Citati

Bilten 1 (Spring 1991)

Rekli su
Ovo je izbor citata (u originalu) koje nam je pripremio Djurica Miodrag. Pojedine re~enice, ili fraze, bez obzira {to su izva|ene iz konteksta mogu dovoljno dobro da opi{u su{tinu neke stvari. Ova "selekcija" nije ra|ena sa namerom da bude edukativna (kao npr. "Latinski citati"):