Zagonetne pric"e

Bilten 1 (Spring 1991)

Zagonetne pric"e
Prva...

^ovek nije platio porez na 2 kg "pozajmljenog" zlata. Zbog toga ga goni 9000 finansijskih policajaca. U begu nailazi na most ispred koga je znak sa upozorenjem da je maksimalna dozvoljena te`ina na mostu 100 kg. Begunac je te`ak 99 kg, a u rukama dr`i dva paketa ~ija je te`ina po 1 kg za svaki paket zlata. Iako u trku, ~ovek je uspeo da prenese preko mosta oba paketa istovremeno. Kako je to uradio?


Druga...

Mu` i `ena odlaze na du`i odmor. Ku}i ostavljaju pomo}nicu koja je zadu`ena da svu po{tu koja im stigne na ku}nu adresu po{alje na adresu odmarali{ta. Par dana nakon odlaska u odmarali{te, sti`e pismo u kome ih pomo}nica obave{tava da su zaboravili da joj ka`u gde se nalazi klju~ od po{tanskog sandu~eta. Dobiv{i pismo, `ena odmah napi{e odgovor pomo}nici. U trenutku kada stavlja papir u koverat u sobu ulazi mu` i zatra`i pismo koje je `ena napisala pomo}nici. Kad je mu` pro~itao pismo odmah ga je iscepao i bacio. Za{to?


Tre}a...

Vojnik stoji na sredini mosta. Pola minuta `muri, pola minuta gleda. Ako tr~i najbr`e {to mo`e, ~ovek za tih pola minuta mo`e sti}i najvi{e do polovine mosta. Kad ga ugleda vojnik ga obavezno vrati na po~etak mosta. Kako pre}i most? Reka je preduboka i ne mo`e se pre}i na drugim mestima.