Jefrem Sirjanin
HIMNE ZA PASHU

U Egiptu je ubijeno
pashalno jagwe
na Sionu je zaklano
pravo jagwe

(refren:)
Hvala da je sinu
Gospodara simbola
koji sve simbole ispuni
svojim raspe}em

Zamislimo se bra}o
nad oba jagweta
hajde da vidimo
da li su isti ili razli~ni

da odmerimo i isporedimo
slavna dela
simboli~nog jagweta
i onog {to je pravo

Simbol treba da vidimo
kao da je sav od senke
a u onom istinitom
da vidimo ispuwewe

~ujte o jednostavnom zna~ewu
onog pashalnog jagweta
i o dvostrukoj slavi
ovog na{eg jagweta

Izme|u jagweta jednog i drugog
stajali su u~enici
jeli su pashalno jagwe
a ovo je bilo pravo

Apostoli su stajali na sredini
izme|u simbola i stvarnosti
videli su kako se simbol prekinuo
a stvarnost se nadovezla
bla`eni su oni pred kojima
ispuwewe se dogodilo
simbola, i po~etak
stvarnosti se zbio

NIZIBENSKE HIMNE

Himna 52

^uo sam jednom kako se smrt i |avo sva|aju o tome ko je od wih nad ~ovekom mo}niji.

Smrt je pokazivala svoju mo} koja sve pot~iwava, a |avo svoju lukavost koja svakog u greh uvodi.

(Smrt:) Tebe |avole slu{aju samo oni koji ho}e, a k meni dolaze svi, hteli to ili ne.

(\avo:) Ti, o smrti, raspola`e{ samo prinudom tiranije, al i u mojim su rukama zamke i mre`e lukavosti.

(Smrt:) Shvati, o zli, ko je mudar, razbija tvoj jaram, ali niko ne mo`e da se odupre jarmu mojemu.

(\avo:) Ti o smrti, pokazuje{ svoju mo} na bolesnima, a ja sam tek jak kada su zdravi u pitawu. (Smrt:) \avo nema mo} nad svima koji ga vre|aju, u moje ruke pak padaju svi koji su me prokliwali ili me jo{ prokliwu.

(\avo:) Ti si, o smrti, svoju mo} primila od Boga, a meni niko ne poma`e kada navodim na greh.

(Smrt:) O |avole, ti kao slabi} samo postavqa{ zamke, a ja se slu`im svojom mo}ju poput kraqa.

(\avo:) Ti si suvi{e glupa, o smrti, da shvati{ koliko sam ja veliki, jer ja sam vlastan da zarobim i slobodnu, samostalnu voqu.

(Smrt:) O |avole, ti se mota{ unaokolo kao mangup, a ja razdruzgavam kao lav i nepoznajem straha.

(\avo:) Tebi, o smrti, niko ne ukazuje po~asti, niti se tebi obra}aju molitvama, meni kraqevi prinose `rtve i ponude kao da sam Bog.

(Smrt:) Smrt mnogi smatraju ne~im dobrim, a tebe, o |avole, niti ko zove, niti te je ikada prizivao.

(\avo:) Zar nisi nikad opazila koliko wih me na sve na~ine priziva i `rtve mi prinosi?

... Slava da je onome ko ove ne`eqene ubojice jednog protiv drugog razjari pa da mi wihovu borbu posmatramo, kao {to su oni nas do sada ismejavali.

Po nema~kom prevodu sa sirijskog originala, preveo Miodrag Pavlovi}.