Yu-Qwest Fragmenti:

DISCONNECT

Jovan Stojanovic'

Poslao: Zarko Kecic

Mon, 27 Nov 1995


Za fer upotrebu


Installed on July 24th 1996.