pitanje

dragan stevanovic (stedrag@aix.imp.bg.ac.yu)
Tue, 27 May 1997 00:17:55 +0200


-- Molim da mi va{a redakcija e-mail-om ili u va{em izdanju odgovori
kako tuma~i ~injenicu da je sa politi~arima koji su obilazili "Knjaz
Milo{" i Lajkova~ka sela vi|en i biv{i direktor JP PTT Srbija Milorad
Jak{i}. Da li to zna~i da mu je Sloba oprostio kao Vu~eli}u i ima novi
zadatak za njega.

Beograd, 26. 05. '97. S' po{tovanjem:
Dragan Stevanovi}
stedrag@aix.imp.bg.ac.yu
MZ