Broj 183

Zakljucci Univerzitetskog odbora Saveza studenata

[...] Na sastancima od 5,14. i 15. novembra 1969. godine Univerzitetski odbor diskutovao je o fizionomiji i sadrzini lista Student i doneo je sledece zakljucke:

1) Student je do sada pokusavao da ostvari radikalnu kritiku svega postojeceg. Kriticki stav prema svemu postojecem jedan je od osnovnih kvaliteta lista. Medjutim, »kritika svega postojeceg« je metod i ne moze se posmatrati odvojeno od cilja koji se zeli postici. Student bi morao afirmisati takvu radikalnu kritiku postojeceg ciji bi ciljevi bili sasvim jasni i koja bi pored ukazivanja i kritike negativnih pojava u drustvu, naznacivanjem ciljeva i aktivnim angazovanjem na njihovom ostvarenju, otvarala put progresivnoj i revolucionarnoj izmeni postojeceg u smislu daljeg razvoja samoupravnog socijalistickog razvoja naseg drustva. U suprotnom, kritika bez postavljenih ciljeva omogucuje da se njome sluze i snage ciji su ciljevi sasvim razliciti od ciljeva Saveza studenata i samoupravnog socijalizma. To, u odredjenom drustvenom trenutku, nanosi velike stete kako samom listu tako i organizaciji Saveza studenata.

2) Reforma Univerziteta i visih skola nije samo aktuelna parola vec imperativ razvoja savremenog drustva. Kroz nastavu se ostvaruju bazicni interesi studenata. Taj interes nije bio dovoljno ispoljen na stranicama Studenta vec je njemu posvecena nedovoljna paznja.

3) Student nije posvecivao dovoljno paznje akcijama Saveza studenata i Saveza komunista na Univerzitetu. Kritike koje su upucivane redakciji, zbog takvog odnosa redakcije Studenta prema akcijama univerzitetskih drustveno-politickih organizacija, a pre svega Saveza studenata, odbacivane su od strane redakcije sa motivacijom da Student nije i ne moze da bude bilten Saveza studenata ili Univerzitetskog odbora Saveza studenata. Istovremeno, Student je pojedine akcije pratio bas na taj nacin, biltenski, time sto je u celosti prenosio pojedine materijale Skupstine ili Univerzitetskog odbora Saveza studenata.

Univerzitetski odbor Saveza studenata smatra da takav nacin pracenja pojedinih akcija Saveza studenata nije u skladu sa ulogom Studenta.

4) Univerzitetski odbor se ne slaze sa tendencijom da se od Studenta pravi humoristicko-satiricni list, sto je narocito uocljivo u nekoliko poslednjih brojeva.

Univerzitetski odbor ne osporava potrebu za jednim novim humoristicko-satiricnim listom na Beogradskom univerzitetu. Medjutim, kada se radi o Studentu onda se postavlja pitanje mere, imajuci u vidu pre svega osnovnu ulogu Studenta.

5) Univerzitetski odbor smatra da je Student dosta jednostran jer afirmise pretezno kriticku sociolosku i filozofsku misao, a ona je manje ili vise razvijena i u svim ostalim oblastima drustvenih nauka. Iz toga proizlazi potreba da se u istoj srazmeri afirmise kriticka misao iz ostalih drustvenih nauka.

6) Ne mozemo se sloziti sa tezom da je redakcija samo strucno ili pre svega strucno telo, odnosno da je posao redakcije da izvrsi strucnu selekciju tekstova nezavisno od idejne orijentacije ili da je jedini kriterijum za ulazak u redakciju strucnost, imajuci u vidu da je Student list Saveza studenata koji kao drustveno-politicka organizacija usvaja program Saveza komunista Jugoslavije kao svoju idejnu orijentaciju. Univerzitetski odbor smatra da i idejna orijentacija treba da bude jedan od kriterijuma prilikom izbora clanova redakcije.

7) Univerzitetski odbor istice da redakcija nije ulozila znacajnije napore da se struktura studenata u redakciji promeni. Za Univerzitetski odbor je neprihvatljiva situacija da sa najveceg broja fakulteta nema clanova redakcije, ili aktivnijih saradnika, jer to umnogome utice na jednostranost orijentacije lista. Smatramo da to nije samo rezultat nezainteresovanosti studenata, da u Studentu saradjuju, vec i nedovoljne aktivnosti redakcije u okupljanju veceg broja talentovanih studenata sa drugih fakulteta.

Na osnovu pregleda dosadasnjih ocena o Studentu i iznetih stavova Univerzitetskog odbora moze se zakljuciti da se izvesne slabosti provlace kao nit kroz dvogodisnji period delatnosti redakcije.

Potrebno je istaci ono u sta smo uvereni, a to je da ovaj list ima znacajnu ulogu u formiranju odnosa akademskog gradjanina prema drustvenim problemima. Kao osnov za zakljucivanje o politickoj ulozi Studenta moguce je uzeti dva faktora: jedan je protivurecnost izmedju njegove uloge i sadrzajnog profila koji sada ima, a drugi pitanje konstituisanja osnove koja bi odredila determinante njegovog buduceg sadrzaja. S tim u vezi sigurno je da je sira diskusija o ovom listu na Univerzitetu i visim skolama neophodna.

Na kraju, potrebno je ponoviti da je neophodno list uciniti univerzitetskijim u smislu toga da je on subjekt univerzitetske reforme a i drustvenih zbivanja, a ne samo hronicar i kriticar. On je takodje i subjekt u formiranju javnog mnenja koje ce biti konstruktivno i kreativno u onoj meri u kojoj i medij preko kojeg se informise i izgradjuje.

Diskusija o predlozenoj programskoj orijentaciji, istovremeno nalaze i diskusiju o nosiocima te programske orijentacije, tj. o ljudima koji bi radili u Studentu bilo kao saradnici bilo kao clanovi redakcije. Uporedo sa tim potrebno je i izgraditi novi sistem ukljucivanja saradnika u rad redakcije, kao i izbor same redakcije, posto postojeci nije u stanju da obezbedi dovoljan broj profesionalno razlicito orijentisanih saradnika.

Iz sapirografisanog spisa Univerzitetskog odbora Saveza studenata Beograda

U Beogradu, 15. 11. 1969.


© 1996 - 1998 Republika & Yurope - Sva prava zadrzana
Posaljite nam vas komentar