Mensa on BUEF78: by subject


    
================================================================================
Note 7.19            Mensa testiranje            19 of 30
MIKI::KORELC "ekonomski_maturant"          16 lines 19-DEC-1989 15:04
               -< Mensa, drugi~... >-
--------------------------------------------------------------------------------
  
>  -<Mensa testiranje >-
>  10. i 11. novembar 1989., Cankarijev dom, LJubljana
                        
  Pri vsem skupaj se mi zdi najbolj zanimivo to, da ti ne dovolijo
  re{evati testa dvakrat - saj, ~e ne gre, pa~ ne gre. [e posebno,
  ker sem enkrat v nekem ~asopisu videl oglas s pribli`no naslednjo
  vsebino: 'Tukaj ima{ problem, ~e ga re{i{, po{lji re{itev in po-
  slali ti bomo 'teste'. No, in ~e opravi{ tudi te, postane{ ~lan.'

  Druga~e sem 'intiligen~ni test' opravljal kot srednje{olec - pri
  psihologu na Njego{evi 4. Ampak tam ti ne povedo ni~ 'konkretnej{ega',
  'zgornjih 10 %, pa idi sad'.
                     
  Druga~e pa pozdravljam vse 'mensovce'.
  
  Zivio!