Na osnovu Zakona o drustvenim organizacijama i udruzenjima gradjana, Skupstina Geografskog istrazivackog drustva Beograd na sednici odrzanoj 23.08.1994. proglasava

STATUT

GEOGRAFSKOG ISTRAZIVACKOG DRUSTVA BEOGRAD

OPSTE ODREDBE

CLAN 1.

Geografsko istrazivacko drustvo Beograd (u daljem tekstu Drustvo) je drustvena, istrazivacka, obrazovna, nestranacka organizacija, u koju se dobrovoljno udruzuju radi ostvarivanja zajednickih interesovanja, ciljeva i zadataka utvrdjenih ovim Statutom i zakonom o drustvenim organizacijama i udruzenjima gradjana.

CLAN 2.

Ovim Statutom se utvrdjuju zajednicki cilj, zadaci, oblast delovanja, oblici organizovanja, clanstvo, pravo i obaveze clanova, organi i tela, trajanje mandata organa i tela i nosilaca funkcija, vrsenje nadzora nad radom organa i tela, donosenje programa aktivnosti, nacin ostvarivanja javnosti rada, nacin donosenja Statuta i izmene i dopune Statuta i drugih opstih akata, kao i druge odredbe od znacaja za ostvarivanje aktivnih medjusobnih odnosa clanova.

CLAN 3.

Pun naziv Drusva je Geografsko istrazivacko drustvo Beograd. Sediste Drustva je u Beogradu. Drustvo deluje na prostoru SR Jugoslavije.

CLAN 4.

Drustvo ima svojstvo drustveno-pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima koje proisticu iz Ustava, zakona i ovog Statuta.

Drustvo predstavljaju Izvrsni odbor kao kolektivni izvrsni organ, predsednik Drustva i sekretar Drustva, a u slucaju njihove sprecenosti clan Izvrsnog odbora koga odredi Izvrsni odbor.


CILJEVI i ZADACI

CLAN 5.

Aktivnostima Drustva se izrazavaju raznovrsna i konkretna interesovanja mladih za naucno istrazivacki rad sa ciljem da mladi, na temeljima nauke i kulture, prosire svoja znanja o prirodi i zivotnoj sredini, doprinose razvoju drustva i nauke. Drustvo saradjuje sa svim organizovanim subjektima i pojedincima zainteresovanim za razvoj naucno-istrazivackog stvaralastva mladih, ukljucujuci i nove pokrete. U Drustvo se mladi ljudi dobrovoljno udruzuju i deluju na temelju sklonosti za istrazivacki rad.

CLAN 6.

Ciljevi Drustva su:

CLAN 7.

Ciljevi Drustva se ostvaruju:

 

PROGRAMI i AKTIVNOSTI

CLAN 8.

Drustvo svake godine na Skupstini donosi godisnji plan rada. Drustvo svoje aktivnosti i delatnosti realizuje:

Teoretski rad se organizuje sastancima, predavanjima i seminarima, dok se prakticni rad odvija na terenu kao neposredan susret sa predmetima istrazivanja.

CLAN 9.

Ciljevi i zadaci Drustva ostvaruju se istrazivackim programima.

Istrazivacki programi realizuju se projektima, skolama, seminarima, kampovima, ekspedicijama, akcijama i drugim oblicima.


CLANSTVO

CLAN 10.

Clan Drustva moze postati svako lice koje prihvata Statut i programske ciljeve Drustva i koje se opredeli da aktivno ucestvuje u njihovoj organizaciji i izvodjenju. Nacin uclanjivanja se regulise posebnim pravilnikom.

CLAN 11.

Svi clanovi Drustva imaju ista prava i obaveze.

CLAN 12.

Osnovna prava i duznosti clana su:

CLAN 13.

Za izuzetno zalaganje i postignute rezultate u istrazivackom radu, Drustvo svoje clanove, grupe i pojedince van Drustva moze pohvaljivati ili nagradjivati.

CLAN 14.

Clanstvo u Drustvu prestaje istupanjem, brisanjem sa evidencije i iskljucenjem. Clan se brise sa evidencije ako u odredjenom periodu neopravdano odsustvuje iz aktivnosti Drustva. Clan se iskljucuje iz Drustva ako deluje suprotno programskim zadacima ili krsi ovaj Statut. Clan koji je iskljucen ili brisan sa evidencije, ima pravo zalbe Skupstini Drustva.


ORGANIZOVANJE

CLAN 15.

Clanovi Drustva se organizuju u istrazivacke grupe, koje su osnovni organizacioni oblik programskog i akcionog povezivanja unutar Drustva.

CLAN 16.

Grupa mora imati godisnji plan rada, koji se donosi jednom godisnje. Jednom godisnje grupa donosi i izvestaj o svome radu.

CLAN 17.

Drustvo se moze povezivati i udruzivati sa ostalim srodnim organizacijama u cilju podsticanja aktivnosti i jacanja saradnje.


JAVNOST U RADU

CLAN 18.

Rad Drustva je javan. Drustvo je duzno da obezbedi javnost svog rada i pravovremeno informisanje svojih clanova, kao i da im omoguci uvid u ostvarivanje ciljeva i zadataka, njihovu aktivnost i koriscenje sredstava.

CLAN 19.

Radi obavestavanja javnosti i potpunijeg informisanja clanova, Drustvo moze izdavati glasila, zbornike radova, monografije i sl.


ORGANI i TELA DRUSTVA

CLAN 20.

Najvisi organ Drustva je Skupstina Drustva. Skupstinu cine svi clanovi Drustva.

CLAN 21.

Skupstina Drustva se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godisnje i obavlja sledece poslove:

CLAN 22.

Skupstina Drustva punovazno odlucuje kada je prisutna dvotrecinska vecina clanova Drustva.

CLAN 23.

Skupstina se sastaje najmanje jednom godisnje.

CLAN 24.

Skupstinu saziva Izvrsni odbor u roku od 15 dana od donosenja odluke za sazivanje. Skupstina se saziva i na predlog:

Ukoliko Izvrsni odbor ne sazove Skupstinu u ovom roku, sazvace je predlagaci po utvrdjenom postupku.

CLAN 25.

Skupstina vrsi sledece poslove:

U slucaju potrebe Skupstina moze ovlastiti Izvrsni odbor za donosenje odluka iz kompetencija Skupstine.

CLAN 26.

Skupstina punovazno odlucuje kada je na sednici prisutna dvotrecinska vecina clanova Skupstine. Odluke se donose prostom vecinom (50% + jedan glas), vecinom glasova prisutnih clanova, javnim glasanjem, ukoliko Skupstina ne odluci drugacije. Ukoli sednici Skupstine ne prisustvuje vecina clanova, ona se odlaze i zakazuje nova u roku od najvise 15 dana.

CLAN 27.

Za vrsenje odredjenih poslova Skupstina moze da obrazuje radne grupe, tela, komisije, savete i sl. Odlukom o formiranju tela utvrdjuju se zadaci, nacin rada i druga pitanja u vezi izbora i rada ovih tela.


ORGANI SKUPSTINE

CLAN 28.

Organi Skupstine su:

IZVRSNI ODBOR

CLAN 29.

Izvrsni odbor je kolektivni izvrsni organ Skupstine. Izvrsni odbor ima 5 clanova.

CLAN 30.

Izvrsni odbor bira Skupstina. Svaka istrazivacka grupa ima svog predstavnika u Izvrsnom odboru. Mandat clanova Izvrsnog odbora traje jednu godinu sa mogucnoscu reizbora na neogranicen broj godina. Skupstina bira Predsednika Drustva koji predsedava i sednicama Izvrsnog odbora. Skupstina bira i Sekretara Drustva koji je po automatizmu clan Izvrsnog odbora. Mandat Predsednika i Sekretara Drustva traje jednu godinu sa mogucnoscu reizbora na neogranicen broj godina. Zajedno sa clanovima Izvrsnog odbora, Predsednik odgovara Skupstini za svoj rad, kao i za rad celog Izvrsnog odbora.

CLAN 31.

Izvrsni odbor vrsi sledece poslove:

CLAN 32.

Izvrsni odbor saziva Predsednik (u njegovom odsustvu Sekretar odbora), koji rukovodi njegovim radom. Sednice se odrzavaju prema potrebi, a najmanje jednom mesecno. Izvrsni odbor punovazno odlucuje ako je sednici prisutna dvotrecinska vecina clanova odbora. Odluke se donose vecinom (50% + 1 glas ) ukupnog broja clanova Izvrsnog odbora.

CLAN 33.

Svi clanovi Izvrsnog odbora imaju ista prava i odgovornosti, neposredno su angazovani na ostvarenju Statuta Drustva, programskih zadataka i odluka Skupstine.

CLAN 34.

Izvrsni odbor formira stalna i povremena radna tela.

NADZORNI ODBOR

CLAN 35.

U cilju vrsenja kontrole nad radom organa i tela u Drustvu, Skupstina formira Nadzorni odbor od tri clana. Radom odbora rukovodi predsednik koga bira odbor iz svojih redova.

CLAN 36.

Nadzorni odbor razmatra i kontrolise:

CLAN 37.

Radi ispunjavanja svojih obaveza Nadzorni odbor ima pravo na uvid u dokumentaciju i druge podatke od znacaja za utvrdjivanje cinjenicnog stanja.


SREDSTVA DRUSTVA

CLAN 38.

Drustvo moze sticati novcana i materijalna sredstva:

CLAN 39.

Finansijsko poslovanje u Drustvu se vodi na osnovu pozitivnih zakonskih propisa i finansijskih planova Drustva.


IZDAVACKA, PRIVREDNA i DRUGA DRUSTVENA DELATNOST

CLAN 40.

Drustvo se moze baviti izdavackom, privrednom i drugom drustvenom delatnoscu.

CLAN 41.

Radi obezbedjenja sredstava za rad organa, tela i programskih aktivnosti, Drustvo moze osnivati drustvena preduzeca.


IZMENE i DOPUNE STATUTA

CLAN 42.

Inicijativu za izmenu i dopunu Statuta mogu dati clanovi, organi i tela Drustva. O tome obavestavaju Izvrsni odbor, koji po razmatranju inicijative o svojoj odluci obavestava pokretaca inicijative.

CLAN 43.

Nacrt rasprave Izvrsni odbor dostavlja clanovima na raspravu, radi davanja predloga, misljenja i primedbi.


PRESTANAK RADA DRUSTVA

CLAN 44.

Odluka o prestanku rada donosi se izjasnjavanjem clanova na Skupstini, a na predlog nekog organa ili tela.

CLAN 45.

Odlukom o prestanku rada odredice se i postupak sa imovinom. U slucaju da Drustvo prestane sa radom bez odluke Skupstine, imovina ce se predati Skupstini grada Beograda.

CLAN 46.

Ako Drustvo prestane sa radom na napred navedeni nacin, Predsednik Drustva je duzan da u zakonskom roku podnese prijavu radi brisanja organizacije iz evidencije nadleznog organa.


PRELAZNE i ZAVRSNE ODREDBE

CLAN 47.

Izabrani organi donece akta neophodna za svoj rad u roku od 30 dana od dana konstituisanja.

CLAN 48.

Statut stupa na snagu danom proglasenja, a primenjivace se od dana overe u nadleznom organu uprave. Skupstina je nadlezna za tumacenje Statuta.