Mensa on BUEF78: by subject


    
================================================================================
Note 2.5          What is Mensa Yugoslavia?          5 of 12
SNOOPY::KORELC "Janko Korelc"            43 lines 17-OCT-1989 10:47
       -< Kdo pa pravi, da ravno naj... naredijo najve~? >-
--------------------------------------------------------------------------------
            
  >> < Note 2.4 by RCUM::UEL014R6A "BOJAN MIHELAC" >
  >>                -< Kaj dela mensa ? >-
  >>   Ne bi hotel biti zloben, toda zanima me kaj je teh 500 najbolj
  >> inteligentnih Jugoslovanov naredilo za napredek nase ... druzbe
              
  Tudi sam 'ne bi hotel biti zloben', toda ~e se prav spomnim, je bilo
  na prej{njih testiranjih mense med tistimi, ki so test opravili
  uspe{no najve~ mladih, oz. mlaj{ih od 30 let. In kaj je dru`ba
  naredila zanje, da bi svojo inteligentnost lahko koristno uporabili?
  Inteligenca je zgolj potencial, ki brez vztrajnega dela ne pomeni
  nujno kaj dosti, saj je v dana{njem svetu nujno najprej akumulirati
  neko koli~ino znanja, preden se le ta lahko uporabi na 'koristen'  
  in 'inovativen' na~in. Ravno ta pot nabiranja znanja pa je mnogim
  'umanjkana' (drugi navezujo~i faktorji so {e recimo samopotrditev,
  ki je ena glavnih dejavnikov pri vztrajanju v za~rtani smeri).

  Po mojem mnenju bi morali imeti na vseh 4 letnih srednjih {olah  
  dodatni pouk (ali pa bi moralo postati normalno, da lahko u~nci
  hodijo na kro`ke tudi na druge {ole). Zakaj?
  Ker menim, da {e zdale~ ne gredo vsi na gimnazijo, na drugih {olah
  pa so potisnjeni na obrobje dogajanja (Koliko dijakov, pa je recimo
  v zadnjih 10 letih sodelovalo na matemati~nih tekmovanjih pa niso
  'obiskovali' gimnazije.
  Predpostavljati, da se 'inteligentnej{i' 'avtomati~no' vpi{ejo na
  gimnazijo se mi ne zdi smiselno. Saj tu nastopa ve~ faktorjev, ki
  lahko prepre~ijo tak{no odlo~itev. Najblj tipi~en je 'nerazumevanje'
  (beri nevednost star{ev, ki enostavno ne vedo, kak{en je nihov otrok)
  potreb tak{nih otrok, predvsem ~e so iz ni`jih socialnih slojev.
  Zakaj to posebej poudarjam? Ne smemo pozabiti, da vi{ja inteligenca
  ne pomeni tudi ve~je emocionalne zrelosti (jaz bi temu rekel stabilnost).
  Emocionalno vedenje pa je {e vedno primaren faktor pri ocenjevanju in
  komunikaciji z okolico. Tako se `e zgodaj zgodi, da se tak otrok
  odvrne od star{ev v svojem iskanju znanja, s tem pa se seveda potrga
  pozitiven stik s star{i - komunikacija se zmanj{a na najnujnej{e.
    
  Tako ostanejo le {e knjige in pa stiki s 'kolegi' z gimanazij. 
  Janko
  Tako ali tako je znano, da taki otroci svoje potrebe po znanju v 
  glavnem zadovoljujejo "privatno". Torej, to kar sem povedal ni v
  protislovju, saj sem se zgoraj omejil na 'prepoznavanje' - tu pa
  je komunikacija bistvena.