Saop{tenje za javnost

Dragan Stojkovic (sngzz@EUnet.yu)
Sat, 13 Jun 1998 17:25:11 +0200


Po{tovani uredni~e

Posle vi{emese~ne ignorancije od strane organa zemunske Op{tine,
odlu~ili smo se da uputimo otvoreno, javno pismo predsedniku SO Zemun
Stevi Dragi{i}u.

Nadamo se da }ete na}i prostora da ovom slu~aju posvetite minimum
pa`nje.

Zahvaljujem,

Predsednik IO SNG ZZ
Dragan Stojkovi}

Tekst pisma predatog 11.06.1998. glasi:

SAVEZ NEZAVISNIH GRA]ANA
"ZA ZEMUN"

Datum: 11.jun.1998.

SKUP[TINA OP[TINE ZEMUN

Predsedniku Skup{tine

Gospodinu Stevi Dragi{i}u

Gospodine Predsedni~e

Pro{lo je godinu dana od osnivanja Saveza nezavisnih gra|ana za Zemun.
Gra|ani koji su ga osnovali iskoristili su svoje ustavno pravo da se
politi~ki organizuju i zastupaju na ovaj na~in svoje ideje.

Bez obzira na svoju veli~inu, politi~ku orijentaciju koja je u skladu sa
Ustavom, i zastupljenost u predstavni~kim telima, svaka politi~ka
organizacija ima pravo da nesmetano obavlja svoju aktivnost, kao i
du`nost da ima tolerantan stav prema drugim politi~kim organizacijama.
Jer, nikome ne treba uskra}ivati ono {to ne `elimo da uskrate nama.

Tim povodom upu}ujem Vam ovo otvoreno pismo u kojem Vas `elim da
podsetim, a javnost da obavestim o odnosu koji op{tinski organi u
Zemunu imaju prema na{oj organizaciji.

1. Na pismo tada{njem predsedniku SO Zemun Vojislavu [e{elju, upu}eno
30.juna 1997.god. u kojem smo ga obavestili o na{em osnivanju i izrazili
`elju da se me|usobno upoznamo i informi{emo nikada nam nije odgovoreno.

2. Na pismo tada{njem direktoru JP Poslovni prostor Tomi Nikoli}u za
dodelu jedne prostorije za rad Saveza usmeno nam je odgovoreno da
nemaju slobodnog prostora za stranke koje nemaju odbornike u Skup{tini.

3. U julu 1997. zbog toga {to smo organizovali protest gra|ana povodom
nefunkcionisanja organa pravosu|a i organa milicije, u Zemunskim
novinama smo progla{eni za "lokalne usta{e" a u poslovne prostorije
na{eg podpredsednika je ba~ena bomba.

4. U februaru 1998. je u poslednji ~as otkazan unapred i blagovremeno
zakupljen prostor velike sale u Kosovskoj 9 za odr`avanje Tribine
URBANIZAM KAO OGLEDALO VLASTI.

5. Na predlog za u~e{}e osniva~a ZIPS-a u Tribini O LOKALNOM
INFORMISANJU upu}en predsedniku SO V.[e{elju nismo dobili odgovor.

6. Na zahtev koji je upu}en JP Poslovnom prostor 10.03.1998 za dodelu
slobodnog termina u velikoj sali u Kosovskoj 9.za odr`avanje tribine o
lokalnom informisanju, nije nam odgovoreno.

7. Na ~estitku povodom Va{eg imenovanja za Predsednika SO Zemun,od
02.04.1998. u kojem smo Vas podsetili na na{e prethodne zahteve i
predlo`ili protokolarni susret, niste nam odgovorili.

8. Na zahtev upu}en JP Poslovni prostor 26.05.1998. za dodelu termina
05/juna u velikoj sali Kosovske 9 za odr`avanje Godi{nje skup{tine
Saveza odgovoreno je da je termin rezervisan. Naravno, toga dana, u
petak 05.juna, od 18-20 sati niko nije koristio salu.

9. Na ponovljeni zahtev od 04.juna da nam se dodeli prvi slobodan
termin u junu, jo{ uvek nema odgovora.

Ovim obra}anjem Vama li~no i sredstvima javnog informisanja, `elimo da
Vas suo~imo sa Va{om izjavom koju ste dali u intervjuu za Zemunske
novine (broj 47. od 5.aprila 1998. str.17). Citiram:

"[to se mene kao predsednika op{tine ti~e, nema razloga da nemam
korektan odnos i saradnju sa svim politi~kim strankama u Zemunu na
pronala`enju zajedni~kih re{enja za probleme koji ti{te op{tinu.
Kada god njihovi predstavnici zatra`e sastanak sa mnom rado }u im iza}i
u susret i rado }u saslu{ati njihove sugestije i predloge, jer je uvek
bolje razgovarati sa predstavnicima opozicije, ~uti kritiku, sugestije,
pa videti {ta mo`e zajedni~ki da se uradi.
Ukratko, ima}u jedan kolegijalan i korektan odnos prema svim politi~kim
partijama u Zemunu"

Javna re~ javnih li~nosti podle`e odgovornosti pred javno{}u. Gospodine
Predsedni~e molim Vas da se javno izjasnite da li i dalje stojite iza
svojih re~i i da li `elite da se postoje}i odnos prema Savezu
nezavisnih gra|ana za Zemun izmeni, ili va{u izjavu precizirajte i javno
recite da se ona ne odnosi samo na Savez nezavisnih gra|ana za Zemun.

U nadi da }emo postoje}e probleme prevazi}i i normalizovati odnose.

primite moje pozdrave

Dragan Stojkovi}

Predsednik IO SNGZZ