YUQwest: Bolofoliranje

From: sstevic (sstevic@EUnet.yu)
Date: Sun Nov 12 2000 - 09:51:02 PST


                                            o
     o ooooooooooooooooooooooooooooooooooo Posting:
      o o oooo o o oooo oooo o Lista@YUQwest.org
       o o o o o o o o o o
        o o o o o o o o oooo oooo o
        o o o o o oo oo o o o Admin:
        o oooo oooo o o oooo oooo ooo Majordomo@YUQwest.org
                      o
                      ooo

Bolofoliranje

Ovaj tekst }e razjasniti slede}e:

1. Za{to i}i na bolovanje?

2. Kako dobiti bolovanje?

3. Kako se pona{ati u kompaniji, firmi, preduze}u posle = bolovanja?

1. ZA[TO UZETI BOLOVANJE

Pre samog po~etka da razjasnimo osnovnu stvar: CILJ JE BITI NA = BOLOVANJU
A=20 BITI APSOLUTNO ZDRAV. Istorijat bolofoliranja je veoma dug. Dakle, jo{
u = davnoj=20 epohi pravog, realnog socijalizma u na{em dru{tvu uo~ena je
pojava = takozvanog=20 poljoprivrednog bolovanja, odnosno, rurarno-agrarni
deo stanovni{tva, = koji je=20 bio zaposlen u fabrikama, redovno se
razbolevao u junu i septembru. = Otuda poti~e=20 i prva podela na tzv.
"p{eni~no bolovanje" i tzv. = "kukuruzno=20 bolovanje". In`injerima i
ostaloj po{tenoj inteligenciji trebalo je = malo=20 vi{e vremena da shvate
da i}i na bolovanje ne zna~i i biti bolestan. = Me|utim,=20 intenzivnom
evolucijom na{eg dru{tva u poslednjih 10-tak godina, i = komplikovanju=20
skloni mozgovi akademski obrazovanih ljudi shvatili su relacije =
vreme-novac.=20 Prose~na akademski obrazovana osoba u Yugi zara|uje izme|u
100 i 200 = Dm-a=20 (60-120$) i na visinu svoje zarade ne mo`e da uti~e,
zna~i logi~no je da = usmeri=20 svoju energiju na skra}ivanje svog radnog
vremena. Postoje razne metode; = od=20 ka{njenja na posao, ranijeg odlaska
sa posla, izlaska za vreme posla, = uzimanja=20 pla}enih dana i td. Ovaj
tekst }e se usmeriti na, po na{em mi{ljenju=20 najefikasniju metodu,
uzimanje la`nog bolovanja u daljem tekstu; = bolofoliranja.=20 A sada, par
prakti~nih saveta.

Bolofolirajte ne kra}e od nedelju dana i ne du`e od mesec dana. Ako=20
bolofolirate kra}e od nedelju dana ne delujete ozbiljno, a i ne isplati =
se=20 toliki trud za dan ili dva; ako bolofolirate du`e od mesec dana
morate = na=20 komisiju i rizikujete da vas provale. Pravim ekspertima
uspeva da = isfoliraju i=20 komisiju, i to je najbolja ve`ba za postizanje
velemajistorske titule u = ovoj=20 disciplini, odnosno za odlazak u
invalidsku penziju. Invalidska penzija = je ipak=20 tema za neki drugi
~lanak jer je piscu ovih redova potrebna ozbiljna=20 konsultacija sa
priljateljima poreklom iz Crne Gore. Ipak, ne = preporu~uje se=20 odlazak
na bolovanje du`i od dva meseca jer tekuca pravna regulativa u = Yugi=20
predvi|a nov~anu nadoknadu iz fonda, a to je u praksi nikad. U tom =
slu~aju=20 ostajete bez svojih 100-200DM mese~no, a to vam nije, nadam se cilj.

2. KAKO DOBITI BOLOVANJE

Kao i svuda i ovde postoji trivijalno re{enje, a to je da dobro =
poznajete=20 nekog lekara op{te prakse i da vam on prepi{e bolovanje.
Razmotri}emo = te`i=20 slu~aj kada u preduze}u postoji lekar op{te prakse i
jedino on vam mo`e=20 prepisati bolovanje. U tom slu~aju u obzir dolaze
samo mito i foliranje. = Svi=20 znamo da su lekari podmitljivi, ali Vi
jednostavno nemate {anse sa = svojom=20 mizernom platom. Da ste sa sela pa
da se upustimo u rasprave kako lekaru = doneti=20 prase, a da to ne vidi
cela ~ekaonica, ili kako ga elegantno podmazati=20 karton~i}em ulja (za
neupu}ene, bogatstvo neke porodice u Yugi meri se = koli~inom=20
suncokretovog ulja uskladi{tenog u podrumu ili {pajzu). Ipak, ovu =
tehniku=20 podmazivanja ostavljamo rurarno-agrarnom delu populacije koji
100% ne = mora da=20 ~ita ovakve studije

Ostaje nam foliranje. U foliranju najbitniji korak je izbor bolesti.=20
Po~etnici u bolofoliranju ~esto naprave krucijalne gre{ke u ovom delu. =
Primera=20 radi, puno ljudi odabere da se uko~i. Na prvi pogled ovo uop{te
nije lo{ = izbor=20 bolesti; veoma lako je na{e nezainteresovane lekare
isfolirati na ovu = temu, za=20 uko~enost sigurno dobijate nedelju ili dve
bolovanja ali... Po = Marfijevim=20 zakonima, dok ste na bolovanju sre{}ete
svog {efa van firme na ulici, = pozva}e=20 vas po imenu i vi }ete se ~ilo
okrenuti. Uf!

Na}i }e se sigurno neki kolega koji }e vam do}i u ku}nu posetu ili }e =
vas=20 videti na ulici kako teglite ceger sa pijace. Uf! Mo`da vam lekar =
prepi{e=20 injekcije da se {to pre otko~ite. Uf! Dakle, OPREZ, OPREZ i
OPREZ, = pa`ljivo=20 odaberite bolest nije vam cilj da se dve, tri nedelje
zakopate u stanu. = Mozak=20 vam intenzivno radi bubrezi, jetra, plu}a...
Da ste na zapadu, stvar bi = bila=20 laka: depresija, stres, mentalni
problemi, ali vi ste na Balkanu gde ba{ = nije=20 zgodno da vas proglase
ludim. Nekako ne ide, izgubi}ete ugled u firmi,=20 prijatelji }e vas ~udno
gledati...Savim besplatno oda}u vam tajnu. = Odgovor je:=20 ADENO VIRUS.
Pre svega veoma te{ko se ustanovljava, naro~itu na na{em = nivou VUDU=20
medicine. Lekara je lako isfolirati: niske povremene temperature, puno =
se=20 znojite, i najmanji napor vam smeta. Usput napomenite lekarki da su
va{e = dete,=20 supruga, devojka, imali neku virozu pre nedelju dve.

Va|enje krvi i ~ekanje rezultata. Hvala Bogu, kod nas se na to ~eka = od=20
nedelju do dve dana i eto vama bolovanja ~ak ako i ne na|u adeno virus. =
Divno,=20 zna se da se kod nas adeno virus le~i ~ajevima i odmorom, mo`da
~ak i = odlaskom u=20 neku banju. Dakle, potpuno ste slobodni da {etate po
gradu. Ne = rizikujete ni=20 dolazak kolega u posetu. Ko je jo{ lud da
pose}uje nekog sa virozom. = Dalje,=20 stres {tetno uti~e na va{e zdravlje.
Divno, zna~i kada se vratite na = posao ne=20 smete se nervirati.

KAKO SE PONA[ATI U KOMPANIJI POSLE BOLOVANJA

Bitno je znati pona{ati se i po povratku sa bolofoliranja. @eleli = biste
jo{=20 koji put da bolofolirate, osladilo vam se, zar ne? Svima pri~ajte o
= svojoj=20 bolesti, davite okolo ljude, a naro~ito {efa. Objasnite {efu da
ne smete = da se=20 uzrujavate. Pitajte ga da li firma mo`e da vam obezbedi
banjsko le~enje. = Zamolite ga da urgira kod direktora za va{e le~enje.
Svaki sastanak sa = njim=20 iskoristite da "malo" popri~ate o svojoj
bolesti. Progonite = ga, budite=20 njegova senka. Preuredite kancelariju,
uz redovne predmete na radnom = stolu vam=20 se mora na}i medicinska
dokumentacija. Na prozor od kancelarije nalepite = par=20 va{ih ili tu|ih
rengenskih snimaka plu}a. Na ra~unaru namestite neki = zgodan=20 medicinski
skrin sejver: bubrezi, plu}a, creva... Sasvim sigurno, mic po = mic,=20 {ef
}e poku{ati da vam uvali sve vi{e posla. E, sad je vreme za finalni =
udarac,=20 VIRUS SE VRATIO. Skru{eno pognute glave, modrih podo~njaka vi i
dalje = dolazite=20 na posao. Dajete sve od sebe za firmu. Izgarate za nju.
BOLESNI DOLAZITE = NA=20 POSAO. Prvo kolega iz kancelarije po~inje da vas
nagovara da ponovo = odete na=20 bolovanje. Iza njegovih dobrih namera,
naravno, krije se strah za = vlastitu ko`u.=20 Pa pobogu, svi znaju da su
virusi zarazni! Glasine se {ire firmom, za = dva tri=20 dana dogurali ste
dotle da vam niko, ponavljam niko, vi{e ne ulazi u=20 kancelariju, pa ~ak
ni {ef. Kona~no, te{ka srca, vi prihvatate savet = lekara i=20 ponovo idete
na bolovanje. Budite sigurni da vas {ef vi{e nikada ne}e = nervirati.=20
Posle ovakve torture, bi}e sre}an {to ste uop{te u firmi i {to bilo {ta =
radite.=20 POBEDA!!!!

GEZA III

Posve}eno mojoj drugarici Koti, po~etniku u bolofoliranju.

PS Word 6 verziju teksta {aljem na zahtec uz nadoknadu od 50 = (o,o1cent)
para=20 :-).This archive was generated by hypermail 2b29 : Sat Jan 20 2001 - 16:46:49 PST