija za ovo obija¹ko balkansko meso provaljuju iz njega vulkanski. Bol mu onda ste¾e grlu, i on mora da se bije sam u sebi, da ne zavièe glasno. Putovao je bio s jednim Amerikancem i njegovom ¾enom. Radio èovjek sedamnaest godina po majnama losangele¹kim i livnicama ocalnim pa se bolestan i ispijen vratio sa ¾enom i petoro malene djece kuæi, u domovinu, da sagradi sebi dom na rodnoj grudi i da po¾ivi kao èovjek. Djeca u novim ¾utim cipelama jela su èokoladu i keks. Usta su im bila zaprljana gnjecavim tijestom keksa, sve je slatko vonjalo po mlijeku dojenèeta na majèinim prsima, i sve je bilo sivo i èaðavo, prljavo i izmuèeno dugim putovanjem. Sjedio je èovjek u svom ¹irokom amerikanskom dresu, sa zvjezdanom znaèkom USA u zapuèku i malom hrvatskom trobojnicom iznad toga ¹arenog emajla, i ta njegova ¾uta æelava lubanja, sva iscijeðena brigom za dolarima (koje je prodao duboko ispod teèaja, a kako dolari rastu bijesno, on je proigrao svojih sedamnaest godina, kao da ih je bacio kroz prozor), i ona ¹epava ¾ena u barhetnoj bluzi s malim kratkovidnim gimnazijalcem, ¹to su ih doèekali na stanici te udarili u plaè kao na sprovodu, sve se to zgusnulo u Kunejevu srcu u tihu i beznadnu tugu.

Kunej je pritisnuo glavu o staklo prozora, zagledao se u onu jadnu dramu na peronu stanice, iznad koje se povijali gusti magleni pramenovi gorske ki¹e, i mislio o tome, kako je te¾ak ¾ivot, taj na¹ ¾ivot! - Jadni ovi na¹i robovi, koji gube na burzama svojih sedamnaest godina u jednoj minuti! Jadna trobojnica iznad USA-emajla u zapuèku! Jadne ¹epave ¾ene u barhetnim bluzama! Kako je sve to te¹ko, putovati po razbijenim vagonima ovako raspet, bolestan i prevaren! Elektrike bi trebalo! Turbina! Parostrojeva! Ideja! Svijetla! Jadni ljudi! Nesretni ljudi! Pritisnuv¹i tako glavu o staklu vagonskoga prozora, jedna mu je suza zapuzala po kristalu, blisava i te¹ka. Najprije polagano, a onda se sunovratila u okomici kao kaplja ki¹nice. On je uzdahnuo, trgnuo se i namoèiv¹i ka¾iprst u suzu jakim zamahom mahinalno htio da napi¹e - glupost. Ali se suza rasplinula pod prstom, i tako je na staklu ostalo samo veliko slovo G, a do njega jedno maleno l. - Da, mili moj! Taku je to bilo! Sjedio sam na grebenu i sove su vikale na crnoj sredovjeènoj kuli, ¹to su je preudesili za kasarnu, te se o njen vjetrobran razbijali te¹ki talasi kao crni kitovi jedan za drugim. Gore na kuli bdjela je (po svoj prilici) noæna inspekcija, jer se jedan èetvorouglasti trak svijetla razlijevao po vodi, i to je s gromovima, ¹to su se razbijali o peæine i tutnjili muklo, i s onim zapjenjenim morem i vjetrom sve izgledalo nevjerojatno i neugodno.

U onom nemiru i razdra¾enom raspolo¾enju ganjane zvjerke, u neizvjesnosti, da li æe me uhvatiti i do gola svuæi i izbiti do krvi, ja sam se stidio i grizao nokte i sam sam neprekidno i kao slaboumno postavljao sebi jedno te isto pitanje: a ¹to onda, ako sve to nije ¾alosno nego smije¹no?

(- To, da je sve to smije¹no, izgledalo mi je u onaj èas nekim opasnim kljuèem, kojim sam lièno, subjektivno, solipsistièki u tvome smislu mogao da u jedan tren istupim iz ove cjelokupne situacije i da rije¹im za sebe subjektivno sve!) A ¹to onda, ako je to sve doista smije¹no i ako svega toga nema i sve to ne postoji ovako, nego ja samo to gledam kao da je tako, a nije tako, nego je smije¹no?

Smije¹no je, da ja goloruk tu stojim protiv onih silnih baterija i tvrðava i sredovjeènih kula, u kojima bdiju do zuba naoru¾ane inspekcije! Smije¹no je, da ja govorim i lajem i deklamiram crnim analfabetima neke stvari, koje oni ne pojme i koje te ljude najposlije ni¹ta ne zanimaju! Njih zanimaju ona dvadeset i dva krajcara povi¹ice po satu, samo ta dvadeset i dva krajcara povi¹ice po satu i ni za vlas vi¹e, i ja sada èekam ovdje da me istuku, samo zbog ona dvadeset i dva krajcara! I to je smije¹no!

Ja sam potpuno nemoæan i sam, a gdje su moji ljudi? Gdje su one moje legije te¹kih pesnica i zgrèenih ¹aka? Gdje su te èete? Gdje? Hrèu pod perinama! Hrèu! Ovako ironièno osvjetljenje izgledalo mi je onda u masliniku lièno jedino po¹teno i iskreno. A meni je bilo potrebno da iskreno mislim do posljednjega, da progutam sve, ma kako gorko bilo! Kao medicinu u djetinjstvu! - U onaj èas, kao jo¹ nikada doonda, meni se objasnio tu¾no smije¹an oèaj na¹ega ¾ivota! Tragikomika na¹eg sedamnaestoljetnog oèaja ovdje na Balkanu! Sijevalo je, i kod svake zelene munje, ¹to je sinula (a duboki tutanj odzvanjao je peèinama), zinuo je onaj crni bezdani katran kr¹nih vrleti s bijesnim jalovim zapjenjenim morem. To je to - "na¹e"! Samo to! Peæine i gromovi i kamenje!

Tu smo se mi ¾derali i tukli kao divlji zvjerovi, tu se i dan dana¹nji bijemo u prnjama i opancima kao divlji zvjerovi! I samo ¹umi more i urla vjetrina i stoji crno kamenje! A oni na¹i sitnoslikari èinkveèentisti i na¹i filozofi reformatori i protureformatori po sveuèili¹tima od Ravenne i Pise do Amstcrdama i Rima, ti su stajali u ono vrijeme spram ovog katrana i ove kule i ove crne bijesne vode u istom nerazmjeru, kao ¹to dana¹nji kulturni ljudi stoje spram dana¹nje stvarnusti u istom nerazmjeru.

I znaèi biti smije¹an ne vidjeti te disproporcije! Znaèilo je biti smije¹an, u vrijeme banske karlovaèko-vara¾dinske strate¹ke baze, kada su banski arkebuziri i ¹panjolski plaæenici zabijali logore u zveketu maèeva i topova po toj jadnoj zemlji, htjeti u ovim prilikama biti ne¹to kao lampadefor evropski, ili ¹to ja znam! A eto, to je i danas smije¹no! - U onom i onakvom raspolo¾enju, kraj pogaslih svjetionika i crnih topovskih ¾drijela na keju, ¹kripali su jedrenjaci svezani lancima, i u meni se javila jedna misao puna napasti i isku¹enja. Kao krv, tako mi je silno sinula u glavi jedna ideja, i ja sam ¾ivo osjetio potrebu bijega! Neodoljivu, duboku potrebu, da se spasim u one tvoje "imaginarne kalifornijske daljine"! U nekom skandaloznom klupku samoobmane i la¾ljivosti, u slaboumnoj, histeriènoj anarhiji i blasfemiji svega, ¹to mi je izgledalo dotada jako i pouzdano, ja sam strasno po¾elio da skoèim na laðu, da razapnem jedra i da se otrgnem od ovih paklenih peæina i tmine, da se spasim, da otplovim zauvijek! - To je sve bilo glupo i smije¹no i u groznici (jer sam èitavo to vrijeme gotovo histerièki osjeæao krvave palce vojnièke na svom golom mesu i masnice, a otploviti po onom moru ionako nije bilo moguæe), no ja sam ipak ustao i htio da poðem. U taj sam mah pokraj sebe osjetio èovjeka! - Prva mi je misao bila, da su do¹li po mene! Jo¹ se i danas stidim te misli! Bila je obalna stra¾a. Vojnik. Pozdravio sam ga, a on mi je odzdravio s makedonskim naglaskom, tiho, u nekom nadnaravnom molu. I sada mi jo¹ zvoni onaj njegov mol u uhu. Ja ga i danas jo¹ osjeæam nadnaravnim. Pitao sam ga, kako je pao ovamo, a on mi je odgovorio, da ne zna. Iz Makedonije je i tu veæ stoji dva mjeseca. Zapitao sam ga, èuv¹i, da je iz Makedonije, je li Srbin, i najposlije nije mi potrebno da naglasim, da uopæe nisam mogao imati nikakve specijalne namjere s tim pitanjem. Dogodilo se to sasvim nehotice, asocijativno, u vezi s Makedonijom, a on mi nije odgovorio ni jedne jedine rijeèi, nego je samo duboko uzdahnuo. - No, dragi! ©to je? ©to ¹uti¹? Ne æu ja tebi ni¹ta! Meni je potpuno svejedno, ¹to si ti. - I meni, gospodine! I meni! Ja bih htio samo da se vratim! Eto! Veæ sedam godina kako slu¾im. I svi mi slu¾imo. Kud koji, kamo koji, ama i opet samo slu¾imo. - A tko ti je ostao na domu?

- Nitko, gospodine! Moj stariji brat bio je pod turskom zastavom, pa su do¹li Srbi i oteli nam sto i sedam ovaca. Jo¹ u prvom ratu. A ja sam srpskoga kralja slu¾io tri puta i povukao se u Albaniju. Pa su Bugari do¹li i mater mi odvukli. I sestru. I oca su mi ubili komite jo¹ prije. Sve su nam uzeli. - Dugo smo ¹utjeli, a onda je on ponovio da slu¾i sedam godina. I èetiri jarma da su imali i zemlje, a on da sada tako tu stoji. Èuo je za mater, da mu je negdje u maloj Aziji umrla od tifusa. Oca su mu ubili. Brata su mu ubili. I sestru su mu ubili. Marvu su mu oteli, kuæu zapalili. A zemlja prazna stoji. Oh! - Èudno je to bilo sa mnom i s tim stra¾arom u onom masliniku. Sijevalo je, i ja sam se zagledao na hip u ono sivo vojnièko lice, kao osvijetljeno zelenim magnezijem; ali ja se vi¹e ne sjeæam toga lica. Bila je to crna i tvrda pojava, i èovjek je po luku vonjao Mo¾da su moji nervi bili razdra¾eni onim bdjenjem i onom toplom jugovinom i neizvjesno¹æu (gledajuæi unatrag ja i sam tako mislim, da je to bila ekscitacija ¾ivaca), no eto, mene je sve to tako potreslo, da sam glasno zaplakao i bacio se onom èovjeku pred noge.

Postidio sam se, brate, toga, ¹to hoæu da dezertiram i da poèinim veleizdaju na tome èovjeku! Jer ako i ja odem, tko æe ostati s njim?

- Scena se uostalom svr¹ila glupo. Vojnik je mislio, da je na¹ao nekog luðaka na grmljavini i ne¹to je prokleo kroz zube, ¹to ja nisam razumio. Istupio je stra¾arski surovu i strogo: da je zabranjeno noæu na obali sjediti, i tako me protjerao iz onoga maslinika. Ja sam se vratio u hotel. Tamo su me èekali i uapsili i prenijeli u onu sredovjeènu kulu i odmah me polegli Na, eto, gledaj, brate! Kunej je skinuo rubaèu i pokazao golo meso izbrazdano modro¾utim krvavim masnicama, a na tri se mjesta platno ko¹ulje zalijepilo za otvorene rane, gdje se pod upaljenim pjegama bila zgru¹ala gnojna sukrvica. - Ali jedno mi vjeruj na moju rijeè! Èitavo ono vrijeme na daskama (dva puta sam se onesvijestio) ja sam znao, za¹to le¾im tamo i nisam ¾alio! Nisam ¾alio, na svoju rijeè!