The encoding of this document complies strictly with iso-8859-2 standard. It is best viewed with either Netscape 2.0 (or greater), or Microsoft Internet Explorer 3.0 (or greater). An appropriate font should also be installed. If you have problems with southslavic characters, please visit FAQ Page.
This text has originally been compiled in 1992 by Henning Moerk. Original compressed ASCII version of this text may be downloaded from Slavisk Institut Aarhus, Universitet Ny Munkegade, 116 8000 Aarhus C Denmark. This HTML version was prepared in June 1996 and revised to comply with iso-8859-2 in December 1996 by Borut Maricic.
AUTHOR: Ivan Slamnig
TITLE: Prièa o Zvjezdani
SOURCE: Suvremena jugoslavenska novela Zagreb "Znanje" 1965, pp. 354-363

Prièa o Zvjezdani

Cvjetiæ mlad / S njim je po¹o / Mo¾da ¾ive sad / Sretni gdje. (Pjesma o Zvjezdani)

Mjesec je bio negdje blizu horizonta, crven i velik. Èinio se tako bliz i slièan osobi. Kako je zanoæivalo, tako se mjesec sve vi¹e dizao i sve vi¹e blijedio. Kako je zanoæivalo, tako je poèela i preduzbuna i ulièna rasvjeta se nije ni palila i grad je bio prepu¹ten mjesecu. Kuæe su s vremenom izgledale sve vi¹e a sjene sve jaèe. Mjeseèina je bila vrlo bijela, mjesec je bio pun puncat. Vidjelo se zabrinute ljude, koji su ¾urili kuæama, buduæi da kina nisu poèinjala, vidjelo se ljubavne parove, koji su se brinuli jedno za drugo i kojima je bilo pravo ¹to je preduzbuna, ¹to je mrak i ¹to je mjeseèina. Mogli ste ih vidjeti kako prelaze veliki mlijeèno bijeli kolnik da nestanu u sjeni drugog bloka kuæa. Tramvaji nisu vozili i povorke ljudi su i¹le gradom.

I ja sam hodao gradom, bez nekog naroèitog cilja. I ja sam htio iæi u kino, ali èinilo se da kino veèeras neæe nikako poèeti, jer æe se na preduzbunu nastaviti zraèna opasnost, na zraènu opasnost uzbuna. Hodao sam sam i poznao sam je po hodu. Zvjezdana je i¹la ispred mene, pa koliko god sam polagano i¹ao, ona je i¹la jo¹ polaganije, u svom tamnomodrom svilenom ogrtaèu.

Kad sam joj se javio, prenula se i nasmije¹ila mi se, kao da ju je moj pozdrav ujedno i podsjetio da uopæe postojim ili da uopæe postoje ljudi.

Oboje smo bili mladi i niti jedno od nas nije imalo navr¹enih sedamnaest godina. Kako je bila ¾ensko, moglo bi se reæi da je bila starija od mene, buduæi da su je ljudi ukljuèivali u dru¹tveni sloj ispred mene, primali su je za vi¹e ili manje sasvim odraslu ¾ensku sposobnu za udaju, premda sam ja proèitao vi¹e knjiga nego ¹to æe ona ikada i imao prokuhanih sto pogleda na svijet. Ali kako je mnogo od nje stariji mu¹karac mogao po¾eliti njeno bijelo debelju¹kasto tijelo, ona je bila primljena u krug mnogo starijih od sebe.

Èinilo se, da joj je drago da me vidi, premda je malo prije izgledalo da joj je drago ¹to hoda sama.

Neko vrijeme smo hodali. Onda ona rekne:

"Ako ide¹ nekuda, mogu iæi neko vrijeme s tobom, ako nema¹ ni¹ta protiv."

"Ne idem nikuda."

I tako smo po¹li.

Hodali smo dalje vrlo sporo i promatrali mjeseèinom obijeljene zidove kuæa. Uhvatila me je ispod ruke, ¹to mi se sviðalo.

"Poti¹tena sam", rekla je nakon nekog vremena.

"Mrak je i rat je", rekao sam.

"Da", odgovorila je. "Ali ima i specijalan razlog".

Bila je velika napast, da je pitam, ¹to je to, ali svladao sam se.

Do¹lo mi je jasno, kako pripadamo svemu ovome. Ja u svom sivom ogrtaèu i ona u svom tamnomodrom. Kuæe su bile poti¹tene na mjeseèini, mi smo bili poti¹teno nervozni. A zrak koji smo udisali bio je onaj isti, u koji su tako mnogi izdisali. Oboje smo bili izvan rata - ja sam imao jo¹ koju godinu do vojske, bio sam jo¹ gimnazijalac, a ona je bila ¾ensko. Hodali smo po gradu kao dva spektra, dijelovi zraka. I tako smo sreli ®eljka.

"Sreo sam Zvjezdanu", rekao sam. "Poti¹tena je, rekla je. I tako hodamo okolo. Hajde s nama."

"Idem", rekao je.

I tako smo skupa i¹li.

On je bio stariji od nas, ne mnogo, mo¾da godinu dana. Bio je u nekakvoj uniformi. Njemu je vojska bila bli¾a nego meni i on je mislio na to, kako da se izvuèe iz vojske, pa se rado pokazivao u uniformi, da se vidi, kako on ima svoje mjesto u oru¾anoj snazi, ako ne u oru¾anoj snazi, onda u neèem, ¹to sasvim odgovara njoj. Osnovno je bilo, da je tako htio izbjeæi vojsku, ¹to sam ja znao. Rat je zapravo brzo svr¹io i nitko od nas nije dorastao bio do koplja, ali svi smo se toga bojali.

I tako smo ¹etali mlijeènim i crnim gradom, a tramvajske ¹ine su plandovale du¾ asfalta i svaka od njih je bila jedna srebrna i jedna crna pruga.

Zvjezdana je hodala izmeðu nas i vidio sam, da sam je konaèno prerastao. Motalo mi se po mozgu, kako smo nas dvojica dva bora, koja su usporedo rasla, a meðu nama tankovrha jela. Hodala je meðu nama objesiv¹i nam se o ruke i bila je bogzna gdje. Mjesec joj je bijelio lice.

Bio je mrak i za¹li smo meðu ulièice. ®eljko je skinuo kapu i vidjela se njegova lijepa crna kosa, i izgledalo je mnogo prirodnije. Hodali smo odmjerenim koracima: ®eljko u crnim èizmama i crnim jahaèim hlaèama, Zvjezdana u sivim plutericama i ja u gumenjacima. ©uljali smo se gradom kao duhovi dvaju mladiæa koji su skupa s djevojkom poèinili samoubojstvo radi nje.

I tako smo sreli Makija. Ne znam vi¹e za¹to smo ga tako zvali. U stvari, puno mu je ime bilo Macchi 202, pa smo ga poneki put zvali i Dvjestodva. Razveselio se kad nas je vidio. On je u razredu va¾io kao èovjek, koji nikada nije u stanju ozbiljno razgovarati. To naravno nije bilo istina. Ako i jest uglavnom pravio viceve, to je bilo samo zato, ¹to se bojao da bude intiman s ljudima.

Rekli smo mu, kako je Zvjezdana najprije i¹la sama, pa kako sam je najprije ja sreo, pa onda nas je sreo ®eljko i po¹ao s nama, pa smo svi skupa sreli njega, Makija, i neka sada i on ide s nama. I tako je i on po¹ao s nama. I tako smo tri prijatelja sablasti, sablasni pratioci jedne djevojke - sablasti u jednom sablasnom gradu pod èeliènim satelitom gdje su se ljudi vukli uz kuæe i sakrivali lica.

Kako u èetvero nije bilo tako zgodno hodati, po¹li smo u jedan lokal da popijemo kuhanu rakiju. Lokal je bio u podrumu i tu nas nitko ne bi smetao ni ako bude uzbuna. Nije bilo mnogo ljudi u lokalu. Premda je bilo praznih stolova, neki mu¹karci i ¾ene su stajali uza zidove. Sjeli smo za stol u uglu i naruèili kuhane rakije.

"Prièat æu vam, za¹to sam lo¹e volje", reèe Zvjezdana.

Mi smo sjedili oko nje kao tri siva goluba, a ona je bila bijela golubica.

"Kao ¹to znate, moj otac je stradao ne mnogo prije rata, na moru. Majka i ja smo trebale dobiti osigurninu i to preko neke privatne agencije, otprilike tako, da vam ne duljim. Uto je poèeo rat i stvar je postala kompliciranija. Neprestano smo radile na tome, zapravo je majka radila na tome, jer smo naglo postale siroma¹ne, a mene je trebalo ¹kolovati, ili bar je majka mislila, da me treba ¹kolovati. Kad razmislim, èini mi se, da sam i ja uvijek smatrala, da se trebam ¹kolovati, premda sam se mogla i namjestiti i zaraditi novaca i olak¹ati mami ¾ivot i mislim da time ne bi bila ni¹ta lo¹ija nego ¹to sam sad, ali nisam nikada ni mislila na to, da bi se mogla ne ¹kolovati i da bi se smræu moga oca moglo ne¹to bitno promijeniti u toj stvari, mislim u mom ¹kolovanju. Nismo nikada na to zaboravile i uvijek smo ne¹to kopale, jer je od¹teta ili osigurnina, ako je to ljep¹i izraz, bila dosta visoka obzirom na predratnu valutu, a danas to ne bi bilo ni¹ta tako veliko, ali opet je to suma, koja bi nam dobro do¹la. Nismo mogle ni¹ta ostvariti, jer je sjedi¹te te agenclje, odnosno toga poduzeæa, koje je trebalo sumu isplatiti ili preko kojega bi trebalo tu sumu isplatiti, bilo u Italiji. Jasno, da je budala¹tina, da je to bilo u Italiji, ali to je bilo na onom dijelu Dalmacije, koji su Talijani anektirali i bilo je neizmjerno komplicirano biti u kontatku s njima, èak smo morale pisati pisma na talijanskome, pa ipak nije ni¹ta bilo.

Kad je Italija kapitulirala, mislili smo da æemo lak¹e ostvariti to pravo. Suvi¹no je da napominjem, kako je suma vrijedila sve manje i manje. Ali unatoè toga, ¹to je sad taj grad bio tobo¾e u istoj dr¾avi, nismo mogle ni¹ta ostvariti, odnosno nisam mogla ni¹ta ostvariti, jer sam tada ja i¹la okolo i raspitivala se i pisala pisma, jer zapravo sam samo ja imala na to pravo, buduæi da sam se ¹kolovala, a mama je bila namje¹tena i tome siièno, odnosno to se imalo uzeti u obzir prilikom odreðivanja sume i ¹to da vam duljim. Uglavnom pred tri mjeseca je konaèno ustanovljena komisija, koja je imala zadatak da sredi te odnose s krajevima, koji su bili pod talijanskom okupacijom ili kako su se ono veæ izrazili. Jasno, da je to bila jedna opæa zbrka, jer je ta komisija dijelila i pomoæ izbjeglicama iz Bosne i ¹to ti ja znam, ali osnovno je to, da su oni dobili odreðen fond u svrhu namirenja potra¾ivanja kakvo je bilo moje.

Dobro. Pred tri mjeseca sam oti¹la na Ministarstvo na tu komisiju, i tamo su mi konaèno i lijepo rekli, da imam pravo, da su oni upravo za to tu da mi omoguæe, da to pravo ostvarim i da dobijem trista hiljada do pola milijuna kuna. Tako je to ispalo kad se dinare preraèunalo u lire, pa lire u kune i kad se ne¹to dodalo s obzirom na pad vrijednosti novca odnosno poskupljenje ¾ivotnih tro¹kova, kako su se oni izrazili.

©ef te komisije jedan razmjerno dosta zgodan èovjek star ne¹to preko trideset godina, svakako ne èetrdeset, koji me je uvijek ljubazno doèekivao, posjedavao me u ko¾nu fotelju, interesirao se za moj sluèaj, odnosno sluèaj moga oca i tumaèio mi, koje sve dokumente moram pridonijeti da bi smrt svoga oca unovèila u trista hiljada ili mo¾da èak pola milijuna kuna. Zapravo nikad nisam mislila na to kao na od¹tetu za smrt oca, veæ kao na pravo, koje trebam ostvariti, odnosno novac, koji zakonito trebam dobiti.

I tako sam vadila krsni list, pa svjedod¾bu, pa krsni list majke, pa ovo, pa ono. Kad sam sve nakupila, rekao mi je da na ¾alost propisi zahtijevaju, da pridonesem i potvrdu o smrti oca, ¹to jo bilo neobièno komplicirano dobiti, ali i to sam nabavila, pisala sam i amo i tamo.

I tako se to vuklo tri mjeseca i nikako da stvar krene s mrtve taèke. Vidjela sam oko sebe ljude, kako dolaze tako, tra¾e neki novac, pomoæ ili ¹to ti ja znam i dobivaju, fond je tu, kune teku, ali nikako da ih ja dobijem.

Kad sam danas veæ desperatna izlazila iz Ministarstva s preporukom, da ¹to prije nabavim ovaj iii onaj dokumenat koji jo¹ samo fali (nakon ¹to sam to veæ tri mjeseca bogzna koliko puta èula), nagovorio me portir - koji me vcæ znao, i s kojim sam se znala porazgovoriti - i nakon kraæeg interesiranja rekao mi, da se podam onom èovjeku i da æu veæ sutradan dobiti pola milijuna kuna, ako ne i vi¹e.

To me je tako ubilo u pojam, da sam oti¹la u park i plakala - bila sam tako i tako sva iznervirana, iz dana u dan me je gnjavio, a vcæ sam sav novac bila isplanirala - plakala sam ko ljuta godina i do ovog èasa nisam do¹la k sebi."

U¹utjela je i zagledala se u èa¹icu, bila je bijela u polumraku kao da je zadr¾ala na licu boju mjeseèine.

"To je neugodna stvar", poène jedan od nas, "ali pogledajmo u kolikoj je mjeri potrebno, da èovjek bude potresen time."

"Gdje le¾i glavni momenat toga, ili da upotrijebim izraz "strahota" pa da ka¾em, u èemu je glavna strahota toga? Taj dotièni èovjek smatra spavanje sa zgodnim ¾enskama, u konkretnom sluèaju spavanje s tobom, dobitkom. U tom aspektu, to je isto toliko kao da od tebe tra¾i, da mu ustupi¹ dio te svote, ako on postigne to, da je ti dobije¹. To bi bilo otprilike mito ili potplaæivanje. Èinilo bi ti se normalnijim - govorim jo¹ uvijek kao da se radi o novcu - da on to tra¾i, kad bi se radilo o nekom specijalnom trudu ili riziku s njegove strane. Prije svega, ti ni ne zna¹ sigurno, da li se tu mo¾da i radi o nekom specijalnom trudu ili riziku. Osnovno je, meðutim, da je efekt isti, jer ako on i ne mo¾e mo¾da stvar ubrzati, mo¾e je zadr¾ati. Gledam to praktièki. Uostalom, da ti je on rekao u nekoj formi - recimo, "znate, to zahtijeva neke posebne tro¹kove, moramo slati svog kurira u Dalmaciju, tro¹kovi puta su visoki", ti bi bila spremna, premda bi znala da taj novac ide u njegov d¾ep, da mu da¹ recimo sto hiljada kuna za to, da ti on sutradan isplati èetiristo hiljada kuna. Ti si dakle spremna - kako i bilo koji od nas - da uèini¹ taj moralni prekr¹aj, to jest iz nepo¹tenih pobuda daje¹ novac nepo¹tenom èovjeku, da èovjeku, od kojega oèekuje¹ dobitak, omoguæi¹ dobitak." "Ovo dosad je, mislim, jasno kao sunce. Preðimo sada na specifiènost njegova zahtjeva, kako ga je portir izrazio. Koitus je, s jedne strane, maksimalna intimnost, i èini se, da je pru¾ati sebe kao objekt na raèun nekoga dobitka isto tako stra¹no i apsurdno kao i dati ljubav. Odmah æu napomenuti, da ima prilièan broj ¾ena, koje su za novac partneri u seksualnom odnosu i koje to smatraju po¹tenim poslom u tom smislu, da daju odreðenu robu za odreðenu sumu novaca. Vidimo, da se to mo¾e smatrati robom. No uzmimo, da si ti bitno razlièita, i da je to sve kod tebe bitno razlièito - premda se ne vidi jasno, za¹to ono, ¹to se smatra robom kod jedne ne bi bilo roba i kod druge. Ali uzmimo, da je to dokazano. Ti bi dakle u takvom sluèaju prodavala svoje osjeæaje, tako nekako. Ali zar nisi ti prema tome èovjeku iznimno ljubazna, i to si ljubazna (kad pravo razmisli¹) upravo zato, ¹to od njega oèekuje¹ ne¹to. Ti svaki put pazi¹ da ga ne povrijedi¹, i kad bi znala, da bi kod njega palila neka sitna pa¾nja - recimo, da mu donese¹ litar rakije (govorim sad o litru rakije kao o pa¾nji, ne kao o materijalnom dobitku), ti bi to odmah uèinila. Ti ga, ¹tovi¹e, gleda¹ na naèin, koji bi trebao izgledati kao da ti se on sviða. A poslala bi ga do sto vragova, kad on ne bi igrao tako va¾nu ulogu u tvom eventualnom dobitku."

"Ukratko, ¾elim reæi ovo: prvo, ti nisi ¹okirana time, ¹to je on sklon tome, da koristi svoj polo¾aj, premda to u principu smatra¹ nemoralnim - buduæi da si sama spremna, da mu da¹ novaca samo zato, da postupi po zakonu."

"Drugo, ti ne smatra¹ osjeæaj - ka¾em osjeæaj iz specijalnih razloga, premda bi ti bilo jasnije da ka¾em "prividne osjeæaje" - neèim, ¹to ne mo¾e nikada biti robom, jer ti u prazno daje¹ svoje osmijehe, svoje poglede i spremna si na neiskrene sitne pa¾nje."

"Prema tome, mogla bi se po istoj logici i podati. Konaèno, radi se o tome, da na najbr¾i i najefikasniji naèin ostvari¹ svoje pravo, odnosno da doðe¹ do pola milijuna kuna. Takav praktièarski stav bi te i moralno opravdao."

"Mogu zamisliti, da bi bilo ljudi, koji bi tako mislili", poèe drugi, "ali za mene to zvuèi kao cinièki sofizam. Za mene je iskori¹tavanje polo¾aja najgadnija stvar, i takve bi ljude trebalo strijeljati kao bijesne pse, a ne pomiriti se s njihovim postojanjem. Nema vlasti, pa makar kako ona bila operetska ili makar kako se ona osnivala na sili, koja bi dobro gledala na iskori¹tavanje polo¾aja. To je pljuvanje na sam sistem, pa ma kako taj sistem bio apsurdan sam po sebi. Reæi æete, da danas nema nikakva sistema. Mogu malo drugaèije postaviti stvar, i ja sam praktièar, ne mislim se upu¹tati u neko moraliziranje ili teoretiziranje. Po mome mi¹ljenju Zvjezdana bi mogla ostvariti svoje pravo, a da pri tome ne uèini ni¹ta neèasno. Ako ne volimo taj izraz "neèasno", mo¾emo reæi "ni¹ta ¹to bi znaèilo, da pristupa tom èovjeku kao èovjeku" i da ga miti svojim tijelom ili bilo èim drugim, veæ da pristupa tom èovjeku kao organu kojemu je du¾nost, da rje¹ava sluèajeve kao ¹to je njen, i to po odreðenim pravilima, a ne da po svojoj volji podjeljuje ili ne podjeljuje ne¹to." "Ona bi, po mome mi¹ljenju, morala iæi na vi¹u instancu - koja postoji - pa opet na vi¹u, ako ne bude i¹lo, a iæi æe, sve dok ne ostvari svoje pravo i dok po moguænosti ne upropasti toga gadnog èovjeka, ¹to æe takoðer iæi. Jasno, da ljudi u sistemu dr¾e jedan drugoga, i da æe se ta stvar nastojati zaba¹uriti, ukoliko je ona negdje izlo¾i, ali meðu njima postoji i ljubomora, konkurencija koja, hvala bogu, razbija njihovu monolitnost i daje njihovim postupcima ne¹to od èovjekolikosti. I tako æe Zvjezdana ostvariti svoj plan i ujedno osramotiti tog tipa. Ne samo da je to najlak¹i put k ostvarenju njenog nastojanja (jer tko nam konaèno jamèi, da æe onaj, i nakon ¹to je bude imao, dati pola milijuna kuna), nego to je i jedini pravi put, to je put, kojim ona mora krenuti, pa èak i kad se ne bi radilo o tolikom novcu."

"I ti si to lijepo isprièao", poène treæi, "ali sve su to apsurdi, i sve su to kuæe od karata. Postupiti po jednom ili drugom va¹em savjetu znaèilo bi prikloniti se tuðem naèinu ¾ivota, zanijekati sama sebe, a ako dobivamo ne¹to time, ¹to gubimo sama sebe, onda nitko ni¹ta ni ne dobiva, jer nema osobe, koja bi ne¹to primila. Sistem, u kojem su takvi ljudi, nije na¹ sistem, svijet, u kojem su takvi ljudi, nije na¹ svijet i mi se tu ne mo¾emo boriti za svoje pravo. Zapravo ovdje i nema sistema, veæ samo d¾umbus. Zato ni nema vi¹e instance, ni instance vi¹e od vi¹e. Mi ne mo¾emo tra¾iti pravo od onoga, koji trpi ovoga. Zbog toga, Zvjezdana, pregori pola milijuna kuna, razbjesni se na to, uvrijedi se, pljuni, i zaboravi na sve."

"Sada bih i ja trebala ¹togod reæi", reèe Zvjezdana. "Dobro, reæi æu. Lijepo od vas, ¹to ste mi omoguæili, da svaka moja odluka bude opravdana."

"Neæu mu se podati. Mogla bih naæi komplicirane i profinjene razloge, ali ima i jedan jednostavan: nije to toga vrijedno. Kad bih time, recimo, spasavala ¾ivot svoje majke, onda bih to uèinila. U tom sluèaju bih bila moralno opravdana i ne bih se osjeæala poni¾enom, veæ bih smatrala da je on poni¾en, kao ¹to bih smatrala da je poni¾en, kad bih mu dala novaca."

"Previ¹e tu stvar povezujem s ljubavlju. Spavat æu s onim, kojemu æe biti stalo do mene kao do mene, a ne naprosto kao do ¾enske. Jasno, pretpostavljam uz to, da æe i meni biti stalo do njega. Ukratko, ta mi stvar previ¹e znaèi."

"Zatim, neæu iæi ni na vi¹u instancu. Hoæu reæi, neæu se boriti. Ja ni nemam dokaza, da to on hoæe - to mi je samo portir rekao, i to uzgredno, i sve ¹to se iz toga mo¾e zakljuèiti jest, da ima ljudi, koji kori¹te svoj polo¾aj da bi spavali sa ¾enama. Odnosno, da iskustvo jednog portira to govori. A ako sistem sam po sebi lo¹e gleda na kori¹tenje polo¾aja, pojedinci na polo¾ajima, od kojih se sistem sastoji, toleriraju to (ukoliko i sami nisu takvi). Dakle, kadiju bih tu¾ila kadiji, gada gadu, i od tolikog baratanja s gadno¹æu veæ mi se sada gadi."

"I tako æu pljunuti i okrenuti se. To neæe imati nikakvog odjeka izvan mene, nikakve dru¹tvene vrijednosti, ali za mene je to konkretan lièni protest, moj obraèun s njima."

"Da potvrdimo odluku, naruèit æemo jo¹ jednu rundu kuhane rakije", reèe jedan od nas. "Sada je sve èisto. Nego, da nije bilo ovog na¹eg razgovora, ne bih se mo¾da nikada sjetio neèeg drugog. Ukratko, omoguæit æu ti da zaradi¹ oko èetiristo hiljada kuna. Moj otac ima ugovor sa HIBZom za izradu djeèjih slikovnica. Ja u tome sudjelujem kao partner. Zapravo, otac mi èitav taj posao prepu¹ta, a privremeno mi posuðuju ime, jer ja jo¹ zvuèim premlad."

"Mome ocu, odnosno meni, prepu¹ten je èitav posao oko slikovnica. To su redigirane klasiène ili manje klasiène, poznate ili manje poznate djeèje prièe. Imam taèno odreðenu ideju o tome svemu. Ja pi¹em rijeèi, to jest stihove, i organiziram èitavu stvar. Potreban mi je ilustrator, koji æe se slo¾iti sa mnom i raditi po mojim idejama. Sjetio sam se sada tvojih crte¾a i akvarela na zavr¹noj izlo¾bi onoga slikarskog kursa. Kad malo bolje razmislim, ni najmanje ne sumnjam, da si upravo ti ona osoba, koja mi treba. Tvoji akvareli upravo pristaju u moj plan. Ti si moja vr¹njakinja, ima¹ ideja i slo¾it æemo se. Sretan sam, da sam tu stvar uredio. Ovo mi je puno dra¾e, nego da sam uzeo nekoga od klasiènih ilustratora, koji bi mi nametao svoje koncepcije i gledao me s visoka kao balavca."

"Sluèajno imam kod sebe formulare ugovora. Tu æemo stvar na licu mjesta urediti."

"Ne neækaj se i ne umanjuj svoje sposobnosti", reèe drugi. "Sada je sve èisto. Ali i ja æu ne¹to uèiniti na temelju ovog na¹eg razgovora. Drago mi je, ¹to sam te sreo i ¹to smo se svi skupa porazgovorili. Napisat æu o svemu ovome pripovijest. Tako æe svatko moæi doznati za ovo, ¹to se tebi dogodilo. Napisat æu je i veæ æu je jednom objaviti. Uvjeren sam u to. Tako æe svatko, tko je proèita, moæi u mislima pljunuti na toga gada."

"Ka¾e¹, da tvoja odluka nema dru¹tvene vrijednosti. Ali ja sam onaj, za koga ima najveæu vrijednost. Ja sam kompletno drugo biæe, i ja ti èitav odobravam to, ¹to si uèinila i èitav primam tu tvoju odluku. Nisi ni najmanje sama. Jer ja te volim. Volim te èitavu, od tonzila pa do sposobnosti da slika¹. Volim tvoj ten, volim tvoju kosu, volim tvoj modri ogrtaè. Tvoj stav prema meni ne mijenja moju ljubav. Ali znam, da neæe¹ prezreti klupu, na koju æe¹ moæi, kad za¾eli¹, sjesti i odmoriti se."

Bli¾io se redarstveni sat i mi smo ustali da odemo kuæama. Dvojica od nas su zastala na izlazu iz podruma da jo¹ podijelimo cigaretu, a jedan od nas je oti¹ao sa Zvjezdanom.

I tako je Prièa o Zvjezdani sretno svr¹ila.

Kako sam moæan ja, koji mogu davati sretne svr¹etke.