Kosovo: KOSOVO@YUROPE.COM - ZAPADNA STAMPA

stevan babic (batabab@SoftHome.net)
Sat, 19 Jun 1999 22:07:10 +0200


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

Evo jednog zgodnog razmisljanja -- a kako je Washington Post ustvari =
organ administracije onda mozete i da predvidite buducnost ...
=20
Pozdrav Bata
_________________________________________________=20
Va=F0ington post =20

A pobednik je . . . OVK

od Ri=E8arda Koena

=E8etvrtak, 17. jun 1999. str. A35

Ako ste uredno =E8itali novine onda sigurno ve=E3 znate da (1) u ratu u =
Jugoslaviji nije niko pobedio, (2) ustvari, jesu Srbi, (3) ne, NATO je =
pobedio tako =F0to je o=E8uvao svoje jedinstvo, i (4) Bil Klinton je =
pobedio zato =F0to je rekao kako =E3e samo bombardovanjem zavr=F0iti =
posao a i jeste. U su=F0tini, mada je svaka od ovih postavki manje ili =
vi=F0e ta=E8na, ako vas stvarno zanima ko je pobedio u ovom ratu onda =
znajte da je to Oslobodila=E8ka vojska Kosova. Ona je dobila rat, a kroz =
pogodbu =E3e posle dobiti i samo Kosovo.

Mo=FEete o OVK da ka=FEete =F0ta god ho=E3ete ali ona je jedini igra=E8 =
u ovoj savremenoj balkanskoj drami koja je od samog po=E8etka znala =
ta=E8no =F0ta ho=E3e a znala je i kako da to dobije. Maja 1998. u =
Istambulu sam razgovarao s jednim od vo?a OVK. Na njegovoj vizitkarti =
pisalo je da je on Predsednik vlade Republike Kosovo i da je lekar po =
imenu Bujar Buko=F0i. U to vreme Kosovo je stenjalo pod srpskom =E8izmom =
i te=F0ko da je neko i pomi=F0ljao na republiku. Sve =E3e se to =
promeniti, rekao je Buko=F0i. I pokazalo se da je bio u pravu.

OVK je imala prost ali efikasan plan. Ubija=E3e srpske policajce. Srbi =
=E3e im uzvratiti na balkanski na=E8in, razmahanim represalijama sa tu i =
tamo po nekim krvavim masakrom. Zapad =E3er se sve vi=F0e i vi=F0e =
zgra=FEati i na kraju =E3e =96 isto kao =F0to je bilo u Bosni =96 =
preduzeti akciju. Kao rezultat, Amerika i ve=E3i deo Evrope u=E3i =E3e u =
rat na strani OVK.

I upalilo je.

Sad od te iste OVK o=E8ekuju da se demilitarizuje =96 da odbaci svoje =
oru=FEje =96 dok pokrajina za koju su se borili prelazi pod upravu =
NATO-u i njegovim mla?ahnim prijateljima Rusima. Me?utim, NATO nije =
izgubio ni jednog vojnika u borbi sa Srbima. On je rat vodio protiv samo =
jednog =E8oveka, Slobodana Milo=F0evi=E3a, i sve vreme se izvinjavao =
srpskom narodu za mostove, elektrane i druge kvazi-vojne ciljeve koje je =
poga?ao. Prose=E8ni Srbin =96 za razliku od, na primer, prose=E8nog =
Nemca u II svetskom ratu =96 nije bio na=F0 neprijatelj.=20

OVK razmi=F0lja druga=E8ije. Prvo i prvo ona jeste izgubila ljude =96 i =
to mnogo ljudi. Ona je efektivno zamenila NATO-ove kopnene snage. Njeni =
su borci dobrovoljci =96 Albanci s Kosova i iz svih drugih delova sveta =
-- koji su osetili dovoljno jak podsticaj da zbog vere u nezavisnost =
rizikuju i vlastite =FEivote. Oni mrze Srbe. Oni su oduvek mrzeli Srbe. =
Ako se to uop=F0te mo=FEe, oni ih sada mrze jo=F0 i vi=F0e.

Razmotrimo za trenutak situaciju u Palestini 1948, u vreme stvaranje =
izraelske dr=FEave. Danas se taj period i taj deo sveta =E8esto pominju =
jer, eto opet, rat proizvodi veliku izbegli=E8ku populaciju me?u =
muslimanima. No, umesto da se ovde bavimo nastajanjem palestinske =
dijaspore posvetimo pa=FEnju dvema bandama, Irgun i =D0tern, jevrejskim =
teroristi=E8kim organizacijama koje su se borile ne samo protiv Arapa =
nego i protiv Britanaca koji su tada vladali onim od =E8ega =E3e kasnije =
biti stvoren Izrael. Jevrejski su teroristi poku=F0ali da urade sve =
=F0to je trebalo da Britancima postane nemogu=E3e da tu i dalje ostanu. =
Kad su ovi na kraju oti=F0li, s Arapima su lako iza=F0li na kraj.

NATO bi se mogao na=E3i u sli=E8nom polo=FEaju kao Britanci u Palestini. =
Oni ne=E3e nikad uspeti da potpuno razoru=FEaju OVK. Albanska granica, =
te=F0ka a porozna, nije ni najmanje daleko. Ru=E8no oru=FEje je lako =
prokrijum=E8ariti i jo=F0 lak=F0e sakriti. =C8ak i u slu=E8aju da neki =
od vo?a OVK pristanu da budu razboriti i strpljivi, uvek =E3e me?u njima =
postojati disidentsko jezgro koje =E3e kroz teror koji =E3e sprovoditi =
artikulisati svoje nezadovoljstvo. Ukratko re=E8eno, Kosovo bi moglo da =
postane za NATO ono =F0to je Palestina nekad bila za Britance =96 mesto =
s kojeg su jedva do=E8ekali da odu.

Najgora no=E3na mora za Evropske zemlje =96 a za Rusiju pogotovu =96 =
jesu odbegle pokrajine. Upravo zato svi insistiraju da Kosovo ostane u =
sastavu Jugoslavije. Samo izgovoriti bilo =F0ta drugo izaziva =
diplomatske dileme, bogami i krizu. No, ko tu koga zavarava? OVK nije =
stigao ovako daleko zato da bi sad odustao i pristao na bilo =F0ta manje =
od nezavisnosti. Mo=FEda u NATO-u misle kao =E3e sve ipak biti dobro ako =
i kada Milo=F0evi=E3 ode u penziju ili =96 slatke li pomisli =96 ako =
postane zatvorenik u Hagu. Ali OVK ima druge planove i druga=E8iji =
dnevni red. Ona =FEeli nezavisnost.

Ako pro=F0lost jeste samo uvod, Kosovo =E3e onda postati nezavisno -- =
mo=FEda =E3e se ujediniti s Albanijom a mo=FEda i ne=E3e. OVK je jedini =
sastojak balkanske me=F0avine koji jasno stremi svome cilju i koji ne =
preza ni od prolivanja krvi da bi ga postigla. Kad bi u NATO-u bili =
barem upola realni oni bi ve=E3 sad imali plan kako da se postigne =
nezavisno Kosovo a da se izbegne novi rat na Balkanu. Ako to nije =
slu=E8aj =96 uz izvinjenje D=FEejmsu Boldvinu =96 vatre =E3e jo=F0 biti. =

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------