Kosovo: Strani mediji povodom agresije na SRJ

ambotava@capitalnet.com
Thu, 08 Apr 1999 14:37:56 -0400


---------------------------------------------------------------------
K O S O V O mejling lista
Kosovo@yurope.com je privatan forum za razgovor u vezi sa udarom
NATO pakta na SRJ. Lista sluzi kao dopuna vestima, sa temama
vazanim za zivot i prezivljavanje civilnog stanovnistva SRJ.
---------------------------------------------------------------------

>
>DIREKCIJA ZA INFORMISANJE
>broj 3300
>08.04.99.
VRLO HITNO
>
> SVIM DKP
>
>Predmet: Strani mediji povodom agresije na SRJ
>
>Dominantna tema zapadnih medija je definisawe politi~kih ciqeva agresije na
>SRJ, uz {iroku saglasnost da je treba dovesti do kraja.
>U ameri~kim medijima preovla|uje ocena da je javno mwewe sve vi{e
>opredeqeno za intervenciju NATO, {to ameri~koj administraciji prakti~no
>daje odre{ene ruke i za razme{taj suvozemnih trupa. U uvodniku "Va{ington
>post"-a se navodi da planeri NATO nisu anticipirali doga|aje i nisu bili
>pripravni za "etni~ko ~i{}ewe", ali da NATO mora svoju akciju sprovesti do
>kraja. Ponavqaju}i najtvr|e kvalifikacije o krivici SRJ, navodi se da NATO
>mora po~eti pripreme za slawe kopnenih trupa. Zala`e se za podr{ku Crnoj
>Gori, Makedoniji i Albaniji, potpuno slamawe "srpske vojne ma{inerije" i
>su|ewe odgovornim pojedincima zbog zlo~ina. U ~lanku V.Zimermana u istom
>listu optu`uje se Srbija da nikad nije `elela da re{i "problem Kosova", te
>da nema nikakvih izgleda da Albanci i Srbi `ive zajedno. Kao "razumnu
>opciju" predla`e podelu KiM, ali tek "po{to se dobije vazdu{ni rat".
>Uvodnik "Wujork tajms"-a smatra da i Jeqcin i Primakov znaju da je za
>Rusiju boqe da odr`ava dobre odnose sa Zapadom, nego da poma`e sada{wu
>vlast u Rusiji, te da SAD treba da ohrabruju ovako zami{qenu "konstruktivnu
>ulogu Rusije". Me|u tektovima koji su na liniji podr{ke NATO, donekle se
>izdvaja komentar "Vi{e batine (i debqa {argarepa na Kosovu), sa tezom da
>"Srbe mo`ete bombardovati, ali bez wih ne mo`ete napraviti mir na Balkanu",
>te da NATO, kad obavi svoju misiju ("povratak izbeglica"), treba da se
>povu~e iz regiona.
> CNN i SKAJ nastavqaju sa izve{tajima u stilu agresivne propagande.
>Zna~ajno je razli~it komentar BBC koji uvi|a da su NATO udari poja~ali
>nacionalnu koheziju ("Srbi se okupili oko svog vo|e kao {to bi to u~inio
>svaki narod koji bi bio napadnut"). Londonski "Tajms" iznosi da se u
>ameri~koj javnosti M.Olbrajt sve vi{e pripisuje da je "najodgovornija za
>uvla~ewe Amerike u rat na Balkanu".
>Prioritetno mesto u nema~kim medijima i daqe zauzimaju polemike o stavu
>nema~ke vlade i ~lanica koalicije prema agresiji na SRJ. Veliki publicitet
>dobili su uskr{wi mar{evi na kojima je hiqade gra|ana (20.000 u Berlinu,
>ve}inom Nemaca) protestvovalo protiv napada NATO. U italijanskoj {tampi na
>zna~ajan odjek nailaze apeli pape i katoli~kih krugova da agresiju treba
>zaustaviti.
>
>
>
>Davidovi
>

PROSIRITE LISTU U JUGOSLAVIJI I SVETU.
-----------------------------------------------------------------
Kosovo@yurope.com mejling lista
WWW: http://www.yurope.com/kosovo/
-----------------------------------------------------------------