civilna mirovna sluzba

Nenad Vukosavljevic (Nenad_Vuk@compuserve.com)
Mon, 23 Jun 1997 17:25:04 -0400


Ucesnici i trenerski tim=0D
pilot-projekta: Trening za civilno rjesavanje konflikata=0D
c/o Alte Molkerei Frille, Freithof 16=0D
32469 Petershagen-Frille, SR Njemacka=0D
=0D
IZJAVA ZA STAMPU=0D
=0D
Ucesnici i trenerski tim pilot-projekta: Trening za civilno rjesavanje ko=
nflikata Vas poziva na konferenciju za stampu i Dan otvorenih vrata.=0D
=0D
Forum Ziviler Friedensdienst (ZFD- Forum za civilnu mirovnu sluzbu), Akt=
ionsgemeinschaft Dienst fuer den Frieden (AGDF-Akciona zajednica sluzba z=
a mir) i Bund fuer soziale Verteidigung (BSV-Savez za drustvenu odbranu),=
i ucesnici kursa, Vas pozivaju da nas posetite=0D
=0D
2.7.97. od 14 casova=0D
u Heimsvolkshochschule "Alte Molkerei Frille"=0D
Freithof 16, 32649 Petershagen-Frille=0D
=0D
Osim ucesnika i ucesnica kursa, skupu ce prisustvovati i tim trenera,=
kao i predstavnici organizacija ZFD, AGDF i BSV. Uz njih, svoje prisustv=
o su najavili i predstavnici organizacija ciji volonteri ucestvuju na pr=
ipremnom kursu, a to su: Pax Christi, Ohne Ruestung Leben, Netz, Aktion S=
uehnezeichen Friedensdienste (ASF), Ipak, Versoehnungsbund, Kurve-Wustrow=
, Deutsches Mennonitisches Friedenskomitee, Deutscher Entwicklungsdienst,=
te naucni saradnik (znanstveni suradnik) Dr. Martina Fischer koja po nal=
ogu Nord Rhein Westafalenske pokrajinske kancelarije, vrsi naucnu razradu=
ovoga projekta.=0D
=0D
Planiran je sledeci program:=0D
=0D
- predstavljanje pilot projekta=0D
- kratko predstavljanje pojedinih projekata kao i odgovornih organizacij=
a=0D
- mogucnost vodjenja pojedinacnih intervjua=0D
=0D
Obrazovni kurs u civilnom resavanju konflikata, radi kvalifikacije buduci=
h strucnjaka za rad u mirovnim projektima, finansira, izmedju ostalih, vl=
ada njemacke pokrajine Nord Rhein Westafalen. Grupa ucesnika kursa staros=
ne dobi od 23 do 53 godina, ce nakon zavrsenog obrazovanja, raditi u razn=
im mirovnim projektima ili sa grupama aktivnim u zastiti ljudskih prava n=
a teritoriji bivse Jugoslavije, ali i u Bangladesu te u francuskom govorn=
om podrucju zapadne Afrike, u trajanju od najmanje jedne godine. Ovo je p=
rvi projekat te vrste u svijetu, u cije se finansiranje ukljucuje jedna d=
rzavna institucija (vlada pokrajine NRW). U okviru svecanosti u Bonnu pri=
likom otvaranja projekta, bivsi upravnik Evropske Zajednice u Mostaru, Ha=
ns Koschnik je rekao: "Nama su potrebni strucnjaci koji bi bili u stanju =
da prate i podrzavaju mukotrpan proces prevazilazenja dubokih razdora i n=
acionalne iskljucivosti. Mirovnom radu je potrebna profesionalizacija."=0D=

=0D
(C)esnaestosedmicni kurs je poceo intenzivnim jezickim kursom, koji je u =
Koelnu sprovela Aktionsgemeinschaft Ewinklunshilfe (Akciona zajednica za =
razvojnu pomoc). Nakon toga je usledio 11 sedmicni specijalni kurs koji o=
buhvata teme kao sto su: interkulturalna komunikacija, nenasilje, posredo=
vanje u konfliktima i druge metode rjesavanja konflikata, analiza konflik=
ata, konzensno donosenje odluka, pomirenje i rad sa izbjeglicama. Osim to=
ga predvidjene su i teme: istorija (historija, povjest) i kultura sa pros=
tora bivse Jugoslavije, te prakticne vjestine, kao npr. organizacija ured=
a i opstenje sa komunikacionim medijima.=0D
=0D
Izmedju ostalih, mirovni strucnjaci ce biti aktivni u sljedecim oblastim=
a odnosno organizacijama: ima Zdenac ce raditi na integraciji izbjeglica =
u sansko-unskom kantonu. Nenad Vukosavljevic iz Beograda, ce kao volonter=
centra za nenasilnu akciju Kurve-Wustrow u Sarajevu voditi seminare o ne=
nasilnom rjesavanju konflikata, Martina Bock, poslana od strane Deutsches=
Mennonitisches Friedenskomitee raditi u Jajcu u jedom visenacionalnom pr=
ojektu obnove. Vilmos Almasi, suosnivac "Duhovne Republike Zicer" ce uz p=
odrsku Ohne Ruestung Leben nastaviti svoj rad u Vojvodini. Ingo Ritz, pre=
dstavnik Netz-a ce raditi u Bangladesu u projektu pomirenja i obnove. Ann=
emarie Mueller, trener obrazovnog kursa, je dobitnik "Ustavne medalje" po=
krajine Saksonija povodom zasluga za njen dugogodisnji ekumenski mirovni =
rad u vremenu DDR-a i kasnije. Stefan Willmutz, trener, ima dugogodisnje =
iskustvo iz oblasti civilnog, nenasilnog rjesavanja konflikata i saradnik=
je organizacije Pax Christi u Aachenu.=0D
=0D
Kontaktadresa: Ucesnici i treneri pilot projekta=0D
Obrazovanje u civilnom rjesavanju konflikata=0D
Nenad Vukosavljevic, Claudia Kukla=0D
c/o Alte Molkerei Frille, Freithof 16=0D
32649 Petershagen-Frille=0D
Telefon: +49/5702/4637=0D
Fax: +49/5702/2295=0D
e-mail: Nenad_Vuk@compuserve.com=0D
106041.2165@compuserve.com=