Broj 183

Predlog programske orijentacije lista »Student«

I

Univerzitetski odbor Saveza studenata i ovom prilikom istice da u 30-godisnjem periodu postojanja i delovanja lista Student, list je predstavljao znacajan vid mobilisanja i ispoljavanja misljenja studenata i nastavnika Beogradskog univerziteta o odredjenim problemima kako Univerziteta tako i drustva.

Ujedno, list je u ovom periodu omogucavao mladim ljudima da izrazavaju na stranicama lista svoje literarne, satiricne i druge stvaralacke mogucnosti, i u tom smislu Student je imao znacajnu ulogu u afirmaciji mladih talenata, a sadrzaj lista odrazavao je njihov razvoj i izrazajnu mogucnost.

Na bazi analize sadrzaja lista moze se zakljuciti da je on dozivljavao iz godine u godinu odredjenu transformaciju u kvalitativnom pogledu, sto je uslovljavalo interes za list kako studenata i nastavnika na Univerzitetu tako i sire drustvene javnosti.

Univerzitetski odbor Saveza studenata Beograda kao izdavac ovog lista pristupajuci izradi predloga programske orijentacije lista Student polazi od sledecih postavki:

1) Student je glasilo organizacije Saveza studenata Beograda.

2) To je list za drustvena i politicka pitanja.

3) Student je nedeljni list.

Odredivsi mesto i ulogu lista na bazi dosadasnjeg iskustva i odredjenih kriticnih primedbi na postojecu koncepciju trebalo bi istaci i sledece:

a) List organizacije Saveza studenata Beograda za drustvena i politicka pitanja, da bi dugorocno obezbedjivao svoju osnovnu funkciju, trebalo bi svojim sadrzajem da ispunjava dva zadatka:

. da permanentno i objektivno informise o aktuelnim drustveno-politickim pojavama i problemima kako na Univerzitetu tako i sire u drustvu.

. da stalno afirmise stvaralacku kriticku i teorijsku misao studenata i profesora, o univerzitetskim i opstedrustvenim pitanjima.

b) Trajno ispunjavanje ova dva osnovna zadatka lista, stvara slozenije uslove za rad redakcije i saradnika, a ujedno zahteva odredjene napore da se u Studentu odrzi akademski nivo i obezbedi dovoljna argumentovanost.

c) Prilaz Studenta univerzitetskim i drustvenim problemima trebalo bi da bude pre svega studiozan, naucan. Takav prilaz proizlazi iz cinjenice da u Studentu pisu studenti i profesori, ljudi koji su se po pravilu opredelili za naucno-istrazivacki metod rada.

II

1) Shvatajuci reformu Univerziteta i visih skola kao jedan trajan proces, sa jasno naznacenim pitanjima koja treba da budu u centru paznje kako univerzitetske tako i sire drustvene javnosti, list bi svojim napisima, komentarima, naucno-teorijskim tekstovima trebalo da bude tribina na kojoj bi se vodila otvorena polemika, izlagale nove ideje i otvarala perspektiva u razresavanju postojecih univerzitetskih problema, sto bi ujedno omogucavalo brzu transformaciju Univerziteta u instituciju koja odgovara stvarnim potrebama savremenog drustva.

Od posebnog znacaja je aktivan odnos lista prema pitanjima kao sto su:

. izgradjivanje novog sistema studija na fakultetima, akademijama i visim skolama iz koga proizlazi realna teza o studentu kao aktivnom subjektu tog procesa, kao radnom coveku sa odgovarajucim obavezama, duznostima, odgovornostima a i pravima.

. pitanje odnosa izmedju Univerziteta i drustva, sa jasnije izrazenim zahtevima za resavanjem materijalne baze Univerziteta i visih skola nove programske orijentacije nastave i studija, i utvrdjivanjem realnih potreba drustva za odgovarajucim profilom strucnog kadra itd.

. dalji razvoj samoupravljanja i demokratizacije odnosa na Univerzitetu, u smislu kreiranja novih odnosa koji afirmisu samoupravni proces odlucivanja studenata, nastavnika i vannastavnog osoblja kao osnovnih kategorija radnih ljudi, na bazi njihovog stvarnog polozaja i uloge u ostvarivanju osnovnih zadataka i rada u skoli.

2) Studenti kao posebna socijalna grupacija savremenog drustva imaju i svoje specificne probleme koji se postavljaju kao jedan od predmeta njihove stalne akcije.

Pitanja kao sto su:

. socijalna diferencijacija studenata kao odraz sire socijalne diferencijacije u drustvu, a u vezi s tim i materijalni polozaj znacajnog broja studenata i boljih smestajnih kapaciteta (izgradnja domova), povecanje kreditnih fondova, stvaranje uslova i materijalne baze za drustvenu, kulturnu, sportsku i rekreativnu aktivnost kao i druge, sadrzana u Akciono-politickom programu organizacije trebala bi da budu znacajan deo sadrzaja lista Student.

3) Univerzitetski odbor smatra da bi Student kao glasilo Saveza studenata Beograda trebalo da ima aktivan odnos prema radu drustveno-politickih organizacija na Univerzitetu i da svojim tekstovima s jedne strane afirmise pozitivna kretanja i akcije tih organizacija, a s druge strane da svojim kritickim pisanjem omoguci i prisustvo drugih ideja i misljenja koje bi dovele do javnih otvorenih i principijelnih diskusija kako o mestu i ulozi drustveno-politickih organizacija na Univerzitetu i sire u drustveno-politickom sistemu, tako i o njihovom sadrzaju i radu.

4) Dosledno sprovodjenje mera drustvene i privredne reforme, dalja demokratizacija odnosa u drustvu, jacanje i razvijanje samoupravnog sistema, odredjena pitanja iz oblasti nacionalne i medjunarodne politike, problemi iz oblasti nauke i kulture kao i drugi aktuelni problemi naseg drustva, stalan su predmet razmisljanja postojecih snaga koje rade i deluju na Univerzitetu i visim skolama.

Zbog toga bi i rasprave o ovim problemima trebalo da dobiju adekvatno mesto u sadrzaju lista Student.

5) Naucni clanci koji tretiraju aktuelne drustvene probleme bili su i do sada prezentirani na stranicama Studenta.

Sa takvom orijentacijom treba nastaviti, s tim sto izbor tekstova treba da bude raznovrsniji i raznorodniji. Na taj nacin bilo bi obezbedjeno prisustvo raznih prilaza odredjenim drustvenim problemima, a time i njihovom jasnijem sagledavanju.

Po misljenju Univerzitetskog odbora ova pitanja bi trebalo da budu osnova stvaralacke preokupacije progresivnih snaga na Univerzitetu i zbog toga ona bitno odredjuju koncepciju i sadrzaj lista Student.

Treba napomenuti a to je znacajno prilikom diskusije o programskoj orijentaciji lista Student, da Savez studenata Beograda izdaje i Vidike, casopis za probleme knjizevnosti, filma, likovnih umetnosti, pozorista, filozofije, arhitekture i muzike.

Univerzitetski odbor Saveza studenata Beograda

U Beogradu, 15. 11. 1969.


© 1996 - 1998 Republika & Yurope - Sva prava zadrzana
Posaljite nam vas komentar