SAOPCENJE - Veselin Pejnovic, narodni poslanik

Veselin Pejnovic (veselin.pejnovic@zg.tel.hr)
Wed, 15 Oct 1997 02:07:47 +0100


VESELIN PEJNOVI?, narodni poslanik
SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
ZASTUPNI?KI DOM

Zagreb, 15.10.1997.

? Gospodin Jovan Bambura?, zastupnik u ?upanijskom domu Sabora RH
? Gospo?a Snje?ana Biga-Friganovi?, zastupnica u Zastupni?kom domu
Sabora RH
? Gospodin Sre?ko Bijeli?, zastupnik u Zastupni?kom domu Sabora RH
? Gospodin Milan ?uki?, zastupnik u Zastupni?kom domu Sabora RH
? Gospodin Milorad Pupovac, zastupnik u Zastupni?kom domu Sabora RH
? Gospodin Vojislav Stanimirovi?, zastupnik u ?upanijskom domu Sabora RH

O T V O R E N O P I S M O

Gra?ansko, ljudsko, pomirenja, doga?a se u ljudskim dušama, u ljudskim
savjestima. Jedan naš, meni dragi sve?enik, re?e da se “iscjeljujemo
savješ?u”. Ali ... Politi?ka je pragma, imenovala ?inovnike i formirala
dr?avno tijelo gra?anskog pomirenja s nesumnjivim namjerama da se dogodi
napredak.
Ne sumnjaju?i u napredak - ostaje otvorenim pitanje vremena, faktora,
eti?kih i drugih na?ela u kojima se naša gra?anska participacija svela
na partnerstvo dvaju stranaka koje bi taj posao trebale i izvršiti. U
kratkom vremenu! U mnogobrojim pitanjima! Potvr?eno je i re?eno - i u
politi?kim pitanjima.

Poštovani zastupnici!

Siguran sam da se u ve?em broju Vas kojima i upu?ujem ovaj apel,
gra?ansko (ljudsko), eti?ko i nacionalno pomirenje dogodilo i prije
formiranja politi?ki pragmati?no imenovanog skupa ?inovnika. Naš je
osnovni mandat zapisan u bazi?nom pravnom aktu - Ustavu! Mi smo ga
donijeli. On je i oru?je i maslinova gran?ica - naša snaga!

Za neke od nas poslani?ki (predstavni?ki) mandati imaju ultimativnu
snagu na osnovu koje smo izabrani i uz obavezuju?i mandat predstavljanja
srpskog naroda, a na dobrobit svih gra?ana naše domovine. Od nedavna, od
sporazuma o normalizaciji - i na dobrobit naše mati?ne dr?ave! Za sve
gra?ane Hrvatske, ostaje ?injeni?no stanje budu?e perspektive
zajedni?kog ?ivota. Mi, parlamentarni predstavnici, odlu?ujemo o
zakonskom liku naših zavi?aja, ekonomskih statusa, slobode kao stalne
te?nje od naroda-gra?anina do ?ovjeka-gra?anina.

Srpski i hrvatski narod, svi gra?ani, otvorenih o?iju vrednovat ?e naš
ljudski doprinos li?nom dignitetu i dignitetu parlamenta kojeg
sa?injavamo. Kvalitativno i kvantitativno!

Upravo zato, upravo iz ?injenice da se gra?ansko, ljudsko iscjeljenje i
pomirenje doga?a u ljudskim dušama, u ljudskim savjestima ostajem i
ustrajavam u prijedlogu da mi, zastupnici razli?itih politi?kih
opredijeljenja, formiramo, uvjetno nazvan, Nezavisni klub srpskih
poslanika. Isti?em i ponovno naglašavam da sam do sada nekoliko puta
predlo?io ovakvu mogu?nost. Stoga, i više od predlaganja smatram
neophodnim, makar, povesti razgovor o ovoj temi. Kona?no, u razli?itim
fazama naših politi?kih djelovanja naš je “ultimativni” mandat bio
uvjetovan i našom nacionalnom pripadnoš?u.

O sadr?aju ovakvog prijedloga i mogu?eg klupskog poslovnika, uz
uva?avanje svih razli?itosti, ?elim Vas li?no obavijestiti o ovakvoj
mogu?nosti na sastanku koji predla?em za petak, 17. listopada 1997.
godine, u 13,3o sati. O mjestu odr?avanja sastanka naknadno ?u Vas
obavijestiti. Kona?no, bar kad je o mjestu rije? - ve? smo
“ujedinjeni”. Svi smo u Parlamentu. Izabrani po volji naših bira?a.

Izvinjavam se što upu?ujem o t v o r e n o pismo. Nisam nau?io ništa
raditi z a t v o r e n o! Primit ?u Vašu kritiku, a vrijeme ?e pokazati
jesam li bio u pravu. U svakom slu?aju, i da me kritikujete, mo?ete to
uraditi na predlo?enom satsnku!

S izrazima li?nog poštovanja,
Veselin Pejnovi?, zastupnik
Obavijest:
1. Doma?im i stranim medijima;
2. Nevladinim i vladinim organizacijama;
3. Lobi organizacijama i institucijama srpske dijaspore.