Broj 183

Prolog

Bez monopola na istinu i progres*

Zakljucci Univerzitetskog komiteta SKS BU o idejno-politickoj orijentaciji lista »Student«

[...] Imajuci u vidu sirinu politicke platforme koju je redakcija Studenta suprotstavila plitici SK, Univerzitetski komitet zeli da upozna sve clanove nase organizacije kao i sve radne ljude na Univerzitetu sa najvaznijim momentima koji su uticali na formiranje ovakvog zakljucka kao i na razvoj ovog pitanja.

1. Politika dosadasnje redakcije lista nije novijeg datuma. U toku poslednjih godinu dana organizacije SK i Univerzitetski komitet su u okviru svog programa rada, kao i u zajednici sa Univerzitetskim odborom Saveza studenata, u vise mahova raspravljali o politici lista i upucivali vrlo ozbiljne primedbe na rad redakcije. O politici lista raspravljalo se i na sednicama Univerzitetske konferencije i u drugim organima SK. U okviru ovih diskusija i kontakata clanovima redakcije upucivane su kako opste nacelne kritike tako i vrlo precizne primedbe. Kroz celo ovo vreme pokusavano je da se osnovna idejno-politicka orijentacija lista uskladi sa politikom drustveno-politickih organizacija koje deluju na Univerzitetu. U ovim nastojanjima Univerzitetski komitet je isao tako daleko da je pocetkom aprila pokusao da ovo pitanje resi jednim pismenim zakljuckom, koji su izradili Univerzitetski odbor Saveza studenata, Univerzitetski komitet i redakcija. Sada, posle punih godinu dana nastojanja da u neposrednom kontaktu sa redakcijom otklonimo razlike Univerzitetski komitet konstatuje da su se ovi pokusaji zavrsili sa potpunim neuspehom. Posle svih dogovora, ukljucujuci i pomenuti pismeni dogovor redakcija je nastavila da deluje u istom pravcu. Zato smatramo da su iscrpljene sve mogucnosti za dogovor i saradnju sa sadasnjom redakcijom. Ovakvo raspolozenje danas preovladava ne samo u partijskoj organizaciji na Univerzitetu, vec i izvan Univerziteta.

2. Jedna od najvaznijih primedbi na rad redakcije odnosila se na njen stav prema programskoj orijentaciji i politici SKJ. U svim dosadasnjim razgovorima kada je pokretano ovo pitanje predstavnici redakcije su izjavljivali da oni ne vide osnova za ovakvu kritiku posto oni »polaze od Programa SKJ« »podrzavaju progresivnu orijentaciju« ili »progresivne snage u SKJ«. Pri tome je ukazivano na cinjenicu da je list u toku godine u par navrata zaista donosio neke izvode iz Programa SKJ, ili nekih drugih partijskih dokumenata.

Univerzitetski komitet smatra da se pomenutim citatima apsolutno nista ne menja u pogledu sustine nasih primedaba. Odavno je poznato da se izdvajanjem, odabiranjem, pojedinih stavova moze stvoriti »teoretska« osnova frakcijskog delovanja. Upravo to je cinila redakcija Studenta dok je formalno isticala svoju podrsku osnovnoj orijentaciji SKJ ona je u praksi delovala sa pozicija grupa koje se nalaze u neposrednom politickom sukobu sa Savezom komunista. Polazimo od uverenja da se podrska Savezu komunista nikako ne dokazuje povremenim pozivanjem na neke njegove programske stavove, vec angazovanjem u ostvarivanju akcija koje SKJ inicira i vodi. U ovom pogledu, organizacija SK na Univerzitetu ni SKS u celini nisu u toku protekle godine dobili politicku podrsku redakcije ni u jednom vaznijem pitanju. Stavise, u nekim vaznim pitanjima kao sto je suprotstavljanje pojavama politickog ekstremizma, opozicionog ponasanja pseudoradikalizma, itd. redakcija se manje ili vise otvoreno suprotstavljala stavovima nase partijske organizacije. Ukratko, podrske na delu nije bilo, a formalne izjave ne mogu da prikriju stvarnu politicku orijentaciju.

3. Boreci se navodno protiv pojava socijalne nejednakosti i raznih negativnih pojava, kojih sigurno ima ne malo u nasem drustvu, redakcija je vrlo cesto potpuno padala na poziciju jeftine socijalne demagogije. Obrada ovih tema bila je stavljena u takav kontekst gde je cilj sasvim ocigledan: redakcija ne trazi mogucnosti da se razni problemi resavaju vec da se ukazivanjem na neke slucajeve" kompromituje celi drustveno-politicki i ekonomski sistem.

4. U svojoj programskoj orijentaciji redakcija je prihvatila kao svoju filozofsku platformu poznatu tezu o »bespostednoj kritici svega postojeceg« kao polaznoj tacci delovanja progresivnih i revolucionarnih snaga i u nasoj zemlji. SKJ je vec u vise navrata i politicki i kroz teorijsku diskusiju jasno definisao svoj stav koji znaci nedvosmisleno odbacivanje ove platforme. Kroz uredjivacku politiku lista ova pozicija je veoma snazno dolazila do izrazaja. Urednici su se najcesce tako postavljali kao da je njihov osnovni zadatak »otkrivanje« i »raskrinkavanje« svih tamnih strana naseg drustva, pri cemu su medju takve »strane« ne retko ukljucivane i neke od najvaznijih institucija i aspekata drustveno-ekonomskog i politickog sistema. Tako je, pod zastavom borbe protiv birokratije vodjena kampanja protiv svih »postojecih« struktura i institucija, ukljucujuci i SKJ kao vodecu idejno-politicku snagu. Univerzitetski komitet odlucno istice, u svakom slucaju kada se radi o clanovima SK, da ne moze prihvatiti podelu na clanove koji se bore za resavanje drustvenih problema i dalji razvoj drustvenog sistema i one koji posmatraju sa strane kao kibiceri i »udaraju packe onima koji slabo rade«.

5. Delujuci u situaciji kada je na Univerzitetu sve odredjenije dolazila do izrazaja idejno-politicka diferencijacija, kada je sve ocitije postojalo razmimoilazenje SKJ sa strujom koja je najsnaznije bila zastupljena u raspustenim ograncima na Filozofskom fakultetu, redakcija lista se fakticki opredelila i postala glasnogovornik te struje, a od lista napravila tribinu preko koje su upravo gledista ove grupacije dobijala najsiri publicitet. Ocenjujuci osnovnu idejno-politicku orijentaciju lista i stavove redakcije prema vaznijim politickim pitanjima i konfrontacijama kroz koje smo prosli u toku protekle godine, dolazimo do zakljucka da se redakcija u najvecoj meri poistovecivala sa gledistima ove grupacije. Delujuci sa izlozenih idejno-politickih pozicija redakcija je sve vise delovala kao zatvorena grupa. List nije delovao kao otvorena tribina dostupna za sva politicka misljenja i opredeljenja koja se nalaze u okviru osnovne programske orijentacije SKJ i Saveza studenata, vec je nosio iskljucivo obelezje pomenute politicke tendencije.

6. U diskusijama koje su vodjene u toku protekle godine dosta cesto je i s pravom isticano da list nedovoljno paznje posvecuje raznim univerzitetskim problemima. Vrlo cesto on je i po temama i po nacinu obrade bio okrenut vise prema nekim drugim sredinama nego prema studentima i drugim ljudima na Univerzitetu.

7. Redakcija nije imala dovoljno snage da se odupre raznim iskusenjima laznog avangardizma. Ona je, na primer, dopustala da se na stranicama lista pojavljuju diskvalifikacije sve ostale stampe kao »bulevarske«. Za Savez komunista je neprihvatljivo da bilo koja grupa gradjana ili drustvena sredina svojata za sebe monopol na istinu i progres (parola kako je Student jedini slobodni i revolucionarni list u zemlji... itd). To je tim vise neprihvatljivo ako se ovakve pretenzije javljaju u okviru teznje da se obezvredi kako dosadasnji doprinos tako i danasnja uloga SKJ.

Sa ovim je tesno povezana netolerantnost koju je list ispoljavao u polemici sa gledistima sa kojima se redakcija nije slagala.

8. Redakcija Studenta objavljivala je tekstove u kojima se izrazava nesaglasnost sa borbom koja je vodjena - i koja se vodi - sa kominformovcima i kominformizmom kao ideologijom klasne i nacionalne izdaje. U ovim tekstovima brani se »pravo« podredjivanja tudjim interesima i napadaju mere zastite drustva od ovakvih postupaka. Redakcija zastupa ovu poziciju i u poslednjem broju (19) Studenta u kome - jedina od jugoslovenske stampe, jedina u javnosti - kritikuje odluku kolektiva Jugoslovenskog dramskog pozorista o skidanju sa repertoara kominformovski opredeljene drame »Kada su cvetale tikve«.

Na taj nacin - na jednom od bitnih pitanja politike i egzistencije SFRJ - redakcija Studenta izrazava antisocijalisticku poziciju.

* * *

Imajuci u vidu sve navedene momente Univerzitetski komitet zakljucuje da je dosadasnja idejno-politicka orijentacija lista Student neprihvatljiva za Savez komunista i stoga poziva sve studente na Univerzitetu da se odlucno angazuju u borbi za prevazilazenje pomenutih slabosti. Univerzitetski komitet vise ne moze da pruzi politicku podrsku sadasnjem glavnom uredniku i redakciji u celini. Nova orijentacija lista trazi i novi sastav redakcije. Pri tome Univerzitetski komitet ima u vidu cinjenicu da svi clanovi redakcije ne snose podjednaku odgovornost za izlozenu orijentaciju lista i nada se da ce neki clanovi redakcije podrzati sadasnja nastojanja da se prevazidju nedostaci o kojima je rec. -...-

________________

*) Iz: Komunist, Beograd, 27. 11. 1969, str. 11.


© 1996 - 1998 Republika & Yurope - Sva prava zadrzana
Posaljite nam vas komentar