The encoding of this document complies strictly with iso-8859-2 standard. It is best viewed with either Netscape 2.0 (or greater), or Microsoft Internet Explorer 3.0 (or greater). An appropriate font should also be installed. If you have problems with southslavic characters, please visit FAQ Page.
This text has originally been compiled in 1992 by Henning Moerk. Original compressed ASCII version of this text may be downloaded from Slavisk Institut Aarhus, Universitet Ny Munkegade, 116 8000 Aarhus C Denmark. This HTML version was prepared in June 1996 and revised to comply with iso-8859-2 in December 1996 by Borut Maricic.
AUTHOR: Zvonimir Majdak
TITLE: Jedna noæ
SOURCE: Suvremena jugoslavenska novela Zagreb "Znanje" 1965, pp. 208-218

Jedna noæ

Cijelo vrijeme mislio sam na sobu, braène krevete, polufotelje bez gornje presvlake, na trokrilni ormar i kartonsku kutiju gore na njemu, mislio sam i prebacivao se u hladnu posteljinu, na pokvareni sat, na kiè sliku s tustom, erotiènom èe¾njivom djevicom poleglom na kanapeu, a mali vragoljani i anðeli lebde oko nje, donose joj haljine, cvijeæe, plavi prozirni til, neko nebesko paperje, miluju je i ¹apuæu rijeèi strpljivosti, raspiruju joj nadu, golicaju tabane i dra¹kaju aristokratski male i srcolike usne, mislio sam na tu djevicu, na mansardu na èetvrtom katu, na bokal s vodom, na dvije èa¹e, na gro¾de ¹to ga je ona oprala i stavila na noæni ormariæ, na fotografiju braènog para (trgovac u ¹e¹iru i zimskom krombi kaputu, kæerka penzioniranog oficira iz pokrajine, mo¾da se dirala i sa spahijskim momcima pod nekim dudovima), mislio sam na grad koji je dolje, prizemno, buèao i klokotao od piæa, prepune kanalizacije, paniènog prometa, na grad kojim smo kru¾ili tra¾eæi prvo hotelsku a onda bilo kakvu sobu, sobu s jednim ili dva kreveta, sobu s èetiri zida, mo¾da i bez prozora, bez zvonca za poslugu, bez èistaèice i konobara, ¹krto namje¹tenu, sivu, pomalo pljesnivu i zakislu, od davno ugasnulih plamenova ¾uækastu sobu.

Kad se starèiè odvojio od zida i upitao nas, znao sam da æe sve biti u redu i da æe podignuti cijenu, jer je vidovito pronju¹io da nismo registrirani i da drhtimo, pomalo klecamo i prete¾no ¹utimo lomeæi svoje prste, zastajuæi u sjeni kapije i drveæa. I¹li smo na lukavom odstojanju, ni jednom se nije osvrnuo. Bilo je uzbudljivo, èak sam se sjetio da je situacija identièna s filmom. Kad se zaustavio, odmah je izustio cijenu i pitao ¾elimo li broj njegove legitimacije, hoæemo li odmah gore k njemu, mo¾emo li dati kaparu, neki mali predujam. Bio sam uznojen i mokar od hodanja i jesenske tople veèeri. Da je zahtijevao puno vi¹e, sve bih uèinio. Vjerujem i ona. Dali smo mu pare i zapisali adresu, broj stana, ime i prezime, broj stana u kojem æemo naæi njegovu ¾enu ako sluèajno on ne bude kod kuæe. Hoæemo li ustati prije osam sati? Oh, da. Onda je u redu. Ulica nije daleko. Samo pozvonite i recite ¾eni. Laku noæ.

Nisam mislio da æemo le¾ati u tom dijelu grada i da æe se kroz prozor vidjeti limeni dimnjaci, krovovi, rublje, le¾aljke od ljeta i prazne ko¹are. Hoteli bijahu puni. U portirnicama ¾ene su pile kavu i plele, sale za ruèavanje bile su u polutami, jo¹ neosvijetljene. I¹li smo od jednog do drugog i po broju automobila parkiranih ispod lipa znali smo ima li mjesta ili ne. U neke nismo ni ulazili, jo¹ pred vratima gubili smo nadu i odustajali, okretali se, snalazili i nijemo sporazumijevali da treba iæi dalje, dalje, makar èitavu noæ vukli se ovim ulicama. Samo ne stati, ne sjesti na neku klupu u prikrajku parkova pored kojih prolazimo, jer tko æe tada biti toliko priseban i ¾eljan sobe pa da se pokrene i odbaci ruke, da izvuèe vrat i ramena iz zagrljaja. Hodasmo prièajuæi o vremenu koje nismo zajedno proveli. Sjeæasmo se zgoda u kojima smo odavali naklonost, tu¾nog kraja koji je odjednom nastupio, koji nismo predvidjeli jer je bio iza nas i mi ga ne vidjesmo sve dok ne bija¹e kasno.

Pored toliko ljudi smo pro¹li a ja ni od jednog lica nisam upamtio. Toliko sam bio izoliran, toliko okrenut k njoj i sebi. Ulice su mogle mijenjati smjer, gubiti oznake, preude¹avati se; od svega toga mi ni¹ta ne bi opazili, previ¹e smo bili opèinjeni i zadubljeni u svoje rijeèi i pokrete. Odjednom je toliko toga trebalo do¾ivjeti, toliko toga se zgusnulo, zbilo na jednom mjestu u kratko vrijeme da nisam dospio misliti o svemu tome unaprijed, kako sam inaèe obièavao. Tako sam preduhitrivao pokleknuæa i nesnala¾enja, jer sam za svaku sitnicu, za svako krzmanje imao u sebi spremno razja¹njenje, izlaz i odgovor. Ali tako sam uvijek bio prikraæen za ono slatko nepoznato, za ono èiji sastav, obujam i okus ne znamo prije nego ¹to nas obuzme i zavrti, prije nego ¹to se sruèi na na¹e suho toplo tijelo. A tada je kasno odupirati se i misliti na obranu. Ono je tako opojno, ugodno i pro¾ima nas u beskrajnom sladostra¹æu da mi radije klonemo, ra¹irimo ruke, spustimo kapke i prepustimo se osjeæaju bezvremenosti i nematerijalnosti. Jer kad propadamo u u¾icima, onda uvijek za to propadanje naðemo opravdanje, uvijek su zle sile brojnije i opakije od kreposti ¹æuæurene u na¹im tamnim dubinama. Ni¹ta nisam uspio promisliti, to je èitavoj noæi dalo èar iznenadnog bluda koji je èistiji od anðeoskog krila.

Ni jedan tren nismo krzmali. Ni ona ni ja tokom tra¾enja sobe, uspinjanja i spu¹tanja po ulicama, ne izustismo rijeè koja bi nagovijestila umor i gubitak volje. Mo¾da smo namjerno opa¾ali sporedne brige i tako se udaljavali od trenutka kad bi nam portir rekao da je sve popunjeno ili da postoji jo¹ samo jedan le¾aj u zajednièkoj spavaonici. Govorili smo o svemu drugom samo ne o uzbuðujuæoj groznici koja nas èeka kad preðemo prag i ugasimo svjetlo. Kupovali smo hranu, piæe i uvrijeðeno se odmicali, razvezivali ruke, da bi ne saèekav¹i polazak i zaborav na tobo¾nju uvredu, jo¹ tjesnije pripijeni, jo¹ zamr¹enije vezani nastavljali hod i potragu za èetiri zida. To su bile igre u meðuvremenu, svladavanje nervoze i dugoèasnog puta.

Ona je spavala. Si¹ao sam s kreveta i izvadio sat iz kaputa. Preko krovova razlijevala se mlijeèna svjetlost jutra. Iza moje glave, kroz zid, èulo se jedno dijete. Negdje je zvonio budilnik. Predmeti i ljudi su se oslobaðali noæi i magle. Svje¾ina je strujala kroz pritvoreno prozorsko okno, prala kapke i je¾ila ko¾u. Toplina njena tijela kome se odazvah i koje poèeh slijediti, jo¹ je dolazila iz sna, od umjerenog i prorjeðenog udaranja bila, iz mirnih ruku, padala i talo¾ila se izmeðu grudi, isijavala iz nogu. Jutarnja toplina ¾enskog tijela, njegove ko¾e i povr¹inskih ¾ilica. Nesluæeni talasi topline. Neprestano stvaranje topline, u bolu i radosti. Toplina koju mogu vidjeti kao ¹to mogu vidjeti plahte i pokrivaèe, Singer ma¹inu, psihu i zgurenog porculanskog psiæa.

Starèiæ i njegova ¾ena kretali su se po kuhinji i kupatilu, sve sam slu¹ao i èuo. On ide na posao, ona æe od nas primiti ostatak para. Nemaju djece. Na zidu nema slike djeteta. Nema slike mladiæa u vojnièkoj uniformi. Ni¹ta osim uveæane fotografije braènog para u mlaðim danima kad nisu izdavali ljubavnicima sobu i kad su nosili krombi kapute s krznom na ovratniku. I kiè slika djevice, dobro uhranjene djece sa strelicama, skupim tkaninama i malom krunom za njenu plavu glavu. Ni¹ta vi¹e na zidovima. Nikakve diplome, nikakva priznanja, nagrade, spomenice, uspomene. Mo¾da ne ¾ele da im se nepoznati podsmjehuju u èasovima odmora i obijesti. Mo¾da su im slike u kuhinji, vjerojatno nisu tako siroma¹ni.

Ti zaboravlja¹ novac, podsjetio sam se. Na sve gleda¹ previ¹e osjeèajno, oèima koje su drugi izgubili jo¹ u onih prvih devet mjeseci razvitka. Starèiæ izdaje sobu i pobire pare. Ujutro odlazi na posao, a uveèe ¹eta oko agencija i kolodvora, gleda namjernike i raspoznaje ljubavnike. Njegova ¾ena poslije njihovog odlaska ¹irom otvara prozore, mirisi noæi lebde nad krovovima, rasplinjuju se. Kreveti se namje¹taju, uprljano pere. Mo¾da se netko, isto kao i sada, prisjeæa onih ¹to su prije ovdje noæivali, ljubili se, borili i cjenkali. Njihova toplina ispunjavala je sobu, uvlaèila se u ormar i madrace. Njihov dah trovao je uzduh. Ujutro su slu¹ali sliène ¹umove. Mo¾da je i raspored isti: prvo dijete pa onda budilnik i povlaèenje papuèa po podu. Mijenjali su krevete i tra¾lii hladne plahte. Razgovarali i tepali kad bi prestali misliti, kad bi gubili te¾inu i zatvarali oèi. Tko bi mogao nabrojiti sve njihove nedostatke, te¾nje i planove. Mo¾da su ih morile sumnje, mo¾da su èitavu noæ bdjeli i prevrtali se oèekujuæi jutro i poku¹avajuæi proèitati s lica dragana ili dragane, da li je ushiæena, zapanjena ili razoèarana. Ustajali su, povlaèili prste kroz kosu, odijevali se, grlili pred ogledalom, odlazili u kupaonicu, vadili novac iz novèanika ili torbice, opra¹tali se i tromo spu¹tali sa èetvrtog kata. Ni¹ta tajnovito, ni¹ta izvanredno nema u njihovim postupcima. Oni su (isti kao i ti) kupili ovu sobu za jednu noæ. Da li se u tom sluèaju mo¾e¹ nadati èudu? Èuda ne kupuje¹, ona ovladaju tobom. Èuda se raspoznaju od kupljenih stvari, ona nemaju cijene.

Noæ ljubavnika kratko traje. U otvorene oèi dan unosi otrje¾njenje i nesigurnost. Njegovo svjetlo otkriva malaksale ruke i bezobliène usne. Tijela se dodiruju i sumnjaju, nema lakog tamnog pla¹ta koji sve pokriva i prikriva dajuæi sigurnost èinovima. Dan zatvara usne, otvara oèi koje se susreæu, odbijaju i u nedoumici mimoilaze. Buka sa tr¾nice mije¹a se s posljednjim ¹aputanjima ¹to izlaze iz kutova gdje se tmina zadr¾ala i sklonila. Tijela se skrutnjuju i zatvaraju. Prije nego ¹to se sasvim ne ohlade usne se zgrèe i tokom dana vi¹e ne promijene.

Si¹li smo dolje u vrijeme kad se veæ mo¾e glasno viknuti kakav æe biti dan. Magle koje su nas obavijale i gu¹ile u kasnim satima, sada su jo¹ le¾ale po dvori¹tima i ulazima velikih kuæa, ispod kr¾ljavih drveta: sve je veæ dopu¹talo suncu da uðe. ®elio sam biti sam i u¾ivati u pobjedi. Postupci mi postado¹e uvredljivi, mrzovoljni. Sigurnost me je èinila opakim. Nisam obraæao pa¾nju na bijednike i one kojima sam du¾an, na one koji su se prostrli po zemlji i dizali me u jedinstvene visine. To je vrijeme kada se treba rastati i u nekoj drugoj sobi le¾ati na le¾aju, slu¹ati glazbu i misliti kako je sve ¹to nam se de¹ava nevjerojatno i za nas izabrano. Treba se rastati, grube rijeèi prijete. Pogledati kroz balkon i udahnuti listopad perivoja. Tako i tako ¾urimo u neki kut, u neku pusto¹ gdje nas nitko neæe uznemirivati kada budemo ponovo pro¾ivljavali minule gozbe i u¾ivanja. Zbog toga se i opra¹tamo, zbog toga i di¾emo ruke, jer sumnjamo i pitamo se da li je zaista tako bilo kako nam ka¾u oèi i u¹i. Ne odustajemo od pamæenja, ono nam se èini najustrajnije i najsigurnije. Na rubu ploènika, veæ udaljeni i zabrinuti za kruh i ugled, mi ulazimo u ulice i pu¹tamo da nam iz d¾epa viri konac sa klupka ¹to se odmotava. Kuda sve ne ulazimo, kakva te¹ka gvozdena vrata neotvaramo! Èitav grad opletemo koncem. Tada ga netko prere¾e potkovicom, sluèajno, ili prere¾e, namjerno. Izgubimo se meðu prolaznicima, tko æe nas naæi, tko æe nas upozoriti kad trka neprestano traje, ne smijemo odustati, ne smijemo iznuriti tijelo, jer ona je sve i sve ovisi o njoj. Prestane li ona, prestat æemo i mi. Zato se odrezani kraj konca izgubi, netko drugi, nepoznati i nama strani, prive¾e svoj kraj konca i obraduje se misleæi da nije prevaren. Sav sretan odlazi u ¹umu i tamo se smiruje. Mi grcamo zbog njega i zbog sebe znajuæi da je to kraj ljubavi kojom smo se kleli, zavjetovali i koju smo uznosili jer bijasmo tako udaljeni i ku¹njama izvrgnuti.

Ali kad se rastajemo, o tome jo¹ ni¹ta ne znamo.

Nekoliko dana nadmoæno sam se smje¹kao i krio tajnu koja me je uzdizala iznad ljudstva. Lakoæa s kojom sam se dopadao drugima slutila je na zlo.

Otkuda sam mogao znati da æe biti ¹ibana i ka¾njavana. Do¹la je i pokucala na vrata, ja sam se upla¹io hoæu li ih moæi otvoriti: toliko sam iznemogao od èekanja. Nitko je nije pratio, nitko joj nije pisao ucjenjivaèka pisma: kako sam onda mogao zakljuèiti i oèekivati bilo ¹ta od onoga ¹to sam mrzio i za ¹to nisam htio ni èuti. Grlila me je i ja se nisam usudio da je i¹ta pitam. Tako pro¾ivljavah uzbuðenje. Tako poðoh s njom da tra¾im sobu, jer bijah gostom tamo gdje me ona zatekla.

Poslije sam prezreo sebe iz tih dana.

Prvi dan se javila i isprièala ¹to mora nenadano i u ¾urbi napustiti grad. Zovu je i ona se ne smije oglu¹iti. Paze da li izvr¹ava njihove naredbe, koliko vremena tro¹i za razonoda i s kime se sastaje. Nije htjela priznati da se izvrgla ruglu i opasnosti sastajuæi se i spavajuæi sa mnom. Nisam je upitao. Znao sam da æe ¹utjeti ili nijekati. Dovoljno sam bio nesretan iduèih dana. I shvatio sam da je ka¾njavaju zbog njene naklonosti prema meni. Svemoæni, okru¾eni èankolizima i protuhama, oni nisu birali sredstva ni kazne. Udaljeni, smje¹teni u nepoznatom i zabaèenom kraju nisu trebali strepiti od mog pohoda: ja sam bio bez para i zaljubljen. Zato su je, èim su èuli da me grli, pozvali natrag k sebi ne pitajuæi da li je zavr¹ila poslove zbog kojih je doputovala, da li je predala povjerljive poruke i izvr¹ila stroge naredbe. Morala se vratiti. Ostao sam èekati, jer je imala toliko vremena da me utje¹i i da mi ka¾e da æe se veæ dosjetiti i nekako javiti, pa ma kuda oti¹la.

Uskladio sam raspored sa satom u koji je obeæala da æe me nazvati. Odlazio sam u grad i viðao se s prijateljima, ali moj smijeh, moje dobro raspolo¾enje i neodmjereni pokreti, sva razbaru¹enost glasa i misli, sve je to dolazilo otuda ¹to sam oèekivao da æe me, kad se vratim u stan, nazvati, reæi ne¹to neoèekivane (kao: dolazim, ovdje sam veæ, na putu sam k tebi), ne¹to zbog èega æu dohvatiti prvi predmet i dr¾ati ga dugo u ruci, sve dok se ne nasmijem zbog tog èina. Trèao sam uz stepenice i oslu¹kivao. Svaki ¹um mogao je biti ¹um njenog dolaska, svaka zvonjava od zvonca koje nju najavljuje.

I kao da sam pod prokletstvom, kao da sam u nemilosti svih glave¹ina, nije se de¹avalo ni¹ta od onoga ¹to sam oèekivao i ¹to je moglo produ¾iti moj boravak u tom gradu. Ili bi neki pokuæarac pritisnuo na zvono i pitao za stare boce i prnje, ili djeèak ¹to jednom tjedno istresa tepihe; sve tako glupo, ono sa èim nemam veze i bez èega mogu ¾ivjeti godinama. Samo bih uzaludno navlaèio haljetak i pantalone. Ona se nije odazivala na moje nemu¹te pozive. Tko zna da li je slutila nestrpljivost ili me se jednostavno odrekla znajuæi, valjda, po razvoju prilika, po svojoj poziciji, da se vi¹e neæemo dirati i da je ona noæ bila slatki ispad. Gubitak kontrole, koju je od vremena do vremena dobro prepustiti du¹evnosti, tijelu, spermi u mozgu. Pripisivao sam joj najzloglasnije osobine i kroz prizmu seksualne moæi i nemoæi tumaèio svaki trzaj njenih ruku, svaku zaostalu reèenicu na¹ih razgovora. Stvorio sam tako nekoliko njenih karaktera i ni sa jednim se nisam u potpunosti zadovoljio. Svaki je bio prikladan za izvjesno raspolo¾enje. Bio sam toliko nestabilan i povodljiv, da sam iz naj¾e¹æeg bijesa, preskaèuæi prelazne stadije, upadao u dobrodu¹nost spreman da sve zaboravim, da sve oprostim primajuæi i najsumnjivije razloge kao vrijedne i ispravne. Zvon telefona pretvarao me u oprugu. Nekoliko koraèaja do te sprave podizalo mi je puls kao da sam (prije nekoliko trenutaka) zavr¹io trku na deset hiljada kilometara. Uviðao sam da je nesmotreno tako zadihan govoriti (kao da te netko zatekao u nezgodnom udvaranju), pa sam se sti¹avao i udisao miris cvijeæa sa stola prije nego ¹to bih digao slu¹alicu. Bilo je ugodno pomisliti kako onaj s druge strane ¾ice misli da nikoga nema u stanu. A onda moj ljubazni glas... I ti pozivi dolazili su od neoèekivanih osoba! Roðaka, stara majka, zakupac zemlji¹ta, trgovac nekretninama ¹to se interesira za dio pokuæstva, sekretarica iz ureda, drugovi sa svojim najnovijim avanturama koje mi se ¾ure istresti ovako na brzinu! Oh, nesretnici! Ni slutili nisu koliko sam ih ru¾io i s èime ih sve nisam èastio. Pa onda oni smetenjaci ¹to grije¹e za nekoliko brojeva nadugaèko se izvinjavajuæi ¹to su budale. Toliko nesavr¹enosti za nekoliko dana!

Povjeravao sam se stricu, ali je i on bio u nedoumici u koji red ¾enskog vladanja da svrsta ovu prekomjernu ¹utnju i nejavljanje. On je za sve sluèajeve imao kljuè kopiran na iskustvu i poznavanju ljudskih stramputica. Moram priznati da me je nekoliko puta spasio od sramote, mada su mu nazori bili starovremenski s primjesama skepticizma i mada se ne bi moglo oèekivati da æe kljuè biti upotrebljiv i za ovako nove i nenadma¹ne sluèajeve. Pokazalo se da se neke stvari ne mijenjaju, da im oznake s vremenom jedino tonu malo ispod povr¹ine i da æe ih svaki onaj koji zna vje¹to i na pravom mjestu èeprkati, ubrzo pronaæi. Ja sam se odu¹evljavao, on je sumnjao. Odluèio sam prièekati. Ako nije nastradala usput i ako je nisu prisilili da me zaboravi, ona æe mi se javiti. Do tada æu posvr¹avati poslove zbog kojih sam doputovao a onda æu se izgubiti. Nema smisla da okolina primijeti nestrpljivost i toliko hvaljenu hladnokrvnost. Do bijesa, nisam tek tako mogao staviti na kocku sve svoje povlastice! Ne spadam u red ljudi koji se zatrèavaju, iako ¾urim i uvijek sam oran za pothvate koji èelièe.

Za vrijeme ruèka i poslije njega podrobno sam stricu iznosio novosti umotane u moje primjedbe, kojima se on ili smijao, ili ih podvrgavao ismijavanju postiðujuæi me. Iako nije bio uvijek u pravu, iako je ponekad govorio pretamne stvari o ljudima, nisam mu se suprotstavljao nego sam izbjegavao sukob, prihvaæajuæi se raspremanja stola. Otrje¾njavao me namjerno iznoseæi sluèajeve davne pokvarenosti. Znao je da æu se nad tim zamisliti i da æu tra¾iti podudarnost. Trovao me i ironizirao svaki moj patnièki pokret. Nije dao da se rastopim. Neprestano me skrutnjavao.

Ne znam da li me je èuvao, ne znam da li je okoli¹ao, koliko je dugo krzmao, tek jednog popodneva reèe da bi ona mogla biti udata ¾ena. Tim novim kljuèem poku¹ao je otvoriti sve brave, doprijeti do svih zatamnjenja i nejasnoæa, objasniti èitav sluèaj nevjerstvom ¾ene koja se pokajala, urazumila, zasitila, pa se dobrovoljno ili u ¾urbi vratila: kajuæi se i ispa¹tajuæi. Kako sam se odupirao navodeæi protuobja¹njenja!

U njenom odlasku stric je vidio bijeg i strah nevjerne ¾ene pred kaznom mu¾a. To ¹to smo ¾ivjeli samo jednu noæ shvaæao je kao granicu koju ona nije mogla prekoraèiti bez posljedica. A tko mo¾e tvrditi da je ¾eljela ne¹to vi¹e osim jedne noæi?!

Imao sam toliko dokaza da u prvi èas nisam znao s kojim da suzbijem strièevu navalu. Mnoge od njih ne mogoh navesti, jer bijahu lièni i intimni do stupnja na kom postaju nevjerojatni i golicavi. Branio sam se zato onima koje sam i sam svrstavao u manje vrijedne, ali koji su dopu¹tali rjeèitost, vrdanje i opisivanje istog predmeta s raznih strana. Stric je posustao govoreæi da ja ipak vi¹e poznajem tu osobu i da se on, konaèno, nema ¹ta na sebe ljutiti, jer je samo poku¹ao, s malim znanjem i poznavanjem materijala, objasniti jedan iznenadni odlazak i neuobièajenu ¹utnju ¾ene s kojom sam se spleo. Na mom mjestu on bi bio oprezan i prvi ne bi uèinio ni najmanji korak. Ako je njoj tako malo stalo do produ¾etka i produbljenja (!) veze, onda meni mora biti jo¹ manje jer se moja situacija, u èasu kad ona ponudi ¾enidbu ili du¾e putovanje obalom, stra¹no zamr¹ava buduæi da dobro pozna obaveze i oèekivanja koja ne mogu iznevjeriti.

Bilo je ugodno gledati da se stvari razvijaju zapravo onako kako je najbolje po mene. Ali to bija¹e la¾ kojom me je stric htio samo razveseliti, jer je znao koliko trpim kad me netko izigra ili porazi. Svoje bih obaveze ionako ispunio, savjesno i bez glume, ali poraz nisam mogao pretvoriti u pobjedu. Ona je otputovala iz ovoga grada ostaviv¹i me da se muèim i pitam u èemu sam bio manjkav one noæi. To je ono ¹to me kopka a sve ostalo je nastojanje da se ova misao zamijeni drugima, da se njena moæ suzbije jednom manje neugodnom moæi. Sve je ostalo bilo pomirenje i poti¹tenost koju sam nadvladao mije¹anjem s gomilom prijatelja, pohaðanjem kinematografa i restorana. Ne imati vremena misliti o ru¾nim stvarima, u tom je bio izlaz, to sam iznio kao svoje geslo za nekoliko slijedeæih tjedana.

Geslo dostojno prezira, ali i geslo koje mi je omoguæilo da se smirim i pohlepno bacim na poslove koji mi doneso¹e korist i probitak.

Zaradio sam novaca i stekao priznanja. Zakleti neprijatelji poèe¹e me preko posrednika mamiti u svoja udru¾enja, jer su me ¹tovali i oni koji me se nisu pla¹ili. Nisam znao gdje mi je kraj ako tako nastavim. Proricali su mi sjaj i blagostanje, lak ¾ivot i zdrave potomke. Ali jo¹ bija¹e drznika koji su izmi¹ljali podlosti i prijetili se tajnim papirima koji govore zlo o meni. Nisam se osvrtao na njih, jer znadoh da ih vodi zavist i ljubomora. Vlastite im ¾ene slale su mi mirisave poruke i nudile se bestidno dopodne iza stupova u muzejima gdje sam imao s njima roèi¹ta. Znajuæi za moju gadljivost prema tuðim tragovima, dolazile su u haljinama koje im mu¾evi nisu dotakli. Pitale su me kuda æu ih voditi kad okopni snijeg i ¾elim li njihov posjet u svojim sobama. Odupirao sam se, prilazile su otvorenih usta ¹ireæi toplinu i blud sapuna, vodica, nadra¾ujuæih sredstava. Probrana tijela su me progonila. Branio sam se i podlijegao. Moj utjecaj se ¹irio.

Nisam pretpostavljao da æu za tako kratko vrijeme poluèiti tako zamamne dobitke i pribaviti toliko izvrsnih neprijatelja. Stric me tap¹ao po ramenu i pitao: Halo, momèe, kako stvari napreduju? Sve ¹to bih uzeo u ruke mijenjalo je sastav i oblik, napredovalo, raslo, krupnjalo. Stric bija¹e velik èarobnjak i vje¹tak, svuda cijenjen, priznat i uva¾avan, pozivan i pitan za savjet, ali moj nagli uspon nije imao premca. Postadoh uzorom mnogim poèetnicima, svi se ugledavahu u mene. I mnoge laskave ponude odbih, jer nisam nikoga htio uvrijediti. A sve u tako kratko vrijeme i tako mlad.

Smetnuo sam s uma onaj neobja¹njeni odlazak, jer to bija¹e uvjet za uspjeh u poslovima. Okru¾en spretnim zabavljaèima nisam dospio izaæi na balkon i sjetiti se one djevojke ili ¾ene ¹to me tako nenadano ostavila. Uvijek mi se netko vje¹ao o vrat i ljubio me u oèi. Kad god sam htio, neèije tijelo ulazilo je u moje ruke, nasilno ih rasklapalo i ljubilo mi dlanove, laktove, gornjom i donjom stranom jezika. I kako da se onda prisjetim? Kako da se oslobodim ulagivaèa i razonode? Kako, kad su umje¹ni i uvijek novim majstorijama me opèinjavaju!

Na kraju ipak nadjaèa¹e moji konkurenti, slava mi potamni a ¾ene stado¹e ludovati za prido¹lim pobjednicima. S njima se nisam mogao mjeriti, u svemu su me nadvisili. Znali su nove grifove, izmislili nove zabave, uljem namazali mi¹iæe a usne natrljali koprivinim li¹æem. Kako su ¾arko cjelivali tuðe ¾ene! Zadr¾avali su se kratko vrijeme i ni èasa nisu gubili. Manje nego ja marili su za poslove. ®ene su zadivljeno preprièavale njihove grubosti.

Sve sam to promatrao kroz prozor.

Dane sam provodio slu¹ajuæi glazbu. Rijetko sam silazio na ulicu. Poslijepodne mi je trebalo za prepirke sa stricom. Pozlije pranja posuða redovito bi zametnuli svaðu oko lo¹ih pojava u dru¹tvu. To bi nam poslu¾ilo kao priprema buduæi da smo teme ostavljali naèete, tek ¹to bi ih zagrizli. Èuvali smo se za kraj a na kraju je bila ona, ¾ena ili djevojka, tko da to utvrdi?! Mada smo pretresli sve moguænosti, èak i one koje se oèito nisu mogle primijeniti na moj sluèaj, do nekog zajednièkog obja¹njenja ne doðosmo. Tako zamr¹eno nikad nisam ljubio. Stric je obnovio svoju teoriju da je udata i da joj je ona noæ sa mnom bila promjena za koju je zakljuèila da je bezvrijedna i da ne zaslu¾uje daljnje riskiranje. To me je vrijeðalo. Jo¹ uvijek sam bio pod dojmom dana kad su mi svi ulizièki ¹aputali da sam izvanredan i da bi mi se prije predali da su to znali. Progutao sam i to, pomirio se i sa tim, ali ni tu nije bio kraj. To bija¹e samo jedno od obja¹njenja. Za¹to druga, puno povoljnija tumaèenja ne bi bila taèna? Zar me stric hoæe samo oneraspolo¾iti jer tada poèinjem dublje i suvislije razmi¹ljati? Zar me na taj naèin nagoni da sam pronaðem odgonetku?

Veæ vidim da se nikad neæemo slo¾iti. I znam da æe to nagaðanje potrajati sve dok se strina ne vrati natrag prvim avionom, jer mi smo samo dva rasrðena, neuredna i neoprana mu¹karca koji se gu¹e, jalovo nadmeæu bri¹uæi tanjure ili pijuæi kavu na balkonu. Strina ipak bolje pozna svoje pleme nego dva mu¾jaka sa èetvrtoga kata.

Do tada æu tiho cviliti i slu¹ati glazbu.