Milovan Danojli}
PSALAM

Gospode, ki{o svetlosna, plaha,
Gospode nad morima i nad poqima,
Oslobodi me, Gospode, straha
Od zemaqskijeh razbojnika.

Oni su ja~i: iskonska tama
Promenila je metabolizam.
A ti, nad gorama i nad vodama,
U na{oj slabosti, slabi{ i sam.

Gasi se plamen sa nalowa,
Krov proki{wava, mokre su haqe,
Prevazi{ao sam u tuzi kowa
I oti{ao od psa daqe

U poslu{nome nezadovoqstvu.
Nisu mi ove godine mile.
Gospode, saberi u rastrojstvu,
Okrepi, Gospode, protiv sile!

1990.