.
Gordana Stevovi}
.
* Ro|ena u Beogradu 1952.
* Diplomirala na [koli za industrijsko oblikovanje 1971..*
* Diplomirala na [koli za aran`ere 1974 
* Apsolvirala na Odseku za istoriju 
 umetnosti Filozofskog fakulteta u  
 Beogradu 1982. 
* ^lan ULUPUDS-a 1988. 
 Adresa: \ure Salaja 9,   
 11000 Beograd,   
 tel. (381-11) 3240- 696, Jugoslavija
 
 
UMETNI^KA AKTIVNOST
.
* lzvodila likovnu opremu izlo`bi u Kulturno-informativnom centru
  SR Nema~ke u Beogradu1972 - '74
* Izvodila slikarsko konzervatorske radove u manastiru Sopo}ani i
  u Svetosavskoj dvorani u Pan~evu 1982, '85
* Predsednik `irija na XXXIII Me|unarodnom sajmu Moda u svetu
  u Beogradu za dodelu zlatne i srebrne Ko{ute 1993.
* Studija i postavka celokupnog proizvodnog programa za serijsku
  proizvodnju sportske kolekcije za K.K. Beovuk 1994.

 

SAMOSTALNE IZLO@BE
.

* Traganje za nebeskim ruhom, Muzej primenjene umetnosti, Beograd,
  1997.
* Trougao i krug ili dru`enje sa tekstilom, sa Biljanom Stamenkovi},
* Mala galerija ULUPUDS-a, Beograd, 1997.

 

GRUPNE IZLO@BE

.
* Oktobarski salon, Beograd, 1986, '88, '96.
* Novogodi{nia izlo`ba, Galerija Singidunum, Beograd, 1988, '89, '90.
* Likovni mart, Galerija Singidunum, Beograd, 1989, '90.
* Majska izlo`a ULUPUDS-A, Umetni~ki paviljon Cvijeta Zuzori},
  Beograd, 1989, '90.
* Umetnost tekstila, Mala galerija Singidunum, Beograd, 1991.
* Retrospektivna izlo`ba sekcije za tekstil i savremeno odevanje TISO,
* Muzej 25. maj, Beograd, 1992.
* Mala galerija ULUPUDS-a, Beograd 1997.

 

MODNE REVIJE
.
* No} u modnom teatru, BITEF Teatar, Beograd, 1989.

* Novi klinci iz ulice, Hotel lnterkontinental, Beograd, 1991.
* Modna revija protokolarne ode}e za u~esnike Rusije na Letnjim
  olimpijskim igrama, Moskva, 1992.
* Modna revija protokolarne ode}e za u~esnike Rusije na Zimskim
  olimpijskim igrama, Moskva, 1992.
* Liubav i moda - revija de~je mode, Hotel Intercontinental,
  Beograd, 1992.
* Modna revija Sekcije za tekstil i svremeno odevanje, Hotel Jugoslavija,
  Beograd, 1992.
* Tarot kostim, Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, 1993.

 

UMETNI^KE KOLONIJE
.

* Sopo}anska kolonija, Sopo}ani, 1982, '83.
* Likovna kolonija, Sijarinska banja, 1994, '95.
* Likovna kolonija Draga{, 1995.
  majstor .