utorak, 23. jun 1998.

MODEL ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU BEOGRADSKOG CENTRA ZA LJUDSKA PRAVA (6)

Prava i obaveze novinara

8. ZABRANA RASTURANJA STAMPE I SIRENJA INFORMACIJA (6)

Razlozi za zabranu

Clan 87.

Na predlog okruznog javnog tuzioca okruzni sud moze zabraniti rasturanje stampe i sirenje informacije putem ostalih javnih glasila kada je to neophodno u demokratskom drustvu:

1. ako se u informaciji poziva na nasilno rusenje ustavnog poretka;

2. ako informacija podstice na akte neposrednog nasilja, neposredne mrznje ili neposredne diskriminacije na osnovu rase, vere, pola, nacionalnog ili etnickog porekla, ili druge pripadnosti;

3. ako zbog objavljivanja informacije preti neposredna i nenadoknadiva steta odbrani zemlje.

VI PRAVA I OBAVEZE NOVINARA

1. DUZNOST NOVINARSKE PAZNJE

2. IZVESTAVANJE O RADU DRZAVNIH ORGANA I DOSTUPNOST INFORMACIJA KOJIMA ONI RASPOLAZU

A. Izvestavanje o radu drzavnih organa

Obaveza da se omoguci izvestavanje

Clan 101.

Drzavni organi i organizacije, kao i preduzeca i ustanove kojima je povereno vrsenje javnih ovlascenja (dalje: drzavni organi) duzni su da omoguce novinarima izvestavanje o svom radu.

Pod izvestavanjem iz stava 1 ovog clana podrazumeva se narocito neposredno prisustvo novinara radu drzavnih organa.

Zabrana diskriminacije

Clan 102.

Drzavni organi ne smeju stavljati u bolji polozaj nijednog novinara ili javno glasilo tako sto ce omoguciti izvestavanje samo njemu ili njemu pre nego drugim novinarima ili javnim glasilima.

Televizijsko snimanje i fotografisanje

Clan 103.

Drzavni organ moze posebnom odlukom da ogranici televizijsko snimanje odnosno fotografisanje na pocetak zasedanja odnosno sastanka, i to na vremenski period koji ne moze da bude kraci od 10 minuta.

Uskracivanje prisustva novinarima

Clan 104.

Drzavni organ moze posebnom odlukom da uskrati novinarima pracenje svog rada u celini ili delimicno u skladu sa clanom 109.

Obavestavanje novinara o odrzavanju sednica odnosno sastanaka

Clan 105.

Drzavni organ duzan je da obavesti novinare o mestu i vremenu odrzavanja sednice, odnosno sastanka najmanje 24 sata pre njenog pocetka, a bez odlaganja ako je sednica odnosno sastanak hitan.

B. Dostupnost informacija kojima raspolazu drzavni organi

Obaveza drzavnih organa da pruze informacije

Clan 106.

Drzavni organi duzni su da novinarima saopste podatke i omoguce uvid u dokumenta od interesa za javnost.

Obaveza redovnih sudova da omoguce uvid u pravosnazne sudske odluke

Clan 107.

Redovni sudovi duzni su da novinarima omoguce uvid u pravosnazne sudske odluke.

Zabrana diskriminacije

Clan 108.

Drzavni organi ne smeju stavljati u bolji polozaj nijednog novinara ili javno glasilo tako sto ce omoguciti uvid u dokumenta ili saopstiti podatke samo njemu ili njemu pre nego drugim novinarima ili javnim glasilima.

Izuzeci

Clan 109.

Podaci i uvid u dokumenta mogu se uskratiti kada je to neophodno u demokratskom drustvu iako bi se njihovim objavljivanjem:

1. ugrozilo vodjenje sudskog postupka, a narocito pravo nekog lica na pravicno sudjenje;

2. ugrozilo vodjenje pretkrivicnog postupka;

3. povredili propisi o cuvanju tajne;

4. povredio pretezniji interes za ocuvanjem privatnog zivota, ugleda ili drugog licnog prava odredjenog lica;

5. otkrile poslovne tajne, kao i finansijske ili trgovacke informacije koje su drzavnim organima date kao poverljive.

Podaci i dokumenti dostupni javnosti

Clan 110.

Drzavni organ nije duzan da saopsti podatke ili omoguci uvid u dokumente koji su vec objavljeni.

U slucaju iz prethodnog stava, drzavni organ je duzan da u odgovoru na zahtev za saopstenje podataka ili uvid u dokumente navede gde i kada su trazeni podaci ili dokumenti objavljeni.

Izuzimanje informacija iz dokumenta

Clan 111.

Ako se informacija zbog koje se moze uskratiti uvid u dokument moze iz njega izuzeti, drzavni organi su duzni da pruze uvid u taj dokument bez takve informacije.

Trazenje kopije dokumenta

Clan 112.

Novinar moze traziti kopiju dokumenta, na svoj trosak.

Drzavni organ snosi troskove umnozavanja dokumenta ako bi njegovo objavljivanje bilo u javnom interesu, posebno ako to znacajno doprinosi uvidu javnosti u rad drzavnih organa.

Zahtev za saopstenje podataka ili uvid u dokumente

Clan 113.

Novinar ili urednik javnog glasila traze podatke ili uvid u dokumente od radnika drzavnog organa koji je zaduzen za kontakte s javnoscu, od radnika organizacione jedinice drzavnog organa koja je zaduzena da vodi evidenciju o aktima i predmetima ili od staresine drzavnog organa. Drzavni organ moze zahtevati da javno glasilo pisanim putem zatrazi podatke ili uvid u dokumente, osim ako objavljivanje informacije ne trpi odlaganje.

Pisani zahtev sadrzi naziv javnog glasila, ime i prezime podnosioca, i bar priblizan opis podataka ili dokumenata koji se traze.

Drzavni organ ne sme postaviti nikakav dodatni uslov za saopstavanje podataka ili uvid u dokumente.

Odlucivanje po zahtevu

Clan 114.

Drzavni organ je duzan da bez odlaganja a najkasnije u roku od 24 sata od dana prijema zahteva podnosiocu zahteva saopsti trazene podatke ili omoguci uvid u dokumente.

Ako drzavni organ nije u mogucnosti da u roku iz prethodnog stava saopsti trazene podatke ili omoguci uvid u dokumente, duzan je da o tome odmah obavesti podnosioca i odredi naknadni rok za saopstenje odnosno omogucavanje uvida, ne duzi od sedam dana.

Ako drzavni organ na zahtev ne odgovori u roku, smatra se da je zahtev odbijen.

Ako drzavni organ odbije zahtev, duzan je da resenje pismeno obrazlozi.

Upucivanje na druge drzavne organe

Clan 115.

Ako drzavni organ izjavi da ne poseduje podatke ili dokument na koje se zahtev odnosi, duzan je da takvo resenje pismeno obrazlozi i podnosioca zahteva uputi na drzavni organ koji te podatke ili dokument poseduje.

Ako to ne ucini u roku od sedam dana smatra se da je zahtev odbijen. Prigovor

Clan 116.

Prigovor protiv resenja kojim se zahtev odbija ulaze se staresini drzavnog organa u roku od sedam dana od dana dostavljanja.

Staresina drzavnog organa duzan je da po prigovoru odluci u roku od sedam dana.

Ako staresina drzavnog organa usvoji prigovor, duzan je da podnosiocu zahteva saopsti trazene podatke odnosno omoguci uvid u dokumente.

Sutra: Zastita novinara i izvora informacija

Posaljite nam vas komentar! Izbor vasih reagovanja i misljenja objavljujemo.
© 1995 - 1998 Yurope & ,,Nasa Borba" / Sva prava zadrzana /