sreda, 17. jun 1998.

MODEL ZAKONA O JAVNOM INFORMISNJU BEOGRADSKOG CENTRA ZA LJUDSKA PRAVA

Novinarstvo po medjunarodnim standardima

Radna grupa Beogradskog centra za ljudska prava, nakon nesto vise od godinu dana, okoncala je izradu Modela zakona o javnom informisanju ciji je cilj da se u ovu oblast unesu resenja u skladu sa medjunarodnim standardima. Glavni podsticaj da se takav Model sacini su, prema uvodniku zakonopisca, visestruko nezadovoljavajuci vazeci propisi kao i zelja da se javnosti ponudi alternativa radi zastite slobode reci i prava na objektivno informisanje.

Radna grupa ocekuje i veruje da ce do izrade konacne verzije ovog projekta, koju ce Beogradski centar za ljudska prava izdati na jesen, Model posluziti kao povod za siroku i ozbiljnu javnu raspravu o tome kako treba na najbolji nacin urediti rad medija u Srbiji pa su svi komentari i predlozi dobrodosli. Ponudjene alternativne norme bice upucene svim relevantnim institucijama koje mogu da ga uvrste u postojeci pravni poredak.

"Nasa Borba" objavice u nekoliko nastavaka skracenu verziju ovog vaznog propisa koja obuhvata neka najznacajnija resenja, razlicita od onih u vazecem Zakonu o informisanju.

I OSNOVNE ODREDBE

Ciljevi javnog informisanja

Clan 1.

Javno informisanje sluzi, narocito, iznosenju, primanju i razmeni stavova i misljenja, ostvarenju slobodnog demokratskog poretka i drustvenog mira, dostizanju istine i slobodnom razvoju licnosti.

(. . .)

Informisanje o javnim stvarima

Clan 3.

Svi, a narocito stampa, programi radija i televizije i novinske agencije (dalje: javna glasila), slobodni su da iznose cinjenice i stavove o svemu onome o cemu gradjani imaju opravdani interes da znaju

(dalje: javne stvari).

Svako ima pravo da bude obavesten o javnim stvarima.

(. . .)

Obaveznost pravila novinarske etike

Clan 5.

Novinari i drugi ucesnici u javnom informisanju duzni su da se pridrzavaju pravila profesionalne etike, narocito da izvestavaju istinito i potpuno.

Zabrana objavljivanja protivpravno pribavljenih informacija

Clan 6.

Zabranjeno je objaviti informaciju pribavljenu na protivpravan nacin.

Zabrana ometanja javnog informisanja

Clan 7.

Javno informisanje ne podleze cenzuri.

Niko ne sme, ni na posredan nacin, da ogranicava slobodu javnog informisanja, narocito zloupotrebom drzavne ili privatne kontrole nad sredstvima za stampanje ili uredjajima za emitovanje, radio- frekvencijama i TV kanalima, kao ni drugim nacinom podesnim da ogranici slobodan protok stavova i misljenja.

Clan 8.

Niko ne sme na bilo koji nacin da sprecava javna glasila da dodju do saznanja o javnim stvarima.

Niko ne sme na bilo koji nacin da sprecava javna glasila da iznose cinjenice i stavove o javnim stvarima.

Niko ne sme da vrsi bilo kakav fizicki ili drugi pritisak na javno glasilo i njegovo osoblje, kao ni uticaj podesan da ih omete u obavljanju posla.

Jednakost u javnom informisanju

Clan 9.

Sva fizicka i pravna lica, domaca i strana, imaju pravo da, pod jednakim uslovima, ucestvuju u javnom informisanju.

(. . .)

Zabrana monopola u javnom informisanju

Clan 11.

Radi zastite nacela slobodne utakmice i prava svakoga da po svom nahodjenju izabere javno glasilo, zabranjen je svaki monopol u oblasti javnog informisanja.

Ogranicenja u vrsenju prava

Clan 12.

Prava iz ovog zakona ne smeju se vrsiti protivno nacelima ovog zakona, ogranicenjima propisanim ovim zakonom, kao i ogranicenjima propisanim drugim zakonima koja su neophodna u demokratskom drustvu u interesu nacionalne bezbednosti, teritorijalnog integriteta ili javne bezbednosti, radi sprecavanja nereda ili kriminala, radi zastite zdravlja ili morala, radi zastite ugleda ili prava drugih, radi sprecavanja otkrivanja obavestenja dobijenih u poverenju, ili radi ocuvanja autoriteta i nepristrasnosti sudstva.

Ogranicenja prava koja su dozvoljena ovim zakonom ne smeju se primenjivati u druge svrhe osim onih zbog kojih su propisana.

Nijedna odredba ovog zakona ne moze se tumaciti na nacin koji bi doveo do ukidanja nekog prava koje ovaj zakon garantuje ili do njegovog ogranicavanja u vecoj meri od one koja je propisana.

II OSNIVANJE, REGISTRACIJA I PRESTANAK JAVNIH GLASILA

Osnivanje javnih glasila

Clan 13.

Javna glasila osnivaju se slobodno, bez dozvole, uz prijavu nadleznom organu.

Osnivaci

Clan 14.

Osnivaci javnih glasila mogu biti sva pravna i fizicka lica, domaca i strana.

Osnivaci radiodifuznih javnih glasila (radio i televizijskih programa) mogu biti samo preduzeca registrovana za delatnost emitovanja radio i televizijskog programa.

Javno glasilo moze imati vise osnivaca, a jedan osnivac moze izdavati, odnosno emitovati, vise javnih glasila.

Javno glasilo ne prestaje u slucaju prenosa osnivackih prava.

(. . .)

Otpocinjanje sa radom javnih glasila

Clan 18.

Javna glasila mogu se izdavati, odnosno emitovati posle podnosenja prijave za upis u registar javnih glasila koja u prilogu sadrzi dokaze o identitetu i adresi osnivaca javnog glasila.

(. . .)

III DODELJIVANJE RADIO-FREKVENCIJA I TV KANALA

Regulisanje dodeljivanja radio-frekvencija i TV kanala

Clan 24.

Radio-frekvencije i TV kanali koji se koriste za emitovanje programa radio i televizijskih javnih glasila, dodeljuju se pod uslovima i na nacin predvidjen ovim zakonom.

"Radio-frekvencija", "radio stanica" i ostali tehnicki izrazi imaju u ovom zakonu znacenje koje im je dato u zakonu kojim se uredjuju telekomunikacije.

Radiofrekventni plan

Clan 25.

Efikasno i nesmetano koriscenje radio-frekvencija i TV kanala namenjenih za emitovanje programa radio i televizijskih javnih glasila ostvaruje se usvajanjem radiofrekventnog plana republike.

Radiofrekventnim planom odredjuju se:

a. radio-frekvencije i TV kanali rezervisani za javna RTV preduzeca, republicko i pokrajinska;

b. radio-frekvencije i TV kanali rezervisani za lokalna radio i televizijska javna glasila; i

c. radio-frekvencije i TV kanali slobodni za komercijalnu upotrebu.

Radio-frekvencije i TV kanali koji su radiofrekventnim planom predvidjeni za slobodnu komercijalnu upotrebu odredjuju se tako da iz tog plana jasno proizlazi koja radio-frekvencija, odnosno TV kanal, moze da se dodeli za koje podrucje teritorije republike kao i koja je najveca dozvoljena snaga predajnika na odredjenoj radio-frekvenciji, odnosno TV kanalu, i podrucju.

Pri izradi i usvajanju radiofrekventnog plana nadlezni organ vodi racuna da se njime ne povredjuju stecena prava susednih drzava i duznost koordinacije pogranicnih radio-frekvencija i TV kanala.

Clan 26.

Radiofrekventni plan izradjuje organ nadlezan za poslove telekomunikacija najkasnije u roku od 6 meseci od stupanja na snagu ovog zakona.

Radiofrekventni plan usvaja Narodna skupstina.

Radiofrekventni plan objavljuje se u Sluzbenom glasniku.

(Sutra: Nekomercijalna televizija)

Posaljite nam vas komentar! Izbor vasih reagovanja i misljenja objavljujemo.
© 1995 - 1998 Yurope & ,,Nasa Borba" / Sva prava zadrzana /