The encoding of this document complies strictly with iso-8859-2 standard. It is best viewed with either Netscape 2.0 (or greater), or Microsoft Internet Explorer 3.0 (or greater). An appropriate font should also be installed. If you have problems with southslavic characters, please visit FAQ Page.
This text has originally been compiled in 1992 by Henning Moerk. Original compressed ASCII version of this text may be downloaded from Slavisk Institut Aarhus, Universitet Ny Munkegade, 116 8000 Aarhus C Denmark. This HTML version was prepared in June 1996 and revised to comply with iso-8859-2 in December 1996 by Borut Maricic.
AUTHOR: Milisav Saviæ
TITLE: Ujak na¹e varo¹i. Meèka
SOURCE: Beograd 1977.

Ujak na¹e varo¹i. Meèka

Mi ni¹ta nismo imali da prodamo, bili smo goli siromasi, kao od majke roðeni, a u tamnom vilajetu se sve vi¹e trgovalo i pazarilo. Ova neoèekivana delatnost, nova u odnosu na na¹e stare i uobièajene poslove, kao ¹to su lov, obrada zemlje i uzgajivanje stoke, sve je vi¹e uzimala maha, tako da nam se èinilo da je ceo svet pod kapom nebeskom jedno ogromno pazari¹te. U svih devet sela, preko cele godine nizali su se va¹ari i panaðuri. Odjekivalo je i pod zemljom i pod nebom od vike i graje trgovaca, od dreke i rike stoke. Svi smo se pretvorili u oko i uho ne bismo li dokuèili ¹ta æe se to skupo prodavati na velikoj pijaci. Malo je bilo onih koji su imali dobar trgovaèki njuh. Na pijaci se sve i sva¹ta prodavalo, od igle do kuæe, od buve do vola, od hleba do ljubavi, od soli do ljudske pameti.

Brat i ja smo ¾ivotarili povuèeno, daleko od seljaka, u gustoj ¹umi, u koju je i ðavolja i ljudska noga retko zalazila. Ali velikoj ljudskoj trgovini, praæenoj sjajem i rasko¹em, nismo mogli ni mi da odolimo. Blenuli smo, kao ovce u toru, u lepe ¾ene, rasko¹ne haljine, skupe nakite, dobre konje, ubojite pu¹ke, glasovite harmonike, ne mogav¹i svemu tome da se do mile volje nadivimo. S ljutim bolom smo uviðali da se ljudi cene po onome ¹to imaju da prodaju. A mi ni¹ta nismo imali - osim ¹ume koja nikom nije bila potrebna. Nas niko ni za ¹ta nije uzimao. Dronjavi, skitnièkog izgleda, bili smo poslednji ljudi na svetu. Gorko odbolovasmo i samu pomisao na nikada neæemo imati tako lepe ¾ene, za kojima nas je obuzimala luda ¾elja.

- Odoh u svet da nauèim neki zanat - reèe brat.

Èim je pre¹ao visoku goru iznad sela, brat je susreo popa sa ¹iljatom bradicom, koji ga je pozvao da kod njega uèi zanat.

Tri godine je brat kod suludog popa uèio kako se peèe rakija, kuju no¾evi, presu¹uju izvori, zaustavljaju vodenice, namamljuju gradonosni oblaci, zatrpavaju bunari, prevræu natovarena kola sa senom, ispre¾u volovi iz jarma ... Za te tri godine brat je ¾iveo u napu¹tenim bunarima, na bunji¹tima, ispod starih mostova, u vodenicama i polusru¹enim kuæama, pretvarajuæi se, po nauku svog gazde sa ¹iljatom bradicom, u vuka, magarca, jarca, kopca, vrapca, mi¹a, maèku, psa - kako mu je veæ trebalo.

- Da li si ¹ta izuèio? - upita ga pop.

- Ni¹ta! - reèe brat.

- Takav mi ¹egrt ne treba! - reèe pop i otera brata.

Brat je bio presreæan ¹to se oslobodio suludog popa. Èim je do¹ao u na¹u ¹umu, on mi reèe:

- Spremaj se, moj brate! Polazimo na pijacu!

Uz put mi brat isprièa ¹ta mu se sve desilo za tri godine u dalekom i belom svetu.

- Slagao sam popa da nisam ni¹ta izuèio. Znam sve njegove majstorije! - reèe brat i objasni mi da æe se on u blizini pijace pretvoriti u belog konja, dotad neviðenog u devet sela; ja æu belca prodati za skupe pare, ali kupcu nikako neæu smeti da dam ular. Èim se vratim u selo, udariæu tri puta ularom o zemlju i uzviknuti "ðula, ðula", i brat æe se, u istom trenutku, stvoriti ¾iv i zdrav.

Uradih kako kaza. Sve se zbi po njegovim reèima. Belca prodadoh za dobre pare, ular kupcu ne dadoh, kad se kuæi vratih, udarih tri puta o zemlju i viknuh "ðula, ðula", brat se preda mnom stvori, kao da iz zemlje iznièe, onakav kakav je i bio.

I¹li smo od va¹ara do va¹ara. Brat se èas pretvarao u konja, èas u vola, èas u bogatu ¹atru, èas u kravu. Tako je radio kako nam trgovci ne bi u¹li u trag. A i pop, njegov gazda, proganjao nas je kao strvine: pretvarao se u kosaèa, ciglara, ¹umara i sve pazario, ali je nestajao bez traga i glasa èim bih udario ularom o zemlju.

Trgovina me je silno zabavljala. Slatko sam se smejao ljudima kojima je belac zapadao za oko, pa su mu èitave sate zagledali kopita, zube, oèi - trudeæi se da snize visoku cenu. Ude¹avao sam da konja prodam lopovima i deriko¾ama, uzdr¾avajuæi se da ne puknem od smeha pri pomisli na izraze njihovih lica kad im kupovina bude i¹èezla iz ruku kao magla.

Tako grdne pare zarismo. Postadosmo i mi ljudi. ®ivot nam se, kurva, ¹iroko osmehnu. Stekosmo dobra, bolja od boljih: imanje, konje, pu¹ke, prijatelje. Brat i ¾enu, mladu i lepu.

U devet sela pronese se glas o èudnom prodavcu i njegovim konjima, volovima i kravama, koji, kad ih kupac povede u ¹talu, iznenada nestaju, kao da u zemlju propadnu. Kad se èu da se to de¹ava bogatijima i varalicama, sirotinja se silno obradova.

Inak smo morali da budemo obazriviji i da idemo u mesta gde nas ljudi nisu poznavali.

Kad nam neprekidno be¾anje i zametanje traga dosadi, brat smisli da se pretvori u meèku. I¹li smo od va¹ara do va¹ara, ja sam udarao u dobo¹, a brat je igrao. Vi¹e nismo morali da se bojimo prevarenih trgovaca.

Posao je dobro cvetao. Brat je bio neèuvena, dotad neviðena meèka: iako trom i te¾ak, kao svi medvedi, mogao je da opona¹a mnoge ljudske pokrete i radnje: da upali vatru, da iseèe drva, da kopa, puca, ja¹e konja, da se rve ... Mogao je da poka¾e kako se oble¾e ¾ena, ¹to je svetinu naveliko uveseljavalo. Vrhunac njegove ve¹tine bio je u tome kad je skidao svoj ular, stavljao ga ljudima na vrat, uzimao dobo¹ i terao da oni izigravaju meèku.

Bili smo se svuda proèuli, koliko po pametnoj i dotad neviðenoj meèki toliko no meèkaru koji je na njoj nebrojene pare zaraðivao. Bio je to, bez sumnje, najplaæeniji posao na pijaci na¹eg vilajeta. Meèkama poraste cena, ali takve, kao ¹to je bio moj brat, nije bilo.

®ivot nam se izmeni. Stalno smo bili u poslu, na putu od va¹ara do va¹ara. Ljudi se brzo zasite, pa smo morali da izmi¹ljamo nove ve¹tine i smicalice, a sve nas je to stajalo ogromnog truda i napora. Bili smo umorni i iscrpeni.

®ena mog brata reèe da u snu skaèemo i vièemo "ajde, meco, de, de, zaigraj nam malo, de, de". Grdno se ljutila na mog brata: kroz ki¹u suza govorila je da joj ne poklanja toliko ljubavi koliko on od nje tra¾i, i da joj se èini da sve vi¹e ima posla s pravom meèkom.

- Zanoveta, kao sve ¾ene. Mnogo sam je razmazio! - reèe brat i dobro izudara ¾enu.

Batine ne pomogo¹e. Posle nekoliko dana, zatekosmo je na gomili s nekim balavanderom. Brat je dobro udesi i otera od kuæe.

Taj dogaðaj obadvojicu uzdrma od glave do pete, brata mnogo vi¹e. Mo¾da je ¾ena bila u pravu? Sve smo umorniji i sve zasiæeniji ljudske trgovine, u kojoj, izgleda, na kraju niko ni¹ta ne dobija.

Odluèismo da odemo na jo¹ jedan, viðeniji va¹ar, pa da se posle manemo tog ðavoljeg zanata i vratimo u ¹umu, da u njoj, malom bo¾jem raju, u¾ivamo plodove na¹e trgovine.

Ne dade nam se, mojom krivicom. Bio sam zaboravno na suludog popa. Nesmotreno sam jednom èoveku pru¾io ular, da pridr¾i meèku dok natovarim dobo¹ na leða. Taj èovek ugrabi priliku da skine ular i izgubi se u svetini. Bio je to niko drugi no lukavi pop. Ne pomo¾e ni moja vika ni jurnjava - on naprosto propade u zemlju.

Vi¹e nisam imao èime da udarim o ledinu i tako brata vratim u njegov pravi, èoveèiji oblik.

Povedoh ga kuæi.

Brat ¾ivi sa mnom: seda za sto kad obedujem, lo¾i vatru, donosi vodu, mumlanjem se raspituje ¹ta ima novo u svetu, opija se. Obraduje se kad mu katkad dovedem neku va¹arsku ¾enu.

Izgleda da se brat pomirio sa sudbinom. Koliko mogu da razumem, te¹i se ¹to je bio najèuvenija meèka na¹eg tamnog vilajeta.

Ja i dalje, nadajuæi se da æu pronaæi ukradeni ular, idem za poslom po va¹arima. Iz dana u dan sve je te¾e trgovati. Sve vi¹e traæim vremena a sve manje dobijam.