Hidrologija Obesdke Bare
sa osvrtom na njenu vezu sa klimom terena

Uvod:

Hidrologija Obedske bare predstavlja zahvalan predmet proucavanja. Do sada smo je procavali sa osvrtom na promene podzemne vode za koju smo verovali da predstavlja osnovni faktor u modifikvanju nivoa vode u bari. Ovaj problem zahteva multidisciplinarni pristup pri cemu je proucavalje klime jedan od osnovnih faktora za donosenje konacnog suda.

Cilj

Ovogodisnja proucavanja ce biti bazirana na dva tezista i to:

  1. Odrediti promene brzine kretanja poplavnih talasa u pojedinim dekadama(51-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-96)
  2. Odrediti stepen zavisnosti klimatskih elemenata( padavina, insolacije, temperature, itd) sa promenom nivo podzemnih voda, nivoa vode Save kod Sabca i nivoa vode u Obedskoj bari.(za period 1951-1996)
  3. Razraditi metodologiju terenskih istrazivanja na bari (postavljanje piezometara, limnigrafa, i ostalih instrumenata)
  4. Pokusati jasnije definisati vezu izmedju hidrologije terena i njenih promena kao i promena u zivom svetu.

Dinamika Rada

Rad na ovom projektu se mora bazirati na kabinetskom radu. U okviru njega bi koristili savremeni softver( u saradnji sa Republickim geodetskim zavodom, GIS sekciom GID-a). Kao i uvek relizacija bi se odvijala kroz vise faza:

  1. kabinetska priprema (sredjivanje baza podataka posebno za hidroloske pojave a posebno za klimatoloske pojave , izrada radnih karata, priprema za terenske radove)
  2. terenska istrazivanja (vise izlazaka tokom godine. Njihova frekvencija bi zavisila od nivoa vode u posmatranom hidroloskom terenu, kao i od zanimnjivosti promena koje se desavaju - bilo bi korisno posmatrati prolazak jednog poplavnog talasa na Savi koji bi svojom snagom i sirinom zahvatao i Obedsku baru.) Tokom godine potrebno je realizovati vise terenskih istrazivanja. U martu vikend akcija, jun prosirena vikend akcija(5 dana),kraj avgusta prosirena vikend akcija.
  3. sumiranje rezultata i obrada

Ucesnici:

Rad u ovom timu bi realizovala grupa od 4 istrazivaca. Mentor bi bili strucnjaci Saveznog Hidrometeoroloskog Zavoda. Logisticku podlogu bi pruzili Mladi Istrazivaci Srbije.

Vlada Djurkovic