Stav Vasingtona

Bojan Dzigurski (tbecej@sezampro.yu)
Thu, 16 Jan 1997 22:26:17 +0100


Dana=B9nji, 9. protestni skup po=E8eo je u 19:00 sati, da se ne bi ometao=

rad srednje Ekonomske =B9kole i da bi se i gra=F0ani Be=E8eja uklju=E8ili=
u
akciju 'Uhvati ritam da oni uhvate maglu'.

Nakon uvodnih govora i =E8itanja vesti, kolona je oko 19:30 krenula u
=B9etnju, ovaj put novom trasom, koja je obuhvatila i =E8uvenu zgradu
lokalnog komiteta. Prolazak pored te zgrade izazvao je salve zvi=BEduka, =

uzvike: 'Bando crvena!', 'I=B9 Slobo i=B9' i sli=E8ne. Prolaze=E6i pored =

stambenih naselja, =B9eta=E8i su uzvikivali: 'Volim i ja vas', 'Ugasite
TV', 'Iza=F0ite napolje'.

Pomeranje po=E8etka protestnog skupa je imalo vidnog efekta: bilo je
oko 600 prisutnih.

Nakon mitinga, jednom od najaktivnijih =E8lanova Demokratske stranke
upu=E6ena je pretnja likvidacijom od strane 'Srpskih radikala'. Nemio
slu=E8aj je prijavljen lokalnim organima MUP-a, i izazvao je zabrinutost =

u redovima opozicionara, obzirom da je dosada=B9nji tok protestnih
skupova pro=B9ao u gotovo idealnoj atmosferi. Od Op=B9tinskog odbora
radikalne stranke u Be=E8eju zahteva=E6e se javno razja=B9njenje incident=
a.
Organizatori sumnjaju da to ipak nije delo pripadnika radikalne stranke
obzirom da dobar deo =E8lanova te stranke redovno poha=F0a protestne
skupove.

za OO DS Be=E8ej
Sr=F0an Gligori=E6, tbecej@sezampro.com, skale@trend.co.yu