Opozicija

Media Center (mediac@opennet.org)
Mon, 15 Jun 1998 17:51:03 +0200


Konferenija za štampu opozicionih stranaka okupljenih na inicijativi za
objedinjavanje demokratskih snaga
Novi blok za demokjratske promene
Kratkoro?ni cilj-novi izbori, a dugoro?ni demokratska dr?ava, obnova
privrede i vra?anje u svet .Po?etak velike organizacije u koj ?e stranke
?initi manji ,a društvene organizacije ve?i deo
U Srbiji je izgleda po?elo ubrzano pregrupisavanje snaga u opozicionim
redovima. Na ju?erašnjoj konferenciji za štampu predstavila se grupa
politi?kih partija koja je najavila novi savez na inicijativi za
objedinjavanja svih demokratskih snaga. Stranke koje predvode Milan
Pani?, Zoran Djindji?, Vesna Peši?, Nebojša ?ovi?, Vuk Obradovi? ,
Velimir Ili? i Vladan Bati? u svom proglasu su najavile da ?e se boriti
za uspostavljanje demokratske dr?ave, obnovu privrede i vra?anje u svet
. Da bi to ostvarili, kako su rekli, potrebna je promena vlasti na
poštenim izborima.
Prema re?ima Predsednika Demokratske stranke, ovaj savez sebe smatra
predstavnikom interesa ve?ine gradjana i otvoren je pod ravnopravnim
uslovima za sve politi?ke opcije koje ?ele da im se pridru?e.Djindji?
ka?e da je ovaj savez po?etak jedne velike organizacije ?iji ?e manji
deo ?initi stranke, a ve?i društvene organizacije. Neposredni cilj ovog
saveza su novi izbori, a dugoro?ni uspodstavljenje demokratske dr?ave.
Na pitanje »Naše borbe« na koji na?in ?e ova inicijativna grupa izvršiti
pritisak za odr?avanje prevremenih izbora, Vesna Peši? je ocenila da ?e
na to upu?ivati predstoje?i dogadjaji u Srbiji , a da o neophodnosti
saveznih izbora ve? govori situacija u Crnoj Gori.
Milan Pani?, prvi ?ovek ICN Galenike, svoje mesto vidi u ovom društvu
smatraju?i da mu je kao uspešnom biznismenu još jedini problem u ?ivotu
kako da pomogne svojoj zemlji i svom narodu. On rešenje vidi u
demokratskim promenama i privatizaciji.Isti?u?i da je jedan veliki deo
demokratske opozicije prešao u vlast, Vojislav Šešelj i Vuk Drapkovi?,
Pani? smatra da je ostalim strankama, od levice do desnice, ostalo da se
okupe na demokratskom programu za promene.
Milan Pani? je uveren da se novom savezu ne?e ponoviti greške kada su
strana?ki lideri delili vlast pre nego što su je osvojili .S obzirom na
dosadašnje iskustvo, on kao teško?u vidi zadobijanje poverenja naroda.
To mišljenje deli i predsednica GSS, koja ka?e da ?e stranke okupljene
na inicijativi za demokratske promene ozbiljnost manifestovati svojim
ponašanjem.«O?ekivanja nisu laka, ali vrlo brzo ?e se videti rezultati
ove saradnje« , smatra Vesna Peši?.
Predsednik Demokratske alternative je ocenio »da za Srbiju vreme
isti?e i da su zati sada svi na proveri odgovornosti«. Odgovaraju?i na
pitanje »Naše borbe« kako bi reagovao u slu?aju da ga Slobodan Miloševi?
pozove na povratak u SPS, Nebojša ?ovi?e je odgovorio«Ne. Ne mo?e niko
da me uzme i upotrebi, a onda ostavi na neku stela?u i kasnije opet
upotrebi.«
Na pitanje kako vidi eventualnu intervenciju Nato snaga, Milan Pani? je
rekao da je protiv svake vrste sankcija. One samo, kako je objasnio,
osiromašuju narod i dovode do poja?anja ose?anja nacionanalne
pripadnosti . Mi ne?emo da se tu?emo protiv sveta, naglasio je Pani?.

Antrfile
Prvo Skupština, pa premijer
Na pitanje »Naše borbe« da li bi prihvatio eventualni poziv Mila
Djukanovi?a za funkciju saveznog premijera, Milan Pani? je podsetio na
svoje loše iskustvo kada je ve? jednom sedeo u premijerskoj fotelji. »Ne
mo?e se to dobro raditi ako nemaš Skupštinu na svojoj strani. Da bih to
prihvatio gospodin Djukanovi? bi trebalo da me ubedi da mo?emo da
promenimo sistem . Mislim da mi prvo moramo da pobedimo u Skupštini. Na
kraju ?e se videti ko je vera, a ko nevera"«, tvrdi Pani?.
Vuk Obradovi? je uveren da ukoliko bude snage i mudrosti, savez ovih
stranaka ?e uspeti , a tako nešto zahtevaju pre svega Srbija i njene
neprilike, Velimir Ili? je ubedjen da je demokratski blok «dobitna
kombinacija«, a Vladan Bati? ne sumnja u budu?u pobedu.
Antrfile
Otvoren poziv svim strankama
Odgovaraju?i na pitanje da li u novom savezu ima mesta za Vojislava
Koštunicu i Dragoljuba Mi?unovi?a, kao i stranke koje sebe nazivaju
»tre?i talas«,predsednik Demokratske stranke je odgovorio da postoji
»otvoren poziv.On je pozvao sve da pristupe demokratskom bloku na
principu ravnopravnosti. «Djindji? je reko da je ovo okupljanje stranaka
nastalo posle višemese?nih razgovora i dogovora iz kojih su neke stranke
izostalke iako su bile pozvane. Njihovo u?eš?e je po?eljno u kasnijim
fazama. To se odnosi kako je rekao i na Srpsku liberalnu stranku i na
regionalnbe stranke. Na to je Milan Pani? dodao ime Dušana Mihailovi?a
imogu?nost u?eš?a i drugih stranaka , istovremeno najavljuju?i i širi
skup opozicionih partija za 21. juni, u Nišu.Komentarišu?i pitanje da
li u ovom društvu ima mesta i za Srpski pokret obnove , Pani? je rekao
»Ako Draškovi? podnese molbu , ja ?u verovatnno da ga podr?im.«Vesna
Peši? je kratko rekla da Vuk Draškovi? vodi svoju politiku ,a da stranke
okupljene u ovom savezu sada razradjuju ciljeve i planove za
organizaciju.
V. Vuji?