sreda, 24. jun 1998.

MODEL ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU BEOGRADSKOG CENTRA ZA LJUDSKA PRAVA

Zastita novinara i izvora informacija (7)

Upravni spor

Clan 117.

Protiv konacnog resenja o zahtevu za saopstenje podataka ili uvid u dokumente moze se tuzbom pokrenuti upravni spor pred nadleznim sudom.

Tuzilac moze pobijati konacno resenje o zahtevu za saopstenje podataka ili uvid u dokumente samo u pogledu ispunjenosti uslova iz clanova 109 do 111 ovog zakona zbog kojih drzavni organ moze uskratiti podatke ili uvid u dokumente.

Drzavni organ dokazuje ispunjenost uslova iz clana 109, cinjenicu da su podaci ili dokumenti vec objavljeni ili dostupni javnosti ili nemogucnost izuzimanja informacija u smislu clana 111.

Naknada stete

Clan 118.

Drzava odgovara za stetu nastalu time sto javno glasilo nije moglo da objavi informaciju posto mu je drzavni organ neopravdano uskratio podatke ili uvid u dokumente, odnosno time sto je drzavni organ stavio u bolji polozaj neko drugo javno glasilo u pogledu pristupa podacima ili uvida u dokumente.

C. Izvestavanje o sudskim postupcima

Saopstenje suda odnosno ministarstva pravde

Clan 119.

Javno glasilo je duzno da objavi saopstenje suda odnosno ministarstva pravde o tome da su u informaciji, objavljenoj u tom glasilu posle podizanja optuznice a pre donosenja prvostepene presude, pretpostavljeni ishod krivicnog postupka ili dokazna snaga nekog dokaznog sredstva razmatrani na nacin podesan da utice na ishod krivicnog postupka.

(. . .)

3. PRETPOSTAVKA NEVINOSTI

4. IZVESTAVANJE O DOGADJAJIMA OD INTERESA ZA JAVNOST

5. PRAVO NOVINARA DA IZRAZI STAV I DA ODBIJE IZVRSENJE NALOGA

Pravo novinara da izrazi stav i da odbije izvrsenje naloga

Clan 123.

Novinaru ne moze prestati radni odnos zbog misljenja izrazenog u javnom glasilu u kome je zaposlen.

Novinaru ne moze prestati radni odnos, umanjiti se zarada, ni pogorsati polozaj u redakciji zbog istinite tvrdnje objavljene u javnom glasilu u kome je zaposlen, ili zbog odbijanja da izvrsi nalog kojim bi krsio pravna i eticka pravila novinarske profesije, ili zbog odbijanja da izvrsi nalog koji protivreci programskoj orijentaciji javnog glasila, kao ni zbog misljenja koje je van javnog glasila izrazeno kao licni stav.

Novinaru javnog glasila koje se u celini ili u preteznom delu finansira iz javnih prihoda ili ciji je osnivac drzavni organ ne moze prestati radni odnos, umanjiti se zarada, ni pogorsati polozaj u redakciji zbog misljenja izrazenog bilo u tom javnom glasilu bilo van njega.

(. . .)

6. PRAVO NOVINARA NA AUTENTICNOST PRILOGA

7. ZASTITA NOVINARA I IZVORA INFORMACIJA

Zastita izvora informacija

Clan 131.

Novinar nije duzan da drzavnim organima otkrije izvor informacije, osim ako je to neophodno radi zastite zivota lica, otkrivanja izvrsioca krivicnog dela za koje je predvidjena kazna zatvora od najmanje pet godina, kao i radi obnove krivicnog postupka vodjenog protiv neopravdano osudjenog lica.

Iskljucenje krivicnog gonjenja

Clan 132.

Novinar se ne moze krivicno goniti ako u svom radu pribavi ili objavi informaciju koja predstavlja drzavnu, sluzbenu, vojnu ili poslovnu tajnu, osim ako je zbog objavljivanja takve informacije nastupila neposredna opasnost za odbranu zemlje.

(. . .)

8. OZNACAVANJE IZVORA PRENETE INFORMACIJE

Duznost oznacavanja

Clan 134.

Ako se informacija preuzima iz drugog javnog glasila, mora se oznaciti javno glasilo iz koga je informacija preuzeta.

VII PRAVA LICA NA KOJE SE ODNOSI INFORMACIJA

1. OBJAVLJIVANJE LICNIH ZAPISA

Pravo na licni pisani, slikovni i zvucni zapis

Clan 135.

Pisani zapis (pismo, dnevnik, zabeleska, digitalni zapis i slicno), zapis lika (fotografski, crtani, filmski, video, digitalni i slicno) i zapis glasa (magnetofonski, gramofonski, digitalni i slicno) licne prirode (dalje: licni zapis), bez obzira na tehniku kojom je sacinjen ili kojom se moze reprodukovati, ne sme se objaviti bez pristanka lica cije reci, lik odnosno glas sadrzi, ako se pri objavljiivanju moze zakljuciti koje je to lice.

Pristanak je potreban i za neposredno prenosenje lika ili glasa (putem televizije, radija i drugo).

(. . .)

2. OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA IZ PRIVATNOG ZIVOTA

Zabrana objavljivanja informacija iz privatnog zivota

Clan 150.

Nije dopusteno objavljivati informacije iz privatnog zivota, bez pristanka lica cijeg se privatnog zivota informacija tice, ako se pri objavljivanju moze zakljuciti koje je to lice. Dopusteno objavljivanje informacija iz privatnog zivota bez pristanka

Clan 151.

Ako se time ne povredjuje pretezniji interes lica da se informacija ne objavi, bez njegovog pristanka dopusteno je objaviti istinitu informaciju iz njegovog privatnog zivota:

1. ako je informaciju namenio javnosti;

2. ako se informacija odnosi na licnost, postupak ili dogadjaj od interesa za javnost;

3. ako je lice svojim ponasanjem u vezi sa privatnim zivotom dalo povoda za objavljivanje informacije;

4. ako je informacija saopstena u javnoj skupstinskoj raspravi ili javnoj raspravi u nekom skupstinskom telu;

5. ako je objavljivanje u interesu pravosudja, bezbednosti zemlje ili javne bezbednosti;

6. ako je informacija pribavljena uz znanje lica da je namenjena objavljivanju, a ono se nije tome protivilo;

7. ako objavljivanje zahteva interes nauke ili obrazovanja;

8. ako je rec o umetnickom delu;

9. ako je objavljivanje potrebno radi upozorenja na opasnost (prevencija side, narkomanije, pronalazenje nestalog lica, prevara i slicno).

(. . .)

2. ODGOVOR NA INFORMACIJU

Pravo na odgovor

Clan 153.

Lice na koje se informacija podesna da povredi pravo ili interes odnosi licno, ima pravo da od odgovornog urednika zahteva da objavi odgovor u kome ono tvrdi da je informacija neistinita, nepotpuna ili netacno preneta.

(. . .)

Razlozi za neobjavljivanje

Clan 166.

Odgovorni urednik nije duzan da objavi odgovor odnosno deo odgovora:

1. ako je odgovor odnosno deo odgovora podnelo lice na koje se informacija ne odnosi licno ili drugo neovlasceno lice;

2. ako je vec objavljen odgovor odnosno deo odgovora na istu informaciju po zahtevu nekog od ovlascenih lica iz clanova 153, 154 i 155, kao i ako je posle objavljivanja informacije na koju se odgovara vec objavljena u istom glasilu u drugom jednako vrednom obliku (kao intervju, izjava i drugo) reakcija ovlascenog lica iste sadrzine;

3. ako je na istu informaciju podnet novi odgovor, iste sadrzine kao raniji, a spor radi objavljivanja ranije podnetog odgovora nije okoncan;

4. ako ovlasceno lice u zahtevu za objavljivanje odgovora nije navelo svoje ime i adresu odnosno naziv i sediste, osim kada je nedostajuci podatak poznat redakciji, kao i ako nije potpisalo odgovor odnosno deo odgovora;

5. ako se odgovor odnosno deo odgovora ne odnosi na informaciju na koju lice tvrdi da odgovara;

6. ako u odgovoru nije oznacena informacija (naslov informacije, broj i stranica glasila gde je objavljena, naziv emisije i vreme emitovanja i slicno) na koju se odgovara a ne moze se jednostavno utvrditi na koju se informaciju odnosi;

7. ako se odgovor odnosno deo odgovora odnosi na informaciju koja predstavlja samo misljenje a ne tvrdnju o cinjenicama;

8. ako se odgovorom odnosno delom odgovora ne osporava istinitost, potpunost ili tacno prenosenje informacije na koju se odgovara, ili ako se odgovor odnosno deo odgovora odnosi na informaciju koja i da je neistinita, nepotpuna ili netacno preneta nije podesna da povredi pravo ili interes lica na koje se odnosi;

9. ako je odgovor odnosno deo odgovora sastavljen na jeziku razlicitom od jezika na kome je objavljena informacija na koju se odgovara;

10. ako je odgovor odnosno deo odgovora neprimerene duzine, a podnosilac ga ne primeri u roku za podnosenje odgovora iz clana 156;

11. ako je odgovor odnosno deo odgovora podnet po isteku rokova iz clana 156;

12. ako je odgovor odnosno deo odgovora necitljiv, nerazumljiv ili besmislen, a ovlasceno lice ga ne uredi pre isteka roka za podnosenje odgovora;

13. ako je sadrzina odgovora odnosno dela odgovora takva da bi njegovo objavljivanje izazvalo zabranu rasturanja stampe i sirenja informacija putem ostalih javnih glasila, krivicnu ili prekrsajnu odgovornost, ili gradanskopravnu odgovornost prema trecim licima;

14. ako je vec objavljena ispravka ili opoziv iste informacije na koju se odgovara ili je na drugi nacin postignut ucinak radi koga se trazi objavljivanje odgovora odnosno dela odgovora, osim ako se radi o ponovljenom objavljivanju informacije;

15. ako je istinitost, potpunost ili tacnost prenosa informacije na koju se odgovara ocigledna, opste poznata ili utvrdjena pravosnaznim aktom nadleznog organa;

16. ako se sadrzina informacije na koju se odgovara podudara sa sadrzinom autorizovane informacije;

17. ako je neistinitost, nepotpunost ili netacnost prenosa informacije na koju se odgovara beznacajna.

(. . .)

Sutra: Zabrana objavljivanja informacija

Posaljite nam vas komentar! Izbor vasih reagovanja i misljenja objavljujemo.
© 1995 - 1998 Yurope & ,,Nasa Borba" / Sva prava zadrzana /