The encoding of this document complies strictly with iso-8859-2 standard. It is best viewed with either Netscape 2.0 (or greater), or Microsoft Internet Explorer 3.0 (or greater). An appropriate font should also be installed. If you have problems with southslavic characters, please visit FAQ Page.
This text has originally been compiled in 1992 by Henning Moerk. Original compressed ASCII version of this text may be downloaded from Slavisk Institut Aarhus, Universitet Ny Munkegade, 116 8000 Aarhus C Denmark. This HTML version was prepared in June 1996 and revised to comply with iso-8859-2 in December 1996 by Borut Maricic.
AUTHOR: Milisav Saviæ
TITLE: Ujak na¹e varo¹i. Konj
SOURCE: Beograd 1977.

Ujak na¹e varo¹i. Konj

Brat je, iznad svega na svetu, voleo konje.

Jo¹ u detinjstvu jedan èudan, gotovo neverovatan dogaðaj, u koji je malo ko proniknuo, ukazao je da je njegova sudbina vezana za konje. Ono ¹to se po bratovu glavu moglo zavr¹iti nesreæom okrenulo se u sreæu.

- Roðen je pod konjskom zvezdom - znao je za brata da ka¾e ded.

Evo ¹ta se dogodilo:

Brat je mirno jahao na ¾drebetu, koje je vodio otac. Iznenada, ¾drebe se prepla¹ilo, istrglo ular iz oèevih ruku i nadalo u ludi trk.

Otac smatra da se ¾drebe popla¹ilo od zmije. Ded, koji ima godina koliko granati orah pred na¹om kuæom, veli da tu zmije nije bilo.

Bilo kako bilo, tek je ¾drebe za tren oka nestalo u visokom ¾itu, meðu jarugama, iza ograda i drveæa. Po jatima vrana i jarebica, koja su se, prepla¹eno, u prhoru, dizala u nebo, mogao se naslutiti trk suludog ¾drebeta.

Otac je pre¾alio mog brata. Zami¹ljao je najgore: svog sina nataknutog na granu ili kolac, raspoluæene glave, prebijene kième, slomljenog vrata.

Nije mogao da se naèudi kad je video kako iz ¾ita iskasava ¾drebe, poslu¹no kao jagnje, noseæi mog brata, vedrog i nasmejanog, kao ratnika koji se ¾ivo i sreæno vratio s nekog dugog i krvavog vojevanja.

- Bio je slièan suncu na istoku - veli otac.

Dalji bratov ¾ivot bio je vezan za konje. Veæina ukuæana, zaneta svakida¹njim brigama, to nije primeæivala, a ako i jeste, nije uzimala za ozbiljno, kao zabrinjavajuæu ili radosnu èinjenicu.

Brat je rastao uz konje, bolje reæi s konjima. Èe¹agijao ih, zobio, pojio, projahivao, èistio im le¾aj i prostirao slamu. U tome ni¹ta nije bilo neobièno: i ranije je te poslove obavljao neko od ukuæana, dodu¹e ne s toliko ljubavi, brige i ume¹nosti.

- Nauèio sam konjski govor - reèe mi ¹apatom brat. - Kad stasa¹ do sedla, i tebe æu nauèiti - dodade.

Da nije ¹ale s mojim bratom, pokaza se ubrzo: jo¹ mu se ni naucnice nisu bile dobro nagarile, niti je istasao konju do glave, a on pobedi u tradicionalnoj trci pored reke, u kojoj su uèestvovali jahaèi i grla iz devet sela. Bio je neosporno prvi: drugog je, s konjem vas u goloj vodi, ostavio na dvadeset kasova iza sebe.

Jedan takmièar, ne mogav¹i da podnese poraz, izvuèe kuburu i sasu je meðu oèi svom vrancu. Sve je to i¹lo naruku mladom pobedniku da se oko njega spletu venci hvalisavih prièa.

Brat dobi nagradu: ubojitu pu¹ku, srebrom okovanu. On pobednièki projaha kroz narod, s ledenim sme¹kom na usnama.

- Lep je tvoj brat! - kaza¹e devojke iz devet sela, najlep¹e meðu najlep¹ima.

Kad brat na nekom va¹aru, iza devet brda, kupi mr¹avo ¾drebe, belca, sa crnim, kao gar, cvetom na èelu, i uvede ga kroz kapiju, pas zloslutno zavi, a sa stola sam od sebe skliznu èokanj s rakijom i razbi se u paramparèad.

Silne i goleme pare je brat dao za mr¹avo ¾drebe, pola na¹eg najboljeg voænjaka. Svi reko¹e da ono ne vredi ni d¾ak prosa, samo ded klimnu glavom i kaza:

- Niste, valjda, zaboravili onu pesmu o ¹arenom ¾drebetu!?

I zaista, kao u poznatoj pesmi, ¾drebac se preko noæi pretvori u velikog, sna¾nog konja, kiptavih udova, zategnute dlake, èvrstih kopita, ravnih leða i vilovite, perèinaste grive. Pri kasu prednje noge je bacao napred, lepo ih savijajuæi u kolenu, glave visoko dignute. Mamio je poglede i starog i mladog iz svih devet sela. Cena belcu skoèi preko noæi: sad je vredeo dva na¹a voænjaka.

- Pet para za njega ne bih dao! Nesreæu donosi - kaza mi ded, dodav¹i: - Ne èezni za preteranom lepotom. Ona ume da iskezi zube, kao gladan kurjak.

Brat za kupce i nudad¾ije nije mario. Selo da mu daju, sve vodenice, svu ¹umu s devet brda, od belca se - govora¹e - ne bi odvojio.

S belim lepotanom bio se naprosto sa¾iveo. Dobar deo ¹tale posebno preuredi za svog ljubimca. Ledinu poploèa belim i crvenim oblucima, stvarajuæi lepe ¹are, lep¹e nego na æilimovima koje su devojke spremale za udaju. Jasle od belog jasenovog drveta izradi¹e mu najbolji vretenari, ka¹ikari i èibukari, izrezbariv¹i prizore iz pastirskog i seoskog ¾ivota i sve rastinje i zverinje pod kapom nebeskom; u taj posao ulo¾ili su sve svoje umeæe, trud i darovitost. Kujund¾ije pretopi¹e stari novac, koji je ded u njivi, u æupu, na¹ao, i njim okova¹e sedlo, a uzde i kai¹eve okiti¹e sjajnim dugmetima.

Brat je belca suvim ¾itom hranio, a na pojenje ga vodio sat hoda od sela, na izvor s koga su se samo orlovi, nebeski carevi, vodom napajali. Nikom nije davao da ga ja¹e, niti je dozvoljavao da bude upregnut u kola. Nauèio ga je da na zvi¾duk dotrèi, na uzvik klekne, na zvuk frule zaigra, i jo¹ mnogim ve¹tinama, kojima su se seljani èudili, kao da pred sobom imaju ljudsko biæe a ne konja.

Nema sumnje, brat je bio najbolji timar u devet sela.

Ukuæani na svemu tome nisu zamerali bratu, najvi¹e zbog glasa koji je stekao pobeðujuæi na trkama.

Ali kako brat preðe da spava u ¹tali, kod belca, i kako nam u kuæi poslovi krenu¹e naopako (neubrana letina zaèame u poljima, na ki¹i), svi skoèi¹e na mladog pobednika, prebacujuæi mu da, u najboljim godinama, u najveæoj snazi, zanemaruje kuæne, preèe poslove zarad neke konjine od koje niko nema koristi.

- I tebe i konja hranim badava. Tebe ¹to hranim, sin si mi, a konja, ¹ta mi je? - kaza otac.

- Pustite me na miru! - vrisnu brat.

Letina i plodovi su i dalje, po nevremenu, propadali.

Ni¹ta nam te godine nije polazilo za rukom.

Svake noæi brat je izjahivao i vraæao se u zoru. Gde je i kuda jezdio, nikom nije prièao. Kako je èesto potkivao konja, mogli smo da naslutimo da jezdi nadaleko, po tvrdim i nepoznatim putevima.

U mom snu po celu noæ se obru¹avao topot belca kao tanak slap vode po o¹trom kamenju.

- Nije od ovog sveta. Mo¾da æe ¾enidba pomoæi! - kaza ded.

Bratu nije bilo te¹ko naæi devojku. Iz svih devet sela nudile su mu se najlep¹e. U na¹u kuæu poèe¹e da navraæaju starije ¾ene, tobo¾ kod majke, da je vide i upitaju za zdravlje, ili nekim poslom, a uz put su hvalile i nasoèivale svoje kæeri, sinovice, bratanice i sestre, govoreæi da su to lepe devojke, vredne i radine, dobrog zdravlja i - ¹to su posebno nagla¹avale - ¹irokih, rodnih kukova.

Znao sam: brat se dopadao devojkama.

Tih dana izðikala je pesma koja je govorila o mladom jahaèu i njegovom konju, te o devojaèkom nemiru i èe¾nji koju izaziva topot belca u toplim, meseènim noæima.

Na sva navaljivanja ukuæana da mu je vreme da se ¾eni, brat se neækao, govorio da mu ¾ena jo¹ ne treba, mlad je, zimi mu leða u krevetu ne zebu, ali kako èeljad behu uporna, a naroèito majka, koja ga ganu reèima da je hranila sina da joj u stare dane naðe zamenu za te¹ke poslove, ko æe joj krave pomusti, ko¹ulju oprati, dvori¹te pomesti, vatru zapaliti, on pristade. Devojci koju je napreèac izabrao nije se imalo ¹ta zameriti: zdrava, vredna, lepa, poslu¹na.

Na sam dan svadbe, koja je po broju i viðenosti svatova nadma¹ila sve ranije u svih devet sela, desi se mala nezgoda koja se sreæno zavr¹i. Po povratku iz nevestine kuæe, brat je, staviv¹i svoju izabranicu iza leða, jahao odmah pored barjaktara. Na samom ulazu u selo, belac se nji¹teæi prope i izbaci devojku iz sedla, koja pade naglavaèke, na svu sreæu, u kamaru pleve. Svi ciknu¹e. Barjaktar podi¾e kand¾iju na belca, ali je naglo spusti: koliko zbog o¹trog, ledenog pogleda mog brata - kao da ga je iglom u srce taknuo a ne na konja mu zamahnuo - toliko ¹to sna¹i, sem ¹to je kosu plevom naèièkala, ni¹ta nije bilo. Prangije, pucnjevi i pesma zata¹ka¹e pomisao na dogaðaj koji se mogao zavr¹iti nesreæom.

Brat je provodio slatke noæi sa svojom izabranicom u novoj kuæi, u kojoj, sem mene, mali¹ana, niko vi¹e nije boravio. Ne znam ¹ta se dogaðalo izmeðu neveste i njega, ali posle izvesnog vremena brat poèe da se iskrada od usnule mlade i odlazi u ¹talu svom ljubimcu. Obièno je tamo ostajao po èitave noæi, a kad bi na nebu zaplovio mladi mesec, opet je jezdio dalekim i tvrdim putevima.

- Nije od ovog sveta. Èini mu se da pod kapom nebeskom postoji neki drugaèiji i bolji vilajet od ovog, a svi su oni - ne zna! - isti! - govora¹e ded. - Upamti: kud god putovao, nikud neæe¹ stiæi, a zlo æe te, kao na svakom putu, sa svih strana vrebati.

Mlada ¾ena, kojoj se iz noæi u noæ raspaljivala ljubavna ¾udnja, budila se pred zoru, i pored sebe nalazila prazan, ulegnuti le¾aj, veæ ohladneo. Ujutro je - ¹to je najpre primetio ded - ustajala neispavana, tu¾na, bez pesme i vesela glasa, kako su, inaèe, umele, kao lastavice, da cvrkuæu i pevaju ¾ene kojima je noæ bila puna ljubavi.

- Gospode, spasi one koji zarad varljive i prolazne lepote stradaju! - ¹apta¹e ded.

Snajka se na mu¾a po¾alila svekrvi, a ova dedu. Majka je, po savetu deda, oti¹la u planinu, nekoj vraèari, za travu koja daje mu¹ku snagu, a snajka se, po nagovoru svekrve, mazala mirobiljem, ra¹èe¹ljavala kose, legala u ko¹ulji opranoj u ru¾inoj vodi, pribijajuæi se kao guja uz najlep¹eg momka iz svih devet sela.

Uzalud! Ni trava, ni mirisne kose, ni tvrde grudi i meke ruke moje snajke ne promeni¹e mog brata.

- Noæ, meseèina i konj su za pravog èoveka - reèe mi brat. - ®ivi onako kako ti srce i damari biju! Ne daj da te ¾ivog sahrane.

I ded i brat malo su meðu sobom razgovarali. A i s drugima nisu bili prièljiviji. Jedino su sa mnom bili govorljiviji, mada sam ja samo æutao.

Ded je voleo da ka¾e kako je od svih stvari na svetu najte¾e ¾iveti. Na malo i nejako ljudsko biæe svaka ala kidi¹e. Zahvaljujuæi sreæi i prisebnosti - isticao je ded - on je tolike godine, u zlom i poganom vremenu, uspeo da saèuva glavu na ramenima i ko¾u na leðima.

A brat je voleo da ka¾e da je èovekov boravak na svetu tamnovanje. Samo kukavice i slabiæi prihvataju takav ¾ivot, a njih je, za ¾aljenje, tu¹ta i tma. Retki su oni - nagla¹avao je brat - i njima pripada sva slava, koji, izla¾uæi se velikim opasnostima, tra¾e svakom srcu dragi tamni vilajet ¾ivota.

Jedne noæi, s u¾asom primetih (lupao sam glavom u zid: da vidim da li sam budan ili sanjam) svoju snajku kako izlazi kroz prozor, stresa glavom, ne¹to ¹apuæe i, u tren oka, postaje rasna, krupna kobila, crne pasmine. Ona otkasa do ¹tale, prope se na zadnje noge i zanjiska silovito, zovom ljubavi i èe¾nje. Malo pa izaðe brat. On obiðe kobilu, opipa je po sapima, zagleda u zube. Kao dobar poznavalac konja, po svoj prilici nije bio mnogo odu¹evljen njenim obaljenim sapima, koritastim leðima i mekim kopitima. Kobila zaskoèi brata i obgrli ga prednjim nogama, silovito frkæuæi i nji¹teæi. Brat se ote iz njenog zagrljaja, vabnu rundova i napujda ga na ¾drebicu. Rundov se zalete, ujede kobilu, a ova odgalopira u polje, neprestano se ritajuæi povreðenom nogom.

Borio sam se sa snom da vidim kad æe se kobila vratiti iz polja. Pred zoru sam zaspao, s glavom na prozorskom ramu.

Probudio sam se u krevetu. Snajka je otvarala prozore, sklanjajuæi zavese pred prvim zracima sunca. Opazih na snajkinoj desnoj nozi pasje ujede. Ona primeti da gledam u tom pravcu i br¾e-bolje prekri èarapom tragove pseæih zuba.

Brat bi sigurno ubio ludu kobilu, koja je svake noæi vri¹tala ispred ¹tale i zaskakivala ga, kao pastuva, ili bi joj nekako drugaèije doskoèio, da nije jednom prilikom iz ¹tale iskoèio belac i opasao je na njegove oèi, mameæi je u polja, gde su, meðu borovima i u visokoj travi, vodili ljubav. Brat to svom ljubimcu nije mogao da odbije, èak mu je bilo milo.

Izjutra snajka poèe da peva, kao sve ¾ene kojima je noæ bila puna ljubavi. Njen glas je povremeno prelazio u njisak razigrane ¾drebice.

Vreme kao reka prolaza¹e.

Ukuæani opet nisu mogli da se naèude bratu kad ovaj sagradi mermernu grobnicu za svog belca. Brat im reèe da konji ¾ive manje od ljudi, a on ¾eli da se na vreme pobrine za svog ljubimca, kome prilièi i carska grobnica. Moglo se u svih devet sela naæi da seljaci di¾u spomenike konjima, oni su to radili, ali vrlo retko, i to onima koji su ih u ratovima izneli ispod o¹tre sablje i ubojita zrna. A moj brat niti je bio u ratu niti ga je belac spasao smrti.

Snajki stomak oteèe. Sve ukuæane obuze radost. Poèe¹e snajku da paze, da je dr¾e kao kap vode na dlanu. Iako su im poslovi slabo i¹li, radovali su se budeæem èlanu na¹e porodice. I mislili su: ako brata ¾ena nije smirila, dete æe.

U devetom mesecu snajku, dok se vraæala iz ¹tale s kantom mleka, konj ritnu u stomak. Ona, na smrt bolesna, le¾e u krevet.

Pre nego ¹to izdahnu, dok je napolju u isto vreme padala ki¹a i sunce grejalo, snajka rodi nakazu od koje se svi izbezumismo: dete s konjskom glavom na èijem je èelu bila crna pega.

Ded dozva brata i reèe:

- Ubij belca, da mu ja ne sudim!

Ded nakazu odmah udavi.

Brat uze darovanu pu¹ku, napuni je i krenu k livadi gde je pasao konj.

Izaðe i ded i postavi se koso prema unuku i belcu.

Brat podi¾e pu¹ku. Ruke mu nisu mirovale. Cev je gledala èas u deda èas u konja.

Vetar stade, drveæe se umiri, potok zaneme, ptice se ukoèi¹e u vazduhu.

Konj prestade da pase i visoko di¾e glavu, sna¾niji i lep¹i nego ikad, pogledav¹i najpre u deda pa u brata.

Iznenadni pucanj podi¾e s topola jato vrana.

U travu se lagano sru¹i brat. Iz njegovog grla, ogaravljenog barutom, ¹iklja¹e u mlazevima krv: bela ko¹ulja mu se osu crvenim ru¾ama.

Konj u galopu odbe¾e u planinu.

*

Od bratove smrti ni¹ta naroèito se ne de¹ava.

Ded nas jednako zasipa dosadnim prièama, kao u jesen na¹ stari orah li¹æem.

Odbeglog belca viðamo po ¹umi, ali nema tog jahaèa koji bi ga zaulario, osedlao i projahao. U svetlim noæima doðe na bregove iznad sela i, razvijorene grive, razigra se na meseèini. Ponekad otkasa do mermerne grobnice u kojoj, umesto njega, poèiva brat.

Kad mu èujem topot, san mi se razbije. Ustanem i od¹etam do bunara. Zaprepastim se kad ugledam svoje lice u mirnoj vodi: na èelu mi se ocrtava crna pega, iz noæi u noæ sve vidljivija.

U prsima osetim jak i iznenadan bol: kao da neko o¹trim no¾em deli moje srce.