Logo Geografsko istrazivacko drustvo Beograd

Balkanska 4/III
J U G O S L A V I J A
Tel: + 389 11/146-659
Tel/fax: + 389 11/138-942
Žiro racun: 40806-678-5-106846
e-mail:gid@prcko.psc.ac.yu
e-mail:gid@prcko.psc.ho.com

Prezentacija je premestena ovde! Ako imate problema sa pristupom novoj lokaciji, lokalna kopija na Yurope se i dalje nalazi ovde.