Re: Prilog za pisma ~italaca

Dragan Jovanovic (bajind@sezampro.yu)
Sat, 26 Apr 1997 00:36:51 +0100


U eri raznih poskupljenja i erozije prava (u zdravstvu, n.pr.)
neprime}eno prolazi ukidanje TV prenosa trka Formule 1 koje je
RTS ove sezone tiho sproveo nasuprot dosada{njoj vi{egodi{njoj
praksi. Ove trke su najgledaniji sportski prenos na planeti pa
su prava prenosa verovatno dosta ko{tala. Njihovo ukidanje
sigurno je u{tedelo lepe pare kasi dr`avne televizije a nema
sumnje da su znali kako da ih "bolje" upotrebe.

Bilo bi zanimljivo saznati {ta o tome ka`e g. Milanovi}, a {ta
o tom potezu RTS misle prinudni "pretplatnici" na strujomer koje
niko nije ni obavestio a kamoli pitao, valjda je svakom jasno.
No, bi}e prilike da se i tome ZAJEDNO izjasnimo - {to zvi`daljkama
{to glasa~kim listi}ima.

Dragan Jovanovi}, Beograd.