Saopstenje ANEM-a

Veran Matic (matic@b92.opennet.org)
Wed, 17 Jun 1998 10:19:39 +0200


SAOPŠTENJE ANEM-a O AKTIVNOSTIMA ASOCIJACIJE

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija obaveštava javnost o
aktivnostima Asocijacije i njenih clanica u cilju dopune dokumentacije
po Javnom oglasu i dobijanja na privremeno korišcenje radio-frekvencija
i TV kanala u tzv. "drugom krugu" dodele, kao i o drugim aktivnostima
koje ANEM preduzima radi omogucavanja nesmetanog rada svojih clanica i
elektronskih medija uopšte.
U skladu sa zakljuccima Kriznog štaba ANEM-a, sve clanice koje su
ucestvovale na Javnom oglasu a u tzv. "prvom krugu" im nisu dodeljene
frekvencije preduzele su akcije kako bi im, pre svega, Ministarstvo
telekomunikacija poslalo obaveštenje koja im dokumentacija nedostaje, i
kako bi prikupile tu dokumentaciju u roku od 30 dana od prijema tog
obaveštenja, naravno u slucajevima kada je to moguce. Tako je Radio B92
iz Beograda, ciji je zahtev za dodelu TV kanala odbijen zbog nedostatka
gradevinske dozvole za anteski stub i predajnik, pribavio tu gradevinsku
dozvolu i njome dopunio svoj zahtev. Isti je slucaj i sa RTV "5" iz
Uzica, koja je pribavila svu nedostajucu dokumentaciju i prosledila je
ministarstvu. Dobre izglede da vec u roku od 30 dana dostave
dokumentaciju imaju i TV Zrenjanin, FTV iz Negotina, kao i još neke
clanice Asocijacije. Medutim, pojedine clanice nece uspeti da svu
dodatnu dokumentaciju pribave u roku od 30 dana, pa ce zahtevati od
Ministarstva produzenje roka, a pojedinim stanicama, kao na primer
Radiju BOOM 93 iz Pozarevca opštinski organi onemogucavaju pribavljanje
dopunske dokumentacije jer se oglašavaju nenadleznim za pravne stvari za
koje ih Ministarstvo telekomunikacija smatra nadleznim - konkretno, za
izdavanje gradevinske dozvole za antenski stub i predajnik. U svakom
slucaju ANEM pruza i dalje ce pruzati svu pomoc svojim clanicama da
dobiju trazenu frekvenciju po odredbama "procesa koji tece", a u slucaju
da neka od clanica bude odbijena, pripremaju se tuzbe sudu kojima ce
biti pokrenuti upravni sporovi protiv tog odbijanja. Cilj ANEM-a u vezi
sa oglasom ostaje nepromenjen - sve clanice Asocijacije koje su
ucestvovale treba da dobiju frekvencije, jer ispunjavaju sve uslove.
U vezi sa slucajem TV Pirota, obaveštava se javnost da je pred Saveznim
sudom protiv rešenja Ministarstva telekomunikacija kojim je odbijena
zalba ove stanice zbog zabrane rada i oduzimanja opreme pokrenut upravni
spor, da je postupak po gradanskoj tuzbi za smetanje drzavine u toku te
da je sledeca rasprava zakazana za 22. jun, a da privremena mera
vracanja opreme još nije izvršena jer policija zasad odbija da pruzi
asistenciju sudskom izvršitelju (iako je duzna da to ucini).
Rad na formiranju Medunarodnog komiteta za zaštitu nezavisnih medija u
SRJ se privodi kraju. Ovaj Komitet vec priprema izveštaj o postupanju
jugoslovenskih organa pri sprovodenju Javnog oglasa. Pošto izveštaj bude
dovršen, sa njegovim sadrzajem bice upoznate sve relevantne drzavne i
nevladine organizacije, kako u zemlji tako i u inostranstvu.
Inicijativa za ispitivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke kojom je
Savezna vlada uvela naknade za frekvencije je, posebnim podneskom
Saveznom ustavnom sudu, proširena i na izmenu te Odluke kojom su naknade
umanjene za 75%. Ovo je ucinjeno stoga što je posredi stvar principa i
poštovanja nacela legaliteta, a ne "cenjkanje" sa drzavom u pogledu
visine naknada.
Naposletku, javnosti je predocen i Model zakona o javnom informisanju,
koji je, uz ucešce pravne sluzbe ANEM-a, sacinila grupa pravnika
okupljena oko Beogradskog Centra za ljudska prava. Ovaj Model zakona
predstavlja "konstruktivnu kritiku" postojecih rešenja, odnosno nudi
nova ili poboljšana rešenja u ovoj pravnoj oblasti. Svojim ucešcem u
projektu, ANEM je dokazao da nije organizacija ciji je jedini cilj
kritika postupaka vlasti, vec organizacija kadra da svojim uticajem i
iskustvom, uz saradnju drugih, ponudi i rešenja koja smatra primerenijim
i boljim od postojecih.

U Beogradu, 17. juna 1998. Veran Matic, Predsednik udruzenja

--
Veran Matic, Editor in Chief	         tel: +381-11-322-9109
Radio B92, Belgrade, Yugoslavia		     fax: +381-11-322-4378

Radio B92 Official Web Site --- http://www.opennet.org/