sugestije

Goran Kukic (gkukic@hemofarm.co.yu)
Fri, 01 Aug 1997 11:08:43 -0700


Dragi prijateqi,

redovno pratim NA[U BORBU posredstvom Interneta jer, sticajem okolnosti, weno "papirnato" izdawe u moje ruke
sti`e sa danom zaka{wewa. Ni do danas mi nije jasno zbog ~ega se to na taj na~in de{ava ali blagodare}i sre}noj
okolnosti da moja firma ima pristup Internetu i ja mogu svakodnevno biti u toku.
Naravno, u NA[OJ BORBI se uvek mogu na}i zanimqivi tekstovi i informacije (ukqu~uju}i i one koje ja po
slu`benoj du`nosti "lovim" a koje su vezane za farmaceutsku industriju) ali se pitam zbog ~ega na Internet
verziji ne nalazi redovni dodatak sredom - "Porok"?
Zbog li~nih afiniteta, voleo bih kada bi se ova rubrika na{la u okviru sadr`aja.

@elim vam puno uspeha u radu i, do neke slede}e prilike - pozdrav.

Goran Kuki},
Centar za PR Hemofarma