Graficki izgled

Bojan Stojanovic (bojans@sezampro.yu)
Fri, 06 Jun 1997 23:19:31 +0200


Kao saradnik kompjuterskog =E8asopisa "PC" detaljno sam pregledao sve
doma=E6e dnevne i nedeljne novine koje u kompjuterskom prelomu koriste i
=E6irili=E8ne fontove. =A9to se va=B9eg lista ti=E8e, imam dve primedbe (=
naravno
ne na sadr=BEaj za koji mo=BEete da dobijete samo pohvale.

Po=B9to i dalje nastojite da "Na=B9a Borba" odr=BEi formu kori=B9=E6enja =
oba
pisma, da li ste nekad prebrojali koliko se, zapravo, strana =B9tampa
=E6irilicom, a koliko latinicom? Broj =E6irili=E8nih strana veoma retko b=
ude
ve=E6i od pet, a o nekom pola-pola odnosu ne mo=BEe se ni govoriti. Prema=

tome, ne da se ova dva pisma ne koriste ravnopravno, ve=E6 je prevaga
latinice vidljiva iz aviona. Mislim da bi veoma korektno bilo da se
"Na=B9a Borba" =B9tampa isklju=E8ivo latinicom. Li=E8no mi ne smeta ni =E6=
irilica
ni latinica, ali me itekako iritira pomenuta neravnopravna kombinacija.
Verovatno da sama organizacija preloma, pogotovo konvertovanje tekstova
iz latinice u =E6irilicu, nije ba=B9 najsre=E6nije re=B9ena, pa se
(pretpostavljam) brzine radi, =E6irilica "gaji" samo iz tradicionalnih
razloga. Ne bih rekao da je u koncepciji novine zacrtan odnos 19:5 u
korist latinice.

Druga primedba je vezana za fontove koje upotrebljavate. Jedno od
estetskih pravila nala=BEe da =E6irili=E8ni i latini=E8ni fontovi u ovakv=
om tipu
preloma budu "upareni", da odgovaraju jedan drugom, odnosno da su iz
iste familije. Kod vas to nije slu=E8aj ni sa osnovnim, body text (normal=
)
fontom, ni sa onim za naslove. U prvom slu=E8aju radi se o dva razli=E8it=
a
tipa Times-a, a u drugom su razlike jo=B9 ve=E8e - Futura Extra Black
Condensed za =E6irilicu i Franklin Gothic za latinicu. Iako su ove
suptilne nijanse neprimetne za prose=E8nog =E8itaoca, znalci =E6e umeti d=
a
cene uskla=F0ivanje grafi=E8kog izgleda, kada je tipografija u pitanju.

Bojan Stojanovi=E6