mc

Media Center (mediac@opennet.org)
Sun, 14 Jun 1998 15:29:02 +0200


6. okrugli sto Medunarodne federacije novinara
i Svetske asocijacije novinskih izdavaca
o nezavisnim medijima i tranziciji ka demokratiji:
Beograd, 13-14. juni 1998.

Perspektive za buducnost

Završna deklaracija

65 ucesnika iz 14 zemalja okupilo se u Beogradu 13-14. juna na 6.
okruglom stolu IFJ/WAN-a.

Polazeci od toga da je proces tranzicije ka slobodi štampe i neometan
razvoj medija sada vec uhvatili korena medu medijskim organizacijama i
profesionalcima u citavom regionu, ukljucujuci Bosnu i Hercegovinu,
Hrvatsku, Saveznu Republiku Jugoslaviju i BJR Makedoniju,

afirmišuci još jednom zahteve istaknute na prethodnim okruglim stolovima
za vecom medunarodnom podrškom i programima pomoci, ciji je cilj razvoj
i jacanje slobodnih, nezavisnih i pluralistickih medija i njihovih
organizacija,

insistirajuci na tome da takvi programi moraju podrazumevati
sveobuhvatnu i jedinstvenu strategiju reforme pravnih okvira, trzišnu i
vlasnicku transformaciju, profesionalnu obuku, aktivnosti usmerene na
uspostavljanje istinskog sistema javnog informisanja i poštovanje
kolektivnih i sindikalnih prava u oblasti informisanja,

izjavljuju da medunarodna zajednica treba da preduzme nove i hitne
inicijative kako bi se obezbedila buducnost nezavisnih medija.

Sastanak narocito apeluje na Medunarodnu federaciju novinara i Svetsku
asocijaciju novinskih izdavaca da doprinesu novim razgovorima izmedu
predstavnika medunarodnih organizacija, kako bi se poboljšala
koordinacija u oblasti pomoci nezavisnim medijima.

Sastanak zakljucuje da dole navedene osnovne poente, oznacene na 5.
okruglom stolu, i dalje predstavljaju kljucne elemente svake nove
strategije:

· Reforma pravnih okvira i poštovanje medunarodnih standarda u oblasti
slobode izrazavanja i mišljenja
· Obuhvatne strategije pojedinacnih zemalja za obuku i pomoc medijima
· Dugorocnije opredeljenje za programe pomoci nezavisnim medijima
· Jacanje profesionalnih medijskih organizacija
· Razvoj javnog sektora i komercijalnih elektronskih medija,
produkcijskih kuca i nezavisne uredivacke politike
· IFJ i WAN treba da budu neposrednije prisutne u kriznim zonama regiona

Pored toga, sastanak potvrduje da još dva pitanja treba da dobiju
prioritet:

a) razvoj medijskog trzišta i pruzanje nezavisnim medijima menadzerskih
usluga, neophodnih za njihov neometan razvoj i dugorocnu sigurnost;
b) poštovanje medunarodnih standarda u oblastima intelektualnih prava,
radnih odnosa, socijalnih i sindikalnih prava novinara i zaposlenih u
medijima;
c) podrška slobodnom protoku informacija preko nacionalnih granica.

Strategija koja obuhvata ove principe predstavlja preduslov za stvaranje
takvog medijskog okruzenja koje ce garantovati poštovanje ljudskih
prava, demokratije i medijskog pluralizma.

Konacno, okrugli sto istice odlican rad IFJ/WAN Koordinacionog centra za
nezavisne medije tokom proteklih pet godina i cestita zaposlenima u
centru na predanosti, znanju i solidarnosti, koje su pruzali nezavisnim
medijima.

Sastanak pozdravlja ocenu o ulozi Koordinacionog centra u promenjenim
okolnostima koje su nastupile okoncanjem rata i prihvata odluku
IFJ/WAN-a da se Koordinacioni centar u Ljubljana postepeno gasi i
omoguci da se odgovarajuci centri što pre otvore u Sarajevu, Zagrebu i
Beogradu.

Zbog izmeštanja posla iz ovog centra, sastanak potvrduje potrebu da se
obezbedi kako bi se informacije o medijskim problemima i inicijativama i
dalje razmenjivale preko regionalnih i nacionalnih granica.

Sastanak apeluje na IFJ i WAN da i dalje daju podršku odrzavanju
redovnih okruglih stolova predstavnika nezavisnih medija i dalje
unapreduju koordinaciju medu vladama, nevladinim organizacijama,
nezavisnim medijima i profesionalnim organizacijama.

Beograd,
14. jun 1998.

6. okrugli sto Medunarodne federacije novinara
i Svetske asocijacije novinskih izdavaca
o nezavisnim medijima i tranziciji ka demokratiji
Perspektive za buducnost
Beograd, 13-14. juni 1998.

Predstavnici medija i novinari iz 14 zemalja, koji su se okupili u
Beogradu, osuduju napade na novinare i nezavisne medije u kontekstu
sukoba na Kosovu. Takode, izrazavamo zabrinutost zbog politicke
manipulacije medijima i novinarima.

Grupa poziva sve novinare da se u celosti pridrzavaju medunarodnih
standarda u oblasti slobode izrazavanja i odupru nastojanjima svih
strana da putem medija stvaraju atmosferu straha i neprijateljstva. Svi
novinari treba da odbace jezik, izjave ili slike, koji radaju mrznju.
Novinari treba da budu nepokolebljivi u svom opredeljenju za istinom i
vrhunskim profesionalizmom u sadašnjim vanrednim uslovima.

Odbacujemo cenzuru - bilo da je samonametnuta ili spoljašnja - bilo koje
informacije zarad takozvanih »nacionalnih interesa« o kojima govore
partije na vlasti.

Dajemo podršku jugoslovenskim novinarima koji odbijaju da budu
manipulisani od strane drzave.

Trazimo da se novinarima omoguci sloboda kretanja - ukljucujuci i hitno
izdavanje svih neophodnih viza - kako bi mogli da izveštavaju iz
podrucja o kojima je rec.

Na kraju, u interesu mira, stabilnosti i demokratskih prava, insistiramo
na maksimalnoj saradnji i dijalogu medu medijskim profesionalcima u
cilju zaštite novinarske slobode od uticaje bilo koje strane ukljucene u
konflikt na Kosovu.