informacija

E1NOVADA@RCUB.RCUB.BG.AC.YU
Sun, 7 Jul 96 22:22:30 MEZ


Poőtovana redakcijo,
ovim putem vam őaljem jednu informaciju do koje sam doőao ‚itajuči
holandski ‚asopis ESPERANTO (jun 1996)
**********************************************************
UMBERTO EKO O ESPERANTU
Iz intervjua za Radio Paris Premiere (27. februar 1996)
"...Pomalo sam prou‚avao sve te utopije o kreiranju savrőenoj jezika, od
Adamovog prajezika do tih jezika koji se nazivaju univerzalnim, poput
Esperanta, Volapuka i drugih, koji nemaju za cilj da budu savrőeni jezici,
več pomočni. I tim povodom sam ‚ak prou‚avao gramatiku Esperanta ne bih li
shvatio o ‚emu se radi. I doőao sam do dva zaklju‚ka. Esperanto je vrlo,
vrlo dobro napravljen jezik. Sa lingvisti‚ke ta‚ke glediőta, on zaista sledi
‚udesne kriterijume (jezi‚ke) ekonomije i efikasnosti. Drugo, svi pokreti
za meůunarodne jezike su propali, osim esperantskog pokreta, koji i dalje
okuplja mnoőtvo ljudi iz celog sveta, jer iza esperanta je jedna ideja,
ideal; hoču da kaśem da je Zamenhof ne samo stvorio jezik, več iza toga
stoji jedna ideja (...) ideja bratstva, ideja pacifizma, i snaga tog ideala
- zbog kojeg su esperantisti ‚ak bili proganjani u vreme nacizma i staljinizma
- odrśava joő uvek zajednicu esperantista. Ne mośe se reči da je Esperanto
propao. Meůutim neophodno je reči jednu stvar. Razlog zbog kojeg neki jezik
uspe uvek je nepredvidljiv.
************************************************************************
Sa Esperanta preveo Renato Petrovič, Rade Kon‚ara 10/II,34300 Aranůelovac
ľiro-ra‚un:41710-621-3-58/81700/14-62-40009-0 Osnovna banka JUGOBANKA Kragu-
jevac