Yugoslavia 1981-1990 Jugoslavija 1981-1990
Leva vrata na Muzeju Revolucije i ... Rdjavi ljudi idu desno; Ljubljana, Slovenia, 1983 Desna vrata na Muzeju Revolucije
     
CITIZENS!

If you are in personal danger, or if you notice an event or an activity that jeopardizes human lives or material goods, disturbs citizens, or is bad for our self-managed society, call County Emergency Center Budva; Telephones 985 and 41-690; Center operates 24 hours

Zbirovi napred! GRADQANI!

Ako ste u liynoj opasnosti, primjequjete pojavu ili djelatnost koja ugroxava ljudske xivote, materijalna dobra, mir gradqana, ili je pak wtetna po bezbjednost naweg samoupravnog druwtva, javite opwtinskom centru za obavjewtavanje Budva; Telefon 985 i 41-690; Centar radi neprekidno 24 sata

 

Please don't contact the author rather call 985

Back to home page