petak, 19. jun 1998.

MODEL ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU BEOGRADSKOG CENTRA ZA LJUDSKA PRAVA (2)

Koliko kosta frekvencija

Postupak kada je podnosilac zahteva jedini podnosilac

Clan 36.

Ako u roku od 30 dana iz clana 35 stav 1 nijedan drugi podnosilac ne podnese zahtev za dodelu zahtevane radio-frekvencije odnosno TV kanala, vlada o zahtevu odlucuje u roku od 15 dana od dana isteka tog roka.

Ako vlada ne odluci o zahtevu u roku iz stava 1 ovog clana, podnosilac moze, pod uslovima predvidjenim zakonom kojim se uredjuje upravni spor, tuzbom pokrenuti upravni spor pred vrhovnim sudom, koji o zahtevu sam odlucuje.

Resenje kojim se usvaja zahtev

Clan 37.

Resenjem kojim se usvaja zahtev za dodelu radio-frekvencije odnosno TV kanala vlada odredjuje iznos naknade za koriscenje, u skladu s ovim zakonom.

Podnosilac je duzan da iznos naknade u celosti uplati u roku od 30 dana od prijema resenja.

Ako podnosilac ne uplati celokupni iznos naknade u roku iz stava 2 ovog clana, resenje iz stava 1 prestaje da vazi.

Zalba protiv resenja kojim je usvojen zahtev i upravni spor

Clan 38.

Resenje iz clana 37 je konacno, ali se u pogledu visine iznosa zahtevane naknade moze tuzbom pred vrhovnim sudom pokrenuti upravni spor i od toga suda zahtevati da umanji osporeni iznos naknade.

U slucaju iz prethodnog stava, rok od 30 dana iz clana 37 stav 2 pocinje da tece od dana dostavljanja pravosnazne sudske odluke podnosiocu.

Visina naknade za koriscenje radio-frekvencije

Clan 39.

Visinu naknade za koriscenje radio-frekvencije odnosno TV kanala vlada odredjuje tako da ona najpribliznije odgovara trzisnoj vrednosti te radio-frekvencije odnosno tog TV kanala, u okviru najmanjeg i najveceg iznosa godisnje naknade predvidjenih ovim zakonom.

Pri odlucivanju o visini naknade, vlada ce uzeti u obzir razvijenost podrucja pokrivanja kao i planiranu snagu radiodifuznih predajnika preko kojih ce se program emitovati.

Najmanji iznos godisnje naknade za koriscenje radio-frekvencije izracunava se tako sto se broj stanovnika na podrucju za koje je radiofrekventnim planom predvidjena ta radio-frekvencija pomnozi sa dinarskom protivrednoscu od 0,01 USD, a najveci tako sto se taj broj stanovnika pomnozi sa dinarskom protivvrednoscu od 0,10 USD.

Najmanji iznos godisnje naknade za koriscenje TV kanala izracunava se tako sto se broj stanovnika na podrucju za koje je radiofrekventnim planom predvidjen taj TV kanal pomnozi sa dinarskom protivrednoscu od 0,05 USD, a najveci tako sto se taj broj stanovnika pomnozi sa dinarskom protivvrednoscu od 0,50 USD.

U slucaju da podnosilac zahteva uz zahtev prilozi posebnu izjavu da ce javno glasilo ciji ce se program emitovati putem dodeljene radio-frekvencije odnosno TV kanala imati najmanje 5 odsto sopstvenog informativnog programa nedeljno i informativnu redakciju, naknada se dodatno umanjuje tako sto se iznos naknade dobijen prema odredbama prethodnih stavova ovog clana mnozi koeficijentom 0,3.

Vlada je duzna da podatke o broju stanovnika pribavi od organa zaduzenog za poslove statistike, ali nezadovoljni podnosilac moze u upravnom sporu iz clana 38 stav 1 dokazivati da su ti podaci netacni.

Ogranicenja najviseg iznosa visine naknade ne primenjuju se kada se radio-frekvencija odnosno TV kanal dodeljuju putem licitacije.

Clan 40.

Informativnim programom, u smislu stava 5 prethodnog clana, smatra se radio ili TV program u kome se slusaocima ili gledaocima prenose vesti, komentari, izvestaji i druge informacije u vezi sa tekucim dogadjajima na podrucju na kome se emituje program, u Saveznoj Republici Jugoslaviji i svetu, naucni i obrazovni program, radi cega se aktom o osnivanju javnog glasila predvidja posebna redakcija za informativni program.

U slucaju da organ nadlezan za sprovodjenje upravnog nadzora nad primenom ovog zakona, utvrdi da javno glasilo iz clana 39 stav 5 ovog zakona nije pocelo, najdocnije 60 dana od pocetka emitovanja programa, da emituje najmanje 5 odsto sopstvenog informativnog programa nedeljno, o tome odmah obavestava vladu, koja je duzna da resenje o dodeljivanju te radio-frekvencije odnosno TV kanala stavi van snage u delu kojim je odredjena visina naknade.

U slucaju iz prethodnog stava, vlada je duzna da novim resenjem odredi naknadu u najvecem dozvoljenom iznosu i pozove korisnika da u roku od 30 dana od dana prijema tog resenja uplati razliku izmedju ranije odredjene naknade i iznosa naknade predvidjenog novim resenjem.

Korisnik radio-frekvencije odnosno TV kanala nema pravo zalbe protiv resenja iz prethodnog stava, ali protiv njega moze u roku od 15 dana od prijema tog resenja tuzbom pred vrhovnim sudom pokrenuti upravni spor, do cijeg okoncanja rok od 30 dana iz prethodnog stava ne pocinje da tece.

U slucaju da korisnik ne pokrene upravni spor, kao i u slucaju da vrhovni sud potvrdi resenje iz stava 3 ovog clana, pravo na koriscenje dodeljene radio-frekvencije odnosno TV kanala prestaje ako korisnik blagovremeno ne uplati celokupan dodatni iznos naveden u tom resenju.

U slucaju iz prethodnog stava, nadlezni organ duzan je da, bez odlaganja, nalozi korisniku da odmah prestane sa emitovanjem svog programa preko radio-frekvencije, odnosno, TV kanala pod pretnjom oduzimanja emisione opreme.

Resenje kojim se zahtev odbija

Clan 41.

Vlada svojim resenjem odbija zahtev za dodeljivanje radio-frekvencije odnosno TV kanala ako podnosilac zahteva nije preduzece registrovano za delatnost telekomunikacija, ako je podnosilac u zahtevu naveo neistinite podatke o svom nazivu i adresi, kao i ako se zahtev odnosi na radio-frekvenciju odnosno TV kanal koji su vec dodeljeni drugom korisniku, osim ako mu dodeljena radio-frekvencija odnosno TV kanal nisu naknadno oduzeti ili prestali.

Ali, ako je zahtev odbijen zato sto su zahtevana radio-frekvencija odnosno TV kanal vec dodeljeni drugom korisniku, podnosilac moze u roku od 15 dana od prijema resenja o odbijanju postaviti zahtev da mu se dodeli druga radio-frekvencija odnosno TV kanal za isto podrucje.

Pri podnosenju zahteva iz prethodnog stava ne placa se administrativna taksa.

Dodeljivanje radio-frekvencija putem licitacije

Clan 42.

Ako u roku od 30 dana iz clana 35 stav 1 ovog zakona vladi bude otposlat jos jedan ili vise zahteva za dodeljivanje iste radio-frekvencije odnosno TV kanala, vlada obavestava sve podnosioce da su ta radio-frekvencija odnosno TV kanal sporni i poziva ih da odredjenog dana na odredjenom mestu ucestvuju na licitaciji radi njihove dodele.

Sutra: Sloboda reklamiranja

Posaljite nam vas komentar! Izbor vasih reagovanja i misljenja objavljujemo.
© 1995 - 1998 Yurope & ,,Nasa Borba" / Sva prava zadrzana /