Komentar na razgovor sa dr. Pavlem Nikolicem

Dardan Behluli (vigib@EUnet.yu)
Fri, 10 Apr 1998 03:48:45 +0200


Rubrika Pisma
U "Na{a Borba" od 4-5.4.1998 god. objavljen je razgovor sa dr. Pavlem
Nikoli}em o polo`aju pokrajina u biv{oj Jugoslaviji. U Njegovom
protivljenju davanju autonomije Kosovu dr. Nikoli} pored drugih razloga,
navodi i to da "... zahvaljuju}i ovakvom 'modelu' autonomije (misli se na
autonomiju Kosova 1974. god.)... albanski nacionalisti i separatisti su
grubo ugro`avali li~nu i imovinsku sigurnost Srba i Crnogoraca, po~ev od
se~e {uma, klanja stoke, spaljivanja `itarica, pretnji demoliranjem
groblja, spre~avanjem religioznih ceremonija, presijom za prodaju ku}a i
imanja, napadima na crkve i manastire, pa sve do ranjavanja i ubistava".
"Na{a Borba" je 3.4 ove godine, tj, dan ranije, prenela nastavak politi~kog
feljtona knjige Aleksandra Nenadovi}a "Mirko Tepavac - se}anja i komentari"
u kome, na pitanje "Da li je polo`aj Srba i Crnogoraca bio uistinu toliko
te`ak na Kosovu ili je takve (ne samo ]osi}eve) procene motivisala i te`nja
ka onoj dramatizaciji 'nere{enog srpskog pitanja'... ", M. Tepavac
odgovara: "U nevolji je, i tada, kao i kasnije, vi{e bio albanski nego
srpski narod na Kosovu. I tada i kasnije, bilo je neuporedivo te`e biti
Albanac u Srbiji, nego Srbin na Kosovu." (podvukao G.H.)
O slu~ajevima "ugro`avanja `ivota i imovine" Srba u periodu od 10 - 15
godina nakon Ustava od 1974. god. postoje podaci kod nadle`nih organa i o
njima je jugoslovenska javnost bezbroj puta reprizno raspravljala, dok o
diskriminaciji Albanaca od formiranja Versajske Jugoslavije pa do danas
napisana je ~itava jedna bibloteka i to na vi{e jezika, sre}om i na
srpskom. Za `aliti je {to se dr. Pavle Nikoli} i dandanas slu`i, i to
neuvijeno, tim retkim ali za dramatizaciju "nere{enog srpskog pitanja"
obilato kori{}enim i uveli~anim pojedinim slu~ajevima diskriminacije
srpskog `ivlja na Kosovu od strane "albanskih nacionalista i separatista".
Ali, da se vratimo na po~etak ovog pisma. Iz konstatacije dr. P. Nikoli}a
da se opravdava ukidanje autonomije jedne pokrajine (Kosova) zbog pojedinih
slu~ajeva diskriminacije, u ovom slu~aju 200.000 Srba od strane Albanaca u
periodu od desetak godina, onda ne mo`e da bude neopravdan zahtev skoro dva
miliona Albanaca da budu oslobodjeni od stalne drasti~ne vekovne
diskriminacije od strane Srba.
Gani Hoxha
Pri{tina