Lekarska tarifa

Stanic Milos (joemilos@beotel.yu)
Sat, 6 Jun 1998 21:30:25 +0200


Po{tovana redakcijo ,=20
nadam se da }ete objaviti ovo pismo, ne zbog nekakve li~ne osvete, ve} =
zato {to smatram da se ovakve stvari ne smeju vi{e pre}utkivati (iako je =
u tradiciji ovog naroda parola "}uti i trpi"). Radi se o "doktorskoj =
tarifi" od 200 dinara koja "malo" prevazilazi mogu}nosti prose~nog =
gra|anina.
Svako ko je ikada bio ozbiljnije bolestan slo`i}e se sa tvrdnjom =
da je najte`i deo bolesti odlazak kod lekara, lo{i uslovi le~enja, =
nemarnost i bezobzirnost kako medicinskoh sestara, tako i samih doktora. =
O tome je suvi{no i govoriti.Doktorska tarifa je samo jo{ jedan dokaz =
toga.
Nedavno sam bila upu}ena na Mikrobiologiju u Dr. Suboti}a radi =
cervikalnog brisa gde mi je re~eno da se na besplatan bris preko uputa =
~eka preko 2 meseca, dok bris koji mo`e da bude ura|en odmah ko{ta 300 =
din.Nadaju}i se da bi u nekoj drugoj bolnici bris mogao biti ura|en ili =
br`e ili jeftinije, oti{la sam u kliniku Narodni front gde je situacija =
glasila:nema besplatnog ra|enja analiza, ve},mo`ete ih dati na analizu =
bolnici( 300 din.) ili doktoru li~no(200 din).
Po{to ovo nije revolt neke ozloje|ene babe, nave{}u i ne{to {to =
nije iz mog sopstvenog iskustva, ali za {ta sam tako|e nedavno saznala, =
kada sam i odlu~ila da napi{em ovo pismo. To je cena za snimanje =
bubrega- 200 din.( naravno, to je besplatno, ako vam nije toliko hitno i =
mo`ete sa sa~ekate koji mesec).
Neko }e sigurno ovo prokomentarisati re~ima: "Pa dobro, doktori =
imaju bedne plate i moraju od ne~ega da `ive", ali {ta je sa onom drugom =
stranom, pacijentima i {ta je sa njihovim platama i `ivotima?
@elela bih ovim putem da uputim molbu tim ljudima koji sebe =
nazivaju doktorima da ako ba{ `ele da svoje usluge napla}uju pre|u u =
privatnu praksu ili snize svoje tarife. =20
=20
Va{a verna ~itateljka Ena
E-mail: joemilos@beotel.yu =20
=20