subota, 20. jun 1998.

MODEL ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU BEOGRADSKOG CENTRA ZA LJUDSKA PRAVA (4)

Sloboda (od) reklamiranja

Sloboda (od) reklamiranja

Clan 43

Radio-frekvencija odnosno TV kanal povodom kojih je organizovana licitacija dodequju se onom podnosiocu zahteva koji za wihovo koriscewe ponudi vecu godiswu naknadu.

U slucaju da najboqi ponudilac ne uplati ponudjenu naknadu u predvidenom roku, radio- frekvencija odnosno TV kanal dodequju se sledecem najboqem ponudiocu, i tako redom.

Smatra se da je od zahteva odustao podnosilac koji, iako uredno pozvan, nije ucestvovao na licitaciji.

Bliza pravila u vezi sa odrzavawem licitacije odredjuje posebnim aktom predsednik vlade.

Posebna obaveza vlade

Clan 44.

Vlada je duzna da vodi evidenciju o svim podnosiocima zahteva za dodeqivawe radio-frekvencije i TV kanala ciji je zahtev odbijen zato sto su zahtevana radio-frekvencija odnosno TV kanal vec dodeqeni drugom korisniku, osim ako im je dodeqena druga radio-frekvencija odnosno TV kanal po preinacenom zahtevu u smislu clana 41 stav 2 ovog zakona.

Podnosioce iz stava 1 ovog clana vlada je duzna da najmawe 30 dana pre isteka roka za koji su zahtevana radio-frekvencija odnosno TV kanal bili dodeqeni drugom korisniku obavesti o danu isteka tog roka, kako bi oni pravovremeno mogli da podnesu novi zahtev.

Prece pravo

Clan 45.

Korisnik radio-frekvencije odnosno TV kanala cije je pravo prestalo istekom roka za koji su mu radio-frekvencija odnosno TV kanal dodeqeni ima prece pravo za ponovno dodeqivawe te radio- frekvencije odnosno tog TV kanala.

Prestanak prava na koriscenje dodeqene radio-frekvencije odnosno TV kanala

Clan 46. Pravo na koriscenje dodeqene radio-frekvencije odnosno TV kanala prestaje: 1. ako korisnik ne pocne da emituje program u roku od 6 meseci od dana dodeqivanja radio- frekvencije odnosno TV kanala s tim sto se u taj rok ne racuna vreme u kome nadlezni organ odlucuje o zahtevu za izdavanje dozvole za nabavku i rad radio stanice koja se koristi kao predajnik za emitovanje radio ili televizijskog programa na toj radio-frekvenciji odnosno TV kanalu;

2. ako korisnik u okviru od 365 dana ne emituje program 60 dana;

3. kad istekne rok za koji su radio-frekvencija odnosno TV kanal dodeqeni, osim u slucaju ponovnog dodeqivanja.

U slucajevima iz stava 1 ovog clana vlada ce doneti posebno resenje o prestanku prava na koriscenje radio- frekvencije odnosno TV kanala.

Protiv resenja iz prethodnog stava moze se izjaviti prigovor vladi u roku od 8 dana od prijema resenja. O prigovoru iz prethodnog stava odlucuje vlada.

Protiv drugostepene odluke vlade nije dozvoqena zalba, ali se u roku od 15 dana od prijema drugostepenog resenja moze pred vrhovnim sudom tuzbom pokrenuti upravni spor.

Ako pravo na koriscenje radio-frekvencije odnosno TV kanala prestane pre isteka roka za koji su dodeqeni, sredstva isplacena na ime naknade za njihovo koriscenje vracaju se srazmerno ali ne vise od 70% isplacenog.

(. . .)

IV IZDAVANJE DOZVOLA ZA NABAVKU I RAD RADIODIFUZNIH RADIO STANICA

V PRAVA I OBAVEZE U DELATNOSTI JAVNOG INFORMISANJA

1. UREDNICI

2. IMPRESUM

3. CUVANJE TONSKOG I VIDEO ZAPISA I UVID U ZAPIS

4. OBJAVQIVANJE SAOPSTENJA HITNE PRIRODE

5. REKLAMIRANJE

Regulisanje reklamiranja

Clan 62.

Obavqanje propagandne delatnosti posredstvom javnih glasila (daqe: reklamiranje) obavqa se u skladu s ovim zakonom.

Sloboda reklamiranja

Clan 63.

Reklamiranje je slobodno, izuzev u slucajevima predvidjenim zakonom.

Zabrana diskriminacije

Clan 64.

Odbijanje objavqivanja, odnosno emitovanja reklame lica koje to zatrazi zbog njegove rase, nacionalne ili etnicke pripadnosti, pola, jezika, verskih ili politickih uverenja ili oblika svojine nije dozvoqeno.

Javna glasila ciji je osnivac drzavni organ ili koja se u celini ili preteznom delu finansiraju iz javnih prihoda imaju obavezu da pod jednakim uslovima objavquju, odnosno emituju reklame svih lica koja to zatraze, u okviru prostora odnosno vremena predvidjenog za reklamiranje u tom glasilu, i pod uslovom da reklama nije ovim zakonom zabranjena.

Zabrana reklamiranja nedozvoqenih delatnosti

Clan 65.

Zabranjeno je reklamiranje delatnosti cije obavqanje nije dozvoqeno.

Zabrana reklamiranja oruzja i opojnih droga

Clan 66.

Zabranjeno je reklamiranje oruzja i opojnih droga.

Reklamiranje sportskog i lovackog oruzja je dozvoqeno.

Zabrana reklamiranja proizvoda od duvana i alkoholnih pica

Clan 67. Zabranjeno je reklamiranje duvanskih proizvoda i alkoholnih pica.

Izuzetno od odredaba stava 1, dozvoqeno je reklamiranje onih duvanskih proizvoda i alkoholnih pica koji osvoje neku od prve tri nagrade za kvalitet na medjunarodnim sajmovima u roku od tri meseca od dobijanja nagrade.

U slucajevima kad je proizvodjac duvanskih proizvoda ili alkoholnih pica sponzor neke kulturne, naucne ili sportske manifestacije dozvoqeno je isticanje loga, zastitnog znaka ili drugog obelezja proizvodjaca prilikom objavqivanja promotivnih materijala te manifestacije posredstvom javnih glasila.

U svim slucajevima kada je reklamiranje duvanskih proizvoda i alkoholnih pica dozvoqeno, reklama mora sadrzati jasno istaknuto upozorenje da je reklamirani proizvod stetan po zdravqe.

Zabrana reklamiranja lekova koji se izdaju samo uz lekarski recept

Clan 68.

Zabranjeno je reklamiranje lekova koji se izdaju samo uz lekarski recept.

Zabrana reklamiranja delatnosti slobodnih profesija

Clan 69.

Zabranjeno je reklamiranje delatnosti slobodnih profesija uredjenih posebnim propisima.

Slobodnim profesijama se u smislu ovog zakona narocito smatraju delatnosti pruzanja advokatskih usluga i pruzanja usluga iz oblasti zdravstvene zastite (klinike, ordinacije, laboratorije i slicno).

U slucajevima kad je lice koje se bavi delatnoscu slobodnih profesija sponzor neke kulturne, naucne ili sportske manifestacije dozvoqeno je da se to lice oznaci kao sponzor u okviru promocije te manifestacije posredstvom javnih glasila.

U ponedeljak: Zabrana “govora mrznje

Posaljite nam vas komentar! Izbor vasih reagovanja i misljenja objavljujemo.
© 1995 - 1998 Yurope & ,,Nasa Borba" / Sva prava zadrzana /