cetvrtak, 25. jun 1998.

MODEL ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU BEORADSKOG CENTRA ZA LJUDSKA PRAVA

Zabrana objavljivanja informacije (8)

4. ISPRAVKA INFORMACIJE

Pravo na ispravku

183.

Lice ciji su pravo ili interes povredjeni neistinitom ili nepotpunom informacijom moze tuzbom zahtevati od suda da naredi odgovornom uredniku da objavi ispravku informacije u kojoj ono tvrdi da je informacija neistinita ili nepotpuna.

(. . .)

Razlozi za odbijanje tuzbenog zahteva odnosno odbacivanje tuzbe

Clan 186.

Sud odbija tuzbeni zahtev u celosti ili u delu odnosno odbacuje tuzbu:

1. ako je tuzbu podnelo lice na koje se informacija ne odnosi licno ili drugo neovlasceno lice;

2. ako je vec objavljena ispravka ili opoziv informacije koja se ispravlja ili je na drugi nacin postignuta svrha radi koje se trazi objavljivanje ispravke odnosno dela ispravke, osim ako se radi o ponovljenom objavljivanju informacije;

3. ako se ispravka ne odnosi na informaciju za koju lice tvrdi da je ispravlja;

4. ako nije oznacena informacija (naslov informacije, broj i stranica glasila gde je objavljena, naziv emisije i vreme emitovanja i sl.) koja se ispravlja, a tuzilac ni po nalogu suda ne oznaci informaciju na koju se ispravka odnosi;

5. ako se ispravka odnosno deo ispravke odnosi na informaciju koja predstavlja samo misljenje a ne tvrdnju o cinjenicama;

6. ako se ispravkom odnosno delom ispravke ne osporava istinitost ili potpunost informacije;

7. ako je ispravka odnosno deo ispravke sastavljen na jeziku razlicitom od jezika na kome je objavljena informacija koja se ispravlja, a tuzilac je ne sacini na jeziku informacije koju ispravlja ni u roku koji mu ostavi sud;

8. ako je ispravka odnosno deo ispravke neprimerene duzine, a tuzilac ispravku odnosno deo ispravke ne primeri u roku koji mu ostavi sud;

9. ako je tuzba podneta po isteku roka iz clana 184;

10. ako je ispravka odnosno deo ispravke necitljiv, nerazumljiv ili besmislen, a tuzilac ispravku odnosno deo ispravke ne uredi ni u roku koji mu ostavi sud;

11. ako je sadrzina ispravke odnosno dela ispravke takva da bi objavljivanje izazvalo zabranu rasturanja stampe i sirenja informacija putem ostalih javnih glasila, krivicnu ili prekrsajnu odgovornost, ili gradjanskopravnu odgovornost prema trecim licima;

12. ako je istinitost ili potpunost informacije koja se ispravlja ocigledna, opste poznata ili utvrdjena pravosnaznim aktom nadleznog organa;

13. ako je neistinitost ili nepotpunost informacije koja se ispravlja beznacajna;

14. ako tuzilac ne dokaze da je informacija neistinita ili nepotpuna, ako informacija narusava ugled lica na koje se odnosi a odgovorni urednik dokaze da je istinita, ili ako je dokazano da je neistinita ili nepotpuna ali sud nadje da ne vredja pravo lica na koje se odnosi.

(. . .)

5. OPOZIV INFORMACIJE

Pravo povredjenog na opoziv informacije i na objavljivanje opoziva

Clan 192.

Lice ciji su pravo ili interes povredjeni neistinitom ili nepotpunom informacijom moze zahtevati od onoga od koga informacija potice (dalje: autor informacije) da je, kao neistinitu, odnosno nepotpunu, opozove, a od odgovornog urednika da autorov opoziv objavi. Sadrzina opoziva

Clan 193.

Povredjeni moze zahtevati da autor objavljenu informaciju oznaci kao neistinitu odnosno nepotpunu, da je ispravi ili dopuni, da saopsti da ne raspolaze dokazima za iznete tvrdnje, da saopsti da je naknadno saznao za njenu neistinitost ili nepotpunost, da saopsti da ne ostaje pri iznetim tvrdnjama, da saopsti da se ogradjuje od sadrzine informacije, ili sto drugo sto je potrebno da bi se odstranilo stanje povrede prava. Pravo autora na objavljivanje opoziva

Clan 194.

Odgovorni urednik duzan je da na zahtev autora objavi autorov opoziv neistinite odnosno nepotpune informacije.

(. . .)

6. INFORMACIJA O ISHODU KRIVICNOG POSTUPKA

Pravo na objavljivanje informacije

Clan 202.

Ako je javno glasilo objavilo da je protiv odredjenog lica pokrenut krivicni postupak, to lice ima pravo, kada se postupak okonca, da od odgovornog urednika zahteva da objavi informaciju o pravosnaznom obustavljanju postupka, odbijanju optuzbe odnosno oslobadjanju od optuzbe.

(. . .)

7. ZABRANA OBJAVLJIVANJA INFORMACIJE

Pravo na zabranu objavljivanja informacije

Clan 207.

Lice cije bi pravo bilo povredjeno objavljivanjem ili ponovnim objavljivanjem neistinite, nepotpune ili druge nedopustene informacije moze, ako postoji opasnost od objavljivanja, zahtevati da sud zabrani autoru odnosno odgovornom uredniku da informaciju objavi, kao i da mu zapreti placanjem primerene svote novca predlagacu za slucaj da postupi protivno zabrani.

8. AUTORIZACIJA IZJAVE

9. NOVCANA NAKNADA STETE

10. ZAJEDNICKE ODREDBE

VIII NADZOR

IX KAZNENE ODREDBE

X PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clan 231.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da vazi Zakon o javnom informisanju (Sluzbeni glasnik Republike Srbije broj 19/1991) , clanovi od 1 do 15 Zakona o radio televiziji (Sluzbeni glasnik Republike Srbije broj 48/1991), i suspenduje se primena Zakona o osnovama sistema javnog informisanja (Sluzbeni list Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije broj 84/90).

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da vaze i svi podzakonski propisi doneti na osnovu zakona koji su prestali da vaze, odnosno cija je primena suspendovana.

Stupanjem na snagu ovog zakona suspenduje se primena Pravilnika o podacima i dokumentaciji koji se podnose uz zahtev za pribavljanje dozvole za radio stanicu (Sluzbeni list Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije broj 22/1991), u delu koji se odnosi na radiodifuzne radio stanice.

Clan 232.

Odluke o dodeli na koriscenje radio-frekvencija i televizijskih kanala koje su donete pre stupanja na snagu ovog zakona ostaju na snazi, ali se mogu produzavati samo na osnovu odredaba ovog zakona.

Radio-frekvencije i televizijski kanali javnih preduzeca i oni rezervisani za lokalna javna glasila uskladice se sa ovim zakonom u roku od sest meseci od dana donosenja radiofrekventnog plana predvidjenog ovim zakonom.

Model Zakona o javnom informisanju je sacinila Radna grupa Beogradskog centra za ljudska prava: dr Vladimir Vodinelic, Pravni fakultet u Beogradu, mr Vladimir Djeric, Pravni fakultet u Beogradu, mr Sasa Gajin, Institut za uporedno pravo u Beogradu, Dusan Stojkovic, advokatska kancelarija Ivana Jankovic, Milos Zivkovic, Pravna sluzba ANEM-a

Kraj

Posaljite nam vas komentar! Izbor vasih reagovanja i misljenja objavljujemo.
© 1995 - 1998 Yurope & ,,Nasa Borba" / Sva prava zadrzana /