The encoding of this document complies strictly with iso-8859-2 standard. It is best viewed with either Netscape 2.0 (or greater), or Microsoft Internet Explorer 3.0 (or greater). An appropriate font should also be installed. If you have problems with southslavic characters, please visit FAQ Page.
This text has originally been compiled in 1992 by Henning Moerk. Original compressed ASCII version of this text may be downloaded from Slavisk Institut Aarhus, Universitet Ny Munkegade, 116 8000 Aarhus C Denmark. This HTML version was prepared in June 1996 and revised to comply with iso-8859-2 in December 1996 by Borut Maricic.
AUTHOR: Ivan Ku¹an
TITLE: Veliki dan
SOURCE: Suvremena jugoslavenska novela Zagreb "Znanje" 1965, pp. 182-191

Veliki dan

Petar Kragiæ bio je jedan od najneobiènijih ljudi na¹e planete. Mnogi su to dobro primjeæivali, a i on se èak ponosio sobom, gdjekad i oholio. Odista neobièan èovjek, sasvim mimo druge, kako je kazivala svaka ¾ilica pod njegovom nje¾noru¾ièastom ko¾om, kazivala tu osebujnost njegovu. Gledajte, molim vas, poènemo li samo s oblièjem, od vanj¹tine mu: koliko li se on razlikovao od svih ostalih tih i tih, osobito onih ¹to su ¾ivjeli oko njega, ogledalima da se vidi u njima. Od vanj¹tine, jest. Pazite: kosa, ne kao u drugih ljudi, veæ sasvim crna, a oèi, tko bi ih mogao opisati, nitko ne bi. Èudna li, preèudna èuda, jedno mu oko zeleno-zeleno, a drugo na dlaku isto, s crnim sjedi¹tem sjenice, rupice, naprosto divne oèi Petra Kragiæa, nitko takvima ne gleda svijet. Brada malo isturena, zamislite, isturena drsko naprijed i str¹i u prostor, hrid od mesa. Usta, ah, vjerovali ili ne vjerovali, nesvakida¹nja usta bila u njega, donja usnica debela i mesnata, kao prignjeèena od nasilne gornje, u Petra Kragiæa. On je sve ovo o sebi u tuðem ogledalu predobro znao i ponosio se svojim oblièjem, èak se i uzoholio ponekad, ne bezrazlo¾no.

A ba¹ danas bio je taj dan.

Natprirodno plemenit èovjek bija¹e Petar Kragiæ, pa njemu nije nikad bilo svejedno, muèe li se drugi ti i ti ljudi ili provode lakolagodan ¾ivot, nalik na njegov bla¾eni; æutio je uvijek samilost prema drugome i ¾elio je pomoæi gdje se god mo¾e i kako god. I danas, ustajuæi iz vodoravne postelje, noge ispru¾ene ticalom, premi¹ljao je misli o svim onim suputnicima na kugli, koji tavore prazan ¾ivot bez dogaðaja, do¾ivljaja i dometa, besmislen i nema¹tovit. Malne mu je pomisao na tuge zlopaæenje zamutila sreæu, ali se on spremno kleo da æe za godinu ili dvije, èim postane moænik, pomoæi svima tima i tima da budu nalik na nj, ne samo ogledala, da odra¾avajo blijesak i sjaj drugih, oholica nadmoænih. Ticalo se nogom spustilo na tlo, na mekani sag dronjka, a Petar Kragiæ duboko uzdahnuo i izdahnuo, opijen svime.

Samo taj pogled s prozora njegove sobe! Oduvijek je ¾eljno ¾elio - jo¹ kad nije o tome mogao ni snatriti - da kroz otvoren prozor jedne od svojih soba vidi more i palme na bre¾ini, vjetar da ih èe¹lja. I, poslije toliko malo vremena, sa razliku od njegovih susjeda, ¾elje mu se tako brzo i divno ostvari¹e, koliko bi dlanom o dlan. Zagledao se daleko kroz okno bistro od prljav¹tine, i, pogledav¹i: ¹est sivih krovova, sedam crnih fabrièkih dimnjaka, osam sivocrvenih telegrafskih stupova i isto toliko tko zna kakvih ¾ica. Pri¾muriv¹i od zadovoljstva gledao je to more, plavo kao boja, gdje se igra, silovano vjetrom, uz ¹r¹r¹tanje palmi. Zaista je mogao biti zadovoljan, ¾elja do ¾elje ispunjene za redom, kao ti dimnjaci, jedan do drugoga uz sivilo krovova i geometriju ¾ica: tri stotine i dvadeset kilometara do najbli¾eg od svih plavih mora.

A kako mu je i vrijeme napolju hvatalo ritam njegovih ¾elja, vrijeme na¹e uvijek æudljivo. Koliko je on stvarno volio nasmijani izra¾aj dana, modru ¹arenicu neba, kad pri¾ari naranèasta sunèanica sunca, to proljeæe svega i toplinu svima. U ovakvo danas sve se prilagodilo njegovu htijenju, kao leða maèke dlanu, kao da ba¹ priroda hoæe da proslavi gozbom njegov dan, ¹to je toliko razlièit od svih ostalih bezbrojnih, jer æe se ono veliko dogoditi i velebno. Nitko ga nije iznevjerio, ni nebo, ni sunce, ni dan, jer kao da su znali kako on te¹ko podnosi sivo i vla¾no. Zaista, ki¹a je lila i bila o okna, okvire i oluke, grgoljila i smijuljila se ljigavim susmijehom, u sivo ¹venje tkala prizor kroz prozor. Plavo i naranèasto, ba¹ kao ¹to je zauvijek ¾elio mrzitelj drugaèije prirode Petar Kragiæ Neobièni.

Uzbudljivi æe se dogaðaji ustopice redom redati, presti¾uæi jedni druge, znao je on, dok je navlaèio hlaèe i ostalo lijenim kretnjama sigurnog. Glavno je, da je prozorje pred prozorom bilo vedro i lijepo, a s morem u oku. ®ena, ¹to ga je bila dopala, bija¹e i ovako i onako, najdivnija od svih, i nije bilo potrebno ni da je sad vidi, pa da vjeruje u to, jer se ona takva lako pamtila i mogao joj se diviti, ne videæi je stvarnu. Njegov veliki divni prostrani komforni ugodni rasko¹ni zavidljivcima mrski stan zapinjao bi mu u srcu kad bi pogledao kroz prozor u susjedov suèelice, gdje se taj i taj, nevoljni nesretnik, skupio u tri ili pet soburina, krcatih krndijama stvari. I bratovo tu¾no stanje dizalo bi se u njem kao podrig, kad bi se prisjetio kako kukavno ¾ivuje u svojoj novoj kuæi, jedva sastavljajuæi kraj s krajem, radeæi kao crv arhitekt, po dva, tri ili jo¹ nekoliko sati dnevno. Tko sretniji od njega, kada je taj njegov braco onomad na konkursu dobio prvu nagradu, jer mu je tih petsto toga i toga moglo ipak ne¹to pomoæi, svoje bijedno ¾ivotarenje tako da pobolj¹a traèkom svjetla i osmisli, a mogao je napokon jednom i nekuda otputovati, da svijeta ne¹to upozna, ravan da svom bratu Petru bude, vlasniku toliko toga i znalcu toliko toga, da se ne nabraja. Zami¹ljajuæi brata, vidio ga gdje zacijelo tegoban dan pro¾ivljava, vertikalno umiranje uz tehnièku dasku i nacrte, graðenje kuæe drugome, poni¾avanje da povraæa¹. A on, Petar Kragiæ, toga dana, srijede li, ponedjeljka li, toliko ima da pro¾ivi, i zna unaprijed, od lijeganja sinoænjeg u postelju.

Ta mu njegova marna, privr¾ena ¾enica, koja se toliko brine za nj, presretna ¹to ju je na lutriji zapao ba¹ takav on, eno veæ hrli u susret, hitajuæi da spremi doruèak, i cjeluje ga u zametak treæeg podvoljka - jer, ljudi moji, u ovakvu se izobiljnu blagostanju brzo opretili - mazeæi ga i drugo, ¹to on toliko voli, po hiljaditi put sretan, ¾to ba¹ nju ima, ne bilo koju drugu, od idealnog razlièitu. Sretan je toliko, da postaje nevjerojatno obziran i pa¾ljiv, hodajuæi tiho ukruæenim prstima, lebdeæi tim njihovim jedinim sobièkom, da je, voljenu i jedinu sluèajno ne probudi, jao. Ni majke ne bi htio probuditi, mile starice, koju je uzeo od brata, da primi dio bremena sa slabih pleæa, da pritekne roðenom u nevolji, jer njemu, Petru, nije uopæe na teret, a nema je, zapravo, u tolikom stanu, kao da je nevidljivi onaj a prisutni nekupljeni klavir, ¹to æe ga miloj svojoj nabaviti za godinu ili dvije.

Eto, da ih ne razbudi od tvrda sna, drage, tiho srèe hladno mlijeko, meljuæi ¾vakove starog, sasu¾enog kruha od juèer, koji je, svi mi umnici znamo, zdraviji od svje¾eg i koji on toliko voli, kad stenje pod zubom, staraèki. Uopæe, nema ni¹ta na svijetu iz riznice jestiva, ¹to bi volio vi¹e od ¹alice vrele bijele kave i ulomka toplog re¾nja kruha, s podatljivom mekotom palcu, mirisavog kruha po pekari, i po jutru, i po svim obeæanjima. I sada, kad sve ovo ima kao na dlanu, u rasvitak velikog dana, kako ne bi bio zna se ¹ta. Ne kao drugi.

Osmjehnuv¹i se jo¾ jednom uglom lica posteljama dragih i sunèanom danu, uzeo je ki¹obran i svoju torbetinu, bremenitu od zadaænica, jer Petar Kragiæ bija¹e ni¹ta manje nego profesor francuskog jezika, na jednoj od na¹ih gimnazija, i izi¹ao na mokru pozornicu od da¾da. Vrata, ¹kamutnuv¹i kao pa¹æe kad skvièi, spustila zastor na prvi èin drame, kad je izi¹ao napolje, pred rampu, uz aplauz dlanova ki¹e. Kapavica se kikotala niz grlo ¾lijeba u blizini.

Jer Petar Kragiæ bija¹e, naime, profesor francuskoga jezika, najprofesorskiji profesor najfrancuskijeg jezika ¹to ga je ikad bilo.

Jest, toliko je volio taj vra¾ji, pr¹tavi jezik, ¹to kao brzac vode silazi niz jezik, i tako je divno istjerivao nazale na svoje drhtave nosnice, da su mu, prièalo se svagdje, zavidjeli i Francuzi, koji su ga samo èuli. Uvijek je, naime, i on pri¾eljkivao da upozna nekog Francuza, da se razgovori s ravnim subesjednikom, a ne samo da druge pouèava o konjugaciji, da svisne¹. U ¹koli je od predmeta do predmeta predavao geografiju i prirodopis, ali je preæutno vladalo uvjerenje, da bi, od predavaèa francuskog jezika, toga i tog Tope, zacijelo bio bolji, samo kad bi. Pa eto, i sam mu Topa ustupio dio svojih du¾nosti, uz cigaretu, a Kragiæ ne pu¹i; dobrom kolegi, zadaænice da mu ispravi, kao struènjaku od kojega se mo¾e mnogo nauèiti; i oti¹ao je na izlet, jadni profesor, koji, sreæom, poredo ima prijana i struènjaka, koji na izlete nerado ide, zna se. I tako Kragiæ Petar poma¾e Topi.

Poskakujuæi cipele nose noge nogostupom i cupkaju, uèetvoro, raèunajuæi odraze ispod, jer je mokro. I on, koji zna da sada, odmah iza ugla, poèinje, nebesa, poèinje. Kako je divno kad æuti¹ u svakoj mi¹ici, da æe¹, ionako veæ prepun ¾ivota, do¾ivjeti danas jo¹ ne¹to, pod divnim ovim plavetnilom i sunèanicima i sunèanicama, kao taj Kragiæ.

Veæ na dokoraèaj do ugla spremio se, zbjegnuv¹i se kao pu¾, napeo i odva¾no uputio u susret. Poèinje, grohoæe se ¾lijeb. Tu je iza ugla prodavaè novina. Tusto lice uokvireno masnim naslovima kojeèega. Glas. Opet glas. Petar Kragiæ ustreptalom rukom opipava olinjali porub na d¾epu od hlaèa, ruka klizi uza zid hrapave d¾epovine. Ne, u tom d¾epu naravno nisu novci, u lijevome su, jasno, a bio ih je pripravio nadohvat, zakleo bi se. Oh, oprez, kako je to danas uzbudljivo, jer u ljevici, koja bi mogla, tamo ju je ki¹obran uhvatio i dr¾i je. Mora se isviti lukom, da dohvati rukom, kao kukom. Velikom mukom napipava ¹u¹anj papira: deset. Uspjelo mu konaèno, ali odista u posljednji tron, kad je veæ malne promaknuo mimo. Zgrabio je zacijelo taj posljednji primjerak, strpao ih pod nestrpljivu mi¹ku i krenuo dalje, u susret plavome na toèkovima, zveketu i psovkama tjelesa. Èekajuæi tramvaj jo¹ se jednom obazreo prema kuæici s novinama, kuæici od novina, gdje je cvalo lice prodavaèevo, s obrvama umjesto naslova. Kako je stra¹no uzbudljivo bilo! Sve je visilo o niti njegove snala¾ljivosti, i, sreæom, uspio je. Razumije se, najbli¾a buduænost na svim raspolo¾ivim vozilima dozvolila mu je u susret ono jo¹ uzbudljivije, ali je veæ i poèetak mnogo znaèio. Po jutru se dan.

Utramvajeni ljuði, kao i vazda, grizu se i bodu, pro¾diru i sva¹ta, i svako jutro, reklo bi se, uzbuja ih sve vi¹e, ba¹ kao da je istina ono o èovjeèanstvu koje milijunski raste, pa iz dana u dan mo¾e¹ golim okom pratiti razliku. I besobzirni su. Vuk je vuku èovjek, kako ka¾e jedna basna. Jedino prema njemu, ba¹ kao da ga svi poznaju, a mo¾da ga i posnaju, nije tako. Primjerice, taj ljudski uteg na ¾ulju nije ni tako tegoban, jer debeljak zna kome je na nogu nagazio. Dapaèe i novine mo¾e¹ priotvoriti, uklije¹ten, u kosa slova zaviriti, kao u kinematografu iz prvog reda, ukoso na platno. Kako je neobièno, èudesno, bez daha èitaoèeva èitanje novina, mirisavih od vijesti, u vedro jutarce. Usmimo samo dnevnu rubriku: nevjerojatno, ali ipak istinito i povjerljivo, sva tri kazali¹ta daju danas predstave, i sedamnaest kinematografa, i svi su muzeji otvoreni, èetiri izlo¾be, a na zvjezdarnici predavanje o orbitu Jupiterovih mjeseci, pamet da ti stane. Lijepa rijeè: orbit, uvozna. Drhtavih kapaka, treptavih trepavica, rascvalih zjena, profesor Kragiæ otkriva rubriku de¾urnih apoteka i bolnica. To je fantastièno. Sve predviðeno: pet apoteka èeka cijelu noæ, i tri bolnice s toliko i toliko kola za hitnu pomoæ. Ni¹ta ne mo¾e da se dogodi, odmah bi bio spa¹en, kad bi, recimo, neoprezno preko ulice. Ili kora od naranèe. Pet apoteka i tri bolnice. Bdiju, bdiju oni nad njim takvim. Duboko je predahnuo, zadovoljnik, ne osjeæajuæi utega na ¾ulju. Zijevnula vrata i kao izbljuvak bljunula ljudski trpanac na vla¾an asfalt. Daleko, na drugome kraju grada, poslije hiljadu i osam stotina sekundi. Odatle do ¹kole bilo je svega petnaest minuta pje¹ice, ne prijeðe li na pretrpani autobus. Oduvijek je bio sretan, ¹to tako blizu stanuje, gotovo da pru¾i¹ ruku do ¹kole, svega nekoliko koraèaja.

Susret s podvornikom za profesora Kragiæa mnogo je znaèio, jer on, Kragiæ, prosto nije mogao biti drugaèiji, nego toliko suosjeæajan i susretljiv. Valjda i zbog te ulupljene lubanje jadnikove, kada ga je u djetinjstvu kobila kopitnula, ¹to mu je davalo izraz patnje i poni¾enja, pa je jako obazrivo valjalo s njim. Stoga je toliko i volio profesora francuskog jesika, koji mu se obraæao kao sebi ravnom, nudio ga jednako cigaretama i smije¹cima, pravi èovjek. Stoga bi, kao i ovaj put, izgledao kada æe naiæi, priskoèio mu, da otvori vrata, pridr¾i ki¹obran, torbu, zahvali kretnjom cijelog tijela èovjeku, koji sve to odbija. Ti su susreti toliko znaèili za njih obojicu, a u ovakve dane, kad se ne¹to sprema, takvi su susreti, osobito, toliko znaèili za njih dvojicu.

Veæ izdaleka je oæutio dobru, doèekljivu zgradu ¹kole i pohitao preko bobuka na mlakama, gdje se njemu ogledalo sunce. Djeèaci radosno prestizali, nadmeæuæi se tko æe ga prvi pozdraviti, njega omiljenoga i cijenjenoga, dok su se toliko rugali Topi, nesposobnjaku. I sad se i uvijek sjeæa, kako je jednom, zastav¹i sasvim, sasvim, sasvim sluèajno, reklo bi se, ne poznajuæi ga, kao da prislu¹kuje, pa ovo doèuo, ba¹ kao da mu se prièulo

¹to je blesav taj Kragiæ pa on nema pojma o predavanju ni o èemu i jo¹ ka¾u da bi htio francuski i gdje je on od tope topa bi mogao iz svega biti profa i iz matematike sve tako fino rastumaèi a kragiæ se samo pravi va¾an a ni¹tica je nula je sjeæa¹ li se samo uh ¹to bih volio da nam je topa iz i razrednik topa topa pa

Jadni profesor Topa, mislio je onomad Kragiæ, zastiðen zbog prislu¹kivanja, i da zna jadnik Topa, kako li ga obescjenjuju i preziru. Odluèio je zauvijek postati obazriviji prema nesretnome, nespretnom kolegi, koji nije znao steæi naklonost te ðavolèadi, ¹to ju je on, Kragiæ, toliko volio, i bio voljen kao nitko. I od podvornika, koji, eto, pohitao da otvori onom uskoèelom nastavniku, koji jedino ima bolje cigarete, i ni¹ta drugo. Bio je presretan zbog toga ¹to se, onako obilje¾en kopitom, ipak, eto, uljudio, zahvaljujuæi njemu, i otresao te gadne udvornosti. Beskrajno mu bilo drago ¹to je uspravio tu ljudsku okomicu tog spiralnog èovjeèiæa ulupljena èela, su¹ièavu tu su¹icu. Uistinu bija¹e znaèajan njihov dana¹nji nesusret, sudbonosan. Velik dan Petra Kragiæa, jednog od najzanimljivijih neobiènika na¹e planete.

Preuzbudljivi dogaðaji nizali se jedan za drugim, vrtoglava brzina zbivanja u svima punim ¾ivotima. Najprije iznenada jeknulo zvonce ubodom kroz hodnik, èudna li èuda, taèno u osam sati. I¹èekivao je taj zov stegnutih vilica i srca, bojeæi se neæe li ga metak ili struja isnevjeriti. Ti su trenuci razapinjali i mozak i sve, jer nikada nisi siguran u mehanizme, ¹to nisu od krvi i mesa, koji jedini ne smiju da zataje. Ali poslije titraja uzduha zna se da je u redu i mo¾e se krenuti, s knjigama u vla¾noj ¹aci, ukruæen u svojoj velièini, profesorskim hodom, od svih ljudskih hodova posebnim.

U razredu nema zvi¾duka, ni rogobora, ni èavkanja, ne lete kuglice od papira, ne plamte po tim glavicama smije¹ci prezira i nadmoæi, ne èuje se ¹tono rijeè, ni muha da zvrkne. Nije on Topa, da mu se to, Kragiæu, dogodi. DJaci se trse pred njim, presamiæuju pred njim i njegovim znanjem, te poslu¹ne glave i ¾elje. Stojeæi ovako vrh njih, kipom i svjetionikom na hridi masnoga podijuma, ispru¾ene svetaèke ruke, mislio je kako bi bilo stra¹no da su drugaèiji, da ih mora zaklinjati, ismicati papirima i podsmijesima, ali se onda smiri, znajuæi da to ovisi o njem, ne o djeci, i da je sreæom ba¹ takav, ne neki nesposobnjak. I usred gromota i ¹u¹ljetavih mrmljaja, sred ¹kripe klupa i bijelih hitaca, nedostupan on stoji, sretan sobom i zagonetno se smijulji njima i sunèanome danu ki¹e.

Sat za satom, uzbuðenje za uzbuðenjem, zamjena bolesnih i odsutnih nastavnika, Afrika i meku¹ci, ¾aleæi jadnike, koji predaju takve nezanimljivosti, umjesto lijepih francuskih nazala i vokala, ¹to zvone kao srebrnjaci. Kr-kr-krkljanje posljednjeg zvona ispunilo ga mirom i sjetom istodobno, ¾alo¹æu ¹to svi ti uzbudljivi i lijepi dogaðaji veæ prohuja¹e, gotovo. A posljednji finale, najposljednjiji klimaks spremio je duboko u sebi, da bi Kragiæa èak iznenadio, kad se opet obrete napolju. I dok je ¹kola, kao utopnica, nestajala mu za leðima, usitnjavala se sa svim radostima i brigama, koje je ostavljao u njoj, sti¹æuæi tih toliko i toliko tih dinara u d¾epu, ali tako zaokupljen da je nije isprva ni primijetio. Bila je istina visoka, ali je ta osobina jedino upadala u oèi od nje, osobito kad bi je uporedio sa svojom milom ¾enicom. Brata je valjda zavelo ¹to je glumica, jadnika, koji je gajio nekakve iluzije jo¹ iz djetinjstva o tom pozivu gdje igra¹ druge, nikad sebe, pa se zanio. Osjeæajuæi ipak njegovu nadmoæ bila bi uvijek ljubazna s njim, ali joj se sad ¾urilo, a slu¾avka trèkarala za njom koraèiæem tjerane koko¹i, ki¹obrana naprijed nad gazdaricom, s ko¹arom iz koje je izviralo: rep fazana, leða naranèe, naje¾eni ananas, masna zadnjica sira, dvije-tri-pet boca srebrno umotanih grla kao u filmu. ©mugnuo preko puta, da ne zastanu zbog njega, a s mislima: jadan brat, braco nesretni, mora jesti ¹to mu god. Zgadilo mu se, fuj. Treba da ga zovnu, muèenika, jednom na ruèak.

Onda ga sjetio dodir novèanica. Usplamtjelih obraza, dok je ulazio u trgovinu, ba¹ kao i u njih, poreðanih u izlogu, u crljenki. Odluèio se, veseo od vlastite smionosti, da uzme èak cio kilogram, kao grom iznenaðenje ¹to donosi kuæi. Samo mu svejednako ¾ao brata, koji ne mo¾e nalik na ovo. Pita od jabuka, sjeæao se kako su jo¹ kao mali¹ani silno voljeli i, on, vidi ga, Petar, sada poslije toliko godina, kad god mu padne na um, prosto uðe i kupi, da ih obje odjednom obraduje. Opipavao ih u kesici, stisnute pod mi¹kom, poredo s novinama, dvije sjajne zgode dana¹njeg dana. Koraci mu se protegli, natjeèu se, a on leti, leti. Prizor se ulice odmotava pod nogama prostirkom, kulisama sa strane, mokrom krpom odozgo, on ih gasi grozno gadno brzo, br¾e. Ne da bi u¹tedio paru, veæ da se nau¾ije svoje vladavine, pje¹aèi radije nego tramvajem zgu¾van.

I jo¹ jedna mala pustolovina, lirska, kao tuði stih, a ipak kad te veseli. Uvijek kad on hita mimo, oèima izviruje kroz izlog, tim mekanim, ovla¾enim pogledom radoznale djevice, koji ga miluje. Ne mo¾e da prevari ¾ene, jer je tako graðen, bilo bi mu te¾e nego njoj, i stoga odolijeva, kad izdu¾ena vatra prolijeæe mimo, gradeæi se poluslijep, a ona ga miluje. Ti pogledi malih prodavaèica, koje ni staklo izloga ne mo¾e ohladiti, pogledi izlo¾eni kraj cvijeæa kao ukras vi¹e, nekupljiv, veæ nuðen. Hodao je tuda, jer je volio sam sebi dokazivati kako je jak, a i njoj kod kuæe: vidi¹ li, mila, ne mogu mi ni¹ta. Evo je, trgovine. Izlog zjapi prazninom, jer nje iznimno nema, osim ¹to joj je neki neznanac iznimno, u praznoj trgovini, u sumraku, iza tezge, stavio ruku na. Umiven njenim pogledom, odbrzao dalje, preskoèio nekoliko krovova, pro¹ao kroz nekoliko zidova, preplivao rijeku i izronio pred svojom kuæom.

Bla¾en u licu, gladan u ¾elucu, nje¾an u srcu, Petar Kragiæ. Neobièni sjeo uza stol, ve¾uæi ubrusac oko vrata, oèekujuæi. Majka donosi ruèak usplahireno ogledajuæi stol i ¾enu mu, bojeæi se neèega, krivac, a nikada nimalo kriva. A mila i jedina njegova, radost njegovih dana, odi¾uæi glavu vrh zgu¾vanih novina, kroz zube dobacuje, umilno umilno ¹krguta i zadovoljna

prvo te treba toliko èekati a i kada doðe¹ ¹to nam donosi¹ kilu jabuka eto ¹to za tvoju nesposobnost i to je mnogo kila jabuka sedmièno i ta tvoja plaæa uvijek se da¹ nasamariti i podvornik ima veæu od tebe i svi samo ja patim zbog toga pogledaj druge pogledaj samo svog brata.

Ne bi smjela, ali neæe da pokvari ruèak, napadati brata, koji je jadan ionako, koji nije imao sreæe u ¾ivotu, ali neæe da pokvari ruèak i veæ srèe

i kakvu sreæu ima ona njegova kurvetina a ne ja jer sam po¹tena ja crkavam uz tebe ba¹ je tebe briga kako ti je ¾ena obuèena pogledaj onu drolju a on je opet dobio nagradu i idu u Pariz i kakve haljine ima a jedu ananas i naranèe pad kad mi ti onda ovu kilu jabuka

Ni prekisela ni preslana, najbolja juha na svijetu us miris kruha i svje¾e ¹tampe. Lelujava pogleda prati drhtaje usana drage ¾ene i majèin potiljak, ¹to igra od mira i sreæe. Ma koliko da se ponosio time, ma koliko mu bilo drago ¹to ga ¾ena uvijek toliko hvali, te¹ko bi mu bilo ipak, kad je tako nesmiljeno kudila brata, koji nije bio kriv svojoj nevolji i, usudit æe se reæi, svojoj nesposobnosti. Ne mo¾e svatko biti njemu podoban, Petru, koji kupuje sva¹ta, kad mu se ushtjedne èak i jabuke. Jadnoga bracu treba u nedjelju pozvati na takvu juhu i pitu.

Uistinu, sad kad je veæ prominulo èudesno jutro, kad æe sam pored sebe leæi da predahne od bremenitog prijepodneva, bi li joj pred prvi drijem doviknuo jo¹ i tu posljednju novost, velièanstvenu i njega dostojnu, koju skriva èak i pred sobom, kao iznenaðenje da praskom prasne i uznese ga nad sve ostale, Petra Kragiæa svemoænog. Bi li joj rekao, bi li sebi rekao, ¹to je divno naumio, ¹to je smislio da okruni ovaj sretni ¾ivot udvoje, a i utroje, kad drugom prilikom, za godinu-dvije povede i majku.

Prekriv¹i se pokrivaèem i u¾itkom, zamiruæi od pomi¹ljaja. Da sagrli cio svijet, da svima dovikne. Onda, da ne muèi vi¹e sebe sama, tiho ¹apæe u u¹ku zida, kao da uvje¾bava za sutra

danas mila moja danas æu te odvesti u operu to i to a prije srce Perino prije æemo svratiti u kavanu tako mi svega

U grèu u¾itka drijeme¾ zatekao zajapureno lice Petra Kragiæa, prsti mu se no¾ni pri tom privili uz tabane od pritajene prijatnosti, dah mu zamirisao po daljinama. Èovjek, koji je u ¾ivotu imao sve, pre¾ivio jo¹ jedan veliki dan i spokojno usnuo, a i onda nije ni¹ta ru¾no snovidio, veæ more i ¹r¹r¹ur palmi, oèe¹ljanih vjetrom. A kada se izjutra ili jo¹ naveèer, probudi, onda æe on. Onda æe.