NJ.K.V. PRESTOLONASLEDNIKA (3)

Slobodan Macura (apolo@front.net)
Wed, 11 Dec 1996 05:12:31 -0500


Uredniku

Zahvaquju}i tehnologiji i internetu imo sam prilike da se upoznam sa novinom
Na{a Borba . Definitivno ste bez konkurencije u demokratskom
prikazivawu stvari i brzini reagovawa . Svi|a mi se va{a objektivnost , i
mo} da prepoznate i odvojite dobro od zla. Ali vi ve} to znate i bez moga
komentara i bez moje hvale. Samo nastavite .
Ovde vam prila`em pismo upu}eno studentima {irom Srbije , gde u `eqi da
istraju , ja se pridru`ujem moralnoj ideji , u nadi da }e sve ovo ipak
biti materijalizovano u dogledno vreme.

Zovem se Slobodan Macura , `ivim u gradu Toronto ( Kanada ) , ne pripadam ni
jednoj organizaciji , pokretu , ili bilo kojoj masovnoj ideji. Poti~em iz
Srpskog naroda , i saose}am sa suvom realno{}u koja prosto razdire moj narod.
Ovo ne pi{em da bih podr`ao opoziciju , niti me oni interesuju. Nisam za
wih , nisam ni protiv wih, ve} izgleda da imamo zajedni~ki interes , a to je
opstanak na{eg Srpskog bi}a, i u ovom trenutku nam se svima ~ini da taj
opstanak samo promena mo`e da omogu}i .

Iz takvog jednog poriva proizilazi ova moja podr{ka studentima u na{oj
otaxbini. Uostalom i samo pismo govori za sebe.

Puno pozdrava iz Toronta

Slobodan Macura

PODR[KA ISTINI

" Blago onima koji pla~u, jer } se ute{iti ;
Blago gladnima i `ednima pravde, jer }e se nasititi.
Vi ste so zemqi ; ako se obqutavi, ~ime }e se osoliti ?
Ona ve} ne}e biti ni za {to , osim da se prospe na poqe
i da je qudi gaze . " Isus Hrist


Ti koji danas stradaju Istine radi su studenti u Srbiji . Mo`da nisu dobili
blagoslov od na{eg Patrijarha (kako pi{u novine) ?Ali za sigurno su dobili
blagoslov od Svetog Duha pre dve hiqade godina kroz re~ Isusa Hrista . Jer
u ime Istine , i za Istinu ovo sve i rade, i za wu stradaju.

Ovo nije podstaknuta i zavedena masa studenata, ve} nagove{taj pravde koja
prosto bu~i iz same utrobe Stvarnosti . Ovo se ne planira qudskim umom , ve}
biva ne{to mnogo ja~e od toga , ne{to {to je mimo qudskog razuma. Ovo
je istorija koja se slika pred na{im o~ima , i utiskuje u na{e du{e pe~atom
realnosti koji je bolan ,ali koji nikada ne gubi svoj sjaj .

Ovo nije Politika , ovo je `ivot , ovo je narod , ovo je ~ovek ,i ovo je
razapeta du{a Srpskog bi}a , koja poku{ava da ostane du{a .
Te{ki su ovo momenti istine ,gde svest qudska postane neprijateq samom ~oveku.
Te{ki su ovo momenti istine , kada je cvet naroda ostavqen sam , bez
roditeqa , bez putokaza , bez staze , bez razumevawa , ali ne i bez nade i
istine.
Nemaju rame na koje bi se isplakali , nemaju mudrost na kojoj bi se
oslonili , goloruki su , a mo}ni jer Istina je sa wima !

Poletni su oni, i uzbu|eni jer takva im je pesma stvarnosti ; `iva ,duboka ,
i poput ideje ve~ito mlada. @alosni su oni danas , ali bi}e ute{eni sutra.
Mali u broju , ali jaki u pravdi. Na wihovoj su strani ne samo qubiteqi
demokratije , ve} slobodni duh , koji prosto izbija iz svake pore wihovog
bi}a , i iz svakog wihovog nastojawa da budu to , {to ustvari sav svet
`eli a to nije mnogo , i to je samo jedna re~ " Sloboda ".

Velika je cena slobode i put do we je mukotrpan. Ali ne i nedosti`an.
Istrajte u svojoj ideji , i znajte da niste sami , u ovom svetu nepravde ima
puno .
Ali pravda je kao cve}e koje u prole}e cveta ne istovremeno ,ve} jedan po
jedan dolazi u `ivot , i dobija svoju formu , pravac i su{tinu postojawa.
Vama se danas divi demokratija , a slobodi }e prosto biti ~ast da bude u
va{oj slu`bi.
Vi radite ne{to {to su va{i roditeqi trebali da zapo~nu odavno . Ali nemojte
ih kriviti i optu`ivati ,jer sve u svoje vreme treba biti izvedeno. Ispunite
svoju gra|ansku du`nost ; ostanite to {to ste po~eli da bivate ,i va{i }e
o~evi isto kao i va{ budu}i nara{taj biti ponosni na delo koje upravo ~inite
danas.

Uvek se pozivajte na istinu i woj slu`ite. A u budu}nosti }e se nazirati
va{ lik , jer ona vas ~eka , vi woj pripadate i ona ste Vi.

" Vi ste videlo svetu ; ne mo`e se grad sakriti kad na gori stoji.
Niti se u`e`e sve}a i me}e pod sud nego na svetwak , te svetli svima koji su
u ku}i.Tako da se svetli va{e videlo pred qudima, da vide va{a dobra dela ,
i slave Oca va{ega koji je na nebesima ."

Isus Hrist

To je va{ put , to je va{a istina i to je vama va{ blagoslov .
Puno sre}e i Bog vam pomogao.

Slobodan Macura

_____________________________________________________________________

Slobodan Macura
apolo@front.net

...another valued customer of Front.Net Internet Services.
_____________________________________________________________________